Bewoners Der Boede kunnen tuinieren MEDEDELING Golfbaan Bl0f zet Abdijplein in vuur en vlam „Wij zijn geen dumpplaats voor huisdieren" m <x D Z DE SCHELDEBODE Wijnmaand E L K E WE E K HUIS AAN HUIS P W A L C H E R E N O I- Z juliana Korpsen kampioen Het is een heksenketel Afhalen Grote Clubactie-loten Chip Hondenles Wegens storing verschijnt de Woonbijlage in deze krant niet deze week maar volgende week. Onze excuses hiervoor. LU ISl LU LU Politie oensdag 2 oktober 1996^^pDEL8Qj^" 'n Pittig feestje bouw je op 1 Doorbraak Het dierenasiel in Middelburg ontstond in april 1984 uit een fusie van twee Middelburgse asiels. Sinds 1986 is het dieren opvangcentrum gehuisvest aan de Oostperkweg. Corrie Quist, die acht jaar geleden beheerder bij het asiel werd, ergert zich er nog steeds aan dat mensen een dierenasiel zien als een plaats waar zij hun hond of kat kun nen dumpen. Het aantal zwerf honden dat niet opgehaald wordt is volgens haar groter dan voorgaande jaren. „Het asiel is een tijdelijke opvang en zeker geen dumpplaats. Wij proberen zo snel mogelijk voor een hond of kat weer een nieuw thuis te vinden. Vorige week nog werd ik 's morgens om zes uur wakker omdat de honden aan het blaffen waren. Aan de manier van blaffen merkte ik dat er iets aan de hand was. En inderdaad, aan het hek stond een hond vastgebonden. Een ontzettend agressief beest. Pas toen de dierenarts de hond met een verdovingspijltje had ge raakt konden we hem binnen halen. Maar dan zit je met een hond waar je helemaal geen ge gevens van hebt. Je weet niet welke inentingen het beest heeft gehad, wat voor karakter het heeft, enzovoort." Sommige mensen denken nog steeds dat er door gebrek aan plaats ge zonde dieren worden afge maakt, maar Corrie Quist wei gert dat te doen. „Mocht er geen plaats zijn dan kunnen we ge lukkig in samenwerking met andere asiels altijd wel een op lossing vinden. Ik ga geen hond of kat afmaken omdat een an der niet de veranwoording voor de verzorging van zijn huisdier wil nemen. Er komen ook wel mensen hun hond of kat per soonlijk brengen, maar hebben dan geen geld voor het af- standsgeld waarvan wij de die ren hier kunnen verzorgen. Daar valt dan over te praten, want ik weet dan wel wat voor dier ik in huis haal." Dat bete kent niet dat Corrie Quist van iedereen met een zielig verhaal een hond of kat overneemt want alleen al de dierenartskosten bedragen zo'n 20.000 gulden per jaar. Gemeenten zijn wettelijk ver plicht de opvang van zwerfdie ren te verzorgen maar die sub sidie is lang niet voldoende om het asiel draaiende te houden. Het opvangcentrum is dan ook voor een groot deel afhankelijk van giften en de inzet van vrij willigers. Zo werd er dankzij die vrijwilligers een rolstoelop gang gerealiseerd die op de opendag officieel wordt geo pend. De opening wordt ver richt door een rolstoelgebruiker waar onlangs een hond uit het Middelburgse asiel is geplaatst. Een ander nieuwtje op de open dag is de elektronische identifi catie. Met een naald wordt bij de honden en katten een chip onder de huid ingebracht. Alle gegevens van het dier zijn dan met een leespen zijn af te lezen. Die chip komt er in plaats van de tatoeage. Corrie Quist: „Een tatoeage is na verloop van tijd niet meer goed te lezen. Daar naast is het inbrengen van een chip veel minder pijnlijk. Een Medewerkers van het dierenasiel Middelburg vieren 12,5-jarig bestüan op landelijke open dag foto piet davidse aantal asiels maakt nu gebruik van deze registratievorm maar het is nog niet algemeen inge voerd. Probleem is dat volgens de wet de registratie door mid del van tatoeages moet plaats vinden. Dus eerst moet die wet nog veranderd worden." Het dierenasiel Middelburg houdt zich ook bezig me voor lichting op scholen. Met het 'Oscar en Rufus'-projekt wor den kinderen op de basisschool vertrouwd gemaakt met hon den. In een paar lessen, die door een medewerkster van het asiel gegeven wordt, leren kinder hoe zij met een hond moeten om gaan. Tijdens de open dag wordt er een demonstratie van dit project gegeven. Het pro gramma begint om 12.00 uur met de ingebruikname van de elektronische identificate en eindigt om 16.00 uur met een ballonenwedstrijd. Vanaf één uur rijdt de paardentram gratis vanaf het VVV-kantoor in Middelburg van en naar het asiel. De open dag van het dierenasiel aan de Willem Klooslaan in Vlissingen begint om 11.00 uur. Honden - en kattenbezitters kunnen er al vanaf half tien te recht om hun huisdier door die renarts A.J. Diender te laten 'chippen'. Voor kinderen is er hier volop ruimte om gratis hun rommelmarktspulletjes te ver kopen. KOUDEKERKE - Met het planten van een appelboom af gelopen woensdag werd het een feit: de bewoners van de pavil joens Golfbreker en Kasba van verpleeghuis Der Boede be schikken voortaan over een tuin, waar ze zelf aan de slag kunnen. Er komen steeds meer jongere bewoners in Der Boede, die graag de handen uit de mouwen steken. Een tuin is een uitste kende manier om zinvol bezig te zijn. De tuin is verhoogd aan gelegd, zodat de werkzaamhe den makkelijk vanuit een rol stoel gedaan kunnen worden. De Stichting Vrienden van Der Boede heeft zich ingezet om de tuin te realiseren. Voorzitter Daan Oostinga en bewoner Krijn de Jonge plant ten dan ook samen de appel boom. De eerste appel, zo bena drukte De Jonge, is voor afde lingshoofd Dion Broeders, die met het plan voor een dergelijke tuin kwam. De Jonge is wekelijks in de tuin aan het werk met een aantal medebewoners. Zij kweken al lerlei planten, zoals afrikaan- tjes, die vervolgens weer ver kocht worden. De opbrengst is bestemd voor de bouw van een kas in de tuin, de tweede fase van het project. De Stichting Vrienden van Der Boede is nog bezig met een aantal andere projecten, zoals de aanschaf van een rolstoelbus, een teken wedstrijd voor leerlingen van de basisscholen in Koudekerke en het inrichten van een spelle tjescentrale. De aanleg van de eerste fase van de tuin werd mogelijk dankzij financiële bijdragen van de Lions Club, Intratuin, C&A in Vlissingen, de perso neelsvereniging van De Schelde en vele andere contribuanten. De appelboom is geplant. Zittend afdelingshoofd Dion Broeders, staand links Daan Oostinga, voorzitter van de Vrienden Der Boe de en in het midden met schop in de hand bewoner Krijn de Jonge. FOTO PIET DAVIDSE ADVERTENTIE NIEUWSBLAD VAH fORMAAT Vraag een jongetje wat hij later wil worden en tien te gen een dat hij zegt: 'Politie, brandweerman of piloot'. Het zijn van die kleine jongensidealen en velen zijn er grote mannen mee geworden. Andere grote mannen belissen over de centen en dat is bepalend voor onder meer de sterkte van het politiekorps. Maar als er niet vlug gerichte actie ondernomen wordt, zit de Zeeuwse politie de eerstvolgende jaren met geboeide handen. Oorzaak, geld, personeel en materiaal tekort. Dage lijks wordt de politie er mee geconfronteerd dat zij achterloopt. Waar menig burger op straat simpel zijn zaktelefoon trekt moet de politieman eerst terug naar het bureau om te bellen. Het is dan ook totaal niet mo gelijk om burgers altijd de vereiste minimale hulp te bieden. Minimale hulp, binnen een kwartier bij een noodhulpmelding aanwezig zijn. Dat werkt nu al niet bij duizend meldingen, een derde van het totaal. Wan neer een agent iemand aanspreekt die aan een op slot staande fiets staat te prutsen heeft dat gezag. Als bur ger loop je tegenwoordig al gauw de kans een paar klappen te krijgen. Meer veiligheid, meer politie mag best. In Den Haag werd aan de bel getrokken maar er gebeurde bijna niets. Zeeland heeft 60 man/vrouw er bij gevraagd en komt er met elf toewijzingen maar be kaaid van af. 'Die pet past ons allemaal', denken ze daar. Plaatsvervangend korpsbeheerder Van der Doef verklaarde in een reactie dat 'zijn vertrouwen nog niet opgedroogd is'. Dat wordt pappen en nathouden van de kleine jongensidealen om politie te worden. Cameleon. Burg. v. Woelderenlaan 5 -"Vlissingen De wetenschaps week begint met een open dag chemie. Bij Hoechst in Vlissingen kan men een kijkje in de keuken nemen. Hoe Hollands of Zeeuws zijn de inwoners van Zeeland in Michigan nog? Komend jaar is het 150 jaar geleden dat grote groepen Neder landers de oceaan overtrokken om een nieuw be staan op te bouwen, in een serie van drie artikelen schetst Cees Maas het leven in zeeland aan de over kant. vandaag het tweede deel. Het eerste artikel stond in de scheldebode van 18 september. ondernemer persoonlijk bekeken. Vandaag een portret van opticien Tilroe uit Vlissingen. Het Juliana drum bugle corps. UTRECHT Zowel het Junior Drumcorps Johan Friso als het Juliana drum bugle corps uit Middelburg zijn zaterdag in Utrecht Nederlands kampioen geworden. De beide Juliana Corpsen behaalden respectievelijk de titel in de cadet-class (jeugdklasse) en de corps-syle class (senioren). Blue Spirit uit Middelburg behaalde in de open class (seniorenklasse) een vierde plaats. Binnenkort geven de Juliana Korpsen in het centrum van Middelburg enkele optredens. VLISSINGEN De kinderboekenweek 1996 start op woens dag 2 oktober en eindigt op zaterdag 12 oktober. Ook dit jaar doet de bibliotheek weer allemaal leuke dingen in deze specia le week. De kinderboekenweek staat in het teken van en „sprookjes", met als thema Heksenketel. In Middelburg is een heksenroute uitgezet met halteplaatsen in boekhandel Fanoy, het Zeeuws Museum en op de jeugdafdeling van de Zeeuwse bibliotheek. Kinderen moeten daarbij magische opdrachten üitvoeren. Meesterverteller Jos van Amsterdam vertelt op woensdag 2 oktober om 14 uur een spannend drakenverhaal voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar in het Guuus'uus in de Zeeuwse Bibliotheek. Kaartjes zijn gratis af te halen op de jeugdafdeling van de bibliotheek. Op woensdag 9 oktober verzorgt de Amsterdamse schrijfster en illustratrice Annemarie van Haeringen een workshop aqua relleren voor kinderen van 6 tot en met 10 jaar in de Zeëuwse bibliotheek in Middelburg. In de bibliotheek in Vlissingen is er op woensdag 2 én 9 oktober vanaf 14 uur voorlezen en schmin ken. Verder is er een sprookjesfiguren-boekzoekspel. De hoofdprijs is een dagje naar de Efteling. Op zondag 6 oktober vertelt meesterverteller Willem de Ridder spannende verhalen in het Arsenaaltheater voor kinderen van 7 tot en met 14 jaar. Toegangskaarten zijn in de bibliotheek verkrijgbaar. Het be gint om 15 uur. In menig wijnvat wordt in deze maand door een pers of zelfs door mensenvoeten het rode 'bloed' uit de blauwe schillen ge perst. Gisten zetten de in het druivensap aanwezige suiker om in alcohol. Gistcellen zijn micro-organismen, die nauw ver want zijn aan schimmels. Zij zijn van nature op de druiven- schil aanwezig. Maar ook op de volrijpe bessen van allerlei besdragende strui ken komen zij voor. In. de duinen hangt soms een indringend alcoholluchtje. Niet van een laveloze va kantieganger, maar van gistende duin- doombessen. Ook op een ander ge bied spelen micro-or ganismen in deze maand een grote rol. Overal schieten pad destoelen met hun grote vormen- en kleurenrijkdom uit de grond. Paddestoe len zijn vruchtlicha men van grotendeels onzichtbare schim meldraden die een ondergronds net werk vormen; een mycelium. Het hele jaar door zijn deze schimmeldraden bezig om al wat beschikbaar is aan hout, takken, mest en ander dood materiaal om te zetten in stoffen die weer in de voedselkring- loop kunnen worden opgenomen. Maar waarom nu juist okto ber de tijd is om vruchtlichamen te maken, houdt verband met het feit dat het mycelium in de zomer sterk uitgegroeid is en vol voedingsstoffen zit. Bovendien is de grond in deze tijd van het jaar meestal vochtig en de temperatuur zodanig laag dat de kans op uitdroging, een van de grootste gevaren voor vlezige paddestoelen, zeer gering is. Bij wijn hoort natuurlijk ook een kaasje. Bij de bereiding van een aantal kaasjes spelen een aantal schimmelsoorten ook een rol. Blauw geaderde Danish Blue en Roquefort, maar ook wit te Camembert danken hun smaak grotendeels aan schimmels. In de natuur groeien naast eetbare paddestoelen, helaas ook een groot aantal giftige soorten. Met name vertegenwoordigers uit de amanietenfamilie, zoals de bekende rood-met-witte- stippen vliegenzwam is zo'n giftige soort. De nog giftigere groene knolamaniet, die in een jong stadium op de eetbare Weidechampignon lijkt, is in Europa de oorzaak van 90% van de dodelijke 'eetongevallen'. De trage, maar dodelijke werking van de gifstoffen wordt nog eens versterkt door het gebruik van alcohol. U doet er dus verstandig aan om zich te beperken tot de bekende 'schimmelproducten', proost! Vissingen Op donderdag 10 oktober tussen half twee en vijf uur kunnen de verenigingen, die meedoen aan de Grote Clubactie, de bestelde loten afhalen op het kantoor van De Scheldebode, Scheldestraat 7-9, Vlissingen. Degenen, die na mens de vereniging komt, moet de toegezonden verenigingsle gitimatie meebrengen. De Grote Clubactie wordt voor de ne gentiende keer gehouden en zoals sinds enkele jaren gebruike lijk is dat in nauwe samenwerking met De Scheldebode. Wij ondersteunen deze actie voor de verenigingen, die zich onder andere bezighouden met sport, cultuur en ontspanning. De verenigingen leveren een nadrukkelijke bijdrage aan de kwa liteit van onze samenleving. De te verkopen loten kosten vijf gulden en daarvan komt tach tig procent direct in de clubkas van de betreffende club te recht. Vorig jaar bezorgde de Grote Clubactie de glunderende verenigingspenningmeesters in totaal 14,7 miljoen gulden. De Zeeuwse popgroep Blof had afgelopen vrijdag de eer om als eerste band in de geschiedenis op te treden op het historische Abdijplein in Middelburg. Voorafgaand aan het optreden ontvingen de leden van de band de 'Aanmoedigingsprijs voor Jong Zeeuws Talent' uit handen van Commissaris van de Konin gin drs. W.T. van Gelder. Hef was daarom dat de Provincie voor deze ene keer toestemming gaf voor een popconcert op het Abdijplein. Hoewel het even duurde voor dat het publiek opgewarmd was, was drummer Henk Tjoonk onder de indruk van de sfeer op het plein: „Dat is voor ons het mooiste wat er is: zo'n prachtige plek om op te treden en zo'n massaal, uitzinnig pu bliek. Ik vond het vanavond MIDDELBURG - De landelijke open dag van die renasiels op 5 oktober krijgt in Middelburg nog een extra feestelijk tintje. Het dierenasiel hier bestaat dan 12,5 jaar. Reden voor de medewerkers om eens flink uit te pakken met een feestelijk programma. Op die dag worden onder anderen demonstraties met asiel honden gehouden, er is een rommelmarkt, live muziek en een kleurwedstrijd. Hoogtepunt van de dag is de of ficiële ingebruikname van de rolstoeltoegang. perfect.". Het optreden werd bijgewoond door een kleine duizend mensen. Veel Zeeuwen, maar ook fans van buiten de provincie, waaronder een aan zienlijke schare bewonderaars uit Hilversum. Er waren ook nogal wat mensen uit de muziekwereld aanwezig. Tjoonk, naast drummer ook manager van de band: „We pro beren met deze prijs natuurlijk iheteen aan de weg te timmeren. Vandaar dat we door het hele land uitnodigingen voor deze avond hebben verstuurd." De band hoopt met deze prijs een stapje verder richting een landelijke doorbraak te komen. Hoewel de verwachtingen bij de release van de eerste cd, 'Naakt onder de hemel', behoorlijk hoog gespannen waren, liet een definitieve doorbraak op zich wachten. Tjoonk, veruit het meest gelouterde bandlid, had daar destijds al nuchtere ideeën over: „Zoiets moet groeien. Maar hopelijk pakt een en an der na de presentatie van onze tweede cd in maart positief voor ons uit. En ik ben er zeker van dat de Aanmoedigingsprijs van de provincie Zeeland daar bij kan helpen." De Aanmoedi gingsprijs voor Jong Zeeuws Talent werd in de afgelopen dertig jaar slechts dertien keer uitgereikt. Blof is pas de tweede popgroep die de prijs in ont vangst mocht nemen. Aan de prijs, bedoeld als steun tje in de rug voor talentvolle Zeeuwen op het gebied van kunsten of wetenschappen, is een geldbedrag van f 5000,- verbonden. Commissaris van de Koningin Van Gelder hield het bij de overhandiging kort, waarna het aan de leden van Blof was, om het Abdijplein in vuur en vlam te zetten. Dat luk te na ongeveer een half uur; pas tijdens meezingers als Moeilijk dood, Schilder me rood en Wat zou je doen? kwam het overwe gend jonge publiek goed los. Met als klap op de vuurpijl na tuurlijk het onvermijdelijke en luidkeels meegezongen 'Aan de kust'. Halverwege het optreden kreeg zanger Paskal Jakobsen het Middelburgse publiek zo gek om massaal op het koude Abdijplein te gaan zitten, want "dan komen jullie misschien wel in de krant". Bij deze. De Zeeuwse popgroep Bief ontving de Aanmoedigingsprijs voor Jong Zeeuws Talent uit handen van Commissaris van de Koningin drs. W.T. van Gelder. foto harry de lange

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1996 | | pagina 1