Amnesty Zeeland houdt affiche wedstrijd Foxtrot kunnen dansen is ook integratie 1 V v 4* MEDEDELING KOOPAVOND VRIJDAG KEUKENS De Buizerd eike^ Molukse welzijnsstichting Mae Uku viert tienjarig bestaan Adventsconcert Unieke zwemlessen i. ïiïl MSI=t« =TaM =1 :l Spot the Nose in De Vrijbuiter voor OPRUIMINGSPRIJZEN Souburgse werkgroep brengt gaskomfoors naar Roemenië Voordeel en kwaliteit WINKELCENTRUM DAUWENDAELE Amnesty International voert campagne voor de Rechten van het Kind Verdrag Affichewedstrijd 03 Saniri besar Geschiedschrijving Nat uur tip In verband met de afscheidsreceptie van één van onze medewerkers sluit ons kantoor op 14 december om 14.30 uur. .DE SCHELDEBODE Kerstuitvoering leerlingen muziekschool vindt u in: aan de Vrijlandstraat in Middelburg Gratis parkeren Gemakkelijk bereikbaar Meer dan 20 speciaalzaken onder één dak DE SCHELDEBODE A?cV^?Qnn CV lSo^P^ïnllS"AA^"HUIS 'N DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN. WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE, MIDDELBURG EN VEERE TOTALE OPLAGE: 47.300 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. 301 M V WOENSDAG 7 DECEMBER 1994 MIDDELBURG Salamat Masih is een 13-jarige Paki staanse jongen, die behoort tot een christelijke minderheid. Hij werd in mei 1993 gearres teerd, omdat hij anti-islamiti sche leuzen op de muur van een moskee geschilderd zou heb ben. Hiervoor kan hij de dood straf krijgen. De buren van Salamat hebben echter ver klaard dat hij analfabeet is. Salamat is één van de acht jongeren die centraal staan in de jongerenactie van Amnesty International. Ze geven een beeld van hoe in veel landen met de mensenrechten van jon geren omgegaan wordt. Vol gens de schattingen van Am nesty zijn jaarlijks tienduizen den kinderen en jongeren het slachtoffer van gevangenschap, martelingen, verkrachtingen, politieke moorden, 'verdwij ningen' en de doodstraf. Een 12-jarig meisje uit Tibet, dat veroordeeld is tot drie jaar heropvoedingskamp, een 16-jarige jongen in Brazilië, die door de politie werd opge pakt en zonder enige vorm van proces werd doodgeschoten, een 17-jarige jongen in de Ver enigde Staten die veroordeeld werd tot de doodstraf, terwijl volgens internationaal recht het opleggen van de doodstraf aan mensen onder de 18 jaar verboden is, een Franse jongen van Algerijnse afkomst die, omdat hij de verzekeringspa pieren van zijn scooter niet bij zich had, door twee agenten zo mishandeld werd dat hij in het ziekenhuis terecht kwam. De voorbeelden uit Frankrijk en de Verenigde Staten tonen aan dat het niet alleen derde we reldlanden zijn waar het met de rechten van jongeren slecht gesteld is, maar dat de autori teiten in Westerse landen het ook niet altijd even nauw ne men. Vijf jaar geleden werd het VN- verdrag inzake de Rechten van het Kind opgesteld en daarom grijpt Amnesty International dit moment aan om daar op 10 december, de Dag van de Rech ten van de Mens, eens extra de aandacht op te richten. Op 10 december 1948 werd de Uni versele Verklaring van de Rechten van de Mens aangeno men door de Verenigde Naties (VN). Alle 184 lidstaten van de VN hebben zich verplicht deze verklaring te respecteren, maar veel landen trekken zich daar in de praktijk weinig van aan. Reden te meer voor Amnesty International om hen voortdu rend aan hun beloftes te blij ven herinneren. De regio Zeeland van Amnesty heeft jongeren van 12 tot en met 18 jaar via alle middelbare scholen in Zeeland uitgenodigd om mee te doen aan een affi chewedstrijd. De makers van de prijswinnende affiches kun nen vervolgens meedoen aan de landelijke wedstrijd die Am nesty organiseert in samenwer king met het dagblad Trouw. Regiocoördinator Barry Stroucken van Amnesty heeft, hoewel veel scholen lieten we ten geen tijd te hebben dit project in te passen in hun lesprogramma, heel wat inzen dingen ontvangen. „Een flink aantal van een school in Goes en de scholen in Hulst hebben zich ook niet onbetuigd gela ten", was haar laatste tussen stand eind vorige week. Deze week zijn de affiches te zien in de Zeeuwse bibliotheek, waar op zaterdag 10 december de prijswinnaars bekend worden gemaakt. Behalve een juryprijs wordt ook een publieksprijs uitgereikt. In de jury hebben plaats genomen kinderrechter mr. B. Meulenbroek, adjuct- hoofdredacteur A.L. Oosthoek van de PZC en Banaz, een 19-jarige asielzoekster, die voor haar vlucht een studie voor ontwerpster volgde. Op 9 december wordt op de televisie het Amnesty Multina tional Nederland Gala uitge zonden. Cabaret wordt afge wisseld met muziek, een soap, een Miss-verkiezing en optre dens van kinderen. Volgens re gisseur Ruut Weissman is wordt het een programma 'een combinatie van respect voor de mensenrechten en artistiek drama.' Aan deze avond werkt ondermeer de cabaretgroep Jis- kefet mee. door Andrien Smeels OOST-SOUBURG Tot 1982 bestond alleen in Middelburg een stichting die zich bezig hield met Molukkers; de mr.dr. Semoukilstichting. Uit onvrede dat er in Souburg en Vlissingen niets was, terwijl daar juist een grote concentratie Molukkers woonde, werd begin jaren tachtig de Molukse Werkgroep Souburg opgericht. Dat leidde in 1984 tot de oprich ting van de stichting Mae Uku (kom tezamen). Tien jaar later is duidelijk dat de stichting Mae Uku zich een vaste plaats verworven heeft in de Souburgse en Vlissingse gemeenschap. Welzijnswerker Jozef Tahitu kan dan ook met enige tevredenheid terugkijken, maar taken voor de toekomst ziet hij nog genoeg: „Als welzijnsstichting zijn we voortdurend bezig met nieuwe initiatieven, vooral op het gebied van educa tie." minderheden is dat wij een ideaal hebben: het zelfbeschik kingsrecht van de Molukken. We hebben een historie en cul tuur die we willen delen met iedereen om zo samen de weg te vinden naar een multi-cultu- rele samenleving. Maar dan moet de integratie wel van twee kanten komen. In 1951 werden de Ambonese oud-KNIL-militairen die zich niet wensten te vestigen in de gebieden die door 'de troepen van de Republiek Indonesië werden bezet, met hun gezin nen naar Nederland overge bracht en eerst ondergebracht in kampen, later in speciale woonwijken. „Daarom is het ook niet reëel wanneer Neder landers zeggen 'jullie wonen hier toch al 40 jaar, waarom zijn jullie nog niet volledig geïntegreerd', zegt Tahitu. „Eerst zijn we in kampen ge stopt, later in eigen wijken, maar er was geen enkele aan dacht voor onze maatschappe lijke ontplooiing, laat staan voor sociale integratie. Er werd niet gekeken naar onze achter grond. Zoek maar werk in de fabriek, dat was het uitgangs punt. Het is dan ook geen won der dat meer dan 80% van de Molukse ouders nu een oplei ding heeft op LBO-niveau. Ho ger kader is er nauwelijks, op dat enkele kamerlid na. Nog steeds is er een achterstand in de taal, wat weer zijn weerslag heeft in het grote aantal afha kers onder Molukse jongeren in het middelbaar onderwijs." De stichting Mae Uku is enige tijd geleden begonnen met een taalstimuleringspro- ject voor kinderen van 0 tot 6 jaar, waarbij ook de ouders ondersteuning kunnen krijgen bij opvoedingskwesties. Tahitu: „Wij zijn van mening dat je bij de jongsten moet beginnen, wil „Lange tijd zijn de Molukkers in Nederland een vergeten groep geweest", stelt Tahitu. „Pas na de roerige jaren zeven tig met de bezetting van de Indonesische ambassade in Wassenaar en de treinkapingen in Drenthe, brak opeens het besef door van 'hé, we hebben ook nog Molukkers.' Dat had allerlei goede ontwikkelingen tot gevolg. Overal in het land kwamen welzijnsstichtingen die zich speciaal met de Mo lukse bevokingsgroep gingen bezig houden. Maar nu zie je langzamerhand het beeld ont staan dat overheden ons over één kam willen scheren met andere minderheden. Daar kan ik me heel kwaad over maken. Wij hebben tenslotte een heel andere achtergrond. We zijn geen migranten, onze ouders zijn hier tegen hun zin heenge bracht. Het verschil met andere MIDDELBURG Het Utrechts Studenten Grego riaans Koor en organist Jos Vogel geven zaterdag 10 de cember een adventsconcert in de Koorkerk in Middelburg. Op het programma staan misge zangen voor de derde zondag van de Advent, orgelwerken van Girolamo Frescobaldi en de eerste vesper voor de derde zondag in de advent. Het Utrechts Studenten Grego riaans Koor werd in 1969 opge richt en bestaat uit vijfentwin tig personen, voornamelijk stu denten en oud-studenten van de Universiteit Utrecht. De doelstellling van het koor is het Gregoriaans te bewaren als een cultuurgoed van uniek waarde. Het concert in de Koorkerk begint om 16.00 uur. De toe gangsprijs bedraagt vijftien gulden. 1 Jozef Tahitu, als welzijnswerker al jaren het gezicht van de stichting Mae Uku. Burgemeester Rutten zei het al 'Middelburg is een unieke stad'. Dat geldt zeker ook voor het zwembad Poelendaele dat zo zijn eigen manieren heeft om de armlastige burger geld uit de zak te kloppen. Het frSfs Middelburgse zwembad heeft er zo haar eigen bonus t malus theorie op losgelaten. Bonus malus, u weet wel, de werkgever wordt financieel gestraft als zijn werknemers ziek worden. Niettemin: voor het Mid delburgse zwembad valt er met die regeling wat te verdienen, want kinderen die zwemlessen nemen worden financieel gestraft als ze ziek worden. Het systeem werkt simpel. De leskaart is goed voor tien zwemlessen maar gekoppeld aan een termijn. Voor uit betalen natuurlijk. Een kind mag nog wel op de kop af twee keer overslaan, maar dan is de kaart op. En als een kind een gebroken arm of been krijgt? Niets aan de hand. Er wordt niet geknipt, de geldigheidsduur van de kaart wordt niet verlengd en dus is moe d'r centen voor het lessen van haar kind kwijt. Valt daar dan over te praten? Ja. Gebeurt er dan ook wat? Nee. Tenminste niet als het kind minder dan vijf weken ziek is, want daar geldt weer andere regel voor waar het zwembad maar liever niet over rept en de ouder moet het toevallig nog weten ook. En zo zit kind met een onafgemaakte leskaart die alleen maar geld kost omdat de kaart niet mag worden verlengd. Er is nog een kleine pleister op de wonde: de (dure) kaart kan nog wel worden gebruikt voor het goedkopevrij zwemmen. Hetzelfde geldt als halverwege de kaart examen wordt gedaan. Burgemeester Rutten heeft gelijk. Middelburg is een unieke stad, met een unieke regeling voor kinderen die willen leren zwemmen en ziek worden. Bert de Mol Nï CS CS je in de toekomst de achter standspositie wegwerken. Daarom richten we ons op de derde en vierde generatie en herintredende vrouwen." In de dorpen op Ambon was het gebruikelijk om regelmatig' een openbare bijeenkomst of saniri besar te houden onder leiding van de het dorpshoofd, de radja, die weer bijgestaan werd door vertegenwoordigers uit de gemeenschap, de soa's. Samen vormden zij de saniri radja, die te vergelijken valt met een college van burge meester en wethouders. In de beginperiode in Nederland, toen de Molukkers nog in kam pen woonden, werden op een zelfde wijze kamp raden inge steld, die later wijkraden wer ken. Ook in Souburg en Vlis singen functioneerden dergelij ke wijkraden. Nu zijn ze on dergebracht onder de paraplu van de welzijnsstichting. De ledenhebben zitting in het be stuur, naast mensen die door de Molukse gemeenschapop persoonlijke titel gekozen wor den en vertegenwoordigers van de vrijwillige medewerkers. De laatste groep heeft een groot aantal zetels in het bestuur. Tahitu: „Daardoor heb je een bestuur dat zowel beleidma- kend als beleiduitvoerend be zig is. Het is een structuur die door de gemeenschap geaccep teerd is en zeer democratisch functioneert." De activiteiten van de stich ting zijn sterk gericht op edu catie en werkgelegenheid, maar recreatieve activiteiten komen ook aan bod. „Ons Midzo- memachtfeest is inmiddels een begrip", zegt Tahitu. „Daar ko men mensen vanuit het hele land op af." Naast het taalsti- muleringsproject worden er cursussen Nederlands gegevem en in de toekomst komen er huiswerkavonden voor middel bare scholieren. Er zijn activi teiten voor vrouwen, zoals naaicursussen, die een opstapje kunnen zijn naar verdere scho ling die (her)intreding in het arbeidsproces vergemakkelijkt en activiteiten voor ouderen, zoals een muziekworkshop. Re gelmatig worden thema-avon den gehouden waar zaken aan #de orde komen als het gemeng de huwelijk en hoe ga je om met aids. Voor de jeugd zijn er wekelijks van alles te doen in het gebouw van Mae Uku. Daar ziet Tahitu heel duidelijk hoeveel er de afgelopen jaren is veranderd: „Tien jaar geleden zag je op die middagen alleen Molukse kinderen. Nu is de helft Nederlands. En die vin den het prachtig om Molukse liedjes en dansen te le ren. "Stijldansen is een andere goedlopende activiteit waar Tahitu met gepaste trots over praat. „Het was altijd zo dat een Molukker bij een Neder landse bruiloft of op een perso- neelsfeestje de hele avond op een stoel zat, omdat hij de foxtrot en de wals niet kon dansen. Het is tenslotte ook een stukje integratie, wanneer je gezellig mee kuYit doen en het is nog goed voor je zelfvertrou wen ook." Zelf heeft Tahitu de tango inmiddels ook onder de knie. Het werk van de stichting is daarmee niet afgelopen. In sa menwerking met de stichting Tabadila, wat regenboog bete kent worden plannen ontwik keld om een woonzorgcomplex voor oudere Molukkers op te richten. Ook geschiedschrijving staat hoog genoteerd op het wensenlijstje van Tahitu. „Wist FOTO HARRY DE LANGE je dat er heel wat Molukkers, Surinamers en Antillianen hier tijdens de oorlog in het verzet hebben gezeten? En dat er 300 Molukkers hebben meegehol pen met het dichten van de dijk hier in Vlissingen in 1953? Heb je wel eens gehoord van de politionele acties tegen Moluk kers in Westkapelle of de be zetting van het Middelburgse stadhuis? De rol van de Moluk kers hier in Nederland is totaal onderbelicht. Ook daar gaan we de komende jaren aan wer-. ken." Maar eerst is het tijd voor een feest op 10 december. Met een optreden van het kinder koor Mae Uku, de muziekgroep 'So Fine' uit Moordrecht en natuurlijk een optreden van de stijldanscursisten. Vogels kijken is al heel lang populiar. In één van de stukken van William Shakespeare komt de verzuchting voor: „She laments, sir.., her husband goes this morning a-birding". Een vrouw klaagt over het feit dat haar man alweer op pad is om vogels te kijken. Dit is niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat im 'saaie' winters met name veel roofvogels te zien zijn, waaronder de buizerd. Het winterlandschap is niet compleet zonder de buizerd. Een zoek tocht in half-open landschappen kan op één dag tientallen buizerds opleveren. Vaak is hij herkenbaar als een ineengedoken propje op paaltjes, in houtwallen, bosranden of zelfs ANWB-borden. Het grootste deel van de dag wordt inaktief doorgebracht, de veren opgezet om de warmte optimaal vast te houden en zo min mogelijk vliegend. Het bewegen van vleugels, zeker grote vleugels kost veel energie. Het gewicht per vierkante centimeter vleugeloppervlak is bij deze vogel aan de hoge kant, zodat hij alleen bij krachtige wind en thermiek (opstijgende lucht) begint te schroeven om in brede draaicirkels voedsel te zoeken. Uit pure zuinigheid maken deze grote vogels dus zoveel mogelijk gebruik Dan thermiek. Bij slecht weer en dus weinig thermiek staat de buizerd voor een moeilijke afweging. Wachtend op beter weer kan leiden tot verhongering. Op eigen kracht verder vliegen kan leiden tot uitputting. Het is dan ook geen wonder dat het menu een seizoensaanpassing kent. De buizerd put uit uiteenlopende voedselbronnen variërend van regenwormen tot vogels en konijnen. In de winter is hij voornamelijk aaseter. Roofvogels hebben in sommige kringen een slechte naam. Roof klinkt tenslotte naar geweld en criminaliteit. Steeds meer mensen begrijpen gelukkig dat roofvogels een duidelijke functie hebben in de voedselketen. Jaren geleden probeerde men door een naamsverandering het imago te verbeteren. Een roofvogel heette ineens stootvogel. Het op die manier begrip kweken is natuurlijk niet de juiste weg. Was het ook niet Shakespeare die zei: "What's in a name?" (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) mxi> EXTRA GRATIS PARKEREN BIJ BESTEDING VAN 25,- 1 Ti uur gratis parkeren op parkeerterrein bij onze winkel Maxis Middelburg, Pottenbakkerssingel 2 JE TREFT HET BIJ MGXI* GOES - In café De Vrijbuiter is er vrijdag 9 december een op treden van de Zeeuwse Rhythm and Blues formatie 'Spot the Nose'. Het repertoire bestaat uit covers van bekende bands zo als Gary Moore, Walter Trout, ZZ Top, etc. De band staat garant voor stevig R B werk. (ADVERTENTIES) 26 SOORTEN Hans Verkerk Keukens heeft beslag weten te leggen op een grote partij keukens. In maar liefst 26 uitvoeringen die in elke maat leverbaar zijn. Dat betekent een grote keuze van modern MDF tot rustiek eiken, voor werkelijk absurd lage prij zen. Hans Verkerk verkoopt zolang de voorraad strekt. Dus sla nu uw slag en zorg dat u er op tijd bij bent want op op! (levering januari, reserveren lot 1- 9- 95 mogelijk) TfK§ dT», OOST-SOUBURG De le den van de Hogarije werkgroep laten het komende weekeinde een vrachtwagen vol hulpgoe deren. In de loop van zondag wordt de reis naar Roemenië aanvaard, zodat de hulpgoede ren nog voor de kerst in het kinderziekenhuis, de klinieken en bij particulieren in Tirgu Mures en omstreken terecht komen. De hulpgoederen bestaan uit voedsel, kleding, medicijnen, ziekenhuisbedden, kinderwa gens, gordijnen, sanitair en speelgoed. Sinds de val van dictator Ceau- cescu in 1989 heeft de werk groep van de gereformeerde kerk in Oost-Suburg ieder jaar kans gezien om een hulptrans port naar Roemenië te laten rijden. Op dit moment wordt er samengewerkt met vrijwilligers in Tirgu Mures zelf. Daardoor kan er direct ingespeeld wor den op de behoeftes van de mensen. De eerste jaren ging er vooral voedsel, kleding en me dicijnen richting Roemenië. De laatste tijd heeft de hulpvraag zich uitgebreid naar het gebied van de gezondheidszorg en de infrastructuur. De Souburgse werkgroep richt zich nu op een projekt in het plattelandsdorpje Kis Görge- nye in de provincie Zevenbur gen. Dit dorpje telt 162 wonin gen en 600 inwoners. Het dorp is nog niet aangesloten op het aardgasnet en daar wil de werkgroep verandering in brengen. Het Roemeense gasin- stituut brengt de gasleiding tot bij het dorp. Vorig jaar bracht de werkgroep 170 gasmeters naar Kis Görgenye. Voor de aanschaf van de ontbrekende apparatuur is nog 25. mille no dig. Dit bedrag wil de werk groep nog bijeen krijgen door middel van acties en giften. Daarnaast zamelt de werk groep ook tweepits gaskom foors in. MIDDELBURG Leer lingen van de Zeeuwse Muziekschool geven woensdag 14 december een kerstuitvoering in de Con cert- en Gehoorzaal aan de Singelstraat. Tijdens deze uitvoering, die het thema 'bijna kerst' heeft, laten de verschillen de ensembles van zich ho ren. Dat zijn het kinderkoor, het klarinetensemble, het strijkersensemble, het blokfluitensemble, het saxofoonensemble, de ge mengde ensembles en de big band. De uitvoering begint om 19.30 uur en de toegang bedraagt vijf gulden. Kaarten zijn in voorver koop bij de administratie van de muziekschool in de Kuiperspoort. GOES RINGBAAN WEST 2b - 01100-16451

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1