Jeugdhonk Dauwendaele moet verhuizen MEDEDELING pilS OOK OP opruiming Uren, dagen, maanden, jaren.... S Winterrust Politie Walcheren start met vuurwerkproject O OP ALLES ALLEEN DEZE WEEK Overlast neemt drastisch af na opening jeugdhonk Diploma brandwondenmeester Oudjaar 2 Gedoogbeleid gepresenteerd Sporenschildpadden bij Iguana Rattenvanger in Poppendamme KORTiwu Voordeel en kwaliteit WINKELCENTRUM DAUWENDAELE Sfeer Praten Natuurtip In verband met een Nieuwjaarsbijeenkomst is ons kantoor maandag 2 januari vanaf 13.30 uur gesloten. Gelieve advertenties voor onze uitgave van woensdag 4 januari uiterlijk maandag 2 januari om 13.00 uur aan te leveren. vindt u in: aan de Vrijlandstraat in Middelburg Gratis parkeren Gemakkelijk bereikbaar i Meer dan 20 speciaalzaken onder één dak DE SCHELDEBO 99e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG MARIEKERKE MIDDELBURG EN VEERF TOTALE OPLAGE: 47.300 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. 301 MV WOENSDAG 28 DECEMBER 1994 MIDDELBURG Het lijkt nog het meest op een oude bouwkeet die daar is neergezet voor de komen de werkzaamheden. Die werkzaamheden komen er inderdaad aan maar de witte keet, onderkomen voor de jongeren in Dauwendaele, moet juist daarom verdwijnen. Het speelterrein aan het Goudend, naast Winkelcentrum Dauwendaele, is opgekocht door de woningbouwvereniging voor de bouw van een zes etages hoog wooncomplex met dertig seniorenwonin gen. De bouwwerkzaamheden vangen eind februari aan. Voor die tijd moet het jeugdhonk zijn verplaatst naar een andere locatie. De buitenkant van de keet ziet er niet uitnodigend uit. De lui ken zitten overal voor de ra men. "Voor de overlast", zegt beheerster Corrie Luitwieler, die juist de deur openzet als teken dat het honk geopend is. Welke overlast denk je als je de omgeving ziet. Alleen aan de achterkant staat een accoun tantskantoor, voor de keet ligt een grote speelweide, dus wie kan er last hebben van het beetje lawaai dat de muziek- boxen binnen produceren. Maar het tekent de sfeer van voorzichtigheid waarin het jeugdhonk zich wentelt. Men sen klagen nu eenmaal snel en de jongeren willen graag hun plekje houden. Dat ze toch van het Goudend afmoeten ligt niet aan hen maar aan de plannen van de woningbouwvereniging. Maar waarheen moeten ze. De gemeente, die het nut van het jeugdhonk wel degelijk in ziet en er volledig achterstaat, is in samenwerking met de wijkvereniging en de stichting Sociaal-Kultureel Werk Mid delburg (SKWM) naarstig op zoek naar een definitieve op lossing. De voorkeur gaat daar bij uit naar de gebouwen van de Buitenhove- of de Torenho- veschool maar die komen pas na 1995 beschikbaar. Dus moet er voorongeveer anderhalf jaar een tussenoplossing worden ge zocht. De gemeente wil de keet nu verplaatsen naar een stukje groen tegenover het terrein waar het jeugdhonk nu staaft, tussen de bomen, pal naast het winkelcentrum Voor Corrie Luitwieler is het een lichte teleurstelling. "De gemeente had ons al eerder een vaste plek beloofd. Nu wordt de beslissing weer uitgesteld. Bovendien verliezen we de speelruimte voor het honk, waar de jongeren vaak voetbal len of basketballen. En de ge meente heeft dubbele kosten want nu moeten ze de keet verplaatsen en nieuwe leidin gen aanleggen en straks moe ten we nog een keer verhui zen." Binnen in het jeugdhonk heerst een gemoedelijke sfeer. Jonge ren zitten te kaarten of te klet sen en drinken een koffie aan de bar. Sinds het jeugdhonk is geopend in de zomer van 1992 zijn de problemen in de buurt opmerkelijk verminderd. De wijk Dauwendaele kende voor die tijd veel overlast door jon geren. Vandalisme was aan de orde van de dag. Voor de jeugd was er in de wijk niets te doen, ze konden nergens naar toe. Dus sloeg de verveling toe en daarmee de overlast. Mede op iniatief van de wijk vereniging besloot de gemeente een houten keet neer te zetten dat het jeugdhonk moest wor den. Het sloeg aan, zozeer zelfs dat nu ook de tegenstanders in de wijk moeten erkennen dat de problemen sterk verminderd zijn. Het heeft veel te maken met de sfeer rondom het jeugd honk. Beheerster Corrie Luit wieler is daar mede verant woordelijk voor. Corrie was bijstandsmoeder en werd als banenpooler voor 40 uur per week ingezet. Volgens haar ei gen zeggen zijn dat er meestal veel meer, soms wel 60 uur per week. Samen met vijf mede werkers is zij naast het open houden van het honk ook ver antwoordelijk voor onder an dere de schoonmaak, de inko pen, reparaties en toezicht houden. Ze krijgt daarbij wel onder steuning van de SKWM. Daar naast gaat ze ook nog Wel eens mee met de jongeren, bijvoor beeld naar het arbeidsburo, om ze te helpen. Ze doet het echter graag. Zelf moeder van twee jongens was ze wel wat ge wend. Het was bij haar thuis een zoete inval: het huis zat vaak propvol met vrienden en vriendinnen van de jongens. Ze kende dus het knallen van de zweep en nu laveert ze als een volleerd jongerenwerkster tus sen alle problemen door. Corrie: „Problemen en conflic ten worden hier met praten opgelost. Iedereen wordt erbij betrokken. Laatst was er een band lek gestoken. Daar is net zolang over gepraat tot de da der eruit kwam. Als er iets gejat wordt, wordt dat uitge zocht. Soms dreig ik ook wel MIDDELBURG Hoe voor kom je brandwonden en wat moet je doen als er toch sprake is van een brandwondenonge val. Vijftien leerlingen van openbare basisschool 'De Ar- neburch' weten het antwoord op die vragen en kregen daar om het BRANDwondenMEES- TERdiploma. Het examen dat de scholieren aflegden was het sluitstuk van het project 'vermijden en be strijden' van de Nederlandse Brandwondenstichting. Het project is speciaal bestemd voor leerlingen van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs, zodat kinderen zich bewust worden van het risico brand wonden op te lopen. Ook de directe hulp in het geval van een brandwondongeval krijgt aandacht. De leerlingen die het diplo ma behaalden zijn Matthew Brady, Fernando Dooren Viei- ra, Zehra Emir Ahmet, Veroni- que Houtepen, Kim Jansen, Hadassa Kosten, Stefan Kus- chnig, Gilles de Looff, Vahap Ögütlüoglu, Miranda Petiet, Vishal Rajbansh, Mattheo Ro- zemond, Dominica Samulews- ka, Haluk Tamambay en Mela- nie Wisse. Deze week is het al weer Oudejaarsdag, een dag om even stil te staam en te mijmeren over hetgeen er dit jaar passeerde en daar zo nodig de rekening van op te maken. Het is en blijft altijd een mijlpaal op de kalender, niet alleen nu maar ook in vroeger tijd. Op Walcheren en de Bevelanden maakten de ambachts lieden de jaarrekening van hun klanten op en ze waren er de hele dag druk mee. De volgende dag was het immers Nieuwjaarsdag en moesten de nota's uitgereikt worden aan de boeren en de arbeiders. De een betaalde gelijk en de ander een paar dagen later. Het voldoen van de rekening ging altijd gepaard met een borrel en het gebeurde wel, dat men eerst de rekening ophaalde. Later kwam men terug om te betalen en - daar ging het om - nogmaals het glas te heffen. De huisvrouwen bakten oliebollen op Oudejaarsdag en de kinderen gingen langs de deuren met de koenkel- of rommelpot om zo centjes of snoep bij elkaar te garen. Tegenwoordig ligt het accent bij de jaarwisseling op het uurwerk - twaalf uur - maar vooral op het vuurwerk. Half november knalt het al hier en daar, dwars door wettelijke bepalingen heen. Het was ooit bedoeld om zo de boze geesten te verjagen, maar soms is het middel erger dan de kwaal. Het gebruik van vuunverk is een niet meer weg te denken gewoonte geworden, voorzichtigheid blijft geboden. Let met de jaarwisseling goed op uurwerk en vuurwerk. Dan kan men alkaar bij het Nieuwjaarwensen nog handenschuddend recht in de ogen kijken. Cameleon wenst U met liefde, geluk en gezondheid en een tevreden 1995. Cameleon. <D C 03 Nooit is het stiller in de polder dan op zo'n heldere berijpte winterochtend. Het bevroren gras kraakt onder je voetstappen en je adem komt in wolkjes naar buiten. Weilanden en akkers zijn verlaten en een doodenkele fietser in de verte benadrukt de stilte eerder, dan er afbreuk aan te doen. De verstarde schoonheid van miljoenen ijskristallen heeft alle planten groei in haar greep. Dan rolt er uit de verte een langzaam aanzwel lend geluid. Enorme groepen ganzen doemen op vanachter de dijk en komen op je af. Ze scheuren de winterse stilte aan flarden maar de betovering wordt niet verbroken. Ze strij ken neer op een plek waar dat al sinds mensenheugenis gebeurt. Zwarte vlekken op een sneeuwwitte achtergrond. Als de ganzen hun plekje gevonden hebben wordt het langzaam stiller. Het luide gegak gaat over in een binnensmonds gemurmel, slechts af en toe overstemd door een paar luide uithalen. Wat is het land eindeloos wijd. Rust en ruimte waar je als nietig mensje in opgenomen wordt. Wat een kostbaar bezit is zo'n landschap voor iedereen die er in leeft. Maar ook... hoe kwetsbaar is dit alles. Eén dissonant in deze harmonie kan de horizon over kilometers bederven. Natuurlijk, ook in 1995 gaat de ontwikkeling door. Het landschap wordt sinds eeuwen door mensenhanden gebouwd en veranderd. Maar laat het alsjeblief omzichtig gebeuren. Laat ook volgende generaties nog iets zien van die ontwikke ling die ons landschap heeft doorgemaakt. Het Zeeuwse Landschap wenst u een goed (Europees Natuurbeschermings jaar) 1995! Het is gezellig in het jeugdhonk. eens. Toen er een helm was gestolen heb ik gezegd, 'als die helm niet terugkomt gaan we een week dicht'. Dan gaan ze onder elkaar praten en komt die helm weer terug. Ze weten ook dat ik een zo'n dreigement daadwerkelijk uit zou voeren. We proberen ze op zo'n manier verantwoordelijkheid bij te brengen, respect voor elkaar ook. Discriminatie kennen we hier niet, wordt ook niet geto lereerd.. We doen hier alles sa men. Meer verdraagzaamheid bijbrengen is ook een streven van ons. En als het binnen wel lukt moet het buiten toch ook beter gaan. Blowen hierbinnen mag ook niet, maar we willen het wel bespreekbaar maken. Je moet uit kunnen leggen wat hasj is en wat het bij jongeren doet zodat ze voorzichtiger worden. Het jeugdhonk is 's middags geopend van twee tot vijf be halve op zaterdag en de meeste avonden van half acht tot half elf. In de weekenden loppt dat nogal eens uit. Ook in de va kanties blijft het jeugdhonk open. Er worden tal van aktivi- teiten georganiseerd. Er zijn mogelijkheden tot kaarten, spelletjes doen, tafeltennissen en tafelvoetbal maar ook om TV te kijken of muziek te luis teren. Op dinsdagavond is het gemeenschappelijk sporten in de gymzaal in de Roozenbur- glaan. Wekelijks is er een vide oavond. Daarnaast gaan de jongeren een paar maal per jaar naar zwemparadijs De Pa rel in Domburg, wordt er wel eens een dropping georgani seerd of wordt er samen gevist. De jongeren zijn elkaar be hulpzaam bij het huiswerk ma ken, waarvoor de zondagavond VLISSINGEN - Van de zes coffeeshops die het Stadsge west Vlissingen-Middelburg telt, zullen er in de naaste toekomst in Middelburg twee van de vier in Middelburg moe ten verdwijnen. Beide steden mogen elk nog twee coffees hops hebben waar de verkoop VLISSINGEN In kisten ge perst kwamen ze in Nederland aan, waar ze door de Inspectie dienst in beslag genomen wer den: een partij afrikaanse sprenschildpadden. De dieren zijn ondergebracht bij reptie lenzoo Iguana om van de reis te bekomen en af te wachten wat de rechter beslist. De sporenschildpad is de grootste afrikaanse landschild pad. De dieren kunnen een schildlengte krijgen tot 75 cm. en een gewicht bereiken van 120 kilo. De schildpadden die in Nederland aankwamen wa ren niet goed verpakt volgens de daarvoor geldende interna tionale normen, maar in kisten geperst. Bij aankomst waren ze erg mager en uitgedroogd. Eén dier was bij aankomst in Igua na al gestorven en van drie andere schildpadden is de toe stand kritiek. Een hoogzwan ger vrouwtje heeft door de stress vroegtijdig een mismaakt ei gelegd. In de ziekenboeg van Iguana kunnen de dieren onder de juiste omstandigheden tot rust komen en herstellen van hun rampzalige reis in 'afwach ting van de gerechtelijke uit spraak wat er verder met de dieren moet gebeuren. VLISSINGEN De politie op Walcheren is gestart met een 'vuurwerkproject' om de overlast en ongelukken te voor komen en de baldadigheid te bestrijden. Het project houdt in dat er in alle acht gemeenten op Wal cheren extra gesurveilleerd wordt. Vuurwerk mag pas van af 29 december worden ver kocht en pas op oudejaars avond afgestoken, vanaf 10 uur. Na twee uur in de nieuw jaarsnacht mag er officieel geen klap meer klinken. De politie hanteert het lik-op- stuk-beleid. Dit houdt in dat jongeren van 12 tot en met 17 jaar direct worden doorverwe zen naar het Haltbureau waar de overtreders een werk- en een leermoment af moeten wer ken. Voor verdachten zijn er ook boetebedragen die begin nen bij vijftig, voor jongeren tot vijftien jaar, en bij honderd gulden voor verdachten van zestien jaar en ouder. (ADVERTENTIES) van softdrugs wordt toege staan. Dat staat in het concept ge doogbeleid, dat vorige week in Vlissingen werd gepresenteerd. Voor detailhandelaren en 'nor male' dealers geldt geen ge doogbeleid en handel in softd rugs is voor hen dus verboden. De coffeeshops dienen mini maal te voldoen aan de criteria zoals die landelijk zijn vastge steld: geen reclame, geen hard drugs, geen overlast, geen ver koop aan jongeren jonger dan 16 jaar en ook geen verkoop van hoeveelheden oven de 30 gram per persoon per keer. Van de vier coffeeshops in Middel burg zullen er twee verdwijnen via de 'afsterfconstructie', wat inhoudt dat als de zaak wordt verkocht of er een andere eige naar in komt, de bestaande vergunning komt te vervallen. GRIJPSKERKE Tussen kerst en nieuwjaar is de ratten vanger van Hameien op bezoek bij Imkerij Poppendamme. Bij zijn tocht door en middel eeuws stadje wordt de ratten vanger gevolgd door ruim veer tig beren die gemaakt zijn door de beste berenmakers van En- derland. De rattenvanger staat in een tableau op het Zeeuwse Berenfestival dat van 28 tot 30 december gehouden wordt. Naast stands van berenmakers en handelaren is er een uitge breid kinderprogramma met film, schminken en het pop pentheater Parabel dat drie maal daags een voorstelling geeft. FOTO HARRY DE LANGE gereserveerd is. Ook helpen ze graag met reparaties of schil derwerkzaamheden. Laatst is er nog geholpen bij een verhui zing van de familie van een van de bezoekers. Corrie: "Ze ko men hier binnen vanaf een jaar of twaalf, dertien. Soms dertig op een middag, dan puilt het uit. Eigenlijk is de keet al te klein, maar uitbreiding zit er voorlopig nog niet in. Eerst maar eens verhuizen, dan moe ten we een maand dicht. We hebben wel al een alternatief programma." mmmrn Dansschool DE JONG-VLISSINGEN 01184-13783 Aanvang 19 januari 1995 Wij wensen u een voorspoedig 1995 VLISSINGEN Nog even tikken en dan zit 1994 er op. Voor de een zal dat een jaar geweest zijn om met genoegen aan terug te denken, voor anderen een om maar zo snel mogelijk te vergeten. Maar iedereen staat op de drempel van een fonkelnieuw jaar, met nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen. De medewerkers van de Scheldebode, Yvonne, Yolanda, Jos, Sonja, Ad, Jaap, Piet, Harry, Andrien en Johanna wensen alle lezers veel succes in 1995. Maak er iets van!!

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1