Een nieuwe lente een nieuwe fietsactie Keukens BUBBLING MEDEDELING Geschiedenis van Meliskerke in beeld Wijkagent hervat spreekuur Zwartkopje Platina huwelijkfeest I VRIJDAG 26 APRIL I Expositie Tjarko ten Have in Grote Kerk DE SCHELDEBODE TRAAS v.o.f. Fiets naar je werk en maak werk van fietsen Asielzoekers zaalvoetballen Muizenissen EK'961 Weer goud voor Blue Spirit ELUoro SÉBÏBÜot^N DE DIEREN SPECIALIST VLISSINGEN De nieuwe fietsactie 'Fiets naar je werk/Maak werk van fietsen' is gestart. De nieuwe fietsactie is de opvolger van de succesvolle '500 km Fietsactie woon-werk verkeer', die de voorgaande ja ren honderden naar de fiets deed pakken. Tussen 1 april en 1 oktober fietsen deelnemers aan de actie zo v.eel mogelijk op de fiets naar het werk. Het Zeeuws Platform Duurzame Ontwikkeling, de organisator van de actie, rekent op 2000 deelnemers. Vorig jaar werd de 500 km Fietsactie afgesloten met een mooi resul taat. 1660 deelnemers fietsten in totaal maar liefst 2,2 miljoen kilometer. Dit jaar rekenen de organisatoren op een nog beter resultaat, want het woon-werkfietsen wint aan populariteit. Gezonder Nationaal O N O 5 Apparaten Gratis Rude Boy Bo! To Da Max (Swing act) In verband met Koninginnedag is het kantoor van De Scheldebode op dinsdag 30 april a.s. gesloten. 326 U f~b~ Alles voor uw huisdier vindt u besli: Bloemenlaan 28 - Vlissingen - Tel. 0118-412634 ESCHELDEBODEs 102e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE, MIDDELBURG EN VEERE WOENSDAG TOTALE OPLAGE: 47.700 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN, TEL: 0118-442720. MV 301 24APRIL1996 MELISKERKE - Ook Melisker ke is niet ontkomen aan de uit- geefwoede van Uitgeverij De- boektant. Sinds kort ligt het door P. Davidse samengestelde fotoboek 'Meliskerke in vroeger tijden' in de boekwinkels. Aan de hand van ongeveer 90 foto's maakt de samensteller een wandeling door het dorp en door de tijd. De geportretteerde inwoners, veelal in Walchérse dracht gekleed, vertegenwoor digen de jaren tussen 1920 en 1960. Onder de bevolking bevond zich een groot aantal foto's dat nog niet bij het brede publiek bekend was. De heer Davidse, als liefhebber van de geschiede nis van zijn dorp, vond het de moeite waard om deze foto's in een boekje samen te brengen. In de jaren 1920-1960, die tot on derwerp van deze uitgave-wer den gemaakt, kwamen grote veranderingen voor. De crisis jaren, de daaropvolgende oor log met inundatie, de droogma king en een herverkaveling van Walcheren grepen diep in in het persoonlijke en maatschappe lijke leven. Met het uitbreken van de oor log, in mei 1940, brak een ande re tijd aan. Het platteland ken de geen echte honger, maar wel gebrek aan noodzakelijke din gen. Naarmate de oorlog ten einde liep namen de verschrik kingen toe. Zij kwamen in de vorm van beschietingen, bom bardementen en overstroming. De inundatie van Walcheren in oktober 1944 was ook voor Me liskerke en zijn inwoners een ramp. De bevolking werd ver dreven, het zo vruchtbare land werd aan de zee prijsgegeven, boerderijen en woningen spoel den weg, dorpelingen en ook vee, verdronken. Na de bevrij ding, in november 1944, volgde een evecuatie. Negentig procent van de bevolking werd geëva cueerd naar Zuid-Beveland. Pas na de drooglegging van Walcheren, in oktober 1945, kwam men terug. Er brak een nieuwe tijd aan. Nieuwe generaties bevolkten het dorp, andere kleding, an ders in gewoonten, anders in traditie. Oude werkmethoden werden afgeschaft, nieuwe wer den ingevoerd. Het handwerk maakte plaats voor gemechani seerde bedrijvigheid. Via de fo to's wordt deze geschiedenis bij de lezer in herinnering ge bracht. In deze uitgave werd naast het dorp Meliskerke zelf, ook aandacht besteed aan de buurtschappen Mariekerke en Poppendamme. De heer Davidse begint zijn wandeling dan ook in Poppen damme waar hij via het weiland behorende bij boerderij Parel- vliet van familie De Buck op stap gaat naar Meliskerke. In het boekje wordt strikt de route aangehouden, waarbij de tijds passering op het tweede plan komt. Naast de diverse dorps gezichten schenkt de samen steller veel aandacht aan de in woners van Meliskerke, die zich vooral bezighielden op agra risch gebied. De uitgave toont foto's van het landleven, waar de akkers nog met behulp van het paard werden bewerkt. Ver der aandacht voor de midden stand zoals fietsenmaker Sp- Meliskerkse middenstanders. ruijt, slagerij Wisse, bodedienst Matthijsse, bakker-kruidenier Leendertse en het verenigings leven met onder andere foto's van zangvereniging 'De Lof- stem', zangvereniging 'Con Amore' en de diverse schoolfo to's. Voor wie nieuwsgierig is naar zoveel nostalgisch moois uit Meliskerke kan tegen 34.90 in het bezit komen van deze bij zondere uitgave. 'Meliskerke in vroeger tijden' is te koop bij de erkende boekhandel. Hierbij is 'de fiets van de baas' een nieuw wapen in de strijd te gen het autoverkeer. Een auto van de zaak is al vele jaren de normaalste zaak van de wereld. De fiets van de zaak is dat nog niet. Daar lijkt nu verandering in te komen. Steeds meer be drijven en instellingen gaan er toe over aan medewerkers een nieuwe fiets ter beschikking te stellen om het woon-werkfiet sen te stimuleren. Het fenomeen lease-fiets wint snel terrein. MIDDELBURG In sporthal De Kruitmolen wordt donder dag 25 april een zaalvoetbal toernooi gehouden. Aan het toernooi doen vijf teams uit asielzoekerscentra mee. Dit zijn Hotel Dix uit Vlis singen, Bergzicht uit Goes, De Eendracht uit Middelburg, AZC Burgh-Haamstede en OC 's-Gravendeel. Dit vijftal wordt aangevuld met een team van CIOS. De asielzoekers hebben elkaar al eerder ontmoet tijdens de AZC-zaalvoetbalcompetitie die deze winter voor het eerst werd gehouden. De competitie was georganiseerd door Michel Jon- ckman van het CIOS. Jonck- man tekende ook voor de orga nisatie van het toernooi. Het toernooi begint om twee uur met de uitreiking van een prijs aan het beste team uit de wintercompetitie. De wedstrij den beginnen een half uur later en duren tot zeven uur. Staatssecretaris Willem Ver meend, zelf een echte fietslief- hebber, heeft met een pakket aftrekposten en fiscale voorde len voor werkgever èn werkne mer de belangstelling voor de woon-werkfietsen flink aange wakkerd. Fietsen is niet alleen goed voor het milieu, het is ook goed voor de gezondheid. Volgens inspan ningsdeskundigen doet elk mens er verstandig aan regel matig te bewegen. Wie z'n con ditie een beetje op peil wil hou den, moet zich elke week min stens een keer of drie gedurende een periode minimaal 20 minu ten lichamelijk inspannen. Ze ker voor wie verder weinig aan sport doet, is fietsen naar het werk de ideale oplossing om fit te blijven. Uit onderzoek is vast komen te staan dat het effect van woon-werkfietsen even groot is als van enkele zweet- sessies in een sportschool. Gezondheid is voor ieder mens een groot goed. Maar ook de werkgever heeft belang bij de gezondheid van'z'n medewer kers. Door veranderde wetge ving (Arbowet, Ziektewet) is in vesteren in de gezondheid van de werknemers steeds belang rijker. Het stimuleren van het woon- werkfietsen door de werkgever past in een aanpak om het ziek teverzuim terug te dringen. De nieuwe fietsactie richt zich dit jaar dan ook uitdrukkelijk op de werkgevers. 'Maak werk Muizenissen, hersen- en gedachtenspinsels van ietwat zorgelijke aard. Echte muizen, dat is wat anders. Me nigeen is er al van verschrokken en het plaatje van een vrouwspersoon hoog op een stoel voor een kleine muis is overbekend. Bij een van mijn kennissen bestaat al jaren het verhaal van Janus en Manus Muis. Op een woensdagmiddag speelden de kinderen binnen en plots vroeg de kleinste: 'Mama, mag ik met die muis spelen.' Moeder hoogstverbaasd: 'Wij hebben hele maal geen muis om mee te spelen.' 'Ja, die daar', en het kindervingertje wees naar het linnen behang waar £53 een levende muis aanhing. Het dier schrok en schoot gauw achter de keukenkastjes. De vrijdag daarop bakte moeder een appeltaart en daar kwam me toch een rare lucht uit de oven. Het stonk in een woord af- Qy grijselijk. Vader moest in het weekend de oven maar eens nakijken. Het euvel werd opgespoord. Bij het in schuiven van het bakblik was Janus Muis klem komen Öte zitten en had de hitte niet overleefd. Gebakken muis. Maar het kwaad was geschied. In de ovenla waar ze het brood bewaarden, werden sporen van nog fmè een muis gevonden. 'Misschien wel een vrouwtje', op- perde vader, 'en voordat je het weet heb je honderd mu,izen binnen.' De muizenval werd in de ovenla gezet, maar niet scherp genoeg voor de slimme Manus Muis want hij haal de de kaas eruit. De volgende avond stond de val zo scherp, als je er te lang naar keek klapte hij dicht. En dat gebeurde dan ook midden in de nacht. Het hele huishouden was in rep en roer van de klap in de gasoven. De kinderen vonden het een beetje gemeen van vader, dat zielige dode muisje in de val. Even later nog een klap, gevolgd door een krachtterm. Vader klemde zijn vinger tussen de muizenklem. 'Eigen schuld, dik ke bult', riep de kleinste kattig. Cameleon. De milieuvriendelijke fiets. van fietsen' houdt een oproep in aan werkgevers om het woon- werkfietsen serieus te nemen. Het opzetten en uitwerken van plannen en stimuleringsmaat regelen past daarin. In dit ver band werkt het platform dit jaar voor het eerst samen met 'Nationale Fiets Projecten'. Na tionale Fietsprojecten is een on afhankelijke organisatie die be drijven en instellingen advi- ARNEMUIDEN Wijkagent Andre de Visser heeft het spreekuur hervat. Wegens ziek te werd er de afgelopen drie maanden geen spreekuur ge houden. Het spreekuur wordt iedere vrijdag gehouden in het politie bureau aan de Korenbloemlaan in Arnemuiden, tussen 14.00 en 17.00 uur. ADVERTENTIE Als u binnen twee jaar een keuken nodig heeft en nu koopt, krijgt u van Hans Verkerk een oven, kookplaat, afzuigkap, voedselrestvermaler en koel kast gratis! Kom nu snel echt geld verdienen en vraag naar de snelle beslisserskorting. Wij garanderen u de beste keuken en het beste ontwerp voor de beste prijs! MAAK NU B0VEND4EN KANS OP EEN VAN DE 200 REIZEN NAAR HET GOES RINGBAAN WEST 2b - 0113-216451 ROOSENDAAL NISPENSESTRAAT 10 - 0165-558843 seert en begeleidt bij het opzet ten en uitvoeren van fietspro jecten. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de nieuwe fiscale mogelijkheden. Natio nale Fiets Projecten werkt voor het leveren van fietsen samen met bekende Nederlandse fiets- fabrikanten, fietsverzekeraars en lokale dealers. Voor het Zeeuws Platform Duurzame Ontwikkeling blijft het milieubelang vooraan staan bij de fietsactie. De actie biedt zowel de deelnemers als de werkgevers een mooie gelegen heid zelf een bijdrage te leveren aan een beter milieu. Volgens berekeningen van het platform hebben de deelnemers aan de actie vorig jaar met elkaar de uitstoot van 400 ton C02 voor komen. (C02 is de belangrijkste veroorzaker van het broeikasef fect.) Om eenzelfde hoeveelheid C02 'op te vangen' heb je een bos van 50 hectare nodig: een heel aardig resultaat. Volgens het platform past woon-werkfietsen prima in het streven naar 'duurzame ont wikkeling'. Duurzame energie bronnen, zoals windenergie, zonneënergie en waterkracht worden in de toekomst steeds belangrijker. Dat geldt ook voor ontwikkelingslanden. Daarom ondersteunt het plat form een project voor de bouw van een kleine waterkrachtcen trale in het Himalayastaatje Bhutan. Aan bedrijven en in- FOTO AD PHERNAMBUCQ stellingen die aan de actie deel nemen, wordt gevraagd de in het kader van de fietsactie af gelegde kilometers te sponsoren met één of meer cent. Vorig jaar leverde deze actie al 37.000,- op. De Groenkalender STO-TUG MET ZEEUWSE LANDSCHAP Een zwartkopje is een poëet onder de poë ten. Een kennismaking met deze vogel zal u niet snel vergeten. Natuurlijk, niet ieder mens heeft de drang zijn genot te ontleden, en precies te willen weten waar al die geu ren, kleuren en geluiden nu vandaan komen. Voor een zwartkopje moet echter een uitzon dering gemaakt worden. Zijn luide zang is vooral in mei te horen en is werkelijk oor- strelend. Nu laten vogelgeluiden 'zich moei lijk beschrijven. De pionier op het gebied van natuurbescherming, Jac.P. Thijsse, ver geleek zijn edele zang met het eerste deel van de zevende van Beethoven. De diepe hel dere fluittonen, het timbre, de ritmiek, ver vulde hem met de reinste blijdschap en opgewektheid. Niet iedereen zal op deze manier de zang van deze flierefluiter beleven, vast staat in ieder geval wel, dat de waterval van me lodieuze rollers en trillers hoog scoort in de vogelgeluiden top- 40. Om het zwartkopje te horen hoefje niet ver op pad. Steeds vaker is hij te vinden in de buurt van stedelijk-recreatief ge bied. Hij voelt zich uitstekend thuis in het aangeplant op gaand geboomte met daaronder struiken als vlier en meidoom. De meeste zwartkoppen overwinteren in landen rond de Mid dellandse Zee. Steeds meer zie je deze insecteneters in ons land overwinteren. Het zwartkopje schakelt tegen de winter tijdelijk over op een bessenmenu, en in het voorjaar weer op insecten. Kennelijk wegen winterse ontberingen niet op tegen de gevaren tijdens de trek. Eenbijkomend voordeel voor de thuisblijvers is, dat ze in het voorjaar de beste broedplekken kunnen uitzoeken. De naam zwartkopje geldt overigens alleen maar voor het mannetje, bij het vrouwtje is de kop roodbruin. Om hem of haar te kunnen zien, moet u wel gluren en loeren om een glimp van het zwarte of roodbruine petje tussen de groene massa te zien. Kijkt u dan wel uit waar u dit doet, want niet iedereen zal uw bedoelingen juist kunnen inschatten. Een zwartkopje zou het goed doen in een natuur-kwartetspel. Want naast deze gevederde Pavarotti, zijn er nog drie soortge noten te bewonderen. De onopvallende tuinfluiter met zijn in hoog tempo rollende 'merelzang'. Daarnaast zijn er nog de braamsluiper en de grasmus, die beiden te herkennen zijn aan hun witte keeltje. Maar leuker is natuurlijk, om dit gouden kwartet buiten aan het werk te zien. Het echtpaar Stroo-Suurmond was zondag zeventig jaar ge trouwd. Burgemeester Van der Doef kwam hen 's zaterdags fe liciteren. De heer Stroo is in 1900 geboren in Vlissingen en me vrouw Stroo-Suurmond zag het levenslicht in Souburg, in 1903. MIDDELBURG Het Blue Spirit Drum Bugle Corps is weer eens in de prijzen geval len. Maar dit keer niet met het korps als geheel maar met de individuele leden. Vijf drummers van het korps deden zaterdag mee aan solo wedstrijden in Dordrecht. Tij dens deze wedstrijden worden zelf bedachte werken met een lengte van een minuut of drie, vier gespeeld. Er deden elf muzikanten van DJ, Cf IE DISCOCENTER Open v.a. 20.30 uur Oude Vismarkt 2 - Goes - Tel. 0113-215426 verschillende korpsen mee, maar de drummers van Blue Spirit staken met kop en schou ders boven de rest uit. De uit slag: 1. Erwin 'van Gemert, 2. Maurice Groen, 3. Sander van Wijngaarden, 4. Raimond Klap, 5. Patrick Hoogstrate. Allemaal drummers van Blue Spirit. De jury was vooral te spreken over de slagtechniek, de muzikaliteit en de moeilijkheidsgraad van de uitvoeringen. Het was tijdens eerdere wed strijden nog niet voorgekomen dat vijf deelnemers van één ver eniging de eerste plaatsen be zetten. VEERE De schilder Tjarko ten Have exposeert tot en met 28 mei in de Grote Kerk. De Rotterdammer Tjarko ten Have volgde zijn opleiding aan de Academie Minerva in Gro ningen. Tegenwoordigt woont en werkt hij in Rotterdam. Zijn vroegste werk bestaat groten- deeld uit fotografisch nauw keurig geschilderde woestijn landschappen. Hij maakte deze schilderijen naar aanleiding van reizen naar Turkije, Iran, Afghanistan, Pakistan en India. Later werd zijn stijl meer ex pressionistisch. Zijn grote voor beelden zijn Kees van Bohemen en Willem de Koning. Tjarko schildert vooral sportsterren, muzikanten en naakten. Hij vindt het belangrijk dat er een ritmische harmonie bestaat tus sen figuur en omgeving. Zijn grote doorbraak kwam in 1991 met een expositie tijdens het ABN/AMRO world tennis toernooi in Rotterdam. Zijn schilderijen van Maradonna, Van Basten, Noah en Navratilo- va oogstten veel succes. NIEUWSBLAD VAN FORMAAT 1 Tennisser in actie, volgens Tjarko ten Have.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1996 | | pagina 1