Lindeboom markeert lustrum Bos bij Westhove krijgt weer allure Vinvis aangespoeld op strand Fotografen ontmoeten Mondriaan Een Zwammetje Kerstviering voor ouderen Andreas Burnier geeft lezing WINKELCENTRUM DAUWENDAELE Sinterklaas Voorheen de B speelt twee eenacters Voordeel en kwaliteit aan de Vrijlandstraat in Middelburg Werkgroep landschapsverzorging bestaat tien jaar Hulp CJ Natuurtip vindt u in: Gratis parkeren Gemakkelijk bereikbaar S Meer dan 20 speciaalzaken onder één dak DE SCHELDEBODE 99e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE. VLISSINGEN. WESTKAPELLE. ARNEMUIDEN. DOMBURG, MARIEKERKE MIDDELBURG EN VEERE TOTALE OPLAGE: 47.300 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. WOENSDAG 301 MV 30 NOVEMBER 1994 VLISSINGEN Met het planten van een lindeboom bij de splitsing Koedijk-Krukweg memoreerde de werkgroep landschapsverzorging Walche ren het tweede lustrum. De werkgroep heeft als doel een stukje 'levende geschiedenis' in het Zeeuwse landschap in stand te houden, zoals dijken, vliedbergën, drinkputten en knotbomen. Het afgelopen sei zoen deed de werkgroep boven dien mee aan de landelijke ac tie 'Knokken voor knotten', aan een project van de vlinder- werkgroep Midden-Zeeland om de biotoop voor vlinders te verbeteren langs de spoorlijn bij Groot-Abeele en verleende de groep hulp aan de KNNV bij het opzetten van paddenover- zetplaatsen. Al met al werd voor het eerst in het tienjarig bestaan de 'magische' grens van 1000 werkuren overschre den. Er is de afgelopen tien jaar door de werkgroepleden heel wat werk verzet. Zo werden er bijvoorbeeld in totaal 488 wil gen gepoot, waarvan er nu nog iets minder dan 300 over zijn. Het maaien van de taluuds van de Dijk aan de Krukweg en de Koedijk, waarbij het gras wordt afgevoerd zodat de grond schraler wordt en krui den weer een kans krijgen, heeft prachtige bloemendij ken opgeleverd. En bij onder houdswerkzaamheden aan de oude drinkput in Nieuw en St. Joostland werden afgelopen seizoen alweer tien watersala manders gesignaleerd. Andere jaarlijks terugkerende werk zaamheden zijn het snoeien van fruitbomen in de hoog- stamfruitboomgaard in Nieuw en St. Joosland en het vrijna- ken van de oude eiken an het Eikenlaantje bij Westhove. Het prunusrooien in het waterwin gebied bij Oranjezon staat ook ieder jaar op het werkprogram ma, evenals het onderhouden van de broedplaats op de Hoge Platen. Bij de actie Knokken voor knotten, bij het knotwilgenpro ject aan het Sloeveer en bij het knotten van wilgen en populie ren aan de Trekdijk kregen de vrijwilligers van de werkgroep landschapsverzorginghulp van scouts. Bij het rooien van de prunus of Amerikaanse vogel kers bij Oranjezon kan de groep altijd rekenen op de hulp van basisschoolleerlingen uit Oostkapelle. Een aantal vrij willigers van de werkgroep is inmiddels ook aan het tweede lustrum toe. De groep groeide de afgelopen tien jaar gestadig van 14 medewerkers in 1984 tot 48 in het afgelopen seizoen. Het is een heterogene groep, die één ding gemeen heeft: lief- de voor de natuur. Zoals Luud Persijn het eerder in een artikel in deze krant typeerde: „Het zijn vaak mensen met een klei ne tuin, die graag buiten bezig zijn. De een gaat dan joggen en de ander is liever op zo'n ma nier bezig." Merijn Kulker, de jongste vrijwilligster van de werkgroep landschapsverzorging Walcheren, plantte afgelopen zaterdag een lindeboom ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de werkgroep. FOTO HARRY DE LANGE OOSTKAPELLE Het waterschap Walcheren, Staatsbosbeheer en de Stichting Buitenplaats West hove zijn begonnen aan de grote opknapbeurt van het park- en bosgebied rondom kasteel Westhove. Een flinke klus, die tot eind 1996 duurt. Dan moet het park weer in zijn oude glorie hersteld zijn. Daarna wil Staatsbosbeheer andere delen van de Manteling, het gebied achter de duinen tussen Oostkapelle en Domburg, aanpakken. De uitvoering van het hele plan wordt gespreid over enkele tientallen jaren. Het kasteel Westhove is waar- hof. Daarna kwam het kasteel schijnlijk al in de 13e eeuw in handen van welgestelde gesticht. In de loop der eeuwen Zeeuwse families, die de ge- hebben vele belangrijke perso- bouwen van het kasteel het nen het kasteel bezocht. Floris V bijvoorbeeld, Filips de Scho ne en zelfs keizer Karei V. Het kasteel werd in de tijd vóór de reformatie door de abten van Middelburg gebruikt als lust- WESTKAPELLE Van 3 de cember tot en met 15 januari is in 'Westkapelle Herrijst' de tentoonstelling 'fotografen ont moeten Mondriaan' te zien. De tentoonstelling in het vere nigingsgebouw aan de Markt bestaat uit 103 foto's. Alle fo to's hebben een relatie met de schilder Piet Mondriaan die vijftig jaar geleden in New York overleed. In chronologi sche volgorde toont de exposi tie werk van professionele, vaak wereldberoemde fotogra fen zoals André Kertész, Cas Oorthuys, Femand Fonssagri- ves, George Plat Lynes, Fritz Glamer en Arnold Newman. De oudste foto's van de ten toonstelling zijn in 1926 in Pa rijs gemaakt door Kertész en laten Mondriaan en zijn omge ving zien. De foto's Chez Mondrian en Les lunettes et la pipe de Mondrian behoren tot de erkende meesterwerken van de twintigste-eeuwse fotogra fie. De tentoonstelling eindigt met foto's van na Mondriaans dood. Fonssagrives legde het verlaten atelier van de schilder vast. Hij organiseerde er zelfs een kleine modeshow en was daarmee de eerste die Mond riaans abstracte creaties com bieerde met mode-ontwerpen. De tentoonstelling was al eer der te zien in Winterswijk, Uden en Leeuwarden. Na Westkapelle reizen de foto's nog naar Den Haag, New York en Washington. huidige aanzien en karakter gaven. Ook het park werd in grijpend veranderd. Oorspron kelijk was het park rond het kasteel volgens de mode van die tijd symmetrisch ingedeeld met veel rechte lanen. In de 19e eeuw gaven de toenmalige be woners opdracht aan tuinar- chitecht Slicher om het park in te richten in de Engelse land schapsstijl, die toen zeer in zwang was. De kenmerken van die arcadische stijl: grillig ge vormde vijvers, kronkelige pa den, grote glooiende gazons en donkere bossen. Die stijl is nu nog goed te herkennen. Het 'Romeinse bruggetje' hoorde er ook bij, en werd héél ro mantisch met opzet in ver vallen staat gebouwd. De Manteling behoort tot de oudste bosgebieden van Zee land en was niet alleen een populair toevluchtsoord voor de geestelijkheid, ook veel adellijke families brachten hier graag de zomer door op hun buitenplaats. Maar je telde pas echt mee als je bijzondere bol gewassen uit verre landen in je 'tuintje' had. Van die erfenis kunnen we nog ieder voorjaar genieten, wanner je opeens bloeiende bakkruudjes of sleu telbloemen tegenkomt, bostul- pen, een veldje verwilderde narcisjes of longkruid. De ver zamelnaam stinseflora is ont leend aan de stinse of buiten plaats in Friesland, waar de hereboeren ook graag op deze natuurvriendelijke manier van hun welstand wilden getuigen. In de loop van de jaren is het gebied rond Westhove er sterk op achteruit gegaan. Ten eerste zijn grote delen van het park pakweg twee eeuwen geleden aangeplant en veel bomen be ginnen langzamerhand weg te kwijnen. Verder zijn er tijdens de Tweede Wereldoorlog dui zenden bomen gekapt en is de ze oorlogsschade nooit goed hersteld. Daarnaast is het ar beidsintensieve onderhoud Ook de paden rondom Westhove ontkomen niet aan een opknapbeurt. FOTO AREND VAN DER WEL CD 03 Sinterklaas die zat te denken, wat zal ik André nu eens schenken. Of Sint lag in zijn bed en sliep, toen kwam de Pakjes-Piet die riep... Sinterklaasgedich ten, voor de een een 'makkie', voor de ander een kwelling. Is het niet bij het maken dan is het wel bij het voorlezen. Maar een ding staat absoluut voorop, de pret van het Sinterklaasfeest, de leuke surprises en de onbevangen blijdschap op de kindergezichten. Sinterklaas is bij ons een feest voor de kinderen en het is in de loop der jaren menig keer gevierd. We hebben daar nog van die 8 mm films van, die pas op video-band gezet zijn zodat ze weer eens bekeken werden. Een Sinterklaasavond van lang geleden herleefde en vooral mijn dochters genoten ervan. Je ziet de oudste echt een gat in de lucht springen in het portiek van de voordeur bij het zien van de mand met geschenken. En daarna, uitpakken maar. Opa en oma erbij. Nu, jaren later vertelde ze mij over haar geloof, haar rotsvaste vertrouwen in Sint Nicolaas van toen. We waren dat jaar op vakantie naar Rosas in Spanje geweest. Als je daar op het strand zat zag je aan de andere kant van de Baai van Rosas een enorm groot wit huis op een landtong staan. „Weet je pa", zei ze, „ik was er heilig van overtuigd dat Sinterklaas in dat huis woonde!" Cameleon. T3 CC CC voor particulieren niet meer op te brengen. Het water van de bosvijver en de gracht, belangrijke bron nen van voeding voor de om- MIDDELBURG Theater groep 'Voorheen de B' speelt 10 en 11 december de twee eenac ters Mrs. Robinson en Dio in het Minitheater aan de Verwe- rijstraat. De eenacter Mrs. Robinson is gebaseerd op een scene uit de film The Graduate waarin jeugdige fantasie en realiteit zich vermengen. De eenacter Dio toont verschillende perso nages die ondanks dat ze in hetzelfde huis wonen toch in hun eigen wereldje leven. De eenacters worden gespeeld op zaterdag 10 december om 20.30 uur en zondag 11 decem ber om 14.30 uur. De en treeprijs bedraagt een tientje MIDDELBURG Het Leger des Heils verzorgt op zaterdag 17 december een kerstviering voor ouderen en alleenstaan den in Scholengemeenschap De Wellinge aan de Kruisweg. De viering begint om 14.30 uur. Gratis kaarten zijn af te halen bij het gebouw van het Leger des Heils aan de Hoogstraat in Middelburg op woensdag 7 de cember van 13.30 tot 16.00 uur en op donderdag 8 december van 9.30 tot 12.00 uur. De Wellinge is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. ringende natuur, is van slechte kwaliteit. Bovendien begint het gebied zorgwekkend te verdro gen. Vandaar dat voor het her stelplan een nauwe samenwer king tussen Waterschap en Staatsbosbeheer onontbeerlijk is. Inmiddels is een aanvang ge maakt met het verwijderen van het slib uit de slotgracht. Dat slib is verontreinigd door het zink dat in de loop der jaren met het regenwater van de dakgoten is gespoeld. Ook ligt er nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog in de gracht. Dat is ook de reden dat er niemand dichter dan vijftig meter bij het werk mag komen en medewer kers van de explosieven oprui mingsdienst altijd bij dit deel van het werk aanwezig zijn. Het slib van de bosvijver is niet verontreinigd en hoeft dan ook niet afgevoerd te worden. Het land aan de achterkant van het kasteel wordt ingericht als de pot om dit slib te laten drogen. De waterhuishouding wordt verbeterd door het aanleggen van een klein gemaal en twee stuwen. Ook de oevers worden opnieuw ingericht; minder steil aflopend, zodat planten mak kelijker kunnen wortelen en de eendjes en waterhoentjes met minder moeite in en uit het water kunnen komen. De bre de, rechte lanen voor en achter uit het kasteel, die nog uit de 16e eeuw dateren, worden ver beterd en hersteld. Oud bos wordt gekapt en nieuw bos aangeplant om de Engelse landschapsstijl te herstellen en mooiere doorkijkjes te bewerk stelligen. Het werk aan de slot gracht is vóór de kerstdagen afgerond, terwijl het werk aan en rond de bosvijver, het her stel van de paden en het aan brengen van de stuwen en het gemaal in de eerste drie maan den van het komende jaar aan bod komen. De expositie 'De Manteling - een verleden met toekomst', die tot in maart te zien is in het Zeeuws Biologisch Museum aan de Duinvlietweg, brengt de noodzaak van Westhove's her stel in beeld. VALKENISSE Op het strand bij Klein-Valkenisse spoelde vrijdagochtend een jonge dwergvinvis aan. Het vijf meter lange beest belandde tijdens laag water op de kust. Onmiddellijk na de vondst werd een kuil rond de vinvis gegraven en gevuld met water, in een poging het dier te redden. Het mocht niet baten, want het dier overleed aan het begin van de middag. Bij het Dolfinarium in Harderwijk vermoeden ze dat het jonge dier zijn moeder is kwijtgeraakt. „Het raakt dan snel de weg kwijt. Omdat het nog niet goed voor zichzelf kan zorgen, verliest het kracht en wordt het vatbaar voor ziekten. Instinctief zoekt het dan al gauw een hogere plaats." Toen de vinvis overleden was werd het met een shovel overgebracht naar een opslagplaats van de gemeente. Daar hebben biologen van het Dolfionarium sectie verricht. De vinvis komt maar zelden voor in de Noordzee. Deze diersoort leeft vooral in de diepe noordelijke Atlantische wateren. Volgens gegevens van het informatiecentrum voor Wadden en Noordzee, Ecomare, spoelde de laatste dwergvinvis in 1974 aan op de Nederlandse kust. De uitdrukking 'geeft me even een vlammetje' is er typisch een van deze tijd. Onze voorou ders vroegen elkaar niet om een vlammetje maar om een zwammetje. Dat 'zwammetje' zat tn een tondeldoos. Het bestond uit gedroogd T? vezels van paddestoelen en dan met name van de tonderzwam. Die vezels zijn in gedroogde toestand gemakkelijk ontvlambaar en blijven lang nagloeien. Vandaar dat ze gebruikt wer den om de tondeldoos te vullen. Waarschijnlijk hebben ook andere zwammen dan de tonderzwam dienst gedaan om' de tondeldoos te vullen, want tonderzwammen waren bepaald niet algemeen. Wat je wel erg veel aantreft zijn vuurzwammen. Het meest talrijk in onze provincie is wel de duindoornvuurzwam. Er is vrijwel geen ouder duinstruweel te vinden waar je deze zwam niet tegenkomt. Tegenwoordig is ook de tonderzwam niet meer echt zeld zaam. Net als veel andere paddestoelen die op dood hout groeien profiteert de tonderzwam van de beroerde kwaliteit van onze bossen. Dode en verzwakte bomen zijn een prima groeiplaats voor allerlei paddestoelen. Heel algemeen zijn ook de hieronder afgebeelde zwavelkop- pen. Maar de naam van deze soort heeft niets met vuur maken of tondeldozen van doen. Zwavelkoppen danken hun naam aan de oranje-gele hoedjes, die in dichte toefen verschijnen op de stobben van afgezaagde bomen. Jammergenoeg zijn er naast de paddestoelen die hun over vloedig galgemaal vinden in onze door zure regen aangetaste bossen erg veel soorten die schrikbarend in aantal achteruit gaan. Dat zijn de paddestoelen die in een ingewikkeld samenlevingsverband met bomen groeien, de zogenaamde mycorrhizapaddestoelen. Alles bij elkaar genomen ziet het er voor paddestoelen niet erg gunstig uit. Want ook voor soorten van dood hout kan de opbloei niet anders dan tijdelijk zijn. Paddestoelen bescher men kan alleen maar door omzichtig om te springen met hun (en ons) milieu. MIDDELBURG - De schrijver Andreas Burnier geeft dinsdag 6 december een lezing over re ligie, cultuur en jodendom. In de aula van de Zeeuwse biblio theek om 20.00 uur. Zoals vele joodse Nederlanders van mijn generatie (mijn ge boortejaar is 1931) heb ik voor de oorlog een „geassimileerde" liberaal-joodse opvoeding ge noten en tijdens de Duitse be zetting van Nederland - als onderduikkind van elf tot veer tien jaar - op tal van adressen een voor het grootste deel pro testant-christelijke. Joodse kinderen van mijn generatie konden de Duitse concentratie kampen normaal gesproken niet overleven. Vrouwen en mannen van joodse afkomst die nu in de vijftig of in de zestig jaar oud zijn, zijn dus vrijwel zonder uitzondering destijds onderduikkind geweest. Een gereformeerde opvoeding van joodse onderduikkinderen kwam veel voor. Er zijn echter ook overlevende onderduikkin deren die een rooms-katholieke of een humanistische of een socialistische opvoeding kre gen, en het verschil in achter grond kun je tot de dag van vandaag soms merken. In mijn geval volgde op de overwegend calvinistische onderduikjaren een vrijzinnig-christelijke mid delbare schooltijd en daarna vele jaren een intensief contact met de anthroposofie. Als hoogleraar was ik vervolgens in de jaren zestig en tachtig verbonden aan een rooms- katholieke universiteit. Toen ik op latere leeftijd over het hin doeïsme en het boeddhisme be gon te lezen, raakte ik onder de indruk van de subtiele metafy sica en vooral de religieuze psychologie ervan. Noodgedwongen was ik dus een ecleticus en tevens nergens thuis. Het kerkelijke christen dom sprak mij niet aan. Het „esoterische christendom" (in de vorm van anthroposofie) vond ik interessanter. Maar het overwegend germaanse ele ment in de anthroposofische cultuur, plus het daarin heer sende eurocentrisme en chris- tocentrisme, stootten mij steeds meer af. Grote angst voor het jodendom (of beter gezegd: voor de bloed dorstige agressie tegen joden die ik aanvankelijk had erva ren) weerhield mij ervan, mij in de joodse traditie te verdiepen of mij er mee te verbinden. Pas toen ik daar eindelijk toe Andreas Burnier kwam, ervoer ik dat in het jodendom althans voor mij „al les" is te vinden en dat het mij - die nu eenmaal als jood ben geboren - paste als een maat- jas: de meest adequate vorm voor inhouden die ik mij in een lang leven van exploratie had verworven. In mijn literaire werk spelen mijn joodse afkomst en mijn oorlogservaringen een beperkte rol. In de meeste boeken komen zij niet of en passant ter spra ke, bij voorbeeld in Een tevre den lach (1965) en-in De lite raire salon (1983). Een uitzon dering hierop vormen twee boeken: Het Jongensuur (1969) en De trein naar Tarascon (1986). Verder zijn in diverse essays wellicht een impliciet „joodse" betrokkenheid te vinden. Zie bij voorbeeld: Essays 1968-1985, 1985, (Heruitgave, 1995), Mystiek en magie in de literatuur, 1988, De achtste scheppingsdag: Essays 1987-1990, 1990, De droom der rede, (1982). De rondgang der gevangenen. De ook voor mij zelf aanvanke lijk verrassende doorbraak van het joodse element in mijn lite raire en essayistische werk (sinds 1990) zal in de lezing ter sprake komen en met voorbeel den uit nieuw proza en recente poëzie worden geïllustreerd. Toegangskaarten kosten vijf gulden en zijn verkrijgbaar bij boekhandel Fanoy aan de Nieuwe Burg en bij de biblio theek. i

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1