Pioner Onegi had veel bekijks icnuyï: ZUNEN KOOPAVOND VRIJDAG 16 DECEMBER 1EEN2E KERSTDAG j KERSTBUFFET LA GARE i Vereniging Open Monumenten komt met 'de restauratie van de maand' "T-~- HAIU dames^nmode Rotganzen Strandwerkgroep KNNV inventariseert flora en fauna Walcherse kust Toekomst Hofje nog onzeker K* Negen natuurkunstenaars exposeren in Zeeuws Biologisch Museum De oude school rz 301 MV DOMBURG In het Zeeuws Biologisch Museum tussen Domburg en Oostkapelle exposeren tot en met 29 januari een negental kunstenaars met werk dat voornamelijk geënt is op de natuur. Het werk is zodanig uitgekozen dat een veelheid aan technieken is te zien. De negen maken deel uit van een grotere groep van de zogenaamde Natuurkunstenaars die Wim Phaff, conservator van het museum, in de loop van de jaren heeft weten te verenigen. Hun voorliefde voor de natuur, hun liefde ook voor het detail en de drang om dit op eigen wijze weer te geven, zijn de interesses die ze gemeenschappelijk hebben. Technieken Voordeel en kwaliteit WINKELCENTRUM DAUWENPAELE aan de Vrijlandstraat in Middelburg VOORVERKOOP tot 25% KORTING voor de betere mannenmode KOOPZONDAG KERSTMARKT FEESTELIJKE KORTINGEN Natuurtip JE TREFT HET BIJ MCXI> rsi <U E 03 1 Informeer vrijblijvend: Café-Restaurant Kanaalstraat 82 - Oost-Souburg - 01184-78143 8 DE SCHELDEBODE VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE MIDDELBURG EN VEERE TOTALE OPLAGE: 47.300 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. WOENSDAG 14 DECEMBER 1994 MIDDELBURG De Vereni ging Open Monumenten houdt vrijdag 16 en zondag 18 de cember in Middelburg het pro ject „Restauratie van de Maand". Op beide dagen van 11.00-16.00 uur. De zojuist ge restaureerde Synagoge, één van de oudste van ons land, Huize 's-Hertogenbosch en het ramschip „De Schorpioen" worden door de Vereniging in de schijnwerpers gezet. Aan vullend zijn er monumenten wandelingen door de stad en wandelingen met gids over de Joodse begraafplaats. Start punt van alle activiteiten is het Centraal Informatiepunt aan de Loskade tegenover het sta tion. Leden van de Vereniging Open Monumenten en begun stigers van de Stichting Syna goge Middelburg en Stichting Huize 's-Hertogenbosch heb ben gratis toegang. Andere be langstellenden kunnen voor vijf gulden per persoon deelne men. In de opengestelde monumen ten wordt mondeling toelich ting gegeven over de geschiede nis van het betreffende monu ment en de recente restauratie. De synagoge bijvoorbeeld werd gebouwd in 1705 in de tuin van een Joodse koopman. Het is op enkele synagogen van Amster dam na, de oudste in ons land. In de Tweede Wereldoorlog werd de synagoge verwoest door een Engelse granaat. Pas in 1994 werd de ruïne in oude staat teruggebracht. Het is het laatste monument in Middel burg dat na de verwoesting van de Tweede Wereldoorlog her rijst. Huize 's-Hertogenbosch da teert uit 1666 en is gebouwd in opdracht van de koopman Otto de la Porte. De vermoedelijke architect is Arent van 's-Gra- vensande, die ook aan de Oost- kerk in Middelburg heeft ge werkt. Na de restauratie zal het Koninklijk Zeeuws genoot schap der Wetenschappen er zijn kantoor vestigen. In Huize 's-Hertogenbosch is een vide opresentatie en een demonstra tie van de restauratie van de plafondschilderingen in de gro te zaal. Het ramschip „De Schorpioen" is een oud oorlogsschip uit de negentiende eeuw. Het is één van de drie ramschepen die in de hele wereld bewaard zijn gebleven. Vanaf 1982 is men begonnen met de restauratie. Het schip dat dienst doet als maritiem museum is normaal in de wintermaanden gesloten. De Schorpioen sloot het jaar af met een tegenvallend bezoeker saantal. De medewerkers bera den zich momenteel over de manier waarop de bezoekers binnengehaald kunnen worden. Een stap in de goede richting is alvast de tentoonstelling Pan ties, pumps en lipstick, over het leven en werk van vrouwen bij de Marine. Deze tentoon stelling is waarschijnlijk in de maanden juni en juli te bezich tigen aan boord van het ram schip. De Vereniging Open Monu menten is in augustus van dit jaar opgericht en beoogt een grote ledenorganisatie te wor den die het behoud van het Nederlands cultureel .erfgoed voorstaat. Het lidmaatschap OL Het ramschip De Schorpioen krijgt volgend jaar de expositie 'panties, pumps en lipstick' aan boord. FOTO HARRY DE LANGE van de vereniging kost 37,50 gulden. Hiervoor ontvangen de leden het tweemaandelijkse kleurrijke en informatieve tijd schrift „Open Monument" en kunnen gratis deelnemen aan de „Restauratie van de Maand". De eerste „Restaura tie van de Maand", begin no vember in Hoorn, was zeer suc cesvol. Zeker 2000 mensen hebben hieraan deelgenomen. De natuur als inspiratiebron De negen kunstenaars hebben allen een aantal werken ingele verd waaruit een commissie keuzes heeft gemaakt. Die commissie bestond uit Piet Rij ken, kunstschilder uit Middel burg, die vooral de schilder techniek beoordeelde, Anita Dekker die als beeldhouwster het beeldende werk bekeek en Wim Phaff, die bepaalde of de natuurlijke proporties wel in orde waren. De commissie is ingesteld om een hoog kwaliteitsniveau te handhaven. Zodoende is er veel te genieten op de tentoonstel ling. Volgens Phaff is het waar schijnlijk wel de laatste keer dat de tentoonstelling van de natuurkunstenaars op deze manier wordt georganiseerd. De opzet is aan verandering toe, vindt hij en voortaan krij gen de kunstenaars de kans om een solotentoonstelling te hou den. "Dat vergroot de confron tatie van de kunstenaar met het publiek", zegt Phaff. Ineke Walraven exposeert keramische objecten met dier figuren erop die veel weg heb ben van bloempotten of vazen. Maar het zijn geen gebruiks voorwerpen. Ze noemt het zelf gewoon 'Bol met rog' of 'Bol met eekhoorn'. Het zijn experi menten met materiaal en gla zuur. De gemengde technieken in gouache, aquarel of pastel van Adri Karman vertonen een uiterst verfijnde stijl van schil deren. Minutieus legt hij het verenkleed van een sperwer vast maar treft net zo precies de sfeer van het zachte licht van een zomeravond. Lein Vlieger is in het Zeeuwse al lang geen onbekende meer. Waar heeft hij niet geexpo- seerd. Hij moet geboeid zijn door uitzichten, gezien z'n twee werken in pastel: een donker uitziend zeegezicht met vele grijze tinten en een veel vrolij ker landschap waarbij het jon ge groen domineert. Bij Bob Phaff lijkt het motto van Piet Mondriaan te gelden. De 'natuurlijke' kleur is ver vangen door de 'zuivere' kleur, met andere woorden, hij geeft zijn eigen invulling aan wat voor hem de late gloed van het zonlicht over het geboomte be tekent. Het levert stijlvol werk in vele kleurschakeringen op. Phaff, woonachtig in Maas tricht maar veel tijd spende rend in Domburg, schilderde dichtbij het museum, bij Kas teel Westhove. Met de rug naar het kasteel toe schilderde hij het met bomen omzoomde wa ter en het eiland, met op de achtergrond nog juist de con touren van het Romeinse brug getje te zien. Vervolgens zette hij zich op het eiland en schil derde de boompartijen met de zachte omtrekken van het eeu wenoude kasteel. De aquarel len zijn zeer de moeite waard. Batikken is een zeer speciale techniek. Het is in feite teke nen met vloeibare was op ka toen. Het vloeibare vet wordt in een speciale buisjespen ge goten en daarmee worden de tekeningen op katoen gezet. Vervolgens wordt het katoen in een verfbad gehouden. De verf kleurt alleen het katoen waar geen was op zit. Later wordt de was eraf geschraapt en in heet water gelegd waardoor de rest van de was loslaat. Vervolgens kan het katoen nogmaals ge verfd worden. Maria Burgs be oefend deze techniek. Zij toont op de tentoonstelling twee wer ken, 'Vogels' en 'Bomen'. Ronald Vermeulen begon op zijn achtste al met tekenen. Pas na een knie-operatie die het hem on mogelijk maakte om te voet ballen, zette hij zich pas goed aan z'n nieuwe hobby. Met re sultaat mag gezien worden. Zijn 'Stilleven met patrijs' doet denken aan het werk in de trant van de 16e en 17e eeuwse schilders, waarbij de lichtinval en de kleuren prachtig zijn ver werkt. Kees van Burg liet zich inspire ren door het Zeeuwse land schap. 'Gezicht op Veere' en 'Sneeuwlandschap met fazan ten', twee pastelwerken, han gen er van hem. Hij werkt veel met de veegtechniek, pastel aanbrengen, vegen met de hand of vinger en vervolgens de finesses erin aanbrengen. Het winterlandschap is tref fend uitgebeeld, de grijze tonen van een koude dag voelbaar aangebracht. Fazanten op de voorgrond, donkere schaduwen van een bos op de achtergrond en het gele riet langs een kreek ertussen. Zelfs de pootafdruk- ken van de scharrelende fazan ten staan in de sneeuw. Henny Huser is iemand die engelengeduld moet hebben. Zij combineert oostindische inkt met kleurpotlood, waarbij de oostindische inkt eerst in duizenden streepjes op het pa pier wordt aangebracht en ver volgens ingekleurd. Zo te zien is het monnikenwerk, zo gede tailleerd zijn haar 'Aronskel ken in het zaad' en 'Aronskel ken in bloei'. Tot slot staat in het midden van de tentoonstellingsruimte een vitrine met zeer speciaal werk van Christa Geluk. Met fijne chamotteklei verbeeldt ze herfsttafereeltjes: zwammetjes op boomstammen, een set van gele ringboleten, een grote pa- rasolzwam en liggende inkt- zwammen. Zij doet dit zo na tuurgetrouw dat al het werk vrijwel echt lijkt. Zelfs het mos onder de paddestoelen is le vensecht. Voor haar is de na tuur dan ook een onbegrensde inspiratiebron. RILLAND-BATH - De berging van het gestrande Russische containerschip de Pioner Onegi verloopt voorspoedig. Het IJmuidens bergings- en sleepbedrijf Wijsmuller en Multraship uit Terneuzen zijn bezig het karwei te klaren. Het container schip kwam vorige week dondedag op de Westerschelde in moeilijkheden. Ongeveer twintig containers zijn van het dek in het water terecht gekomen. Sleepboten houden het schip stabiel en met behulp van groot materieel wordt een deel van de lading gelost. De Pioner Onegi is geladen met containers en stukgoed. De brandstof is overgepompt in een tanker. Nadat het water uit het schip is gepompt zal worden bekeken hoe het staat met het eigen drijfvermogen en zal het schip naar Vlissingen worden versleept, waar de rest van de lading wordt gelost. Omdat enkele omgeslagen containers kapot zijn gegaan, kwamen jerrycans met maisolie, balen katoen en flessen onkruidbestrij dingsmiddel in het water terecht en spoelden aan op de dijk bij Bath. Langs de Westerscheldedijk was het zondag een drukte van belang, omdat veel toeristen naar het containerschip kwamen kijken. FOTO PETER HULS. MIDDELBURG Blijft het hofje Onder den Toren bestaan of wordt het gesloopt ten be hoeve van winkels en apparte menten? Voorlopig wordt daar nog geen definitief besluit over genomen. Het hofje is geplaatst op een lijst van 26 gebouwen die in aanmerking kunnen komen voor rijksbescherming. De lijst is opgesteld door de Begelei dingscommissie Monumenten Selectie Project en wordt eerst voorgelegd aan de Monumen tencommissie. In april van vol gend jaar maakt Gedeputeerde Staten van Zeeland een stand punt over de lijst kenbaar en daarna wordt het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport geïnformeerd. In maart spreekt de gemeenteraad zich uit over het al dan niet monumentale karakter van het ihofje. In de tussentijd gaan de be sprekingen tussen de gemeente en Ondeto Vastgoed gewoon door. Er is nu zicht op een haalbaar nieuwbouwplan met een kwaliteit die past bij de lokatie. Het gaat om een com plex met op de begane grond winkels en op de verdieping appartementen. Het gaat welis waar om een nieuw gebouw, maar het wordt toch geen mo dem gebouw omdat het moet passen bij de gebouwen in de omgeving zoals de Nieuwe Kerk, de Lange Jan en het Waterschapshuis. Volgens G. Stevense van de Dienst Stadsontwikkeling Mid delburg worden de apparte menten wel voor een andere doelgroep gebouwd dan welke nu het Hofje bewoont. „Aan de appartementen komt een duur der prijskaartje te hangen dan aan de bestaande woningen van het hofje Onder den To- iren". Voor de bewoners van het hofje wordt door de Woning bouw Vereniging Middelburg gezocht naar vervangende woonruimte in de binnenstad. (ADVERTENTIES) vindt u in: Gratis parkeren Gemakkelijk bereikbaar Meer dan 20 speciaalzaken onder één dak Oude Markt - Vlissingen (ADVERTENTIES) Zondag 18 december van 13.00 - 17.00 uur. Zaterdag 17 en zondag 18 dec. W1NKEUERSVERENK3ING WINKELCENTRUM VLISSINGEN sl. jacobspassage 31vlissingen O, De rotgans is de ganzensoort die het langst in onze omgeving verblijft. Ze arriveren al in september en voordat de laatste exemplaren weg zijn is het al ver in mé\. De tijd om in het verre noorden te broeden, is dus uiterst kort. Voor de Westeuropese landen is dat voldoende reden om deze kwetsbare soort niet (meer) te bejagen. Toch kunnen rotganzen aanzienlijke schade aan de landbouwgewassen veroorzaken, bat komt niet alleen door de lange tijdsperiode dat ze hier te gast zijn, maar ook door hun voedselvoorkeur. Oorspronkelijk leefden rot ganzen vooral buitendijks, waar hun hoofd- voedsel bestond uit zeegras en verschillende wiersoorten. Maar zeegras is zeldzaam geworden en boven dien is ook het areaal aan buitendijkse gebieden aanzienlijk ingekrompen. Mede daardoor heeft de rotgans zich ontpopt tot een cultuurvolger. Wintergranen en graszaadpercelen vormen hun favoriete biotoop. Begrazing van wintergraan door ganzen is in de vroege winter niet zo erg. Maar naarmate het seizoen vordert neemt de schadegevoeligheid van de gewassen toe. Om de schade aan de landbouw te beperken worden speciale opvanggebie- den gecreëerd. Daar wordt er zoveel mogelijk naar gestreefd om het ganzen naar de zin te maken. In het Zeeuwse zijn diverse goed functionerende opvanggebieden. Het Land van Saeftinghe, de Yerseke Moer en de Slikken van de Heen zijn daar voorbeelden van. Het Zeeuwse Landschap werkt er graag aan mee om op die manier twee vliegen in één klap te slaan: de schade aan de landbouw wordt beperkt en de ganzen kunnen in alle rust overwinteren. illustratie: Adrie Karman. (ADVERTENTIE) mxi> EXTRA BIJ BESTEDING VAN ƒ25,- 1V>uur gratis parkeren op parkeerterrein bij onze winkel Maxis Middelburg, Pottenbakkerssingel 2 VLISSINGEN Henk Re- mijn geeft donderdag 15 de cember een lezing over de activiteiten van de strand werkgroep Walcheren van de KNNV. Hij begint zijn ver haal om 20.00 uur in het Mic/Mec De Kloek aan de Korenbloemlaan. De strandwerkgroep is twee jaar geleden opgericht en houdt zich bezig met het bij houden van wat er zich alle maal afspeelt in het zand en tussen de stenen langs de Walcherse kust. Door regel matig een inventarisatie te houden van de aanwezige schelpen, slakken en zeewie ren krijgt de werkgroep een goed inzicht in de ontwikke lingen die daar plaatsvinden. Daardoor kan ook vastge steld worden wat de gevol gen zijn van eventuele mi lieuvervuiling op de flora en fauna vlak langs de kust. Niet-leden betalen voor het bijwonen van de lezing een bijdrage van 2,50. Au, dat was even schrikken... Vorige maand kwam ik er achter dat m'n oude school definitief op slot gegaan is. Treurig zo'n einde. Als ik er voorbij kwam dan dacht ik altijd: 'da's mijn school'. Ik heb er wat geleerd en wat afgeleerd maar nu zijn de gangen en de lokalen leeg. Geen gelach of geschreeuw, niemand die hartgrondig moppert over alweer te veel huis- 4W werk. 'Nee, algehele stilte. Zo hier en daar zal er ongetwijfeld met weemoed aan een mooie schooltijd teruggedacht zijn. De schoolbel riep je op tijd naar binnen. Het was een kleinschalig gebeuren, je ver- zoop nog niet tussen vijftienhonderd andere leerlin gen. De leraren waren op tien vingers te tellen en ze hadden je af en toe stevig in de tang. Iedereen kende 'Tj iedereen en het was de plaats waar de eerste jeugdliefdes opbloeiden. Afspraakjes in het fietsen hok of achter het overblijflokaal, waar de eerste schuchtere kussen gewisseld werden. Zogenaamd in het geheim, maar de hele school wist natuurlijk van jouw kalverliefde af. Ook de leraren. Je maakte er ook vriendschappen voor het leven, maatjes waar je nu nog mee optrekt. Ik ging graag naar die school omdat je je er beschermd voelde. Je was daar iemand. Met de leraren had je een band die je in stand moest zien te houden door je stof te kennen en punten te scoren op je rapport. Dat ging niet altijd van een leien dakje, maar uiteindelijk ben ik er toch in geslaagd om de school, in de daarvoor geldende tijd, gediplo meerd te verlaten. Mijn school is dicht. De schoolbel is verstomd. Jammer... Cameleon

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1