Integratiebeeldje Gehandicaptenbeleid Goese oogarts aan de slag in Afrika FNV neemt het op voor mensen in de Bijstand Muzikale strijd op de sportvelden Showbandwedstrijd is bijna topsport Amsterdammers exposeren in Veere Speelveld voor Tuinstad Juliana Welzijn Fonds schenkt geld beschikbaar voor Mooi Zo Goed Zo NOFIT festival in de Piek Braderie in Serooskerke Stratenloop Zoutelande Goese oogarts Tjiam en zijn team brengen levensvreugde in Burkina Faso SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 21 JUNI 1995 'Integratie-beeldje' wordt dit jaar voor derde rriaal uitgereikt Speeltuin Eigen rekening Voorbereiding wedstrijd draait op volle toeren Ed van Thijn verricht de opening 315 GOES De Zeeuwse Stichting voor Gehandicaptenbeleid stelt elk jaar de prijs Integratie Ge handicapten beschikbaar. De prijs wordt uitgereikt aan per sonen, instanties of organisaties die het afgelopen jaar aantoon baar hebben bijgedragen aan de integratie van mensen met een handicap in de Zeeuwse samen leving. De prijs, in de "vorm van een beeldje, wordt dit jaar voor de derde maal uitgereikt. Het doel van de prijs is" het be vorderen van integratie van mensen met een handicap. Dit kan bijvoorbeeld door rekening te houden met de toegankelijk heid van gebouwen, maar ook met de bruikbaarheid en de be- reikbaarheid ervan. Of door bijvoorbeeld informatie op een dusdanige- manier te versprei den dat het voor iedereen lees baar is. v In 1993 was de Stichting Keu zebegeleiding Onderwijs Ar beid de gelukkige voor haar trajectbegeleiding van werk zoekende schoolverlaters met een handicap. Speeltuinvereni ging Meiveld in Middelburg kreeg in 1994 de prijs omdat in deze speeltuin kinderen met en zonder handicap samen kunnen spelen. Iedereen kan in principe wor den voorgedragen voor deze prijs, niet alleen personen, maar ook organisaties en in stanties. Dit kunnen personen of projecten uit eigen kring zijn, maar tevens personen en pro jecten op 'afstand' waar men veel waardering voor heeft. De genomineerden moeten in elk geval aan de volgende pun ten voldoen: op de eerste plaats moet het project orgineel en vernieuwd zijn. Op de tweede plaats moet het uitgaan van de 'inclusieve gedachte', dit wil zeggen dat het onderdeel moet zijn van algemene voorzienin gen die ook door niet-gehandi- capten worden gebruikt. Als dit criterium echter niet opgaat, in geval van bijvoorbeeld revali datie, wordt extra getoest op orginaliteit en toepasbaarheid. Ten derde dient er een voor beeldfunctie en een stimulans van uit te gaan. Op de laatste plaats, en zeker niet minder be langrijk, moet het een project zijn dat betrekking heeft op de provincie Zeeland. Alle nominaties dienen te wor den ingediend met een korte be schrijving van het project, als mede een motivatie waarom juist het genoemde voor de prijs in aanmerking komt. De jury bestaat uit voorzitter W. Don (oud-gedeputeerde), P. Mes (Fe deratie van Ouderverenigingen Verstandelijk Gehandicapten), W. v.d. Voorde (WAO-platform Zeeland), L. de Grootte (Neder landse Vereniging van Blinden en Slechtzienden) en A. Brand (winnaar 1994). Op vrijdag 13 oktober reikt burgemeester R. Barbé van Temeuzen de prijs uit. Inzendingen kunnen tot 1 sep tember worden gericht aan Zeeuwse Stichting voor Gehan dicaptenbeleid in Goes. GOES - Eind vorig jaar en in februari van dit jaar reisden dokter Tjiam en zijn team naar Burkino Faso. Gedurende de eerste periode van twee weken voerden zij meer dan 110 operaties uit. Een druppel op de gloeiende plaat als men bedenkt hoeveel mensen er hulp nodig hebben. Maar deze druppel betekent voor die mensen onnoemelijk veel levensvreugde. Zeker voor mensen die daarvóór nauwelijks konden zien. DONDERDAG 22 JUNI 7.05-8.00 Ochtendeditie. 8.32 Och tendeditie met actualiteitenquiz 9.05 Muziek door de week. 10.05 Vragen staat vrij. 11.05 Muziek. 12.05-13.00 Middageditie met o.a. gast en reporta ge. 16.03 Een vak apart, programma over gewone en ongewone beroepen met muziek op verzoek. 17.03-18.00 Avondeditie met o.a. Zegt u 't maar. VRIJDAG 23 JUNI 7.05-8.00 Ochtendeditie. 8.32 Och tendeditie met o.a. actualiteitenquiz. 9.00 Muziek. 10.05 Die's nog van d'n oorlog. Vandaag de heer Kokelar uit Vlissingen (oud voetballer). 11.05 Mu ziek. 12.05-13.00 Middageditie met o.a. Het fort Zelandia, over de Zeeuw se burger en zijn bestuur. 16.00 UIT- gaanstips voor het weekeinde. 17.05- 18.00 Avondeditie met o.a. Zeeuws Diep, Zeeuwse opinieleiders bespre ken de actualiteit. Vandaag met Brechtje Beun, Lenny Geluk-Poortvliet en Paul Favier. ZATERDAG 24 JUNI 10.03-13.00 'Dag Week' Programma voor de vrije zaterdag met het Zeeuw se weerbericht, een overzicht van de zaterdagkranten, gasten, de passie van..., een boekbespreking, culinaire tip van de chefkok en muziek. 13.34- 18.00 Omroep Zeeland Sport: uitsla gen, reportages, commentaren. ZONDAG 25 JUNI 10.02 De Tijdmachine vandaag: mu sea in Zeeland. 11.02 De Zeeuws? Lucht. Vandaag muziekvereniging EMM uit Kortgene. 12.05 Die 's nor van voor d'n oorlog. Vandaag de hee Kambier uit Dishoek. 13.32-14.0( Omroep Zeeland Sport. 14.25-14.30 15.25-15.30 en 16.25-16.30 Omroef Zeeland Sport in Langs de Lijn. 17.05 18.00 Omroep Zeeland Sport, uitsla gen, reportages en commentaren. MAANDAG 26 JUNI 7.05-8.00 Ochtendeditie. 8.32 Och tendeditie met o.a. actualiteitenquiz. 9.05 Muziek. 10.05 De Tijdmachine vandaag: de inlagen van Colijnsplaat 11.05 Muziek. 12.05-13.00 Middag editie met o.a. het spelletje Wegwies 16.03 Sportmeneer, het diepere we zen van de sport. 17.05-18.00 Avond editie met o.a. zegt u het maar. DINSDAG 27 JUNI 7.05-8.00 Ochtendeditie. 8.32 Och tendeditie met o.a. actualiteitenquiz 9.05 -Muziek. 10.05 Oogappels er muilperen, programma over opvoe ding en onderwijs. 11.05 Muziek 12.05-13.00 Middageditie met o.a gast van de week. 16.03 Gefeliciteerc Verzoekplaten en gelukwensen 17.05-18.00 Avondeditie met o.a. zeg! u 't maar. WOENSDAG 28 JUNI 7.05-8.00 Ochtendeditie. 8.32 Och tendeditie met o.a. actualiteitenquiz. 9.05 Muziek. 10.05 Zeeuwse streken 11.04 Muziek. 12.05-13.00 Middag editie met o.a. gast en reportage 16.03 Het kanaal door Zeeland, pro gramma over kunst en cultuur in d? provincie. 17.05-18.00 Avondeditie met o.a. zegt u 't maar. „Ik heb in zeer korte tijd meer ziektebeelden en ellende voor mijn ogen zien voorbijgaan dan in de afgelopen jaren van mijn loopbaan," vertelt dokter Tjiam. „Veel mensen konden echter niet meer geholpen wor den door langdurige beschadi gingen of glaucoom". „We hebben wel wat moeten zoeken naar de juiste techniek voor de totaal andere structuur van de ogen van deze mensen. Weefsel was harder, groter of juist wat wateriger dan de 'Eu ropese' ogen. Het samenspel tussen ons team kwam als van zelf tot stand. Een gemotiveer de ploeg heeft aan een half ZOUTELANDE Een sportief avondje wordt het woensdag 28 juni in Zoute lande. Er zijn dan wedstrij den voor geregistreerde at leten. Trimmers kunnen meedoen aan een prestatie loop. Voor de atleten is een par cours uitgezet over veertien kilometer. De prestatieloop gaat over een aantal rondes van 2800 meter. Start en fi nish zijn midden in het dorp bij de muziektent. In schrijven kan in het clubge bouw van De Meeuwen, waar ook douche- en kleed gelegenheid is. De presta tieloop begint om 18.30 uur, de wedstrijd om 19.30 uur. woord genoeg. Administratie, druppelen, oogharen knippen, desinfecteren, positioneren, verdoven, opereren, oogdop omdoen en weer naar buiten begeleiden; het werd op den duur een vloeiend geheel. De volgende dagen kenmerkten zich door een steeds beter aan voelen van zowel weefsels als de speciale technische trucjes met het beschikbare instrumen tarium. Ons humeur steeg en de kans op complicaties daalde. Vanwege de taal kon alleen met gebaren en tekeningen uitleg gegeven worden. Dat gaf alle maal niets de mensen waren blij." „Tijdens onze tweede reis, nu met een ander team uit het Goe se Oosterscheldeziekenhuis, hebben we voor het eerst een hoomvliestransplantatie kun nen uitvoeren. Aan het eind van het tweede project hebben we geëvalueerd en kwamen we tot zo'n 120 operaties bij 70 patiën ten. 77 Cataract operaties, 19 glaucomen en entropions, vier nastaar en één strabismus, één bloeding voorste oogkamer en de genoemde corneatransplan- tatie." „Wij zijn met zijn allen erg dankbaar dat we dit werk heb ben kunnen doen. Mede door de Lions wergroep Blinden, Medi cal Workshop en vele anderen zijn wij in de gelegenheid ge steld hulp te bieden aan deze mensen. Helaas kunnen we we gens gebrek aan apparatuur en nazorg geen lenzen implante ren. We helpen deze patiënten nu door het verstrekken van VLISSINGEN De gemeente Vlissingen wil het betalings tijdstip van alle uitkeringen verschuiven. In de nieuwe Alge mene Bijstandswet staat dat per 1 januari 1995 de uitkeringen achteraf betaald moeten worden. Dit betekent dat het beta lingstijdstip van de uitkeringen, nu omstreeks de derde dins dag van de lopende maand, moet verschuiven naar ongeveer de tiende dag van de volgende maand. Hierdoor komen veel uit keringsgerechtigden in de problemen. Dokter Tjiam verricht oogoperaties in een Afrikaans ontwikkelingsland. staarbrillen." „Geldgebrek? Ja dat is ook de onderliggende oorzaak. Onze mensen gaan daarom op eigen kosten mee. Zelfs nemen zij daar veel van hun vakantieda gen voor op. Reis en verblijfs kosten zijn ook voor eigen reke ning. Niemand zit daar verder mee geloof ik; het geeft wel aan hoe betrokken men is. Na alle bureaucratie en veroor deling in Nederland voor wat betreft de gezondheidszorg is werken in derde wereldlanden; werken aan gezondheidszorg van medemensen zonder ver oordeling. Gewoon arts zijn en in praktijk brengen wat je ge leerd hebt." „Ik wordt weieens verdrietig van alle negatieve publiciteit over gezondheidszorg en de specialisten in het bijzonder. Geldwolven zijn we niet, zijn we nooit geweest. We hebben het stempel nu eenmaal opge kregen; ik vrees dat het lang zal duren voordat alle frustratie die op ons wordt afgewenteld op een rechtvaardige wijze rechtgetrokken zal worden. Ik lhoop dat ik het nog mee mag maken." Door het later ontvangen van de uitkering moeten cle men sen langer met hun geld doen. Dit heeft tot gevolg dat men soms in één maand dubbele lasten heeft. De gemeerde biedt de mogelijkheid gm geld te lenen, maar ook dit zal terugbetaald moeten worden, wat dus geen echte oplossing voor het probleem is. De brief die de gemeente Vlissingen heeft gestuurd aan alle uitke ringsgerechtigden in de ge meente, met de mededeling dat de betaling van de uitke ringen later in de maand plaats zal vinden, heeft tot grote onrust geleid onder de uitkeringsgerechtigden. Veel uitkeringsgerechtigden heb ben dan ook bij de FNV aan de bei getrokken omdat voor er voor hen op deze manier grote, financiële en emotione le problemen ontstaan. Ook voor de FNV is de situa tie onaanvaardbaar. Op deze manier komen veel mensen in financiële nood terwijl dit niet nodig is. In de Invoering swet Algemene Bijstandswet staat dat de bestaande geval len (t/m 31 dec. 1995) op de oude manier mogen worden behandeld. Er hoeft dus in principe niets te veranderen. De nieuwe gevallen kan men wel volgens de nieuwe Wet behandelen. Daarom heeft de FNV naar alle gemeenteraad sleden en het college van b&w van de gemeente Vlissingen een brief geschreven om erop te wijzen dat deze maatregel grote gevolgen heeft voor de uitkeringsgerechtigden. VLISSINGEN Zaterdag middag komt wethouder De Keijzer het nieuwe speelveld aan de Beatrixlaan officieel openen. Hij doet dit samen met de kin deren uit de buurt. De officiële opening is onderdeel van een feestelijke dag. 's Morgens is er een rommelmarkt voor en door kinderen uit de buurt en om kwart over één komt de Jeugd Delta band optreden. Na de openingshandeling van de wet houder, om 13.45 uur, is er een voorstelling met een poppen speler. Daarna zijn er vanaf 15.00 uur allerlei spelletjes voor de kinderen. Het programma begint om 10 uur met een muzikale rondgang van muziekvereniging EMM uit Serooskerke. Daarna neemt de boerenkapel van EMM het over. Deze kapel zorgt de hele morgen voor muziek in de Torenstraat. Voor kinderen is er een boemeltrein, een draaimolen, en maar liefst vijf clowns die spelletjes doen, op vreemde fietsen rijden en kadootjes uitde- I len. Voor jong en oud is er Bouncy Boxing, een lachwekkende spor tieve attractie voor jong en oud op een opblaasbare boxring en met super böxhandschoenen. 's Middags is er draaiorgelmuziek. VEERE De Amsterdamse kunstschilders Jan Sierhuis en Mira Peters exposeren van 17 juni tot en met 16 juli in de Gro te Kerk. Oud-burgemeester drs. Ed. van Thijn verricht vrijdag de opening, om 17.00 uur. De Amsterdamse expressio nistische schilder Jan Sierhuis, 1928, werkte van 1946 tot 1948 en van 1953 tot 1956 aan de Rijksacademie van beeldende kunsten in Amsterdam, waar hij onder andere les kreeg van Jan Wiegers. Hij was lid van De Onafhankelijken, De Keerkring en nu nog van de Nederlandse Kring van Tekenaars. Sinds 1983 is hij docent aan de Riet veld Akademie en sinds 1984 tevens aan de Rijksacademie. Sedert 1948 exposeerde hij zijn werk in bekende Nederlandse musea en galerieën, maar het was ook te vinden in Frankrijk, Spanje, Scandinavië, Cuba, Mexico, de Verenigde Staten, Duitsland, Marokko en Enge land. Zijn schilderijen zijn op genomen in talloze particulie re-, bedrijfs- en museumcollec ties. Ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag verscheen er bij Kempen Uitgevers een uitste kend uitgevoerde monografie van hem met ingeplakte foto's en een voorwoord van Rudi Fuchs. Een rondreizende expo sitie door Nederland bejubelde hem enkele jaren terug. Op de tram en bushaltes verschenen dansende prenten van zijn hand die zijn fascinatie voor Spaanse dansen tot uitdrukking bracht. Een door Corneille ontworpen en door hem deskundig geschil derde Cobra-tram zoekt nog steeds zijn weg door Amster dam. De eveneens uit Amsterdam af komstige kunstschilder en teke naar Mira Peters, 1950, kreeg haar opleiding aan de Rijksaca demie voor Beeldende Kunst te Amsterdam bij onder andere Jan Sierhuis, Ger Lataster, Prof. ten Hoopen, Vaarzon Mo rel en Jaap Hellenius. Zij nam deel aan tentoonstellingen in Japan, Mol en het Stedelijk Mu seum te Amsterdam. In samen werking met Jan Sierhuis toont zij een serie nieuwe schilderijen die ter plaatse wordt gemaakt. De schilderijen zullen aange vuld worden met tekeningen en litho's. Zoals met een eerdere tentoonstelling in Kasteel Groeneveld in 1994 heeft zij zich opnieuw laten inspireren door het landschap in de omge ving van Veere. Dit werkproces maakt een belangrijk onderdeel uit van het uiteindelijke resul taat. Door het werk in de omge ving terug te plaatsen ontstaat een spanning tussen kunst en natuur. Het is van essentieel be lang dat de schilderijen een kracht uitstralen die de verge lijking met de natuur kan door staan. De expositie is dagelijks geo pend van 10-17 uur; op zondag van 14-17 uur. De toegangsprijs voor volwassenen bedraagt 2.50; kinderen en 65+ betalen 1.50; groepen krijgen reductie. VLISSINGEN Stichting Adviesgroep P,0 krijgt van het Juliana Welzijn Fonds voor de uitvoering van het project Mooi Zo, Goed Zo, een bijdrage van 180.000.- verdeeld over drie jaar. Het betreft hier een gezamen lijk project van de Stichting So ciaal Kultureel Werk Middel burg en de Stichting Advies groep P.O. De bedoeling van het project is om de bewoners van Vlissingen en Middelburg te sti muleren zelf aan de slag te gaan om hun steden tot prettige, leeftbare gemeenschappen te maken. Het project Mooi Zo, Goed Zo helpt de bewoners hun plannen te realiseren. Door sa menwerking van het lokale welzijnswerk in Vlissingen en Middelburg, lokale en regionale media, de gemeenten en het be drijfsleven kunnen enthousias te plannen werkelijkheid wor den. De bijdrage van 180.000.- van het Juliana Welzijn Fonds is be stemd voor de coördinatie. Daarnaast kan voor de uitvoe ring van kleinschalige plannen een beroep gedaan worden op het budget van ƒ4.1 miljoen dat het Fonds hiervoor voor het ge hele land opzij heeft gezet. Het Juliana Welzijn Fonds vindt de leefbaarheid van wijken en buurten belangrijk. Een pretti ge, leefbare buurt is een belang rijke factor voor het welzijn van haar bewoners. Een aantal ja ren is de teneur geweest dat de gemeente daar maar voor moest zorgen. Het besef groeit echter dat juiste de bewoners met el kaar hun beurt prettig en leef baar moeten maken. VLISSINGEN Op zaterdag 24 juni houdt de stichting Drum Corps Holland haar derde drum corps contest van 1995 op de sportvelden aan de Irislaan in Vlissingen. Van origine is Zee land één van de provincies met het hoogste aantal deelnemende korpsen. Juliana uit Middel burg, Blue Spirit uit Vlissingen en Excelsior uit Goes waren en zijn drie bekende namen in de Zeeuwse drum corps-wereld. Het drum corps contest zoals dat wordt gehouden in Vlissin gen kan worden vergeleken met een concours voor showbands of drumfanfares zoals veel mensen dit kennen. Een drum corps contest is echter specifiek voor de uit Amerika overge waaide showbandvorm - de drum corps - bedoeld. Voordat er sprake kan zijn van een drum corps contest moet er echter wél het een en ander ge beuren. De korpsen die 24 juni deelnemen aan deze wedstrijd zijn al een aantal maanden zeer Johan Friso uit Middelburg is een van de deelnemende korpsen hard aan het trainen. Veel van deze groepen trainen vele uren per week, sommige van hen zelfs hele dagen. Van een hobby voor luie mensen kan dan ook niet gesproken worden. De veelal zeer zware instrumenten worden tijdens een show over een afstand van vele kilometers versjouwd. Om dertien minuten continue in hoog tempo en al musicerend over een voetbal veld te lopen is natuurlijk heel wat energie nodig. De conditie van de meeste drum corps-le den is dan ook prima op peil. Ook de guard - de groep die zorgt voor de aankleding van de show met onder andere vlag gen, linten, doeken en decors - heeft een zware taak in de show. Deze groep heeft vaak een zeer gecompliceerde cho reografie te verzorgen en dit in een veelal moordend tempo. Het fenomeen drum corps is on danks alle publiciteit en de vele cohtesten in zomer én winter tamelijk onbekend in Neder land. Deze uit Amerika overge waaide variatie op de bij ons bekende harmonie, fanfare en showband is echter bezig aan een duidelijke opmars. De stichting Drum Corps Holland, die de organisator is van de on derlinge wedstrijden - de con- testen - is zich bewust van het gezegde 'onbekend maakt on bemind' en is daarom hard be zig deze sport bekend te maken bij een veel groter publiek. Zaterdag 24 juni nemen de vol gende drum corpsen deel aan het contest in Vlissingen: Johan Friso, Jong Jubal, Jong Avalan- ce, Blue Spirit, Joint Advent ure, Starriders en Jubal. De drum corps contest in Vlissin gen wordt gevolgd door contes- ten in Krommenie (9 septem ber), Almere (16 september) en de Drum Corps Holland Finals in Utrecht op 23 september. De contest in Sportpark Iris laan begint om 19.30 uur. Kaar ten a ƒ10.- zijn aan de kassa van het sportpark te koop. VLISSINGEN Zaterdag 24 juni wordt in de Piek in de Hel- lebardierstraat het tweede NO- FIT festival gehouden. NOFIT staat voor No Fascism In Town. Vorig jaar was het festival een groot succes. Het festival begint om 13.00 uur en duurt tot 01.00 uur 's nachts. De entreeprijs bedraagt een tientje. De volgende bands treden op: Are you normal; Fist against the grain; UMB; Nimbuzz; No Fear; Piss Off; Naked High; The Hoost; Let it rip; en Kam je haar. Alle bands komen uit Zeeland. SEROOSKERKE Zaterdag 24 juni verandert de Toren straat in Serooskerke in een gezellige promenade. Naast bra deriekraampjes van de plaatselijke middenstand zijn er volop activiteiten van de verenigingen. En natuurlijk ontbreekt de markthandel niet. Jan Sierhuis en Mira Peters exposeren in de Grote Kerk te Veere.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1995 | | pagina 21