Priscilla van der Feen geeft concert Middelburg krijgt Vluchtelingenwerk MEDEDELING SSGM steunt De Mikke Chantelle OR O Kerstbomen Cultuurvolgers Bibliotheek Vlissingen krijgt serie boeken over het verkeer ii rifcTJme Kerstconcert Ukioeuete flutoUdüïüek Coördinator Joop Flamman zoekt nog huisvesting en vrijwilligers rz mr 25+-SPECIAL GALA-AVOND Voordeel en kwalitei WINKELCENTR DAUWENDAEL Twaalfjarig talent zingt liederen van Schubert en Brahms Taalles <V DE SCHELDEBODE Kerstmis 1994 □SCO CENTER' VRIJDAG 23 DECEMBER vindt u in: aan de Vrijlandstraat in Middelburg Gratis parkeren Gemakkelijk bereikbaar Meer dan 20 speciaalzaken onder één dak 99e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE, MIDDELBURG EN VEERE. TOTALE OPLAGE: 47.300 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. 301 M V WOENSDAG 21 DECEMBER 1994 Priscilla van der Feen wordt begeleid door haar broer Paul. FOTO PIET DAVIDSE MIDDELBURG Gezien haar leeftijd zou ze nog net mee mogen doen aan 'Kinderen voor Kinderen'. Maar in plaats daarvan zingt de twaalfjarige Priscilla van der Feen liever liederen van Schubert en Brahms. En dat doet zij zo verdienstelijk dat ze vrijdag 23 december een concert geeft in de Kloveniersdoelen. Priscilla zong altijd al graag. „Toen ik tien jaar was dacht ik 'ik ga eens proberen of ik ook zo kan zingen als klassieke zangeressen, zo hoog en zo'. En dat ging zomaar vanzelf. Vanaf die tijd ben ik klassieke liede ren gaan zingen. Ik luister dan eerst naar een CD en daarna moet mijn vader me begeleiden op de piano." Bij vader en moeder Van der Feen kwam al snel de gedachte aan professionele, zangles op. Maar daar deed zich een pro bleem voor waar ze zelf niet op gerekend hadden. „Priscilla was nog veel te jong, want voor zangles moet je achttien jaar zijn. Pas dan ben je ontwikkeld genoeg om de sfeer en de stijl van een lied aan te voelen", zegt haar vader. Na enig aan dringen mocht Priscilla toch vóór komen zingen bij Titia Dijkstra, de zangpedagoge van de Zeeuwse Muziekschool. „Ik wist niet wat ik hoorde" zegt Titia. „Zo'n jong kind dat al zulke volwassen liederen zingt. Het is echt een talent. Nu is het natuurlijk wel zo dat een stem zich fysiek moet ontwik kelen. Pas na de puberteit komt alles op z'n plaats. Daar om is het nu heel belangrijk dat Priscilla goed begeleid wordt, want het kan natuurlijk ook helemaal verkeerd gaan. Het leuke is dat ze alles aan neemt. Als ik zeg 'doe je kin iets omlaag' dan doet ze dat ook. Verder is ze ook heel leer gierig en begrijpt ze de teksten heel goed." Vader en moeder Van der Feen namen Priscilla al van jongs af aan mee naar allerlei concer ten. Tijdens een vakantie in Italië zag Priscilla hoe echte toppers zich voorbereiden op een optreden. „En dat geeft je wel inspiratie hoor. Ik heb toen gezien wat je moet doen om mooi te zingen en welke hou ding je aan moet nemen." Priscilla oefent ongeveer een uurtje per dag. Haar lievelings liederen zijn 'Bist du bei mir' van Bach, 'Gretchen am Spinn- rade' en 'Heidenrösslein' van Schubert. Naast de klassieke liederen zingt Priscilla ook nog allerlei anderen liedjes zoals 'I will always love you' van Whit ney Houston. Priscilla zit nu op de Mavo maar later wil ze naar het Spinoza-lyceum in Amster dam en dan tegelijk naar het conservatorium. Vrijdag 23 december geeft Priscilla een kerstconcert in de Kloveniersdoelen. Zij wordt dan op piano begeleid door haar broer Mark van der Feen. Op het programma staan onder andere liederen van Schubert en Mahler, maar ook mindere bekende liederen zoals S'il est un charmant gazon van Liszt en Führ mich Kind nach Bethlehem van Wolf. Het concert begint om 20.00 uur. Toegangskaarten kosten vijftien gulden, kinderen beta len vijf gulden. De opbrengst van het concert komt ten bate van straatkinderen in Brazilië. VLISSINGEN Vluchtelingenwerk heeft sinds kort een coördinator voor het rayon Middelburg. Hij heet Joop Flamman en hij gaat het vrijwilligerswerk opzetten. Deze vrijwilligers gaan vluchtelingen bege leiden die een woning in Middelburg zijn toegewezen. Vluchtelingenwerk beschikt op dit moment nog niet over een eigen gebouw in Middelburg en werkt voorlopig vanuit de Vlissingse Bakkersgang. Ook zijn er nog veel te weinig vrijwilligers die Vluchtelingen werk Middelburg gestalte moeten geven. In opdracht van de overheid moet Middelburg voor 1 juli 1995 tachtig vluchtelingen huisvesten. Vijfenzeventig pro cent van de woningen wordt geleverd door de Woningbouw Vereniging Middelburg. De rest komt uit de particuliere sector. In Middelburg is al langer een kleine groep vrijwilligers actief die asielzoekers die mogen blij ven, de zogenaamde statushou ders, helpen bij het op eigen benen staan in de Nederlandse maatschappij. „Maar die groep is- best klein en we zoeken nu naar mensen die de groep wil len versterken", zegt Joop Flamman. „Vanwege de taak stelling om tachtig vluchtelin gen te huisvesten krijgt de ge meente Middelburg subsidie voor Vluchtelingenwerk. Dat geld stelt ons in staat om in Middelburg een goed netwerk van vrijwilligers op te zetten. Nu worden er ook wel buiten landers in de stad opgenomen, maar dat gebeurt niet gestruc tureerd." Asielzoekers die in Middelburg een woning toegewezen krijgen weten in feite heg noch steg. Daarom is het echt noodzake lijk dat er in ieder geval de eerste dag(en) iemand met ze meeloopt. Om de sleutel van de woning op te halen en een uitkering aan te vragen bij de Sociale Dienst. Er moet gas, licht en water komen, je moet ingeschreven worden bij de ge meente, als er kinderen zijn moeten die naar school en moet er kinderbijslag aangevraagd worden en dan moet het huis ook nog ingericht worden. Al lemaal zaken in een taal die je niet kent en een cultuur die je vreemd is. Dan is het heel pret tig als er iemand is die je daar bij helpt. „In principe begeleiden we de vluchtelingen twee jaar, dan moeten de mensen zich redelijk zelf kunnen redden", zegt Kees Katsman, de coördinator van Vluchtelingenwerk Vlissingen. En Joop vult aan: „Je merkt pas hoe verschrikkelijk veel re gels er in Nederland zijn als je het systeem bekijkt door de bril van een buitenlander. Als je in Nederland een kind krijgt dan kom je bij de huisarts, de verloskundige, je moet voor een echo, misschien in het zieken huis bevallen, het consultatie bureau, en de Sociale Verzeke- rings Bank voor de kinderbij slag. Voor je het weet heb je met zes instanties te doen. In veel buitenlanden regelen de vrouwen dat onderling wel." Toch is het niet de bedoeling dat de vrijwilligers de vluchte lingen dag-in-dag-uit aan het handje nemen. Alleen de eerste dagen is er intensief contact omdat er dan zo heel veel gere geld moet worden, later is een vrijwilliger hooguit een uurtje per week in contact met de vluchteling. Je gaat eens een keer mee naar de bibliotheek en het zwembad en wijst ze de weg naar goedkope winkels. In principe kan iedereen zich op geven als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. De enige eisen die aan een vrijwilliger gesteld worden is dat zo ie mand belangstelling heeft voor andere culturen en bekend is binnen de gemeente. Vooraf krijgen de vrijwilligers een training bij Vluchtelingenwerk en later zijn er regelmatig be geleidingsgesprekken. Wanneer de asielzoekers een maal een woning en een ver blijfsvergunning hebben gekre gen komt een ander probleem de hoek om kijken en dat is de Nederlandse taal. Bij de Basis educatie worden de eerste les sen gevolgd, maar voordat je daar terecht kunt moet je eerst op de wachtlijst. In die tussen tijd zit je als buitenlander in eeii isolement, want als je de taal niet kent kun je ook geen Wanneer tegen het einde van het jaar de Kersttijd aanbreekt, haalt de mens, aangewakkerd door zijn onbewust sluimerende oerinstincten, natuurlijk groen in huis. De kerstboom. Een symbool van het I nieuwe licht, van het nieuwe jaar, van de cirkel van het leven. Eer die boom binnenstaat heeft soms heel wat voeten in de aarde. Een kerstboomverkoper kreeg een echtpaar in zijn zaak. Hij ging er op af en v vroeg of hij hen kon helpen? 'Zeker, inderdaad, een kerstboom, daar kwamen ze voor'. De verkoper liet er een zien. Nee, té lang'. De tweede: 'die ook niet'. De derde: 'te vol'. Zo trok het hele kerstbomenbos aan de ogen van de man en vrouw voorbij. De een te dun de andere te breed of te kaal. Daar konden de cadeautjes en de kerststal niet onder en daar stond de piek niet mooi op. Daar kan ik alle ballen niet in £3 kwijt. Die heeft een veel te dikke stam en die grote kan niet in de auto. De kerstboomverkoper werd langzamerhand net zo groen als z'n handeltje maar dacht: 'Vrede op aarde' en bleef kalm. Na een snibbige*discussie tussen zijn klanten over het uitvallen van de boom, stevende de vrouwelijke helft van het duo plots op een boom af, haalde die naar voren en -o wonder - zei: „Kijk nu eens hier Nico, is dit geen lief boompje? Die nemen we!!" Bij het afrekenen zei ze tegen de kerstbomenman: „Dat was nog een heel gezoek om een mooie boom te vinden." „Ach", sprak deze terwijl er kerstboomlichtjes in zijn ogen twinkel den: „Het was de tweede die ik U liet zien. Prettige Kerstdagen hoor mevrouwtje en u ook meneer." Cameleon. ISï Joop Flamman (rechts) en de familie Brkolli uit Joegoslavië die onderdak heeft gevonden in Oost-Souburg. FOTO PIET DAVIDSE kennissen maken. Daarom zijn vrijwilligers van Vluchtelin genwerk Vlissingen begonnen met het geven van taalles thuis. Een van de vrijwilligers is Bar bara de Koning. Al bijna een jaar helpt zij twee keer per week een uurtje bij HOAC-ers. Dat zijn Hoger Opgeleide An derstalige Cursisten. „Een keer in de week ga ik naar een Irakese vrouw die pas een baby heeft en daarom niet zo makkelijk naar school kan. Ik gebruik daarbij het boek dat ze ook op de HOAC gebruiken. En één keer in de week komt er een man, ook uit Irak, bij me thuis. Die help ik dan met zijn huiswerk." De belangrijkste reden voor Barbara om vrijwillig taalles te gaan geven is dat zij zich ooit heel erg buitengesloten voelde toen zij in een Arabisch land op vakantie was. „Ik verstond geen woord van wat de mensen om me heen zeiden. En dan was ik er nog als vakantiegan ger en niet als vluchteling, dus hoe moeten die zich wel niet voelen in Nederland. Juist voor deze mensen is het heel belang rijk dat ze contact kunnen ma ken met de mensen uit hun omgeving. Ook is het prettig als we thuis even kunnen oefe nen wat je moet zeggen als je bij de Hema naar de WC zoekt ofzo Voor het geven van thuis-taal- les is geen onderwijskundige bevoegdheid nodig. Iedereen die een beetje feeling voor taal, en interesse voor andere cultu ren heeft kan zich opgeven als vrijwilliger. Wanneer de vluchtelingen de eerste kneepjes van de Neder landse taal onder de knie heb ben is het heel belangrijk dat ze blijven oefenen. Daai'voor worden conversatielessen op gezet en ook daarvoor zijn weer nieuwe vrijwilligers no dig. Ellis Becker Hoff, die nu Nederlandse les aan groepjes buitenlanders geeft, benadrukt het belang van de conversatie lessen. „In zo'n concersatie- groepje van vier of vijf mensen ontmoeten ze mensen van hun eigen cultuur en tegelijkertijd leren ze iets over een andere cultuur. Want in een conversa tieles gaat het meestal over Nederlandse dingen zoals sin terklaas, verkiezingen, het weer, wat gebeurt en wat zeg je als je bij de dokter komt, enzo voort." Ook voor de conversa tieles is geen onderwijsbe voegdheid nodig. Mensen die zich als vrijwilli gers voor taalles, conversatieles en begeleiding van statushou ders in Middelburg op willen geven kunnen contact opnemen met Vluchtelingenwerk. Het te lefoonnummer is 01184-11444. In verband met Kerstmis zijn er gewijzigde afsluit- tijden. Gelieve advertenties voor onze uitgave van woensdag 28 december uiterlijk vrijdag 23 de cember om 13.00 uur aan te leveren. Redactiekopij dient voor vrijdag 23 december 9.00 uur in ons bezit te zijn. MIDDELBURG Een delegatie van leerlingen van de SSGM, vergezeld door vier kerstvrou wen, overhandigde afgelopen vrijdag een cheque ter waarde van f 1250,aan beheerder Coby Louwerse van vogel- en egelopvang De Mikke. Het was de opbrengst van de festivaldag ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de scholengemeenschap begin december. Het geld wordt benut om een permanente tentoonstelling in te richten die levensecht in beeld brengt welke gevaren vogels bedreigen; zoals een uil die yi prikkeldraad verstrikt is geraakt of een met olie besmeurde meeuw. Wim Phaff conservator van het Zeeuws Biologisch Museum, is uitgenodigd om de tentoonstelling met behulp van opgezette dieren vorm te geven. Ti De vraag of een dier schuw is of niet lijkt op het eerste gezicht een biologische kwestie. Een kwestie van geaardheid, als u wilt of nog anders gezegd hel zit in de genen. Ongetwij feld is daawel iets van waar. Dat blijkt alleen al uit het gegeven dat het ene dier tot huisdier gecultiveerd kan worden en het andere niet. En neem het verschil tussen 'getemde' dieren als kat en hond. Een hond blijft een kuddedier die gemakkelijk zijn baas accepteert als soort genoot die wat hoger op de maatschappelijke ladder staat. Een kat heeft helemaal geen baas. Het blijft een hautain wezen dat zich eventueel verwaardigt om een menselijke huisgenoot als gelijkwaardige te accepteren. Maar geen kat die erover piekert om een bevel van enig baasje uit te voeren. Een kat houdt zijn reserves, blijft schuwer, zou je kunnen zeggen. In de natuur is het niet anders. Een roodborstje ontpopt zich tot een trouwe metgezel als pa in de tuin gaat spitten. Maar een puttertje is gevlogen zodra de deur opengaat. En toch is dat geen zaak van onveranderlijke eigenschappen. De merel bijvoorbeeld, die zijn nest in de klimop bij het raam bouwt was nog maar anderhalve eeuw geleden een zeer schuwe bosvogel. En geldt niet hetzelfde voor de reiger die zo hardnekkig op de goudvissen in uw tuinvijver aast? Door eeuwenlange vervolging door vissers was het een halve eeuw geleden nog een schuwe en teruggetrokken vogel die zich nauwelijks liet benaderen. Ik weet niet hoe het in uw tuin is, maar 'onze' reiger is al niet meer uit zijn evenwicht te krijgen door op het raam te tikken. Cultuurvlieders kunnen o zo gauw cultuurvolgers worden. De blauwe reiger broedt in toenemende mate op het landgoed Ter Hooge bij Middelburg. VLISSINGEN Het boeken bezit van de bibliotheek is vo rige week uitgebreid met een serie boeken over verkeer en verschillende verkeerssituaties. De heer Boone van Veilig Ver keer Nederland overhandigde de boeken dinsdag aan direc teur Hamann. Veilig Verkeer wordt dagelijks benaderd door scholieren die informatie willen voor een spreekbeurt of een werkstuk. Door deze boeken over verkeer hoopt WN de jeugd op de goede weg te helpen en de bibliotheken ertoe aan te zet ten een speciale rubriek 'ver keer' in het bestand op te ne men. Er zijn twee boekensets ont wikkeld. Een set van drie boe ken voor de bovenbouw van het basisonderwijs en een set van drie boeken voor de onder bouw van het voortgezet on derwijs. De boeken gaan over de ontwikkeling van het ver- (AD VERTE NTIES) keer, ongelukken in het verkeer en het' milieu en het verkeer. Daarnaast bevatten de boeken ook nuttige tips over het voor bereiden van een spreekbeurt of een werkstuk. Kerstmis is een feest van vrede, maar de vrede is zover, overal in heel de wereld woedt de oorlog her en der. Alom is het strijden, vechten voor de macht en om het geld. Maar de mensheid, die wil vrede. Men is zo moe, van dat geweld. Maar hoe kan het vrede worden, als we allen met elkaar zijn, zo bij onszelf betrokken denken we nog aan elkaar? Iedereen denkt eerst aan ikke, nog eens ikke en dan u. Het is naar dit te bedenken, maai' zo is de wereld nu. Het is zo mooi, jezelf te vergeten voor een ander, het voelt zo fijn. Ik zou het zo gaarne leren wat het is oprecht gelukkig te zijn. Als we daar nu mee beginnen voor het nieuwe jaar, een goede start. Dan zullen we het samen winnen, is er 'Vrede' in ons hart. Miep Peeters-Metselaar Langeviele 36, Middelburg MIDDELBURG Op 23 de cember wordt in de Concert zaal aan de Singelstraat een concert in gezellige kerstsfeer voor de hele familie gegeven. Op het programma staan wer ken van Bach, Telemann, Albi- noni, Hummel en Grieg. De solisten zijn Jos Verpoorten, Jos Vogel en Bram de Wolf, clavecimbel, Dick Boon, alt blokfluit, Carine Messer-Gre- gory, hobo en Petra Flipse, alt viool. Zij geven toelichting op de stukken die ze spelen. De toegang bedraaagt 12,50 voor volwassenen en 7,50 voor kinderen. Kaarten zijn in de voorverkoop bij mu ziekhandel Van Damme aan de Lange Noordstraat. OUDE VISMARKT 2 - GOES (nette kleding verplicht)

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1