Benefietconcert voor Sint Jacobskerk Ontmoeting van twee culturen Gerard von Brucken Fock: een man van traditie Nationale Wetenschapsdag met thema: Water en Vuur nationaal kampioen Zuid-Amerikaanse klanken in de Piek Volgende week uitgifte van Grote Club-loten Concert Eschi geeft concert r Ensemble n Grote Kerk Wereld-Vredes-Vliegerdag Herdenkingsevenementen rond veelzijdig Zeeuwse kunstenaar Feest op markt Vlissingen SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 4 OKTOBER 1995 323 Emoties Vierstemmig Analyses Watermonsters VLISSINGEN De door de Stichting Educatief Centrum Vlissingen georganiseerde fotowed strijd 'Ontmoeting tussen culturen' is gewonnen door M. v.d. Berge. Van de Berge maakte een fo to van allochtonen die de confrontatie aangaan met de automatisering, twee totaal verschillende werelden. Van de Berge ontving de eerste prijs, f 150,00 aan fotobonnen, vorige week in het Edu catief Centrum in Vlissingen. VLISSINGEN Maart vorig jaar werd een ingrijpend res tauratie- en herinrichtingsplan gepresenteerd voor de Vlissing- se St. Jacobskerk. Met de res tauratie wordt naar verwach ting in 2001 een start gemaakt. Om een meervoudig gebruik van de kerk mogelijk te maken is tevens een actie gestart voor het verwerven van gelden voor een herinrichting van de kerk. Toezeggingen zijn reeds ont vangen van o.a. de stichting „Maritieme Aktiviteiten de Ruijter", „de Moerman Stich ting" en „Rotary Vlissingen". Twee benefietconcerten op 7 en 14 oktober moeten ook wat geld in het laatje brengen. Op 7 oktober komen The Robert Jackson Singers gospels en spi rituals zingen en op 14 oktober brengt Arte Corale Russisch- orthodoxe kerkmuziek. De ver maarde Robert Jackson Singers zijn genoemd naar hun oprich ter Bob Jackson. Nadat hij uit de VS naar Duitsland was ver huisd om als docent aan de uni versiteit van Frankfurt te gaan werken, formeerde hij daar uit de enige zwarte kerkgemeente in Europa het 40-koppige koor The Martin Luther King Sin gers. Daarna volgden eind ze ventiger jaren The Robert Jackson Singers. Tot hun nu eens swingende, dan weer ge voelige repertoire behoren zo wel traditionele spirituals als moderne gospelsongs en religi euze ballads, kortweg alles tus sen 'The Battle of Jericho' en 'When The Saints Go Marching In'. The Robert Jackson Singers bestaan uit tien zangers en zan geressen die stuk voor stuk ook solistisch op de voorgrond tre den. Een aantal leden begeleidt het geheel bovendien instru mentaal op piano, bas en per cussie. Arte Corale Geen koor is in de orthodoxe kerkmuziek beter thuis dan het koor Arte Corale uit Moskou. Arte Corale wordt gevormd door de zangleraren en hun meest begaafde afgestudeerde leerlingen van de wereldver maarde Conservatorium van Moskou en de Russische Mu ziekacademie. Doel is het be studeren, uitvoeren en veilig stellen van de oude Russische koortradities. Daarbij had Arte Corale het geluk samen te wer ken met een van de meest voor aanstaande koordirigenten in Moskou Tamara Piliptsjuk, me de door haar enorme toewijding en ervaring ontwikkelde Arte Corale zich tot een van de beste ensembles voor dit soort mu ziek. Het allereerste openbare optreden van het koor was zo'n succes dat het koor de titel 'koor van solisten' mocht dra gen, een zeldzame onderschei ding in Rusland. Arte Corale heeft inmiddels verscheidene buitengewoon succesvolle bui tenlandse toernees achter de rug. Voorafgaand aan een zeer uitgebreide Duitse toemee van 60 dagen zal Arte Corale con certen geven in Frankrijk, Bel gië en Nederland. Een Engelse en Amerikaanse toemee staan op het programma voor het vol gende seizoen. Drama, roman tiek, intens gevoel. Daar den ken we aan als we aan Rusland denken. Kathedralen met fon kelende schilderingen en iko- nen, mystieke ruimtes vol wie rook en kaarslicht voeren ons een geheimzinnige wereld bin nen, waarin ons gewone be staan even van ons afglijdt. Maar de echte rillingen komen als het koor inzet. De hele ruimte wordt gevuld door een overweldigend geluid, de lage sonore bassen voel je tot in je tenen. Kaarten voor The Robert Jacks on Singers kosten 32.50 (pas sen 27.50), voor een kaartje voor Arte Corale moet 25.- (passen 22.50) betaald wor den. Beide voorstellingen be ginnen om 20.00 uur. The Robert Jackson Singers MIDDELBURG 'Wat Mah ler voor Amsterdam was wordt Von Brucken Fock voor Wal cheren'. Dat zijn de woorden van coördinator De Visser van de Stichting G.H.B. von Bruc ken Fock Fonds. Of de 'Mah- ler-gekte' geëvenaard wordt is de vraag, maar feit is dat de Zeeuwse musicus, dichter en schilder Von Brucken Fock, die op 28 december 1859 op de bui tenplaats Ter Hooge geboren werd, dit najaar volop in de schijnwerpers staat. Ter gele genheid van zijn zestigste sterf dag hij stierf in Heemstede op 15 augustus 1935 worden op Walcheren verschillende evenementen georganiseerd, zoals concerten en een tentoon stelling van zijn schilderijen. Gerard von Brucken Fock was een veelzijdig man. Eerst vol tooide hij een opleiding tot mu sicus en componist. Hij compo neerde in de stijl van de negen tiende eeuw en liet zich sterk inspireren door de natuur. Ook schreef hij gedichten. Pas in 1901 begon hij te schilderen. Hij vond zijn inspiratie in de badplaats Domburg waar hij logeerde bij zijn nicht Marie Tak van Poortvliet. Daar ont moette hij beeldende kusnte- raars zoals Jan Toorop en zijn dochter Charley, Piet Mondri aan, Jacoba van Heemskerk en Louis Schelfhout. Hij werd aangemoedigd en geïnspireerd door Jan Toorop. Hij schilderde in de voor die tijd moderne divisonistische techniek, die zich in Nederland tot een geheel eigen luministi- sche stijl zou ontwikkelen. Bij het divisionisme hoeft kleur niet de werkelijkheid weer te geven, maar de innerlijke reac tie van de kunstenaar op die werkelijkheid. Kleur als middel om de emotie weer te geven. Maar Von Brucken Frock was ook in de schilderkunst ie mand die zich meer thuisvoelde in de traditie van de vooraf gaande eeuw. Bovendien kon hij het niiveau van de door hem bewonderde kunstenaars als Toorop niet evenaren. Hij keer de terug naar naar de traditio nele stijl en bewoog zich tussen het impressionisme en de Haag se School, waarbij landschap pen en zeegezichten de boven toon voerden. De herdenkingsactiviteiten gi- nen van start in Domburg. Daar opende achterneef H.E. von Brucken Fox de tentoonstelling 'Een leven voor de kunst' in het Marie Tak van Poortvliet muse um. De tentoonstelling omvat schilderijen, grafisch werk, aquarellen en bladmuziek en duurt tot en met 5 november. Op zaterdag 7 oktober wordt in de Nieuwe Kerk in Middelburg een concert gegeven rondom de geestelijke koormuziek van Von Brucken Fock. De werken wor den uitgevoerd door het Bel gisch koor Dodecachordon en de organiste Margreeth Chr. de Jong. Het programma omvat composities voor vierstmmig gemengd koor van Von Brucken Fock, koorwerken van Felix Menssohn Bartholdy en Edwar Elgar en orgelwerken van onder meer Marco Enrico Bossi en Marcel Dupré. Het Zeeuws Orkest en het Zeeuws Philharmonisch Koor sluiten de serie herdenkings concerten af met een tweetal concerten op donderdag 9 no vember in de St. Jacobskerk in Vlissingen en op zaterdag 11 november in de Concertzaal aan de Singelstraat in Middel burg. Op 11 november zijn er twee uitvoeringen; om 20.00 uur het officiële herdenkings concert en om 14.00 uur een gratis concert voor de jeugd en gehandicapten, waar koor en orkest muzikaal het avontuur van Peer Gynt van Edvard Grieg vertellen. Op het programma staan twee vocale werken van de DONDERDAG 5 OKTOBER 7.05-8.00 Ochtendeditie. 8.32 Och tendeditie met actualiteitenquiz 9.05 Muziek. 10.05 Vragen staat vrij. 11.05 Muziek. 12.05-13.00 Middageditie. 13.35 De Passage. 14.05 Muziek in bedrijf. 16.03 Een vak apart. 17.03- 18.00 Avondeditie met o.a. Zegt u 't VRIJDAG 6 OKTOBER MIDDELBURG - Zondag 8 oktober is de natio nale Wetenschapsdag. De wetenschapsdag wordt georganiseerd als onderdeel van de Wetenschap Techniekweek 1995. Er is dan open huis bij het Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ, in gebouw Arnestein aan de Grenadierweg 31 in Middel burg. Tussen 12.00 en 17.00 uur kunnen belang stellenden een bezoek brengen aan deze regiona le vestiging van het RIKZ, dat onderdeel is van Rijkswaterstaat. Het Rijksinstituut voor Kust en Zee levert als on derdeel van de Verkeer en Waterstaatorganisatie adviezen en gegevens gericht op: -duurzaam ge bruik van estuaria, kusten en zeeën; -bescher ming tegen overstroming door de zee. Het RIKZ ontwikkelt en onderhoudt daartoe de kennis- en gegevensinfrastructuur. Als kenniscentrum staat het RIKZ ook ten dienste van andere delen van de rijksoverheid en neemt het deel aan interna tionale samenwerkingsverbanden. Duurzaam ge bruik houdt onder meer in, dat de zoutwater ecosystemen die in het Deltagebied onderschei den kunnen worden zodanig functioneren, dat de verschillende functies (natuur-, visserij, scheep vaart- enzovoort) van deze zoute wateren opti maal tot hun recht kunnen komen. In de regionale vestiging in Middelburg zijn tien tallen onderzoekers en specialisten op het gebied van de biologie, chemie, ecologie, hydrologie, morfologie en vogelkunde werkzaam. In het ge bouw is onder meer een biologisch laboratorium voor plankton-onderzoek en een chemisch labo ratorium ondergebracht. Analyses van zoutwater en de waterbodem worden daar uitgevoerd. De monsters zijn deels afkomstig van het veldstation Jacobahaven, dat in de Oosterschelde, in de buurt van de Stormvloedkering, is gelegen. Te vens worden er in Arnestein monsters geanaly seerd die door de Meetdienst Zeeland (onderdeel van Directie Zeeland van Rijkswaterstaat) geno men zijn in het 'veld'. Dat onderzoeksveld be staat uit: Grevelingenmeer, Oosterschelde, Veer- se Meer, Voordelta en Westerschelde. De wetenschapsdag heeft als thema 'Water en Vuur'. Met water, in het bijzonder zout en brak wat/"-, heeft het RIKZ alles te maken. De 7.05-8.00 Ochtendeditie. 8.32 Och tendeditie met o.a. actualiteitenquiz. 9.05 Muziek. 10.05 Die's nog van voor d'n oorlog. 11.05 Muziek. 12.05-13.00 Middageditie met o.a. het Fort Zee- landia. 13.35 De Passage. 14.05 Mu ziek in bedrijf. 16.03 UITgaanstips. 17.05-18.00 Avondeditie met Zeeuws Diep. ZATERDAG 7 OKTOBER 10.03-13.00 'Dag Week' Programma voor de vrije zaterdag met het Zeeuw se weerbericht, een overzicht van de zaterdagkranten, gasten, de passie van..., een boekbespreking, culinaire tip van de chefkok en muziek. 13.34- 18.00 Omroep Zeeland Sport: uitsla gen, reportages, commentaren. ZONDAG 8 OKTOBER 10.02 De Tijdmachine. 11.02 De Zeeuwse Lucht; vandaag: Tuinfeest van de Brassband uit Kloetinge. 12.05 Die 's nog van voor d'n oorlog. 13.32-14.00 Omroep Zeeland Sport. 14.25-14.30; 15.25-15.30 en 16.25- 16.30 Omroep Zeeland Sport in Langs de Lijn. 17.05-18.00 Omroep Zeeland Sport, uitslagen, reportages en com mentaren. MAANDAG 9 OKTOBER 7.05-8.00 Ochtendeditie. 8.32 Och tendeditie met o.a. actualiteitenquiz. 9.05 Muziek door de week. 10.05 Met Aly de Boer op. 11.05 Muziek door de week. 12.05-13.00 Middageditie met o.a. het spelletje Wegwies. 13.35 De Passage. 14.05 Muziek in bedrijf 16.03 Sportclub de Zeeuwen. 17.05-18.00 Avondeditie met o.a. zegt u het maar. DINSDAG 3 OKTOBER 7.05-8.00 Ochtendeditie. 8.32 Och tendeditie met o.a. actualiteitenquiz. 9.05 Muziek door de week. 10.005 Oogappels en Muilperen. Vandaag Kinderboekenweek. 11.05 Muziek door de week. 12.05-13.00 Middage ditie. 13.35 De Passage. 14.05 Muziek in bedrijf. 16.03 Gefeliciteerd, ver zoekplaten en gelukwensen. 17.05- 18.00 Avondeditie met o.a. zegt u 't maar. 18.30-21.00 Omroep Zeeland Sport WOENSDAG 4 OKTOBER 7.05-8.00 Ochtendeditie. 8.32 Och tendeditie met o.a. actualiteitenquiz. 9.05 Muziek door de week. 10.05 Zeeuwse Streken. 11.05 Muziek door de week. 12.05-13.00 Middageditie. 13.35 De Passage. 14.05 Muziek in bedrijf. 16.03 Het Kanaal door Zee land. 17.05-18.00 Avondeditie met o.a. zegt u 't maar. (kust)wateren en de zee zijn immers de terreinen die door het RIKZ worden onderzocht. Het the ma-onderdeel vuur is voor het werk van het In stituut echter ook van groot belang, als men be denkt dat vuur een uitgesproken vorm van oxi datie is, waarbij zeer veel warmte vrijkomt. Oxi datie speelt een belangrijke rol bij het zelfreini gend vermogen van zoete en zoute oppervlakte wateren. De verbrandingsprodukten vormen een onmisbare schakel in de voedselketen van eco systemen. Bij de langzame oxidatie wordt de in organische stof aanwezige koolstof door micro organismen, zoals bacterieën, omgezet. Daarbij worden kooldioxide en water gevormd en tege lijk komen nutriënten (voedingsstoffen), zoals ni traat en fosfaat, weer vrij. Het thema 'Water en Vuur' is uitgewerkt in het volgende programma:- videofilms over de Wes- terschelde-problematiek en het milieuonderzoek in het Deltagebied; - posters over het onderzoek door de specialisten van RIKZ; - apparatuur waarmee onderzoek door biologen en vogelaars wordt uitgevoerd; - lasertechniek om algensoor- ten te identificeren; - een meetwagen van de Meetdienst Zeeland van Rijkswaterstaat; - het chemisch laboratorium. Een door de bezoekers van thuis meegebracht watermonster kan daar tijdens de open dag geanalyseerd worden op de concentratie van nitraat, fosfaat en chloride. Öok kan in een monster, van om het even welk orga nisch materiaal, het koolstofgehalte bepaald worden; - bezoekers kunnen de organismen die in de zoute waterbodem voorkomen bekijken; - een meegebracht watermonstertje kan onder de mi croscoop worden bekeken op de aanwezigheid van plankton; het waterkwaliteitsmodel van de Westerschelde wordt gedemonstreerd. Het is een rekenmodel dat op een Personal computer 'draait'; - tenslotte kunnen bezoekers door de aanwezige specialisten laten beoordelen wat voor interessants zij ooit op het strand hebben gevonden en mee naar huis hebben genomen. Te denken is aan hout, steen, vogelveren, schedel- tjes, schelpen en dergelijke. Als u dat mee naar huis heeft genomen, neem het dan nu mee naar de open dag. Misschien komt u er met behulp van onze biologen achter wat het is. VEERE Het Escher Ensem ble geeft vrijdag 6 oktober om 20.00 uur een concert in de Gro te Kerk. Als solist treedt Frank Mol op. Het Escher Ensemble bestaat uit een strijkkwintet en een saxofoonkwintet, het strijk kwintet wordt gevormd met twee violen -Marieke de Bruijn en Daphne Hoogenberk, altvi ool -Boris Visser, cello -Teije Hylkema en contrabas -Jaap Brandenhorst. Het saxofoon kwintet heeft een sopraansax, - Sarina Rijlaarsdam; twee alt saxen -Hubert-Jan Hubeek en Karin van der Meer; tenorsax - Bas Apswoude en baritonsax - Margie Kirschenmann. Het slagwerk wordt verzorgd door Tim Satink. VLISSINGEN De week markt staat al weer twee jaar in de Spuitstraat en dat willen de marktkooplui vieren. Op de vrijdagen 6, 13 en 20 oktober is het feestmarkt. Tijdens de feestmarkt staat er voor iedere marktbezoeker een gratis kopje koffie klaar. Er is een loterij met veel prij zen. Bij besteding van vijf gul den krijg je een gratis lot en ie dere week worden uit de ingele verde bonnen winaars getrok ken. De leden van het ensemble zijn afgestudeerden of nog stude rende aan het Sweelinck Con servatorium te Amsterdam. De artistieke leiding is in handen van Rolf Buijs. Het ensemble werd in oktober 1993 voor een enkel optreden geformeerd. De combinatie van deze twee ins trumentenfamilies bleek echter zo goed te werken, dat het en semble werd aangemoedigd te blijven bestaan. Sindsdien is er hard gewerkt om voor dit en semble een geschikt repertoire op te bouwen. Immers alles wat men speelt moest nog gecompo neerd of gearrangeerd worden. Dit heeft geresulteerd in een zeer gevarieerde repertoirelijst. In Veere wordt een programma gebracht in samenwerking met de Middelburgse pianist Frank Mol. Hij zal in de Rhapsody in Blue van George Gershwin de solo partij vervullen. Het program ma is als volgt samengesteld: George Gershwin, - Drie Prelu des arr. Frank Mol. Andre Ca- plet, - Legende arr. Margie Kir schenmann. George Gershwin - Rhapsody in Blue arr. Hubert- Jan Hubeek, solist Frank Mol. Pauze. Moritz Moszkovski, - Drie Spaanse dansen arr. Bart van Sambeek. Darius Milhaud, - Le Boeuf sur le toit arr. Hu- bert-Jan Hubeek. De kaarten voor dit concert kosten een tientje en zijn te koop aan de kerk, ook telefo nisch in voorverkoop. Tel. 0118-501829. VROUWENPODLER - Voor de tiende keer doen de vliegeren thousiasten in Zeeland mee aan de Wereld Vredes Vliegerdag. Elk jaar op de 2e zondag in ok tober wordt niet alleen in 'gro te' vliegerlanden als China, Ja pan, Australië en Amerika maar ook in Europa, voor de vrede gevliegerd. De vredes-vliegerdag - onder het motto: 'One Sky, One World' is ook in Nederland niet meer weg te denken. De na druk wordt gelegd op het feit dat er maar één wereld is waar we met z'n allen op leven. De wereldvrede en daarmee sa menhangend een rechtvaardige verdeling van welvaart, wel zijn, schone lucht, schone grond en schoon water, vinden zij van weznelijk belang. In Zeeland ligt het initiatief voor de Vredes Vliegerdag bij de Zeeuwse Vliegervrienden, het Katholiek Maatschappelijk Activeringswerk en het Oecu menisch Centrum voor Jeugd- en Jongerenwerk Zeeland. Vanaf 13.00 uur wordt er mas saal gevliegerd op de Veerse Gatdam bij Vrouwenpolder. Dit jaar is er voorafgaand aan het vliegeren een oecumenische vredesviering om 11.00 uur in de boerderij 'Groot Middenhof' aan de Middenhofweg 1 te Kamperland. Iedereen is daar welkom. VLISSINGEN Zaterdag 7 oktober is er in De Piek aan de Hellebardierstraat een optre den van de Venezuelaanse Me- talatino band Laberinto. De aanvang is 22.00 uur en de en tree bedraagt 10.-. Vrijdag 6 oktober 1995 kan er weer vanaf 21.00 uur gejamd worden. Laberinto werd in 1989 opge richt in Caracas, Venezuela, waar ze als „gewone" metal- band al enige bekendheid in de undergroundscene genoten. In '91 stonden ze samen met grote namen als Napalm Death op het Arise-festival in Caracas. Later zijn er Latijns-Amerikaanse en ook Afrikaanse invloeden bij MIDDELBURG Op de laat ste dag van september heeft Blue Spirit Drum Bugle Corps de titel in de wacht ge sleept tijdens de nationale kam pioenschappen in Utrecht. Blue Spirit werd landskampioen in de A-Class en bleef met 60,8 punten de concurrentie royaal voor. Een verrassing was de titel niet. Tijdens de vier landelijke voor rondes bleef Blue Spirit de an dere deelnemers steeds ruim voqv Van echte concurrentie i was geen sprake. De show van Blue Spirit bracht veel enthousiasme bij het pu bliek teweeg. Nummers als Paint it black, A whiter shade of pale, en Do not pass me by, lieten een goede indruk achter bij de jury en het publiek. Naast de eerste prijs wist Blue Spirit ook vier juryprijzen voor de blaasgroep, de slagwerkgroep, de color guard en de totale in druk in de wacht te slepen. Ook in de juniorenklasse werd succes geboekt. Drumcorps Jo- han Friso wirt de naaste con current Jong Jubal met 0,3 pun ten voor te blijven en speelde zich met Radar Love, en When a man loves a woman, naar de eerste plaats. Voor Juliana was er een zesde plaats weggelegd. De goudhaantjes van Blue Spi rit zijn donderdag 5 oktober te zien en te horen op de Markt. Daar brengen ze hun winnende show voor de laatste keer ten gehore. Het optreden bestaat uit twee concerten die beginnen om 19.45 en 20.45 uur. gekomen. Referenties aan ande re bands zijn: Metallica, Sepul- tura, Pantera en Santana. Sinds ze weg zijn uit Venezuela zin gen ze in het Engels. De teksten gaan over de dingen die hen be zig houden zoals: wonen in smerige kraakpanden, de col lectieve zelfmoord van de Kao- was-indianen en zombie-achti- ge druggebruikers. Volgens La berinto is het leven een sociaal en persoonlijk labyrint. Na een rondreis door België, Duits land, Frankrijk en Spanje werd Amsterdam aangedaan, het be viel de bandleden daar zo goed dat ze hier in Nederland zijn komen wonen voor de muziek, waarvoor in Venezuela niet ge noeg mogelijkheden waren. De mensen in Venezuela begrepen i hun muziek niet zo en de pla- i tenmaatschappijen daar zijn iets te veel gericht op commer ciële latino-muziek. Nu ze weg zijn, hebben ze daar veel fans. Alles wat de band hier in Am- j sterdam doet, komen ze te we ten in Venezuela. Zo is de naar familie opgestuurde videoclip intussen al door velen bekeken. In 1995 bracht Laberinto een 5- tracks CD uit. Deze werd in bladen als Mindview, Dwarf, Aardschok en Underground Scene Report als zeer vernieu wend gerecenseerd. VLISSINGEN Donderdag 12 oktober melden de vereni gingsvertegenwoordigers zich op het kantoor van De Schelde- bode aan de Scheldestraat 7-9 in Vlissingen om de bestelde lo ten van de Grote Club Actie af te halen. Dat in ontvangst ne men van de loten (het legitimatiebewijs van de Grote Club Ac tie moet worden meegebracht) is tussen twee en vijf uur. Op die middag is de start van de lotenverkoop, terwijl dan ook de bestellingen op officiële voorintekenlijsten afgewerkt mo gen worden. De loten kosten vijf gulden en daarvan verdwijnt vier gulden in de kas van de verkopende vereniging. De Grote Club Actie levert dus een flinke bijdrage aan het gezond hou den van het verenigingsleven. Het is daarom dat De Scheldebode achter deze actie staat. Enkele blazers van Blue Spirit. FOTO:HENK DE JONGE Zeeuwse componist. Eerst 'De Schelde' met sopraan, koor en orkest en daarna de 'Sequentia' uit zijn Requiem, na de pauze worden gedeelten uit de toneel muziek Peer Gynt uitgevoerd. Koor en orkest staan onder lei ding van Erns van Tiel, solisten zijn Miranda Kralingen (sopraan) en Hans van Heinin gen (bariton). Kaarten voor de concerten zijn verkrijgbaar bij de VVV's in Middelburg en Vlissingen, bij boekhandel Bikker in Vlissin gen en bij muziekhandel Van Damme in Middelburg. Jonge vrouw met hoed, tekening van Gerard von Brucken Fock Collectie Frans Hals museum

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1995 | | pagina 23