Oranjerit Mac De Zeeuwen Oranje-Keverrit SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 26 APRIL 1995 307 Sint Laurens Winkels open op Koninginnedag Middelburg OOST-SOUBURG Zoutelande SEROOSKERKE OOSTKAPELLE MELISKERKE ARNEMUIDEN zen. Om 8.55 vertrekt de ver sierde optocht vanaf het plein Schorerstraat/Ooststraat. De route gaat via de Ooststraat, Margrietstraat, V.d. Moer straat, Beatrixstraat, Juliana- laan, Oranje Nassaustraat, Schorerstraat, Radermacher- straat, Clasinastraat, Nieuw- landseweg, Langstraat, Markt, Noordstraat, Spoorstraat, Mo lenweg, Molenzicht, Tuindorp naar het Havenplein. Om 9.40 neemt het gemeentebe stuur de aubade af en daarna gaan de ballonnen de lucht in. Kinderen van 3 t/m 7 jaar kun nen van 11 tot 12 uur straatte kenen in de Burgemeester Hackstraat en de jeugd vanaf tien jaar kan zich op de zeep- helling wagen. Enkele leden van het gemeentebestuur ope nen de waterfietswedstrijden in het Arnekanaal die van 11 tot 16 uur gehouden worden. Op het Havenplein zijn de hele dag diverse activiteiten zoals verloting, bierpulschuiven, draaiover, gatenspel, klepel- hangen, kop van jut, krachtme ter, mastklimmen, paardenra- cebaan, springkussen en een schiettent. De helling bij het Tuindorp wordt benut voor een skeeler-behendigheidsspel. De scouts van Kazan de Wolf bou wen twee apebruggen over het Arnekanaal. Wie daar het snelst overheen komt wint een prijs. In de Hackstraat zijn de hele middag kinderspelen voor de jeugd tot en met 12 jaar. Het looporkest Top Hats zorgt voor een passende sfeer. Het beroemd 'Ja of Nee'spel wordt dit jaar gespeeld tussen 16 en 16.45 uur aan de Hack straat. Tussen 17 en 18 uur strijden diverse teams in de Hackstraat om de hoogste eer op de onderdelen zeephelling, klepelhangen speciaal en vrachtwagen trekken. 's Avonds is er voor de leden van de Oranjevereniging en geno digden een grote bingo-avond in het verenigingsgebouw De Arne. Om 8.45 uur klinkt de reveille vanaf de toren. De optocht met versierde fietsen vertrekt om 9 uur onder begeleiding van Juliana's Drum en Bugel Corps. De samenzang is een half uurtje later. Om 9.45 hijsen twee kin deren uit groep 3 de vlag en dan is er de uitreiking van de fiets- versier- en kleurwedstri'jd. De kinderspelen beginnen om 10 uur, de grote meerkamp om 13.30 uur. Verschillende teams uit de straten van het dorp stij- den dan om de Oranje Trofee. Voor de kinderen is er een Vlaamse kermis, een kleedjes- markt, een spellencircuit en hengelen. Voor de basisscholie ren is er van 18.30.tot 19.30 een rad van avontuur en daarna is er een disco voor de kinderen van de basisschool. De oudere jeugd kan zich van 20.30 tot 24 uur uitleven in een disco. Voor wie niet van disco houdt is er om 20.30 uur een oranjebal met amusementsorkest. Het Rad van Avontuur draait de hele dag. VLISSINGEN De meeste winkels in de bin nenstad zij op Koninginne dag geopend. De ondernemers maken dit kenbaar door raambiljet ten in hun etalages. Koninginnedag wordt dit jaar op 29 april gevierd. VLISSINGEN Auto mobilisten en fietsers kun nen ook dit jaar weer mee doen aan de Oranjerit van Motor en Automobiel Club de Zeeuwen. Dit jaar gaat de rit voor de dertigste keer van start. De meer ervaren autorij ders kunnen meedoen in de A-klasse, de overigen in de B-klasse. De fietsers rijden een aparte route. Er wordt gereden volgens een eenvoudig reglement dat van te voren wordt uitge reikt. Deelnemers kunnen zich tussen 13 en 15 uur inschrijven bij het Profile Tyre Centre van Tissink aan de Gildeweg. Het in schrijfgeld bedraagt 7,50 of een tientje. A - VLISSINGEN Aan staande zaterdag viert het hele land koninginnedag. Omdat 30 april dit jaar op zondag valt is de viering verzet naar 29 april, zo dat iedereen aan de festi viteiten mee kan doen. En festiviteiten zijn er volop, voor elk wat wils. Op deze pagina vind u een over zicht per dorp, voorzover deze informatie maandag jongstleden bij ons aan wezig was. En nu maar hopen op mooi weer. Binnenstad Geheel volgens traditie begint de koninginnedag in Middel burg om 9 uur met het hijsen van de vlag. Daarna is er een fe licitatierede en een korte sa menzang. Om 10 uur beginnen de kinderspelen op de Markt, die tot 12 uur duren en waar mee leuke prijzen te winnen zijn. Voor de kleintjes is er de hele dag een springkussen. In de middaguren kun je op de Markt meedoen aan de Laser- game experience, een futuris tisch spel met een elektronische geweer en een elektronisch vest dat de schoten registreert. Na de nodige instructies betreed je het speelveld waar rookmachi nes, special effects, muziek en laserstralen voor spanning zor gen. Voor de kleinsten is er een Quad-baan. Dit is een baan van negen bij dertien meter waarop kinderen op vierwielige mini- motoren rond kunnen rijden. De snelheid wordt afgestemd op de vaardigheid van het kind. In het Minitheater aan de Ver- werijstraat speelt 'Het hondje van de Ruyter' om 14 en om 16 uur de voorstelling 'Koningin nedag met Muis en Leeuw'. Plaatsen kunnen gereserveerd worden bij Loeks Boekhandel in de Lange Delft. Kaarten kos ten 7,50 voor kinderen en 9 gulden voor volwassenen. Het wordt een optreden met veel vrolijke liedjes. Voor de sportievelingen is er om 13.30 uur een monumenten wandeltocht over vijf en tien kilometer. De start is bij De Zandkuil aan de Breeweg. Vanaf 14.00 kun je op het Ab dijplein op je gemak naar mu ziek luisteren. De Middelburgse korpsen MKK, ONDA en Julia na geven dan een concert. Op de Markt zorgt de 'zoon van Tarzan' om 15 uur voor ver maak. De ballonnen voor de traditio nele optocht worden om 18.45 uitgedeeld in een kraam op de Markt. De optocht start om 19.15 uur vanaf de Markt en voert via de Lange Delft, Koor kerkstraat, Abdijplein, Balans, Hofplein en Noordstraat terug naar de Markt. Drie muziek korpsen begeleiden de optocht en de groep Per Adventure treedt op met akoestische mu ziek. Na afloop van de optocht is er om 20 uur een muzikale show op de Markt. Een uurtje later brengt Wolf- clan Sister wat steviger muziek ten gehore en om half tien komt de zoon van Tarzan nog een keertje langs. Die brengt je vast in de stemming om later op de avond naar de openluchtfilm Jurassic Pare te gaan kijken. Die film wordt vertoond op een VLISSINGEN - De kerverclub 'Naughty but nice' maakt za terdag 29 april voor de 2e maal een oranjerit door Midden-Zee land. De start is om 10.00 uur op het terrein van de Zeeland hallen in Goes, de prijsuitrei king is in café 'Oranjefeest' te Vlissingen. Leden en niet-leden kunnen gratis deelnemen aan de tocht. De rondrit door Zeeland is be doeld voor bezitters van: ke vers, buggy's, volkswagenbus sen en voor andere op keverba sis gebouwde voertuigen. De stoet tekt door diverse feestvie rende dorpen. Voor de origi neelste in oranjestijl versierde kever is er een prijs beschik baar en de eigenaar mag voor één jaar de wisselbeker mee naar huis nemen. groot scherm op de Markt. Vrouwenvereniging Lava houdt, alleen voor vrouwen, een koninginnebal in De Schakel, tussen 21 en 01.30 uur. Klarenbeek Op het sportveld van SSGM beginnen om 9.30 spelletjes voor de jeugd van groep 1 t/m 4. Voor de bovenbouw is er een speurtocht. Zuid De optocht van versierde fiet sen start om 9 uur bij kwekerij Groenrijk en voert door de Erasmuswijk, de Magistraat- wijk en Rijershove. Na de prijs uitreiking om 10 uur op het schoolplein van de Rentmees- terschool beginnen daar de spelletjes voor de schooljeugd, 's Avonds is er een koninginne bal in het Zuiderbaken. Nieuw en Sint Joosland A De klokken luiden om 8 uur en de versierde fietsen, het Nieuw- lands Dameskoor en ONDA stellen zich om 8.45 uur op. Om 9.10 uur wordt er gezongen en daarna begint de optocht door het dorp. De spelletjes voor jonge kinde ren beginnen om 10.15 uur bij de kerk. Na de middag is er een zeskamp voor de oudere kinde ren en een kleedjesmarkt in de Kerkstraat. De balletjes voor de bingo rollen vanaf 19 uur in het Dorpshuis en om 19.45 uur is er een muzikale rondgang met de zeskampteams door het dorp. Om 21 uur is er een oranjebal en worden de prijzen van de zes kamp uitgereikt. Eigen Haard Om 9 uur beginnen de spelletjes voor kinderen en om 10.30 uur gaat de optocht met versierde fietsen met muzikale begelei ding van Juliana van start, 's Middags zijn er vanaf 14 uur spelletjes voor ouderen en 's' avonds is het gezellig in het wijkgebouw. Dauwendaele Op het grasveld bij de Overlo per zijn van 9 tot 12 uur spelle tjes voor kinderen van de basis school. Opstellen voor de op tocht met versierde fietsen en steppen om 10.30 uur op het parkeerterrein naast het win kelcentrum. De start is om 11 uur en het korps Johan Friso zorgt voor de muziek. In het Ontmoetingscentrum zijn tus sen 14 en 17 uur verschillende activiteiten en spelletjes. De jeugd mag spulletjes verkopen in de hal van het winkelcen trum en in het ontmoetingscen trum zijn demonstraties potten bakken en schilderen. 't Zand Rondom wijkgebouw De Ver gulde Baars is 's morgens een vrijmarkt voor kinderen. Zij kunnen hun spulletjes vanaf 9.30 uur uitstallen. Op het schoolplein van De Beverburch kunnen tussen 11 en 11.15 uur ballonnen voor de wedstrijd op gehaald worden. De ballonnen gaan tussen 11.30 en 12 uur de lucht in. Komt je ballon het ver st dan win je een mooie prijs. Om 12 uur is er een optocht door de wijk. Het is de bedoe ling dat iedereen zo veel moge lijk verkleed aan de optocht meedoet. Juliana zorgt voor de muziek. En, de speeltuin is de hele dag gratis toegankelijk. Nieuw Middelburg De optocht met versierde fiet sen vertrekt om 13.30 uur vanaf Het Trefpunt aan de Nassau- laan. Na de optocht zijn er om 14.30 uur spelletjes, zoals touwtrekken, voor kinderen. Om 11 uur klinkt er muziek bij buurthuis De Schuur en dan kun je daar om 11.15 je fiets gaan versieren. Het crepepapier is gratis. De optocht door de witte wijk begint om 13 uur en om 14 uur is er een optreden van een poppentheater in de Schuur. Om 15 uur zijn er kin derspelen en een playbackshow en om 16.30 is het vertrek van een verkleed-lawaai-optocht. Bij de Schuur worden vooraf gaand aan de optocht toeters en dergelijke verkocht. De route voert door de Merwedestraat, Maasstraat, Westerschelde- straat, Oosterscheldestraat, IJs- selstraat, Middelburgsestraat en de Rijnstraat. 's Avonds is er om 19 uur een lampionoptocht en om 20.30 uur een oranjebal. In Zoutelande staat de konin ginnedag in het teken van het circus. Na het klokgelui om 8 uur start om 8.30 uur de op tocht vanaf de basisschool aan de Nieuwstraat. Luctor et Emergo zorgt voor de muziek. Bij de trap aan de Langstraat worden de vlaggen gehesen en twee coupletten van het volks lied gezongen. De optocht ein digt bij de feesttent waar bur gemeester De Bruin de konin ginnedag officieel zal openen. Vanaf half tien kan de school jeugd gaan oefenen met bordjes draaien, ringgooien, jongleren, koorddansen, ladderevenwicht, spijkerbedliggen en schminken.' De Langstraat is vanaf 13 uur omgedoopt tot 'spelstraat'. Rondom het thema circus kan iedereen aan de spelen mee doen. Er zijn vijf denkspelen en tien doespelen. Bij de muziek tent kun je spelkaarten kopen om mee te doen. Om half vijf worden de beste spelers be kendgemaakt bij de muziek tent. De beste tien spelen vol gens een afvalsysteem om de hoogste eer. Er is dan ook een karaoke-show. De kinderen van de basisschool houden vanaf 13.30 uur een rommeltjesmarkt bij de mu ziektent. Tijdens het ochtend en middagprogramma is er een grote verloting met mooie prij zen. Om 20.30 kan er gedanst wor den op de muziek van Stardust in de feesttent. Voor de sportievelingen is er een run-bike-run. Zowel senio ren als jeugdigen kunnen mee doen aan de krachtmeting. De start is op de boulevard tussen 9 en 9.30 uur. Inschrijven kan tot vrijdagmiddag bij Lein Lie- vense aan het Willibrordusplein 40. Traditioneel doen de inwoners van Serooskerke mee aan een huizenversierwedstrijd waar mee een taart te winnen is. Het dorp krijgt er een vrolijk aan zicht door. Om 8 uur worden de inwoners gewekt met klokgelui en ba zuingeschal vanaf de toren. Om 9.30 uur begint het gekostu meerde voetbal voor de hoogste groepen van de basisschool op het terrein van De Zandput. Aansluitend kunnen er t-shirts beschilderd worden. Om 10 uur zijn er spelletjes voor peuters en kleuters en om 11 uur is er een optreden van Houtje Touwtje in De Zandput. Voor alle kinderen is er limona de en een bevrijdingsbeker. Muziekvereniging EMM maakt om 13.30 een rondgang door het dorp en om 14.15 begint een spannende driekamp bestaande uit een kruiwagenrace, zaklo- pen en een waterspel. Aan het eind van de middag is er een ouderwetse touwtrek wedstrijd voor groepen van zes personen. Om 8 uur luiden de klokken en om 8.30 blaast Crescendo de re veille vanaf de toren. Daarna speelt Crescendo om 9.15 uur op het oude voetbalveld waarna burgemeester Hietkamp om 9.45 de koninginnedag opent. Vervolgens hijsen kinderen de vlag en wordt het Wilhelmus gespeeld. Van 10 tot 16 uur kan er gesprongen worden op het springkussen en om 10 uur be ginnen de kinderspelen en de mini zeskamp. Om 13.30 uur maken de meerkampploegen een rondgang door het dorp met medewerking van de boerenka- pel. Vanaf 14 uur wordt het voet balveld een heuse arena waar deelnemers elkaar bekampen in de meest afmattende spelen zo als het mollenspel, ballon prik ken, eierdoorgeefklus, glibbe ren, touwtrekken en zaklopen. Voor de kleintjes brengen Hans en Annie een toneelstuk over spoken en zo. In de tent op het voetbalveld wordt om 19.30 uur een play backshow gehouden. Na de pauze met verloting is er een optreden van de bands On the Cover en de Disco Boys. In Meliskerke brengen de kin deren om 9 uur de traditionele aubade. Daarna is er van 9.30 tot 11.30 een kinderprogramma bij Ons Huis. 's Middags is er een zeskamp op het trapveldje aan de Pauwhoekstraat en om 17 uur is er een touwtrekwed- strijd. In Ons Huis is het 's avonds ge zellig met muziek, sjoelen, schaken, dammen, mens-erger- je-niet en een rad van avontuur. Verder is er nog een verloting ORANJE DISCO - In buurthuis De Paraplu aan de A. Gogel- weg in Vlissingen wordt op zaterdag 29 april vanaf 20 uur een oranjedisco met house en bubbling muziek gehouden. OUDERVERENIGINGEN - In de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap zijn er veel veranderingen gaande. Te genwoordig zijn er meerdere vormen van zorgverlening moge lijk. De Regionale Federatie van Ouderverenigingen (RFVO) wil belangstellenden graag informeren over de ontwikkelingen op dit gebied. In Middelburg is een bijeenkomst op donderdag 27 april in de Klimopschool aan Grevelingenstraat; aanvang 19.30 uur. ZEEZOOGDIEREN - In het Zeeuw Biologisch Museum aan de Duinvlietweg in Oostkapelle staan op dinsdag 2 en woensdag 3 mei zeezoogdieren centraal tijdens de beesteboeldagen. De ac tiviteiten, speciaal voor kinderen, duren van 10 tot 15 uur. Ook (groot)ouders zijn welkom. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. BLUES - Op vrijdag 28 april treedt blues-gitarist Steve Ja mes op in strandpaviljoen Piet Hein in Koudekerke (duinover gang bij hotel Westduin). In de support act treedt op 'The Mid delburg Jug Band'. Aanvang 20.30 uur, entree 12,50. BINGO - Speeltuinvereniging De Oude Stad aan de Paarde- straat in Vlissingen houdt op donderdag 27 april om 20 uur een bingo-avond. ZUID-ITALIË - Onder auspiciën van de Italiaanse Vereni ging 'Dante Alighieri' houdt dr. Arnold Schaper op vrijdag 28 april om 20 uur een lezing getiteld 'Op reis door Zuid-Italië' in zaal 2 van de Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteensedijk in Mi- delburg. ROOD-WIT - Supportersvereniging Rood-Wit houdt op vrij dag 28 april om 20 uur haar jaarlijkse bingo-avond in de kanti ne van VCV Vlissingen aan de Irislaan. CURSUSSEN - De vereniging voor natuur- en milieu educa tie Walcheren verzorgt op zaterdag 11 mei om 20 uur een vlin dercursus in het MEC aan de Korenbloemlaan in Vlissingen, ge volgd door een excursie op zaterdag 13mei. Kosten een tientje. Opgave en informatie bij het MIC aan de Reigerstraat in Mid delburg, tel 01180-33419. De stichting Wu Wei houdt op 7 en 28 mei aan de Koudekerkseweg 133 workshops tai chi chuan. Deze Chinese bewegingsleer bevordert de gezondheid. Informatie en melding: tel. 01180-16839 (H. Timmermans). PRAAT/DANSAVOND - Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen alleenstaanden vanaf 25 jaar op vrijdag 5 mei vanaf 20.30 uur in buurthuis Aldegonde, Westerzicht 386 in Vlissingen een praatje en een dansje maken. GEVONDEN - Bij de politie in Middelburg zijn de volgende gevonden voorwerpen binnengebracht: een doos voorwerpen gevonden bij de Maxis, giromaatpas, identiteitsbewijs D-docu- ment, bromfiets, 2 damesfietsen, kinderfiets, herenfiets, diverse sleutels en een regenpak. POPPENTHEATER - Poppentheater André Verhagen geeft op donderdag 4 mei een kindervoorstelling bij de Baptistenge meente aan de Herengracht in Middelburg. Aanvang 15 uur, toegang gratis, voor kinderen vanaf 4 jaar. SCHUILPLAATS - Schrijfster en evangeliste Corrie ten Boom, die als meisje het kamp Ravensbrück overleefde en een belangrijke rol in het verzet in Haarlem speelde, schreef over haar ervaringen tien boeken. Van het bekendste boek De Schuilplaats is een film gemaakt die op op vrijdag 28 april om 19.30 uur wordt vertoond in de Zeeuwse Bibliotheek in Middel burg. DISC-JOCKEY - Jongerencentrum Midgard zoekt nieuwe disc-jockey's en houdt daarom op 29 april van 21 tot 1 uur een d.j.-try-out. Aanmelden t/m 29 april bij Wilbert. De entree be draagt een gulden. SURRENDER - De Zeeuwse dialectgroep Surrender treedt op zaterdag 6 mei op in een grote tent op ,het voetbalveld in Grijpskrke, aanvang 19.30 uur. BINGO - Vrijdag 28 april is er een bingo-avond in De Schuur in Oost-Souburg. Aanvang 20 uur. AFSTEMMING - De Soefibeweging houdt op zondag 7 mei een universele eredienst op het adres Breeweg 100 in Middel burg, waar Yaya Bakker sprekt over 'Afstemming'. Aanvang 11 uur. DUBBELCONCERT - Op zaterdag 29 april treden de Goese gitaarrockband Eat_ Roadkill en de Walcherse punkrockband Swindle op in 'De Piek' aan de Hellebardierstraat in Vlissingen. De avond begint om 22 uur, de entree is 7,50. Hare Majesteit Koningin Beatrix. FOTOTANNIE OE JONGE De sportiefste gemeenteraadsleden van Amemuiden openen volgens traditie de waterfietswedstrij den in het Arnekanaal. foto harry de lange opgave via Mieke Rep tel.nr. 01180-36054 of 01184-64752. Het Raja instituut geeft op 19 mei in het Koorkerkhof 16 in Middel burg een praktische werklezing over Engenelen en de Natuur wezens en hun bijzondere samenwerking. Op 20 mei volgt een luistersessiedag waarop de natuux-wezens op de band te horen zijn. Informatie en opgave via Nelleke Lips tel.nr. 01180-25104. Op dinsdag 9 mei start de cursus Leven vanuitje hart, georgani seerd door de Gestaltparaktijk in Vlissingen en geleid door An- gèle Nederhof. Voor informatie 01184-67542. De Zeeuwse Sportraad biedt in samenwerking met tafeltennisvereniging Ar- nemuiden een minicursus tafeltennis voor ouderen aan, te be ginnen op 9 mei of 11 juni. Opgave bij de Zeeuwse Sportraad, 01180-40700 (Irene van Zwieten). De stichting ambulancever voer Walcheren geeft in samenwerking met de Nederlandse Hartstichting een cursus hartreanimatie in de brandweerkazer ne in Vlissingen. De cursus bestaat uit twee lessen van drie uur op 3 en 17 mei. Aanmelden tussen 17 en 19 uur, 01184-17967 (D. Gillissen). De Zeeuwse Stichting voor Toegepaste Hypnose organiseert in Middelburg een basiscursus hypnose. De cursus bestaat uit vier avonden, de eerste avond is op 10 mei. Voor informatie en aan- en een paar rondes bingo. De blazers van Arne's Genoe gen spelen om 7.45 uur de re veille vanaf de kerktoren. Daarna luiden om 8 uur de klokken van het carillon. Wie dan nog niet wakker is wordt door Blue Spirit uit bed gebla-

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1995 | | pagina 7