hL"LITt TORÉNPROAT j Ja, ik doe mee aan het songfestival Schrijf je nu in voor het songfestival in de sport CENTRI, Tbonbonbonbonbonbonbon^ Oranjeloop Versierde fietsen, optocht, muziek, zeskamp, oranjebal, koekhappen en zaklopen: SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 24 APRIL 1996 309 Debuut Vlissingse band "JEUK" waar het werkelijk om draait! Oost-Souburg vecht tegen Knaagkever Nostalgie in Dom burg, Puzzelrit voor iedereen Trainingpakken voor Zeeland Sport Walcheren viert koninginnedag Dinsdag viert koningin Beatrix met het volk haar 58-ste ver jaardag. Ze brengt een bezoek aan Sint Maartensdijk en Ber- gen-op-Zoom. Wie niet de halve dag voor de televisie wil zitten heeft keus genoeg, want ook op Walcheren wordt koninginne dag gevierd. Hier volgt een overzicht van de activiteiten per dorp en per wijk, voor zover die berichten tenminste tijdig binnen waren. Het Middelburgse Muziek korps geeft met en openings concert op de Markt het start sein voor de feestelijkheden in de Zeeuwse hoofdstad. Aan sluitend zal hier de Grote Kinderrommelmarkt plaats vinden. De rommelmarkt wordt opgeluisterd door diver se optredens. In de ochtend zijn er voor de leerlingen van het basisonderwijs kinderspe len en geven padvinders een demonstratie van al hun acti viteiten. Op de Dam is er tot vijf uur 's avonds ringrijden. En terwijl in de Eigenhaard- straat een lawaaioptocht met versierde fietsen wordt gere den start om half twee in de kantine MTV^sporthal De Zandkuil aan de Breeweg een monumentenwandeltocht over afdstanden van 5 en 10 kilome ter langs de mooiste plaatsjes in en buiten Middelburg. Het traditionele Oranjeconcert be gint om drie uur op het Abdij plein. De Blaaskapel van de Julianakorpsen en de Brass band ONDA zullen dan een spetterend optreden geven. Vanaf de Markt begint om ze ven uur de ballonnenoptocht die in het teken staat van het 25- jarig bestaan van het Ju niorenkorps 'Johan Friso'. De Julianakorpsen geven 's avonds op de Markt nog een muzikale show ten beste. Stichting Cinema presenteerd om ongeveer half elf een open lucht film op de Markt. Voor de degenen die er na een dag fees ten nog niet genoeg van hebben kunnen naar het Oranjebal in Café Alassio. Gedanst wordt er ook in het Zuiderbaken. Naast modern- en stijldansen wordt er een Rock en Rolldemonstra- tie gegeven door dansschool Janvier. Ook volksdansgroep Hora Mada zal een demonstra tie geven. De muzikale onder steuning komt van de 'After Acht Band'. Dit Konininginne- bal begint om 20.00 ur. Voor leden kost de entree 2,50, voor niet-leden ƒ7,50. Senioren van de Oostkerkwijk en Nieuw Middelburg zijn van twee uur 's middags van harte welkom bij de activiteiten in het van Epenpark. Na het klokkegelui begint de Koninklijke Harmonie 'Ons Genoegen' in Vlissingen aan haar muzikale rondgang door de stad. Om tien uur zullen op het Stadhuisplein de vlaggen worden gehesen en worden er met het Middelburgkanon drie schoten gelost door kannoniers van de 'Fles' in marine-unifor men uit 1830. Wie zich on danks een vrije dag toch wil in spannen kan vanaf 11.00 uur meedoen aan de Oranjeloop. Aanmelding in de buurt van het parkeerterrein dat naast de oprit naar Boulevard Evertsen ligt. In de St. Jacobskerk is er vanaf vier uur een samenzang van oud Hollandsche liedjes. Vooraf wordt een Middeleeuw se traditie in ere hersteld. Het torenblazen. Tussen 15.20 en 15.50 uur wordt vanaf de to rentrans van de St. Jacobskerk door vier koperblazers oude hymnen en torenmuziek ten gehore gebracht. De laatste keer dat er torengeschal over de stad weerklonk was in 1863. Niet om muziek te maken maar om alarm te slaan. De bewo ners van Scheldehof vieren feest vanaf half drie op het Stadhuisplein. Ook niet-bewo- ners zijn hier van harte wel kom. In de Bacht Reede aan de Vredehoflaan begint om twee uur een gratis bingo met mu ziek en een loterij. De zaal is open vanaf 13.30 uur. In de Bachten Poorte in Oost-Sou burg is er vanaf twee uur volksdansen en 's avonds een bingo. Speeltuin 'Het Fort' houdt voor kinderen van 3 tot en met 14 jaar een zeskamp met onder andere een hindemisbaan, spekhappen en zaklopen. Op het Bolwerk in Papagaaien burg kunnen kinderen van 6 tot en met 12 jaar meedoen met Levend Ganzebord. Dit begint om 10.30 uur. De finale is om drie uur. De echte sterren kun nen zich vanaf kwart voor vier ADVERTENTIE In samenwerking met TNO ontwikkeld. NEN gecertificeerd, gebaseerd op het vertrouwde vierpootsframe, gebruik makend van nieuwe materialen en kleurstellingen draait dit verrassende kantoormeubel om zijn middelpunt: de gebruiker. TERNEl'ZEN Mr. F.J. Haarmanweg 61 Tel. 0115-617342 Fax 0115-618654 MIDDELBURG Arnesteinweg 61 Tel. 0118-636151 Fax 0118-613447 I I I Adres.. I Plaats. Naam. Geboortedatum. Ik kies de volgende liedjes. I I Ik neem een achtergrondkoortje mee metpersonen Stuur de bon vóór 3 mei naar De Scheldebode Koningin Beatrix uitleven tijdens de playback- show. 's Avonds is er een disco voor iedereen tussen de 11 en 17 jaar oud. In de omgeving van de Beatrixlaan start vanaf het speelveld om 10.00 uur een muzikale optocht met versier de fietsen. In de Meidoornlaan worden diverse kinderspelen gehouden. Daar wordt ook om half drie ook een geweldig leuk poppenspel vertoond. In Buurthuis 'Aldegonde' is er om vier een optreden van de Vlis singse band "JEUK". Een pri meur want het is dan voor het eerst dat deze gloednieuwe band optreedt. De geniale wer ken van Joe Cocker, Raymond van het Groenewoud en Eric Clapton worden dan spette rend uitgevoerd. Kijken dus. Om acht sluit 'Aldegonde' Ko ninginnedag af met een Oran jebal. Toegang gratis. In Rit- them wordt weer gestreden om de eerste prijs in de thuisver- sierwedstrijden. Verder zijn er volks- en kinderspelen, touwt rekwedstrijden en een lam- pionnenoptocht. Het feest wordt afgesloten met een Drive In Show in 'Ons Genoegen'. Speeltuinvereniging De Oude Stad in de Paardenstraat gaat terug in de tijd met oud Hol landsche spelen voor iedereen. In wijkcentrum Open Hof kun nen kinderen van 4 tot 10 jaar lachen, gieren, brullen met de clowns Sokkie en Run van kindertheater 'Klapbankje'. In de Schuur van buurtvereniging van Duyvenvoorde is een pop pentheater en een kinderpolay- backshow. Speeltuinvereni ging VSV houdt in de Bloemen- laan leuke kinderspelen zoals een kruiwagenrace, daklopen en blikwerpen. Buurtbeheer Schildersbuurt Noord organi seert op deze dag aktiviteiten voor de jeugd in het Middenge bied. Ze vinden plaats bij het In en Uitloophuis in de Vincent van Goghlaan. Er is onder an dere een vrijmarkt, een skeelerwedstrijd, 200-meter hardlopen en ponyrijden. U kunt uw kinderen nog telefo nisch opgeven op de nummers: 464096, 414471 of 464096 in Vlissingen. Uit je dak gaan kun je op House Party "Queensday Rave" in Buurthuis de Paraplu aan de Alexander Gogelweg met als DJ's Fairlight, Torment en Michel. Entree is 3,50 en het begint om acht uur. In Oost-Souburg is er op het Oranjeplein een kerkmarkt met een tweedehandsmarkt, oliebollen, diavoorstelingen, muziek op een kleedje, een schilderijtentoonstelling en een prijzenboom. Op deze dag wordt ook de strijd aangebon den met de Bonte Knaagkever. Dit diertje vreet de balken van de kerk door met desastreuze gevolgen. Er zal geld worden ingezameld om de kever te be strijden. Koninginnedag 1996 in Grijpskerke staat in het te ken van de Brandweer. Voor de jeugd is er een verkleedwed- strijd en een playbackshow. In St. Laurens hijst kwart voor tien het jongste jongentje en meisje van groep 3 de vlag. Na dit plechtige moment wor den de prijzen van de fietsop- tocht uitgereikt die eerder die ochtend gehouden zal worden, 's Middags wordt er ge schminkt, gegrabbeld en ge draaid aan het Rad van Avon tuur. Verder is er Beachvolley- bal, kaasheffen, steendrukken en darten. Vanaf half acht is er disco voor kinderen tot twaalf jaar. Om half negen is de disco voor de hele jeugd te bezoeken. Het morgen en middagpro gramma vindt plaats op de Wa rande, het avondprogramma in wijkgebouw 'Van Cittershof'. Na de kinderspelen op het Dorpsplein in Aagtekerke is er een gezamelijke lunch om daarna met een goedgevulde maag te kegelen, ballengooien, handboogschieten en met hoef ijzers te werpen. Beestenboel in Zoutelande Oranje vereniging Domburg heeft op 30 april een aantal hoogtepunten uit de geschiede nis van de Koninginnedagvie ring in Domburg opnieuw op het programma gezet. Zo werd in 1946 voor het eerst een spe- lenkermis gehouden. Vijftig jaar later staat deze nostal gische kermis weer op het pro gramma. Verder is er een krui- VLISSINGEN De VARA- vereniging organiseert dit jaar voor de vijfde keer een landelijk VARA Kindersongfestival. Kin deren vanuit het hele land kun nen aan het festival meedoen, onder voorwaarde dat zij in de jaren 1983 tot en met 1987 gebo ren zijn. De deelnemers zingen liedjes uit het bekende Kinde ren voor Kinderen-repertoire en worden begeleid door een or kestband. Evenals vorig jaar zal de VARA een registratie van de landelijke finale op televisie uitzenden. De verschillende audities, voor rondes en provinciale finales vinden plaats in de periode van 15 april tot en met 1 september. De Zeeuwse en de Zuidholland se voorronde wordt gehouden op woensdagmiddag 3 juli in het Arsenaaltheater in Vlissingen. Hieraan voorafgaand is er een auditie op woensdagmiddag 12 juni, ook in het Arsenaaltheater. Tijdens de selectieronden zullen de deelnemers worden beoor deeld op zangkwaliteit, presen tatie en tekstvastheid. De win naars van de provinciale finales mogen meedoen aan de landelij ke eindfinale, die in oktober zal plaatsvinden in Oosterhout in Noord-Brabant. Bij het optreden van de kinde ren is een achtergrondkoortje van maximaal vier kinderen toegestaan. Wie mee wil doen moet de bon invullen en opsturen naar De Scheldebode, postbus 5051, 4380 KB in Vlissingen. Je kunt uit de volgende liedjes vijf num mers kiezen: Op een onbewoond eiland, Mei- De winnares van vorig jaar. dengroep, Als ik de baas zou zijn van het journaal, Ochtend humeur, Droevig gevoel, Va kantie in Italië, Allemaal ka baal, Annemiek, Wakker met een wijsje, Ballade van Ramon's verjaardag, Mijnheer agent, Als we jou niet hadden gehad, Mijn vader is een ster, De Kassieklap, Ik ben altijd alles kwijt. Groen, FOTO PIET DAVIDSE Lege plekken in de klas, Als ie dereen hetzelfde was, Roosma- rijn, Ik hou van hard, Straf, Hier ben ik dan, Zusje van mijn zus, Dozen, Filmverdriet, Later zul je lachen (Lachen is gezond), Alles van paarden, Mama is morgen van mij, Kinderbijslag, Poster, Niet naar huis. wagenrace voor echtparen (an no 1954), gekostumeerd voet bal (1955), een familiepuzzel- tocht uit 1975, touwtrekken (1981) en een playbackshow uit 1985. De dorpskern van Bigge- kerke is het centrum voor een Tropische spelenmiddag. Tien ploegen binden dan de strijd met elkaar aan. Vanaf zes uur speelt in cafe 'Juliana' de band 'The Arrows'. Even voor half negen worden de inwoners van Arnemuiden door de drum corpsen 'Blue Spirit' en 'Johan Friso'gewekt om Koninginne dag te vieren. Tegen tienen kie zen duiven het luchtruim voor een "lokale vitesse vlucht". Om kwart voor elf wordt met een Frans vuursteenpistool uit de 18e eeuw het startschot gege ven voor de kanowedstrijden. Nederlands kampioen Aam- oudse uit Arnemuiden zal die dag een presentatie geven van historische wapens. Vanaf vijf uur strijden de sterkste teams van Arnemuiden in de Burge meester Hackstraat voor de eerste plaats met vrachtwagen- trekken, skelteren en een sur- vivalbaan. Westkapelle viert voor de laatste keer Koningin nedag als zelfstandige gemeen te. Muziekvereniging O.K.K. zal de kinderen van Westka pelle tijdens de versierde fiet- senoptocht door het dorp bege leiden. De cabareteske gooche laar Mario Magic geeft een vrolijke kindershow in de feesttent. In de Nieuwe Dijk- straat is er een Truusje Trapra- ce. Voor de oudere jongeren is er dit jaar voor het eerst een zeskamp. Met diverse spelen op de markt zullen twaalf teams de krachtmeting met elkaar aangaan. De kinderen van Me- liskerke worden vermaakt door 'Mister Diamond'. Verder is er een skelterrace, touwtrekken en een zeskamp.In Oostkapelle zijn er naast de fietsoptocht kinderactiviteiten op het schoolplein van de Knotwilg. Om één uur houden de Meer- kampploegen een rondgang door Oostkappelle waarna aansluitend de spelen zullen beginnen. Om half acht 's avonds is er een playbackshow en een optreden van de band 'Exposé'. Een Beestenboel is het in Zou telande. Met dit thema wordt Levend Ganzebord gespeeld door alle leerlingen uit groep 1 tot en met 8. Elke groep heeft een eigen coach en mascotte. Met een levensgrote dobbel steen bewegen de deelnemers zich als pionnen over het veld. Ze proberen daar de politie- gans te ontlopen. De Lang straat heet op 30 april Spel- straat. Iedereen vanaf 12 jaar kan een parcour afleggen van twaalf spelen die in het teken staan van Beestenboel. De hoofdprijs is een tweedaags Beestenboelarrangement naar Antwerpen voor vier personen. Kaarten kosten een gulden en zijn vanaf 13.30 te krijgen bij de muziektent of een van de lo- tenverkopers in de Langstraat. In Serooskerke zou het wel eens een waterballet kunnen worden. Er wordt een drie kamp gehouden met een gekke fietsenspel in het water, een zeephellingklimspel en een spetterrace in diep water. Op het terrein van de Zandput kan met waterballonnen worden gegooid. VLISSINGEN En net als ieder jaar is er ook dit jaar weer een puzzelrit voor automobilisten en fietsers uitgezet door MAC De Zeeuwen. Aan de hand van een een voudig puzzelreglement kunnen de deelnemers al puzzelend genieten van het Walcherse landschap. Voor de automobilisten is er een A- en een B-klasse en voor de fietsers is er een route over vijftien kilometer uit gezet. Er is voor iedereen een prijs, ook al heeft u alle vragen fout. Wie mee wil doen kan zich tussen 13.00 en 15.00 uur inschrijven in sporthal Bas- kensburg aan de President Rooseveltlaan. SINT-LAURENS Atle tiekvereniging Dynamo '70 houdt op koninginnedag de jaarlijkse Oranjeloop. De jeugd tot twaalf jaar kan om 16.30 uur beginnen aan twee rondes van 1200 meter. Om 17.00 uur start de vijf kilometerloop. De plaats waar gestart wordt is de Singelweg. Meedoen kost 3,50. Kinderen onder de twaalf betalen twee gul den. 'n RUILEN - Heb je dubbele flippo's, jamcaps, topshots of Pani- niplaatjes? Dan kun je die maandagmorgen gaan ruilen in de speeltuin aan het Meiveld in Middelburg. De ruilmorgen duurt van tien tot twaalf uur en in die tijd kun je ook gratis in de speeltuin. BINGO - Speeltuinvereniging De Oude Stad verzorgt don derdag 25 april een gezellige bingo in het speeltuingebouw aan de Paardenstraat in Vlissingen. De zaal gaat open om half acht en de balletjes rollen om acht uur. Ook buurtvereniging Van Duivenvoorde heeft een bingo georganiseerd. Deze wordt ge houden op zaterdag 27 april om acht uur in gebouw De Schuur aan de Middelburgsestraat in Oost-Souburg. Supportersvereni ging Rood/Wit houdt vrijdag 26 april een bingo-avond in de kantine van de VCV Vlissingen aan de Irislaan. De balletjes rol len om acht uur. HOUSEN - Zaterdag 27 april wordt er in de Walk-Inn aan de Minister Lelystraat in Vlissingen een houseparty gehouden. Vanaf acht uur draaien dj's housemuziek en kun je lekker uit je dak gaan. Als je tenminste twaalf bent, want dat is de mini mumleeftijd. ROMMELMARKT - In de Graanbeurs op de Dam wordt za terdag 27 april tussen 9.00 en 16.00 uur een grote boekenbeurs gehouden. In de middaguren is er een kinderprogramma. WANDELEN - Wandelvereniging MTV houdt op koningin nedag een wandeltocht over vijf en tien kilometer. Het startpunt is bij de kantine van sporthal de Zandkuil aan de Breeweg in Middelburg en de tocht gaat langs de Middelburgse monumen ten. Het begint om half twee. KLAVERJASSEN - Buurtvereniging Van Duivenvoorde houdt maandag 29 april een prijsklaverjasavond in gebouw De Schuur aan de Middelburgsestraat 113 in Oost-Souburg. De kaarten worden om 19.30 uur gedeeld en deelname kost 3,50. CONCERT - In de Walk-Inn aan de Minister Lelystraat treedt vrijdag 26 april de metalband Phanta Garrow op. Er wordt die avond ook hardrockmuziek gedraaid. De aanvang is half negen. Het ZWN-Mannenkoor geeft vrijdag 26 april een concert in de Concert- en Gehoorzaal aan de Singelstraat in Middelburg. Tij dens het concert, dat om 20.00 uur begint, neemt het koor af scheid van de dirigente. De Bevelandse band Surrender treedt zaterdag 27 april op tijdens een feestavond voor de jeugd in Grijpskerke. Het optreden vindt plaats in een tent op het speelt- weitje. Het feest begint om zeven uur. Accordeonvereniging Concertina geeft vrijdag 26 april een uitvoering in het Arsenaal theater in Vlissingen. Vanaf 20.00 uur zijn het A- en B-orkest en het ensemble Encore te horen. Kaarten kosten een tientje en kunnen gereserveerd worden bij mevrouw Kooger, tel 463170. In buurthuis de Paraplu treedt vrijdag 26 april de Hindoestaan- se muziekgroep Roshni Sangeet Samajd uit Eindhoven op. De vrouwen spelen traditionele muziek uit India. De aanvang is 20.30 uur en de entree bedraagt 2,50. Grandpa Nick geeft zon dag 28 april om 17.00 uur een concert met zijn Sessieband in het Schuttershofcafé in Middelburg. Het Combo Top 100 treedt op koninginnedag op in de Mug aan de Vlasmarkt in Middelburg. Tussen half drie en half zes laten zij Engels- en Nederlanstalige hits uit de jaren '50 tot '90 horen. EXCURSIE - Natuurvereniging KNNV gaat zaterdag 27 april op excursie naar Oranjezon. Niek Klaasse vertrekt al om half zes 's morgens, want hij wil met de deelnemers het ontwaken van de natuur beleven. Wie op dat vroege tijdstip mee wil melde zich om 5.30 uur op het parkeerterrein bij het pompstation bij camping Oranjezon aan de Emmaweg tussen Oostkapelle en Vrouwenpolder. FEEST - Creativiteitscentrum Multi Colour aan de Torenweg in Middelburg bestaat vijf jaar en dat wordt gevierd op 25, 26 en 27 april, met tien procent korting op alle materialen. Aan de cursustafels kunt u technieken uitproberen zoals sjabloneren, zandschilderen en papierreliefs maken. KOOPAVOND -De Middelburgse koopavond van 25 april wordt aangekleed met een karaoke-show op de Markt. De show begint om zeven uur. De hele avond wordt er in de binnenstad op verschillende plaatsen muziek gemaakt. EXPOSITIE - In restaurant Flyers Inn op vliegveld Midden Zeeland wordt morgen een expositie geopend over het verdron ken dorp Valkenisse op Zuid-Beveland Er zijn bodemvondsten en luchtfoto's te zien. Judith Vasquez exposeert van 27 april tot en met 18 mei beeldende kunst in gebouw Kuiperspoort 22 in Middelburg. UITVOERING - Zaterdag 27 april houdt DIOS uit Oost-Sou burg de jaarlijke uitvoering in sporthal Baskensburg in Vlissin gen. De middagvoorstelling begint om half drie, de avondvoor stelling om zeven uur. Er worden demonstraties jazzdans, tur nen en steps gegeven. KINDERBOERDERIJ - Kinderboerderij De Klepperhoeve in Middelburg Zuid houdt zondag 28 april een open dag van 13.30 tot 17.00 uur. Er is informatie over huisdieren en kinderen kun nen meedoen aan een spel met een kleurplaat. VIJVERS - Aquariumvereniging Barbus Conchonius houdt vrijdag 26 april een bijeenkomst in het clubhuis aan de Heren gracht in Middelburg. De heer Brokke geeft dan om acht uur een lezing over tuinvijvers. SICILIA - De Italiaanse vereniging Dante Alighieri verzorgt vanavond, woensdag 24 april, een lezing in het Italiaans over La Sicilia Nascosta, het verborgene van Sicilië, het kunstzinnige erfgoed, de tradities en de geschiedenis. De lezing wordt gege ven in de Zeeuwse bibliotheek in Middelburg en begint om acht uur. MUSEUM - 'Hoe komt een tentoonstelling tot stand en hoe bereik je je doelgroep'. Dit is een van de onderwerpen waarover mevrouw Spaander donderdag 25 april iets vertelt tijdens een lezing in de filmzaal van het Zeeuws Museum aan de Abdij in Middelburg. De lezing begint om acht uur en de entree bedraag vijf gulden. Het Al elftal van voetbalvereniging Zeeland Sport heeft van uit zendbureau De Berk nieuwe trainingspakken gekregen. Op de foto staand v.l.n.r. trainer Pieter van de Bulk, Evan de Keijzer, Erik- Jan Houmes, Joachim de Keijzer, Tommie Gezelle, Wouter van de Hengst, Ruben de Keijzer en Marcel Weezepoel. Zittend v.l.n.r Jay Warner, Bas Verschoore, spo7isor Toby Lammers, Abdi Youssou- fahmed en Arthur Mikaelian. r

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1996 | | pagina 9