Service is en blijft een begrip bij Lavooy fiet voeten zvaard Zakenflitsjes hrnunf Filiaal ABC-Decor bij Groenendijk Schrijfactie Amnesty Wie tapt het beste biertje Vijfenveertig nieuwe banen bij Thuiszorg Walcheren Subsidie voor Wereldwinkel Drukte hoogseizoen maakt matig voorseizoen goed ACM bezoekt de Mikke Modezaak viert vijfennegentigjarig bestaan HET KOPIEERPAPIER VAN DE TOEKOMST gCHELDEBODE VAN WOENSDAG 12 SEPTEMBER 1995 Skandia Oranjezon Smid voor - AUTO-HIFI - AUTOTELEFOON - AUTOALARM 3Ub IIDDELBURG - Voor de meeste mensen in Zeeland is ,avooy, de dames- en herenmodezaak aan het Plein I940 in Middelburg een begrip. Al 95 jaar lang. Vier generaties geleden begonnen als kleermakerij en tot )p heden een zaak waar service nummer een, twee en Irie op de prioriteitenlijst staat. In het kort even de ïistorie. Lavooy, de kleermaker dus, begon in 1900 rijn bedrijf, zijn zoon J.C. volgde hem op en bij gebrek lan opvolging nam neef A.J. de zaak over. Inmiddels rit de vierde generatie Lavooy in de mode middels soon Frank, die samen met Henk, Matty en kleer- ïaakster Annelies ervoor zorgt dat modebewust Zee land piekfijn aangekleed uit gaat. kleermaker Lavooy begon zijn ten en oneffenheden zo die er bedrijf in de Gortstraat, tegen over het pand dat jaren een be grip zou zijn. Enkele jaren gele den werd door ruimtegebrek ?ekozen voor een lokatie aan de ..ange Delft onder de naam Jremier, maar vorig jaar werd iet toch weer een pand op iaat, op een steenworp afstand yan de plek waar alles begon. SWat Lavooy door de jaren heen bekendheid heeft gegeven is jvooral de service, een begrip Waaraan volgens Frank Lavooy pe hele succesformule van La- /ooy is te danken. „Goede kle iing, goede merkkleding kan ledereen verkopen. Da's geen cunst. Maar service geven, zor gen dat de klant absoluut niets ïeeft te klagen, dat alle klach- zijn tot volle tevredenheid wor den opgelost is een ander ver haal. Daarvoor moet je lol in je werk hebben, vakkennis bezit ten en vooral willen investeren in tijd. Alle aandacht aan de willen klant geven waarbij het niet belangrijk is met wat-die de deur uitgaat. Misschien jam mer, maar je hebt tenminste de klant het gevoel van klant gege ven en daar mankeert het in mijn visie nogal eens aan. Als je daarnaast nog kleding van fa brikanten verkoopt die met ser vice echt service bedoelen zit je al een stuk beter. En juist om dat je in de modebranche er toch moet uitspringen, wat niet altijd met een collectie gaat, moet je echt sterk zijn in je ser vice en je aandacht voor de klant. Ik durf gerust te zeggen dat wij de beste service van heel Zee land geven. Onderdeel van onze service is een eigen bezorgdienst en een eigen kleermake rij." De collectie die Lavooy voert is niet eenvoudig te omschrijven. Of toch wel: kleding voor ie dereen die er gewoon netjes uit wil zien of lekker losjes maar dan wel van goede kwali teit. Sportief, casual, klassiek of gewoon net jes. Dat alles ook in de grote maten tot 50/52. Klasse, zonder daar di rect een prijskaartje aan te koppelen. Het 95-jarige bestaan is in middels al en petit co mité gevierd met een etentje. Voor de klan ten van Lavooy is er gedurende de maand september een korting van tien procent op de nieuwe collectie. En als we een ideetje aan de hand mogen doen: La vooy heeft de gróótste collectie in loden jas sen. In alle maten en kleuren, 't Is maar een tip.... Frank Lavooy vertegenwoordigt de vierde generatie Lavooy in de gelijknamige modezaak, foto harry de lange [Thermen Skandia Sauna aan de Zwanenburgseweg in Vlissin gen houdt zondag 17 september feen open huis tussen 13.30 en jl7.00 uur. Er zijn onder andere demonstraties schoonheidsbe- pandelingen. n het studiecentrum Oranjezon in Oostkapelle starten in de eer ste week van oktober korte cur sussen Frans, Duits, Engels en Spaans. De cursussen bestaan uit twaalf lessen van vijf kwartier. Zaterdag 23 september wordt de kooksessie 'koken met zee wier gegeven. Sportinstituut Smid aan Wes- terzicht 388 in Vlissingen houdt zaterdag 16 september een open dag van 10.00 tot 14.00 uur. VLISSINGEN - Als Moham med niet naar de berg toekomt, dan komt de berg wel naar Mo hammed. Ofwel, bewoners, van ide Vlissingse binnenstad wordt het makkelijk gemaakt. Moes ten ze eerst naar ABC-decor aan de Gildeweg voor de wo- ^ïingstoffering, sinds kort kun- £en ze ook terecht bij woning- ïrichting Aart Groenendijk n de Oude Markt. ABC-decor eeft in het pand van Groenen- ijk een nevenvestiging inge richt en makkelijker kan het dus niet. Alles onder één dak. De sfeer in de nieuwe vestiging is dezelfde als die van de Gilde weg: prettig en ongedwongen, altijd in voor een vrolijke noot, maar wèl serieus als het om ad viseren aankomt. Gordijnstof fen en vitrages in alle soorten en uitvoeringen van vanzelf sprekend de gerenommeerde merken, gordijnstoffen idem di to plus een uitgebreide collectie binnenzonwering en draperi eën. Danny van Smalen, die de da gelijkse leiding over het bedrijf heeft en al jaren 'in het vak zit' heeft een duidelijke bedrijfsfi losofie: „Samen met de klant er iets moois van zien te maken. Wat is de smaak van de klant, hoe ziet het interieur eruit en welke gordijnen en dergelijke passen er het beste bij. En dat alles voor een prijs die zeker schappelijk is te noemen". Gor dijnen worden bij de klant thuis opgemeten, evenals de draperi eën en de binnenzonwering en alles wordt in eigen atelier ge naaid of aangepast. Desgewenst wordt alles nog geplaatst ook. i Janny van Smalen rechtsen zoon Danny in de nevenvestiging bij Groenendijk aan de Oude Markt. foto harry de lange uitgave van: De Stem Weekbladen/Uitgeversmaatschappij De Stem BV 100e jaargang verschijnt wekelijks gratis huis-aan-huis op Walcheren in een oplage van 47.700 exemplaren kantooradres Scheldestraat 7-9, 4381 RP Vlissingen tel. 01184-19910 fax 01184-11446 openingstijden: ma.-wo.-do.-vr. 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.15 uur, dinsdag 9.00-12.00, 's middags gesloten advertentieverkoop tijdens kantooruren tel. 01184-19910 Jos Rentmeester, tel. privé 01195-5379 Yolanda Krijger, tel. privé 01184-11351 Sonja Broeders, tel. privé 01184-79084 Mini's (kleine advertenties) kunt u zonder administratiekosten opgeven via tel. 076-236882 redactie tijdens kantooruren tel. 01184-19910 Johanna Brouwer, tel. privé 01180-40113 correspondenten Andrien Smeels, tel. 01180-39719 Jaap Klein, tel. 01180-25185 Ad Roos, tel. 01182-2860 fotografen Harry de Lange, tel. 01180-25195 Piet Davidse, tel. 01180-23594 bezorging voor klachten over bezorging tijdens kantooruren bellen: 01184-19910 MIDDELBURG Op maan dag 18 september wordt in café 't Schuttershof een regionale biertapwedstrijd gehouden. Het is alweer de 43e keeer dat het Centraal Brouwerij Kan toor op vijftig verschillende plaatsen in heel Nederland Biertapwedstrijden organi seert. De afgelopen jaren ston den de wedstrijden volop in de belangstelling. Steeds meer jonge professionele horecavak- mensen tonen hun bekwaam heid op het gebied van tappen en serveren van bier. Ieder ho recabedrijf dat bier afneemt van een in Nederland gevestig- de brouwerij kan aan de wed strijden deelnemen. Er wordt gestreden in twee categorieën, de 'individuele' deelnemers en de 'teams'. De deelnemers wor den door een bekwame jury be oordeeld op het tappen van een zo mooi mogelijk glas bier en op het uitschenken van een flesje bier. Daarbij wordt gelet op de voorbereiding, het eindresul taat en ook op de presentatie van de deelnemer. De winnaars van een regionale wedstrijd worden uitgenodigd voor de landelijke finale tijdens de Ho- recava te Amsterdam waar ge streden wordt om de titel 'Landskampioen Biertappen'. Het doel van de Nationale Bier tapwedstrijden is tweeledig. Enerzijds het bevorderen van een goede bierverzorging in de horecabedrijven; anderzijds het benadrukken dat goed verzorgd bier een positieve bijdrage le vert aan de reputatie van de ho reca. De wedstrijden beginnen om 13.30 uur. De prijsuitrei king wordt rond half zes ver wacht. MIDDELBURG De Amnes- dat ze voor hun mening opkwa- ty International-groepen Vlis- men. singen en Middelburg houden don derdag 14 september een schrijf actie. De ac tie heet 'schrijf haar vrij' en wordt ge houden van 12.00 tot 16.00 uur in de hal van het stadhuis. Er wordt in het kader van de Inter nationale Vrouwenconferentie in Beijing speciaal geschreven voor vrouwen uit alle delen van de wereld. Er liggen brieven klaar om over te schrijven en er kunnen voor bedrukte kaarten en petitielijs- ten worden ondertekend. Dit alles voor vrouwen die, soms zelfs zonder vorm van proces, gevangen zijn gezet alleen om- Ook zijn er in het Middelburgse stadhuis een foto tentoonstelling en een video te bekij ken over deze vrouwenactie van Amnesty Interna tional. Het werk van Amnesty International is nodig én werkt. Zo schreef Santosa Layme Be- jar uit Peru na haar vrijlating: „Dankzij jullie enorme inspan ningen ben ik vrij! Ik ben jullie daar dankbaar voor. Ik wil dat deze brief iedereen in de wereld bereikt omdat hier nog veel on schuldige mensen in de gevan genis zitten". Op de bijeenkomst van 14 sep tember kun je kennis maken met het werk en de leden van Amnesty International. MIDDELBURG Het perso neelsbestand van Thuiszorg Walcheren kan nog voor de jaarwisseling worden uitge breid met vijfenveertig nieuwe banen. Het betreft hier de zoge naamde Melkert-banen, waar voor Thuiszorg Walcheren een bedrag van 883.000.- ter be schikking heeft gekregen. Volgens de voorzitter van de Raad van Bestuur, Léon Pher- nambucq, betreft het hier nog maar de eerste tranche: „Als maatschappelijke organisatie geven we hiermee aan dat we de problematiek van de langdurige werkloosheid serieus oppakken en er vanuit onze positie als grote werkgever wat aan willen doen. We hebben met onze aan- ADVERTENTIE TBBS/TNO erkend inbouwstation HEINENOORD 01862-1265 OUD-BEIJERLAND 01860-14440 MIDDELHARNIS 01870-86144 MIDDELBURG 01180-40684 vragen voor banen stevig inge schoten. We zijn er gelukkig mee dat het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg al onze aanvragen heeft gehono reerd". De Melkert-banen zijn vooral functies in de afdeling gezins verzorging van Thuiszorg Wal cheren. Het betreft dan functies van 16 tot 32 uur. Daarnaast zijn banen beschikbaar als me dewerker huishoudelijke dienst, conciërge, receptio niste/telefoniste, datatypiste en secretarieel medewerker. Voor de functies komen mensen met een uitkering, die bijvoorbeeld langer dan een jaar werkloos zijn, in aanmerking. Ook herin- treedsters/herintreders kunnen hun belangstelling laten blij ken. Phernambucq: We zullen deze mensen opleiden en als ze vol doen aan de functie-eisen zul len we ze bij voorrang een vaste aanstelling geven. De mensen die aangesteld worden in een zogenaamde Melkert-baan ont vangen bij indiensttreding het wettelijk vastgestelde mini mumloon. Wanneer ze in aan merking komen voor een vaste baan, wordt het hogere CAO- loon betaald. Als de ervaringen goed zijn, zai Thuiszorg Walcheren zich in spannen ook in 1996 weer een aantal banen te creëren. MIDDELBURG - De Wereld winkel heeft onlangs een aan vullende subsidie van 5000.- ontvangen voor de vervanging van de winkelinventaris. Het bestuur van de stichting deed een beroep op GiroLoterij/Ban- kLoterij, nadat een verhuizing vervanging van kasten en der gelijke noodzakelijk maakte. Secretaris mevrouw ds. A.A. Bosma: „Onze winkel is nu ge vestigd in een niet zo goed toe gankelijk pand op De Dam. Nu kunnen wij een ander pand hu ren in de Koorkerkstraat, dat veel beter in de loop ligt. Er is echter wel een kleine verbou wing noodzakelijk en er moeten aanvullende kasten en dergelij ke worden aangeschaft. Uit de opbrengst van de winkel heb ben wij niet voldoende kunnen reserveren voor deze investe ringen. Wij zijn dan ook blij dat de GiroLoterij/BankLoterij de Wereldwinkel heeft willen steunen". HUISARTSEN Vlissingen -Za E. Kant, Sabalaan 3, tel 71017. Zo W. Osterman, De Kempenaarstraat 2, tel. 79791. Spreekuur van 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. Middelburg -Za C. Albers, Bellink- plein 3, tel. 39933. Zo F. Buytendijk, Noordweg 353, tel. 39933. Souburg, Gezondheidscentrum Middelburg-Zuid, Arnemuiden en Nieuwland - Za J. Bergen, Kanaal straat 89 Oost-Souburg, tel. 01184-61500 Zo N. Kapteijn, Lek straat 6 Oost-Souburg, tel. 01184-61630 Spreekuren 12.30- 13.00 en 17.30-18.00 uur. Oostkapelle, Serooskerke, Grijpskerke, Veere en Vrouwen polder - Za en zo R. van Tol, Markt 12, Veere, tel. 01181-1271 Domburg, Aagtekerke, Westka- pelle, Koudekerke, Meliskerke, Biggekerke en Zoutelande - Za en zo A. van der Male, Duinweg 59, Zoutelande, tel. 01186-1282 West- en Midden Walcheren - za zo A. Stutterheim, Sivertstraat 40, Meliskerke, tel. 01186-1760 VERLOSKUNDIGEN Vlissingen - vr vanaf 9 uur tot ma 9 uur TANDARTSEN Za en zo J.W.A. v.d. Heijden, Turf- kaai 1 Middelburg, tel. 01180-12738 Spreekuur van 11 tot 12 uur. APOTHEEK Middelburg - Vr. 15 sept. tot vr. 22 sept. Apotheek Hummelen, Markt 69 Vlissingen - Vr. 15 sept. tot vr. 22 sept. Apotheek Van de Sande, Bad huisstraat 30, tel. 12066 DIERENARTSEN Za en zo E. v.d. Akker, Kanaalstraat 3 Oost-Souburg, tel. 01184-60860 Dierenartsen praktijk Oostkapelle. Oude Domburgseweg 33a tel. 01188-1443. Vogelopvang Midden Zeeland, tel. 01180-28288. POLITIE Noodhulp, als elke seconde telt: 06- 11. Overige assistentie aanvragen 01180-33333. Voor alle andere aan gelegenheden zijn de bureaus in Middelburg en Vlissingen 24 uur per dag geopend. KERKDIENSTEN Rooms-katholieke kerk. Der Boe- de 2e, 4e en 5e zaterdag 10.30 Ter Reede za 17 Onze Lieve Vrouwe za. 19 zo. 9.30 Open Hof zo 11.15 uur, Souburg Martinuskerk zo 10 uur, Zoute Viever 1 e en 3e za 9 uur, Mid delburg Petrus en Paulus kerk zo. 10 uur. Hoeksteen zo. 11.30 St. Wil- librord za 17 uur Domburg za 19. Nederlands Hervormde kerk. Aagtekerke 10 en 19 uur. Domburg 10 en 19 uur Gapinge 10.30 uur Grijpskerke 10 uur. Kleverskerke 9.30 Koudekerke 9.30 uur Middel burg Koorkerk 10 en 16.30 Getuige- niskerk (bond) 10 en 17 uur Nieuw land 10 uur Ritthem 10.30 uur. Oostkapelle 10 uur. Oost-Souburg 9.30 en 19 uur. Zoute Viever 19 Serooskerke 10 uur. Veere uur Vlissingen, St. Jacobskerk 10 uur Johanneskerk 9.30 Open Hof 9.30 uur Schaapskooi 9.30 Ter Reede 19 uur. Vrouwenpolder 10 uur Westka- pelle 9.30 en 19 uur. Ziekenhuis Walcheren 10 uur. Gereformeerde kerk. Gapinge uur Grijpskerke 19 uur. Koudekerke 9.30 uur Meliskerke 10 en 14.30 Oost-Souburg 9.30 Serooskerke 17 uur Vlissingen Petruskerk 9.30 uur. Veere 9.30 uur. Vrouwenpolder 10 uur. Gereformeerde Gemeente. Vlis singen 9.30 en 16 uur, Oostkapelle 9.30 en 15 uur Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Middelburg 9.30 en 16.30 Vlissingen 9.30 en 16.30 Christelijke Gereformeerde Kerk Middelburg 9.30 en 16.30 uur. Vlissingen 9.30 en 16.30 uur Leger des Heils Middelburg 10 en 19 uur. Vlissingen 10 en 19 uur. Anglicaan se Kerk Vlissingen-Oost 10.30 en 19.30 Zevendedagsadventisten Middelburg za. 11 uur Vlissingen za. 9.30 uur Doopsgezinde Gemeente Middelburg 10 uur in Lutherse kerk, Vlissingen 9.30 uur Kristen Zuid- molukse kerk Oost-Souburg 10 uur, Koudekerke 10 uur. Pinkster gemeente Middelburg 11.30 uur. Vlissingen e.o. 15.00 Bethel Pink sterkerk Vlissingen wo. 19.30 vr. 19.30 zo. 11.30 Christelijk Cen trum Zeeland Vlissingen 10.30. Nieuw Apostolische kerk West- Souburg wo. 20 9.30 en 17 Evan geliegemeente Middelburg 9.30 Oost-Souburg 10 Volle Evangelie gemeente Arnemuiden do. 20 zo. 10 Serooskerke do. 19 West-Sou burg zo. 10 Middelburg Thomaska pel wo. 20, zo. 10 uur. Filadelfia Gemeente Vlissingen wo 19 uur, zo 10 uur Vrije Evangelische Ge meente Westkapelle 9.30 Eglise Wallone Middelburg uur De Christengemeenschap Hoogelan- de uur Rafaël gemeenschap Eleos Middelburg 9.30 uur. MIDDELBURG De belang stelling voor Zeeland als gevolg van het aanhoudend warme weer tijdens het hoogseizoen maakt de matige resultaten van het voorseizoen goed. Kort sa mengevat was het seizoen '95 goed maar geen topper. Na een matig tot redelijk voor seizoen begon half juli het hoogseizoen pas echt. Alle lo- giesvormen kenden vanaf dat moment tot ongeveer 27 augus tus een goede bezetting, al ging de meeste belangstelling uit naar kamperen en vakantie- AD VERTE NTIE Dit kopieerpapier wordt exclusief door uw dealer geleverd, is PH neutraal, dus zeer lang houdbaar (200 jaar); geschikt voor alle kanioormachines; wordt op milieuvriendelijke wijze geproduceerd, is voorzien van het Nordic Swan milieumerk; bovendien vriendelijk van prijs, speciaal bij aanschaf van een grote hoeveelheid. TERNEUZEN Mr. F.J. Haarmanweg 61 Td. 01150-17342 Fax 01150-18654 MIDDELBURG Amesteinweg 61 Td. 01180-36151 Fax 01180-13447 huisjes. Er was spake van grote drukte, maar deze kon goed worden opgevangen en ook het wildkamperen kon goed in de hand worden gehouden. Waar schijnlijk gesterkt door de weersomstandigheden beslisten veel mensen pas op het laatste moment er toch nog even tussen uit te gaan, boekten daardoor op zeer korte termijn en veelal voor slechts een of enkele nach ten. Door het aanhoudende warme weer was er - zeker in de week ends - vooral veel belangstel ling voor de kust. Op sommige momenten moest echter worden doorverwezen naar plaatsen, die wat verder van de kust lig gen. Naast de kust was opval lend veel vraag naar fietsva kanties en fietstochten/-routes. Vooral van het toenemend aan tal Belgische gasten viel de be langstelling op voor een ont dekkingstocht per fiets. Ook werden meer Italianen en Brit ten gesignaleerd. Verder viel op dat de bestedingen van de toe rist net als in '94 aan de lage kant zijn. Enerzijds zal van in vloed zijn het feit dat mensen korter, maar vaker op vakantie gaan en derhalve ook hun va kantie-uitgaven spreiden. An derzijds was de behoefte aan winkelen en uitgebreid uit eten gaan als gevolg van de warmte een stuk minder. Vooral ijs, frisdrank en snelle, lichte maal tijden - bij voorkeur op een koel terras - waren in trek. De drukte tijdens de afgelopen weken maakte grotendeels het matige voorseizoen goed. Wil 1995 echter een heel goed jaar worden, zullen ook de maanden september en oktober een goede bezetting moeten krijgen. Daarvoor is men voor een deel afhankelijk van de weersom standigheden. MIDDELBURG Deelne mers aan het Aktiviteiten Cen trum Middelburg brengen woensdagmiddag 20 september een bezoek aan vogelasiel de Mikke. Zij krijgen eerst een videofilm over olieslachtoffers te zien en worden daarna rondgeleid door het asiel. Na een koffiepauze kunnen ze een een tentoonstel ling bekijken of een videofilm over egels. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Mieke Tempelaars in het Ontmoeting scentrum Dauwendaele.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1995 | | pagina 5