LA GARE Hortus Zelandiae nadert voltooiing Wij verwachten stijgende temperaturen. AB DE VISSER Bergeend Zilver en goud voor koks Blue Spirit wint voorronde Nieuw programma vol optredens en voorstellingen Flippo Tijdelijk Hebro Hete Hapjes met gratis cupje Chilli saus! FEESTEN EN PARTIJEN Eerste fase heemtuin bij Biologisch Museum open Lusthof KEURSLAGER VAKANTIE VLEES IN BLIK a> Zierikzee Prins van Oranje mM t T Gabbertje ruimt op 30 - 40% KORTING Jeugdmode Een klasse apart Proef zelf de Hebro Hete Hapjes met gratis cupje Chilli saus op donderdag 15 en vrijdag 16 juni bij Albert Heijn. Wij verzorgen al uw Informeer vrijblijvend: Café-Restaurant Kanaalstraat 82 - Oost-Souburg - 01184-78143 DE SCHELDEBOD ,ÖC 100e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE, MIDDELBURG EN VEERE TOTALE OPLAGE: 47.700 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. 301 WOENSDAG 14 JUNI 1995 OOSTKAPELLE Al komt het gras nog maar net op en zijn niet alle planten en bomen ge plant, toch opent provinciaal gedeputeerde J.G. van Zwieten morgen de eerste fase van de heemtuin 'Hortus Zelandiae' bij het Zeeuws Biologisch Mu seum. In het Zeeuws Biologisch Museum is deze zomer verder een grote tentoonstelling te zien, die bestaat uit drie pre sentaties. Het gaat om de ten toonstelling 'Grote Griezels' met sculpturen van sterk ver grote geleedpotigen en een col lectie grafiek van de Duitse kunstenaar Hans Jühne, de fo toexpositie 'Enge Beestjes', in heemse insekten gefotgrafeerd door de Brabantse fotografe en IVN-natuurgids Ciska Lepelaar en een tunnel met insektendio- rama's, ingericht door de tech nische medewerkers van het museum. In een heemtuin komen planten voor die in een regio in dit geval Zeeland thuishoren. Daarbij worden zoveel mogelijk de natuurlijke omstandigheden nagebootst. Behalve een hoog- stamboomgaard en een recon structie van het Zeeuwseklei- landschp met drinkput, grep pels en meidoornhagen is er een reconstructie van een vliedberg. Centraal in de Hortus Zelan diae ligen een negental thema- tuinen van ieder 20 bij 20 me ter. Dit zijn een akkertuin, duin- tuin, vlindertuin, moerastuin, vijvertuin, insektentuin, moer- neringtuin, boerderijtuin en een dijktuin. Dit alles wordt be plant en ingezaaid met planten die hier thuis horen. Bij de overgebleven muur van een ou de muurkas bestaan plannen voor een vlinderpaviljoen, waarin behalve informatie over vlinders in Zeeland, ook vlin ders tussen de bezoekers moe ten kunnen rondvliegen. De heemtuin is ontworpen door landschapsarchitect J.W. Bosch. Het Zeeuws Biologisch Mu seum is gevestigd in de orange- rie van kasteel Westhove, waar van bekend is dat het aan het einde van de 13e eeuw in han den was van de machtige abten van Middelburg en diende als lusthof voor hoge kerkelijke en wereldlijke gasten. Tijdens 'de 80-jarige oorlog werd het kas teel grotendeels verwoest door de Watergeuzen, na de reforma tie waren het de welvarende Middelburgse kooplieden in dienst van de V.O.C., die hun oog op het kasteel lieten vallen. Sinds 1985 is het kasteel een groepsverblijf van de Neder landse Jeugdherbergcentrale. Het bos- en parkgebied van Westhove wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Om het ge bied zijn oude glorie te herge ven is men afgelopen herfst be gonnen met een herstelplan voor de omgeving. De water partijen en oevers zijn al aange pakt, de lanen worden hersteld en er komt een nieuw parkeer terrein. Vanuit het museum worden dit jaar een flink aantal geleide wandelingen georganiseerd met elk een eigen thema, zoals de Het oogt nog wat kaal, maar de contouren van de Hortus Zelandiae bij het Zeeuws Biologisch Mu seum zijn goed zichtbaar: FOTO HARRY DE LANGE cultuurhistorie en de natuur van het kasteel Westhove, het beluisteren en determineren van vogelgeluiden en de wande ling Van zoet naar zout, die leidt van het bos tot aan zee en terug. Het is ook mogelijk om een rugzak vol onderzoeksin strumenten te huren bij het mu seum om daarmee zelf op on derzoek te gaan in bos, duin en strand. Theaters trekken meer bezoekers MIDDELBURG Het applaus voor de laatste voor stelling is amper verstomd of het nieuwe uitgaanspro- gramma wordt alweer gepresenteerd. Met weer meer voorstellingen dan het voorgaande jaar en weer voor elk wat wils. Want het uitgaan zit duidelijk in de lift. In het afgelopen seizoen kwamen over de linie meer bezoekers naar de theaters. En de verwachtingen zijn dat het aantal dit jaar nog verder toeneemt. Volgens Gerard Peijs van de Middelburgse Schouwburg komt dat voornamelijk doordat er zoveel televisiezenders zijn. „En van wat je op televisie ziet word je ook niet vrolijker, met al die hinderlijke reclame tussendoor. Wat mij betreft mogen er direct nog drie zenders bij komen." „Het is een trend dat er weinig nieuws in de theaters te zien is en daarom zijn we blij met de twee jeiigdtheaterdagCTi' en het optreden van Compagnie Phi lippe Genty." zegt Gerard Peijs. Genty is een internationaal spektakel met een mengeling van toneel, dans, beeldende kunst, marionettenspel en mi me. „Het is letterlijk en figuur lijk een onbetaalbare voorstel ling. We zijn in een klap door ons budget heen." De prijs voor theater wordt steeds hoger. De subsidie stroom neemt af en daardoor drijven gezelschappen hun uit koopsom op. Als er dan produk- ties in de schouwburg komen waar 25 man techniek aan te pas komt is het sommetje gauw gemaakt: er moet geld bij om de ADVERTENTIE Croot en klein 12 soorten Redelijk geprijsd Prima kwaliteit Bestellljst ligt klaar Natuurlijk bij: KEURSLAGERIJ W C. DAUWENDAELE MIDDELBURG Tel. 01180-11850 prijs van het entreekaartje re delijk te houden. Dergelijke voorstellingen zijn de musical Evita en dë balletgroep uit Tar- tastan. Nieuw zijn dit jaar de voorstel lingen in samenwerking met het filmtheater. Bezoekers kopen een kaartje voor de voorstelling 'Carmen' en kunnen dan gratis naar de gelijknamige film. Eveneens nieuw zijn de voor stellingen waarin een schrijver iets vertelt over zijn werk en de bezoekers vragen kunnen stel len. Op de komst van Boude- wijn Büch, Hans Dorresteijn en Adriaan van Dis is gerekend. De trend dat toneel op zijn re tour is heeft zich nog niet door gezet in Zeeland. Het scheelt natuurlijk de programmeurs voorafgaande aan de voorstel ling een toelichting laten ver zorgen door een kenner. Dat brengt het toneel dichterbij.In Vlissingen waken Klaas Over- dam en Chris Verheul over het culturele aanbod. Ook daar zit de groei er in, voornamelijk veroorzaakt door de komst van het Arsenaaltheater. In Vlissin gen is veel aandacht voor pop muziek, er zijn onder andere optredens van La Pat en de Jazzpolitie. Ook is er een com plete jazzprogrammering met optredens van Toots Tielemans en Laura Fygi en een serie van zeven folkconcerten. Gekop peld aan het Festival Cultureel Gekleurd en Mozaiekstad zijn er optredens van over de gren zen. Voor de klassieke concerten en de koorzang wachten Overdam en Verheul nog op de broodno- 1 De opera Aïda door de Staatsopera van Rousse is een van de grotere produkties in de Schouwburg. N O) Sinds enige tijd woedt de flipporage, die tot onge wenste toestanden leidt. Het is in Amerika begonnen met het versieren van melkflesdoppen met stripfigu- ren en deze ronde schijfjes zijn uiteindelijk in zakken wJQ chips gestopt. Goed voor de consumptie. Hadden ze in Nederland maar op melkflessen gezeten, dat had vast positief uitgepakt voor de melkquota. Flippo's [J worden zelfs in de winkel in het vak al uit de chips zakken gegraaid. Er is een soort knikkerspel in ons- taan waarbij je flippo's kunt winnen of verliezen. Zo zijn er ondertussen moeders die zakken chips moe ten kopen voor de flippo's want hun kind staat 12 of flj 8 rood in het flippospel met vriendjes. De sfeer op _p2 een school was volgens een basisschooldirecteur da- ^5 nig verziekt door de populaire schijfjes met stripfi guren. Overal werd gegokt met die dingen tot op de toiletten toe. Kinderen van 8 a 9 jaar spraken ner gens anders meer over. Een waanzinnige situatie. Bovendien waren kinderen die hun flippo's verloren ontroostbaar en had het onderwijzend personeel er schoon genoeg van om steeds als scheidsrechter tus sen ruzieënde leerlingen op te treden. De flippo werd op school verboden en zie, de rust keerde weer. Verzamelrage's zijn er altijd geweest, in de jaren vijftig kocht je een pakje kauwgum met een foto van een filmster er in, Es ther Williams of Roy Rogers. Had je geluk, dan zat er een bon netje in en kreeg je een grote foto van een van je favorieten. Later kwamen de speldjes, sleutelhangers, lucifer merken, sui kerzakjes, er worden nu zelfs varkens gespaard. Daar 'flip' je 'op heet dat vandaag de dag, maar van flippo's, daar raak je toch volledig 'geflippood' van. Cameleon. dige aanpassing van de Sint Ja- cobskerk. Daar dit nog wel en kele jaren op zich kan laten wachten zijn er toch een aantal optredens geprogrammeerd zo als het Scheldeloodsenkoor dat zijn vijfentwintigjarig bestaan viert met een concert met twee Amerikaanse koren. Hoewel Vlissingen op het ge bied van musicals geen traditie in stand hoeft te houden, is er dit jaar wel een try-out van Pump Boys en Dinettes, een musical me{ Danny de Munk en Laura Vlasblom. Op cabaretge- bied heeft Vlissingen wel een naam hoog te houden. De Wak- zines, Arthur Umbgrove Maarten van Roozendaal, Pop- pe Vermaercke en Els de Schepper zijn present en eind oktober is er een programma met Carry Tefsen over 'honderd jaar cabaret'. Ook het Klein-' kunstfestival, waarin je in an derhalve week alle finalisten te zien krijgt, is een terugkerende ADVERTENTIE PORTRETTHEO MAAKT 'T! FOTOSTUDIO f-J THEO V.D. GENUGTEN vrijlandstraat 75, middelburg (winkelcentrum dauwendaele) 01180-40317 topper in het Arsenaal. „En we gaan door met familievoorstel lingen zoals 'huis aan de Am- stel' zegt Klaas Overdam. In sa menwerking met het Chassé- theater in Breda is er vijf dagen achtereen vrouwentheater on der de naam 'Woman go Wild' en er komt 'theater a la carte' waarbij tussen het vijf-gangen- diner door voorstellingen gege ven worden in het hele Arse naal. De losse kaartverkoop voor voorstellingen in Vlissingen is gepland op 9 september. Op die dag presenteren zich negen groepen met een korte selectie uit hun voorstelling. Ook wor den in de andere theaters losse kaartjes verkocht voor alle voorstellingen boven de Schel de. De voorstellingen in Vlissingen beginnen dit jaar iets eerder dan vorig jaar: om acht uur. Dit in verband met de terugreis met het openbaar vervoer. In Zierikzee kwamen vorig jaar 3300 bezoekers naar de Con certzaal. Met het nieuwe, geva rieerde programma gokken Ire ne Ernst en Frans de Vos dit jaar op tien procent extra be zoekers. Om dat te bereiken zijn er een aantal familievoorstellingen gecontracteerd om zo de Schouwse jeugd de Concertzaal in te lokken. Bijvoorbeeld 'de kleine bruiloft van Figaro' en Peter Pan, een dansvoorstelling voor jong en oud waarin zelfs een hond meespeelt. Ook caba retliefhebbers komen met caba retgroep Purper, Reinder van der Naait en Job Schuring vol op aan hun trekken. Met optre dens van de Hoofdstad Operet te, Flairck, Jaap van Zweden, Jasperina de Jong en enkele to neelgroepen is er voor iedereen wel iets bij. Het Beest in Goes heeft dankzij de verbouwing het aantal voor stellingen op kunnen trekken van 6 naar 23. Chris Tangelder heeft nog geen volledig programma. „Want we willen altijd ruimte houden om actuele voorstellingen te con tracteren. En voor muziek- en filmvoor stellingen verkopen we altijd losse kaartjes." De voorstellin gen in het Beest kenmerken zich door eigenzinnigheid. Ti tus Tiel Groenestege, Han Ro mer en Alex d'Electrique dra gen hun steentje bij. Ook is er veel toneel uit België en krijgt aanstormend talent een kans. Nieuw is dit jaar de samenwer king met het Vestzaktheater in Vlissingen. Beide theaters hou den samen acht dagen vrij voor een voorstelling van een jonge groep die nog geen bekendheid geniet. Tangelder .gaat wel eerst de voorstelling bekijken met zijn Boudeivijn Büch FOTO: JORIS VAN 8ENNEKOM FOTO: MAARTEN BRINKGREVE collega Klaas Overdam uit Vlis singen. Ook voor het Beest geldt een gestadig toenemend bezoe kersaantal, van gemiddeld 110 naar 180 per voorstelling. In De Prins wordt het seizoen geopend door Freek de Jonge die vorig jaar al een try-out ver zorgde. In zijn kielzog komen voorstellingen die variëren van Zuidafrikaans ballet tot caba ret van Lenette van Dongen. Ook Urbanus, Berdien Sten- berg en het Folkloristisch Danstheater zijn van de partij. Voor kinderen is er een schitte rende voorstelling over Pluk van de Petteflat. De meest op vallende voorstelling in Goes is ongetwijfeld 'Op de schommel' een voorstelling waar ook scho len bij betrokken worden. „De voorstelling wordt zo mogelijk op locatie gespeeld, we weten alleen nog niet waar precies" zet Marlies Laport. „Dit seizoen werd Op de schommel in Ant werpen opgevoerd in een oude havenloods, een perfect decor. We zoeken hier nog naar een passende ruimte." In totaal zijn er meer dan drie honderd voorstellingen in Zee land. Het programmaboekje wordt deze week verspreid. Mensen die het vorig jaar een abonnement namen krijgen het programma automatisch toege stuurd. Anderen kunnen het gratis afhalen bij de VVV's en de theaters. Een abonnement bestaat uit minimaal vijf voor stellingen naar keuze. Als de in schrijftermijn is verstreken krijgen alle aanvragen een wil lekeurig volgnummer. Het is dus niet zo dat 'wie eerst komt eerst maalt' en dat notabelen voorrang zouden krijgen. Vogelvrij MET ZEEUWSE LANDSCHAP De bergeend is van onze inheemse eenden de soort die het nauwst verwant is aan de ganzen. Je ziet bijvoorbeeld dat de woerd en het eendje hetzelfde verenkleed hebben, wat bij andere eenden nooit, maar bij gan zen altijd het geval is. Het enige verschil tussen de geslachten zit in de dikke knobbel die het mannetje boven de snavel heeft en het iets forsere formaat. Het verenkleed van bergeenden is opvallend bont Je kunt ze van heinde en ver onderscheiden en waar- fef( - schijnlijk heeft dat te maken met hun socia le leven. Niet dat bergeenden altijd van het gezelschap van soortgenoten gediend zijn. In de broedtijd voeren ze soms woeste gevechten, niet alleen met soortgenoten maar ook vaak met kluten, die vaak in hetzelfde milieu verblijven. Blijkbaar is het bonte verenkleed van de kluut voldoende om de rivaliteit van pa bergeend te prikkelen. Maar direct na de broedtijd sluiten de bergeenden zich aaneen tot grote groe- J pen om geza- melijk de rui door te bren gen. Ze doen dat met vele duizenden bij elkaar in bui tendijkse wa teren. - Buiten dijkse slikken- gebieden die door bergeen den bezocht zijn vertonen vaak een ken merkend vraatbeeld. In het bruine laagje dat het kale slik overdekt zie je langgerekte sleepsporen. Die zijn van bergeenden die de op het slik aanwezige laagje kiezelwieren als maaltijd verorberd heb ben. Het Zeeuwse Landschap prijst zich gelukig dat in twee van on ze reservaten ruiende bergeenden verblijven. Zowel voor het Land van Saeftinghe als rond de Hooge Platen verblijven in de nazomer duizenden ruiers. Overigens verblijft zo'n 90% van de bergeenden in West-Europa tijdens de rui op het Duitse wad deneiland Knechtsand. Mocht zich daar onverhoopt ooit een ca lamiteit voordoen dan zijn de kleinere ruigebieden zoals in de Westerschelde van eminent belang MIDDELBURG Het Neder lands team van chefkoks dat heeft deelgenomen aan de culi naire wedstrijden te Chigago kan terugzien op een uitstekend eindresultaat. Teamcaptain Sjaak Jobse mocht twee me dailles in ontvangst nemen: een zilveren en een gouden. Het onderdeel "warm koken", waarbij de koks uit een een zo genaamde Mistery Basket, een menu van 3 gangen voor 80 per sonen moesten samenstellen, le verde een gouden medaille op. ADVERTENTIE Walstraat 72 - Vlissingen I Tel. 01184-11352 Het menu bestond uit: een sala de van jonge groenten met tam me eendeborst als voorgerecht. Het hoofdgerecht was een zalmfilet met een gegratineerde kap van champignons, wortel met een aardappel-wortel broc- colitaart, een champignonkop gevuld met langoustines en een ^aus met groene kruiden. Het dessert bestond uit ana nasmousse met watermeloenge lei en watermeloensaus. Het team scoorde vooral hoog met de smaak en de organisatie in de keuken. Bij het onderdeel koud buffet werd een zilveren medaille be haald met een variatie van vlees, vis en patisserieschotels. In het algemeen klassement werd de 3e plaats bereikt net achter Zwitserland (le) en Amerika. Het team had 2 Zeeuwen in de strijd, te weten Meesterkok Sjaak Jobse die werkzaam is bij de Humanisti sche Stichting Jacob Roggeveen en Chefkok Martin Hoppers werkzaam bij hotel "de Blanke Top" in Cadzand. Verder be stond het team uit 4 andere meesterkoks uit alle delen van het land. Aan de wedstrijden in Chicago namen zestien landen deel met hun nationale teams. MIDDELBURG Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Mid delburg heeft afgelopen zaterdag in het Noordhollandse Hui zen de eerste landelijke voorronde in de A-klas van de drum bugle korps kampioenschappen gewonnen. Het korps behaal de 39 punten en bleef daarmee de nummer twee bijna zes pun ten voor. De Middelburgers moesten hun show opvoeren tijdens een he vige regenbui. Dat deerde hen evenwel niet. Bleu Spirit sleep te niet alleen de prijs' voor de beste show in de wacht, ook de blaasgroep, de slagwerkgroep en de showdansgroep kregen het predikaat 'beste'. In de open klasse wist het Middelburgse Juliana beslag te leg gen op de derde plaats. ADVERTENTIE Albert Heijn - Gildeweg 8 - 4383 NK Vlissingen r

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1995 | | pagina 1