11 ZIJNEN de Golfbaan dame K E W E E K HUI N H i A L C H E R E i ammaim tmm LU N LU 3Hbu - WOENSDAG 1 OKTOBER 1997 V 'n Pittifi feestje bouw je op Tel. 418653 IS AA U 1 S OP V OU (LD f f Bi] k MICMEC WALCHEREN STAAT VOOR EEN SCHOON MILIEU Indiaase dans in Kloveniersdoelen Beste service, laagste prijs! GROENKALENDER Distels Milieutips Ligfietsen Woningonderhoud GROEIENDE VRAAG DWINGT VEDIOR TOT VERHUIZEN Voordelen te Hogere eisen Iets anders Rondvlucht NU OOK MAAT 48 O Q Burg. v. Woelderenlaan 5 - Viissingen fSCHELDEBODE 1 LU i Emu® k ma de week Natuurlijk gaat een interview met Goedele Liekens over sex. Maar Goedele praat ook net zo gemakkelijk over de manische trekjes die ze in haar jeugd had, over haar problemen met de katholieke kerk en over geweld tegen vrouwen. 'Een sex-goeroe? Ik geloof niet dat ik dat ooit zou kunnen zijn'. Goedele zelf in een interview met Viva Sander van de Hee, de Vlissingse student, bouwde mee aan een school voor kansarmen in Bangalore. Ze kregen een pluim op een denkbeeldige hoed, de bloeddonors van ver eniging Zuid-West Neder land. Het Blue Spirit Drum Bugle Corps won brons tijdens de kampioen schappen in utrecht. ADVERTENTIE rrrnoEip Hans Verkerk Keukens heeft deze week een spectaculaire halfgeld-actie. Als u binnen twee jaar een keuken nodig heeft en nü koopt, krijgt u van Hans een echte Kroonkeuken voor de helft van de door de leverancier aan bevolen adviesprijs! Kom nu snel écht geld verdienen en vraag naar de snelle beslisserskorting. Wij garanderen u de beste keu ken en het beste ontwerp voor de beste prijs! GOES RINGBAAN WEST 2b - 0113-216451 ROOSENDAAL NISPENSESTRAAT 10 - 0165-558843 MIDDELBURG - Mark-it is een handig instrumentje voor de doe-het-zelver, maar ook de vakman kan er natuurlijk gebruik van ma ken. Henk de Bruyne, de ij zerwaren- en gereedschap- penhandel uit Achter de Houttuinen 48, verkoopt het. Het is een soort meetlat met daarop allerlei vernuf tige hulpmiddeltjes zoals een waterpas en een anti- slipschuif. Bedoeling is om op wand, vloer of plafond markeringspunten te ma ken zodat de schroefjes op de juiste plaats bevestigd worden. MIDDELBURG - De Klo veniersdoelen, Achter de Houttuinen 30, heeft voor zaterdag 4 oktober Kathak dans en muziek uit India op het programma staan. Aanvang 20.30 uur, entree 25 gulden. Donateurs van Nieuwe Muziek betalen 20 gulden. Behalve komende zaterdag staat nog een aantal optre dens op de agenda: 25 okto ber Ig Henneman Strijk kwartet; 1 november Ben Gerritsen Kwartet; woens dag 19 november ICP Or chestra; 29 november David Arden (piano); 13 december pianoduo Frederic Rzewski en Tomoko Mukaiyama; 20 december Contraband en 26 en 27 december Concert diner Noël. ADVERTENTIE STICHTING HET ZEEUWSE LANDSCHAP Wee de wolf die in een kwaad gerucht staat. Dat mag zo zijn in het dierenrijk, in de plantenwereld gaat het niet minder op. Te weinig beseffen we dat elke plant zijn eigen belangrijke rol speelt in de levensgemeenschap waarin ook wij leven. We heb ben planten zelfs ingedeeld in kruiden en onkruiden, niet be seffend dat ook onze belangrijkste voedselgewassen zoals gra nen, mais en suikerbieten ook ooit onkruiden waren. Onder de onkruiden is de distelfamilie wel het meest berucht. En die slechte naam geldt dan met name de akkerdistel, die in weiland en op de akker hard nekkige haarden kan vormen. Door onkruidhaters wordt de plant zo verfoeid dat alles wat maar distel heet te vuur en te zwaard bestreden wordt. Voor veel soorten is dat volkomen overbodig en voor sommige zelfs buitengewoon jammer. Want wat is een distel? In de praktijk worden allerlei plan ten met een stekelige stengel officieel als distel aangeduid. Zo kennen we naast akkerdis tel en speerdistel ook de kruis- distel en de (beschermde) blau we zeedistel, de akkermelkdis tel, de Mariadistel, de kogeldis tel, de kruldistel, en de wegdis- tel. Dat zijn al planten uit zes verschillende andere geslach ten, waarvan het merendeel be paald niet algemeen is. De wollige distel die hierboven is afge beeld is wel familie van de akkerdistel, maar in Nederland komt de plant alleen uiterst zeldzaam op dijken in Zeeland voor. Ook al geen kandidaat om fanatiek te bestrijden dus; al gebeurt dat soms wel! Een van overheidswege ingestelde distelverordening stelt het bestrijden van akkerdistels verplicht. Onkruidfobie? Naar men zegt gaat het van origine om een sociale wet, bedoeld om hooiarbeiders tegen het hevige prikken van gedroogde distels te beschermen. Als dat verhaal klopt is de distelverordening de so ciale wet waar in de loop der tijd het meest en het hardnekkigst misbruik van gemaakt is. 'ledereen kan steentje bijdragen' WALCHEREN - MicMec is een stichting die voor namelijk werkt met vrij willigers. Doel is om men sen te informeren hoe ze op eenvoudige wijze bij kunnen dragen aan een schoon milieu. De komen de weken staan daarom allerlei activiteiten op het programma. door Ben Donkers MicMec staat voor Milieu Infor matie Centrum en Milieu Edu catief Centrum. Er wordt voor lichting gegeven op scholen, les materialen worden uitgeleend en er worden antwoorden gege ven op milieuvragen. „Op deze manier willen we men sen in de regio Walcheren atten deren op de mogelijkheden om zelf op eenvoudige wijze een bij drage te leveren aan een schoon milieu", vertelt Els ten Broecke. „We hebben in de Reigerstraat in Middelburg een milieuwin kel. Daar kan men terecht met allerlei milieu-onderwerpen, van afvalpreventie tot milieu vriendelijke woninginrichting." De hele maand oktober dwarre len bij MicMec, het educatiecen trum (De Kloek genoemd) is ge vestigd in de Vlissingse Koren bloemlaan, de milieutips als blaadjes van de bomen. In het centrum is een aantal activitei ten opgezet die laten zien dat ie dereen een bijdrage kan leveren aan een beter milieu. De tentoonstelling 'thuis in het milieu' draait er van 4 tot en met 31 oktober. Dagelijks, van dins dag tot en met zaterdag open van 10.00 tot 17.00 uur. De toe gang is gratis. De expo is als wo ning ingedeeld. Bezoekers ma ken een rondgang door de ver trekken. Daarin is duidelijk te zien hoe milieubesparend er te werk kan worden gegaan. Zaterdag 4 oktober is de fiets- promotiedag van 10.00 tot 16.00 uur. De overbekende Zeeuwse ligfietser Bram Moens zorgt voor de opening. Bedoeling is dat alle ligfietsers om 09.30 uur vertrekken vanaf de Dam in Middelburg. Bij De Kloek staat die dag alles in het teken van de fiets: van banden plakken tot zadel afstel len en een proefritje op een lig fiets maken. De ENFB (Eerste Nederlandse Fietsers Bond) is daarbij aanwezig. Een informatieve markt, op het pleintje bij het MEC, wordt za terdag 11 oktober van 10.00 tot 16.00 uur gehouden. Op 15 oktober wordt bekeken of op Walcheren een ecoteam op gericht kan worden. Belangstel lenden worden om 09.30 uur in De Kloek (de voormalige kleu terschool) verwacht. Het HaRa- schoonmaaksysteem (zonder schoonmaakmiddelen) komt donderdag 16 oktober vanaf 09.30 uur ter sprake. Die dag staan tussen 14.00 en 16.00 uur vegetarische lunches en snacks centraal. Deelname kost 5 gul den. Verder eveneens op 16 oktober van 19.30 tot 21.30 uur aandacht voor duurzaam bouwen en wo ningonderhoud. En woensdag 21 oktober (14.00 tot 16.00 uur) Zelf een band plakken, het zadel afstellen of straks een proefritje maken op een ligfiets. Het kan alle maal tijdens de fiets-promotiedag bij het MicMec in Viissingen. FOTO: BEN DONKERS natuurvriendelijk tuinonder- dag 28 oktober van 20.00 tot houd. Het aanleggen van een 22.00 uur uitgelegd, siertuin, uiteraard op natuur- Er zijn lezingen, excursies, de- vriendelijke basis, wordt woens- monstraties en een afwisselend videoprogramma. Muziek, zui vere koffie, bio-broodjes en eco- sappen passen precies in het to taalbeeld. Meer uitzendkrachten aan het werk MIDDELBURG - De nieuwe vestiging van uitzendbureau Ve dior aan de Pottenbakkerssingel in Middelburg werd nodig om dat steeds meer werklustigen een beroep deden op de organi satie. Daardoor werd het voormalige pand aan de Lange Noordstraat te klein en bleek verhuizing noodzaak. Donderdag 2 en vrijdag 3 okto ber wordt het nieuwe onderko men officieel geopend met don derdag een symposium voor klanten en andere relaties en vrijdag een openingsfeest voor de uitzendkrachten. door Marcel van der Voort Vestigingsmanager Mirjam de Jonge vertelt vanuit het onlangs in gebruik genomen pand op een steenworp van de Konmar dat de verhuizing het resultaat is van de groeiende markt voor uitzendwerk. „In de Lange Noordstraat zaten we op een goed punt. Daarom hoefden we niet te verhuizen. Maar het pand werd te klein. Door de groeiende vraag naar uitzendkrachten moesten er meer consulenten komen. Bo vendien participeert onze orga nisatie in 'Wissels Zeeland'. Sa men met verscheidene overhe den zoeken wij voor reeds wer kende mensen andere vaste ba nen of tijdelijk werk." „Ook dit onderdeel van ons werk wilden we onderbrengen in een nieuw pand. In de Pottenbakkerssingel hebben we volop de ruimte. Ook aan de ba lies. Dat is eveneens belangrijk. Met een uitzendkracht wordt over persoonlijke zaken gespro ken, zoals de hoogte van het sa laris." „Dat moet je in een sfeer van privacy kunnen doen. Half juli zijn we verhuisd. In de afgelo pen periode werd duidelijk dat de aanloop groter is geworden. Dat betekent dat Vedior nu op een prima locatie zit, in de buurt van winkels die goed bezocht worden. Dat is eveneens een pluspunt." De vestigingsmanager beaamt dat uitzendbureaus het de laat ste jaren aanzienlijk drukker hebben gekregen. „Als ik alleen naar de ontwikke lingen bij Vedior kijk, kunnen we vaststellen dat de vraag naar uitzendwerk behoorlijk groeit." „Je kan vandaag de dag geen be drijf meer inlopen of je ziet er éen uitzendkracht aan het werk. Vroeger werd er door een uit zendbureau vooral werk in de industrie aangeboden." „Dat is allang verleden tijd. Dat werk is er nog steeds, maar het niveau van de uitzendkracht is vooruitgegaan. Dat komt omdat meer bedrijven om goed ge schoolde krachten vragen." „Ook de overheden ontdekten het gemak en de voordelen en tegenwoordig is er veel vraag vanuit de gezondheidszorg en andere organisaties. Voorheen werd er vooral naar een uitzend kracht gevraagd bij pieken en als er iemand ziek was." „Nu zie je bij diverse bedrijven een vaste kern eigen mensen en die worden aangevuld met goe de uitzendkrachten, die voor een langere tijd aan de slag kun nen", aldus Mirjam de Jonge. Volgens de manager is de komst van de zogenoemde Melkertba- nen géén reden dat er minder een beroep wordt gedaan op een uitzendbureau. „Daar merk ik weinig van. Mel- kert wordt vooral gebruikt voor werk dat altijd door de eigen medewerkers werd gedaan, maar dat op den duur een belas ting bleek." „Er wordt dan dankzij de moge lijkheden via de Melkertregeling een nieuwe functie gecreerd. Het werk voor de uitzendkracht ligt meestal op een ander terrein en dat blijft gewoon bestaan." De Vedior-consulenten signale ren dat de samenleving continu verandert. Ook op het gebied van personeelsbeleid worden er hogere eisen gesteld. Bedrijven en andere organisa ties hebben behoefte aan ge kwalificeerde en gemotiveerde medewerkers die meegroeien met steeds veranderde eisen. Om dit meer onder de aandacht te brengen en verschillende me ningen te laten klinken wordt er donderdag 2 oktober tijdens de officiële opening vanaf 15.45 uur een symposium onder de noemer 'Deuren open voor mobiliteit' gehouden in de Klo veniersdoelen in Middelburg. Aan de forumdiscussie wordt deelgenomen door P. Jansen, mobiliteitsmanager ABN Amro regio Zuidwest, C. van der Vaart, hoofd Facilitaire Onder steuning van de gemeente Viissingen, mevrouw S. Ver burg, regionaal directeur Ar beidsvoorziening Zeeland, J. Velthuis, manager personeelsza ken Kernergie en door A. Hei- nen, directeur TASC Manage ment. De forumdiscussie wordt geleid door B. Drenth, directeur Sales en Operations van Vedior. „Met het symposium 'Deuren open voor mobiliteit' willen we proberen een antwoord te krij gen op de vraag 'Wie is er Vedior heeft een nieuwe vestiging aan de Pottenbakkerssingel. (Op de foto ontbreekt Linda de Reus-Deen.) FOTO: PIET DAVIDSE verantwoordelijk voor mijn loopbaan?' Het idee werd geboren omdat VEDIOR deelneemt aan 'Wissels Zeeland'. Dat is het mobiliteits centrum voor vaste medewekers bij de overheden. Veel ambtena ren zitten vaak te lang opdezelf- de stoel. „Soms willen ze wel iets anders gaan doen, maar hebben niet in de gaten dat er bij hun werkge ver andere mogelijkheden zijn. Dankzij Wissels Zeeland kun nen ze kijken of er bijvoorbeeld hetzelfde werk is bij een andere overheid, of misschien zelfs een totaal andere baan." „Nog steeds wordt de verant woordelijkheid van de loopbaan meestal bij de afdeling perso neelszaken of een uitzendorga nisatie neergelegd. Maar de mensen weten zelf het beste wat ze willen en dat moeten ze ken baar kunnen maken." „Via het project kunnen werk nemers kijken wat hun sterke punten zijn en of er in de toe komst kansen voor hun beroep zijn", vindt Mirjam de Jonge. Voorafgegaan aan het symposi um wordt er in het nieuwe uitzendbureau om 15.00 uur de officiële opening verricht door wethouder M.L. Strous en Vedi or directeur B. Drenth. Bovendien doen alle genodigden donderdag mee aan een ballon nen- wedstrijd. Mirjam: „De klant waarvan de ballon het verste komt krijgt van VEDIOR een geheel verzorgde feestdag op het werk." „De werknemers worden op een nader te bepalen werkdag keu rig naar het werk gebracht, ze krijgen een rondvlucht boven het bedrijf, er komt een lunch en nog andere verrassingen om de werkdag zo aangenaam moge lijk te maken. De vinder van de verste ballon wint toegangs kaartjes voor een pretpark." Vrijdag 3 oktober is het de beurt aan de uitzendkrachten. Omdat veel van hen overdag aan het werk zijn werd gekozen voor een ope ningsfeest tussen 17.00 en 19.30 uur. Met een hapje en een drankje kunnen de aangesloten mensen het nieuwe pand bekijken. ADVERTENTIE st.jacobsstraat31 viissingen Böögeren LU Böögeren, voor iedere Zeeuw een begrip, voor niet- Zeeuwen moet het even uitgelegd worden. Böögeren is een typisch Zeeuws werkwoord dat aangeeft dat er fruit uit een boomgaard gejat wordt. "Wat heb je ge daan?' Ik bin wiste böógere'. Het versje 'Jantje zag eens pruimen hangen als eieren zo groot', krijgt hier een eigen variant. In deze tijd van het jaar nu het fruit rijp is wordt er geplukt. In vele boomgaarden, böö- gerds, zie je de plukkers bezig. Die hebben er een leuke dagtaak aan, lekker buiten in de zon, heerlijk toch? In je jeugd wist je zulke appeltjes wel te hangen en met een paar vriendjes ging je er op woensdagmiddag op uit. Je ouwe broek en laarzen aan en eerst goed kijken of de boer er niet was. Of, nog erger, de dorpsagent. Rode sterappeltjes waren het lekkerst. Maar altijd de appels eerst goed afpoetsen want als ze bespoten wa ren kreeg je afgrijselijke buikpijn en dan kwam het thuis uit wat je gedaan had. Want böögeren mocht na tuurlijk niet, streng verboden. Je propte je zakken vol en dan er van door om ze ergens op een stil plekje met z'n allen lekker op te peuzelen. Het gebeurde ook wel, dat de boer of een van z'n knechten de boomgaard in kwam. Dan was het rennen geblazen, door de 'broeine- kels'. Met al je sluitspieren op scherp sprong je over de brede sloot, of wurmde jezelf door het prikkeldraad in de hoop dat je niet bleef hangen. Meestal ontkwam je, en klonk het je van onder de appelbomen nog hard- grondig na: 'Rotjonge'. Böögeren, de pruimen van Jantje, ik denk er nog wel eens met een glimlach aan terug, want ja, aan een boom zo rijk beladen mist men een, twee pruimpjes niet. Cameleon

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1997 | | pagina 1