KOOPAVOND VRIJDAG 25 NOVEMBER Eigen stek voor kindertheater Assie Surrender presenteert 'De stikken de'r of Concert Mastreechter Staar e c De Kleine Zwaan Demonstratie auto te water Conservatoriumstudenten geven samen een concert Kinderen worden zefverzekerder door toneelspel Duiven en doping 'O JE TREFT HET BIJ M4X& Voordeel en kwaliteit WINKELCENTRUM DAUWENDAELE Geen collectanten reumacollecte Pijlijk Ontdekkertjes Optreden (ADVERTENTIE) mm EXTRA Maxis Middelburg, Pottenbakkerssingel 2 vindt u in: aan de Vrijlandstraat in Middelburg Gratis parkeren Gemakkelijk bereikbaar Meer dan 20 speciaalzaken onder één dak DE SCHELDEBODE 99e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE, MIDDELBURG EN VEERE. TOTALE OPLAGE: 47.300 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. WOENSDAG M 301 23 NOVEMBER 1994 Over sporten valt te twisten. De een loopt hard, de ander schaakt, er zijn er die paard rijden en er zijn PS| er die duivenmelken. Wisten wij al dat er tal van sporters hun heil zochten in verboden prestatiever- hogende middelen, dat dit nu in de duivensport zou gebeuren wekt verbazing. De duif, met olijftak het internationale vredessymbool besmet met zo iets ordinairs als 'doping'. Nee, dat kan niet. Toch is er een onderzoeksmethode ontwikkeld, die het moge- lijk maakt om in de duivenpoep te roeren en de verboden stoffen op te speuren. De mogelijkheden om de stimulantia toe te passen zijn beperkt, maar er A wordt in deze tijd van duiv ententoonstelling en druk over gesproken. Zou na de wekelijkse wedvlucht de eigenaar van de winnende duif zich bij de doping controle moeten melden en op het toilet de deur met de 'D' van duif binnengaan om daar het bewijs van onschuld te leverenTot vijf dagen nadien zijn de sporen van de verderfelijke stoffen te traceren dus dat kan een lange zit worden. Mijn buurman is duivenmelker, een pure sportman en hij vertrouwde mij toe: „Het gaat om het tegenhouden van de rui bij jonge duiven. T)e duif blijft dan beter in zijn veren zitten, dat scheelt een paar procent, en ze zou dan sneller kunnen vliegen. Volgens mij allemaal vergezochte flauwekul, maar zo doet het oude spreekwoord weer eens opgang." „Het oude spreekwoord?", vroeg ik onwetend. „Ja, dat heb ik nog van vader", grinnekte hij, „heb je duiven, dan heb je stront!" Cameleon. VLISSINGEN De Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar onder leiding van dirigent Paul Voncken verzorgt op 26 november een najaarsconcert in de St. Jacobskerk in Vlissingen. Als solisten treden op Carla Schroyen (sopraan), Martijn Nieuwlands (bariton) en Bèr Schellings (bas). Na het concert wordt de avond voortgezet in het Arsenaaltheater, waar het ensemble Entr'actes 'salonmuziek' ten gehore brengt en in de Caroussel, waar allerlei gezelschapspelen gespeeld kunnen worden. De avond wordt georganiseerd door de Rotary Club Vlissingen en de opbrengst is bestemd voor het Vlissingse dierenasiel en de bouw van waterreservoirs in Indonesië. Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten kosten f 37,50 en zijn verkrijgbaar bij de VVV in Middelburg en Vlissingen, bij de reisburo's Van Fraassen in Vlissingen, Middelburg, Goes en Zierikzee, bij boekhandel Van Benthem en Jutting in Middelburg, bij boekhandel De Ruiter in Vlissingen en bij het Concertgebouw/Arsenaaltheater, tel. 01184-30303. HEINKENSZAND - In 'De Stenge' te Heinkenszand werd zaterdag een nieuwe CD van de dialectrockformatie 'Surren- der'gepresenteerd. Het is de tweede CD van deze groep met daarop allemaal in het Zeeuws dialect geschreven songs. De nieuwe CD draagt de titel 'De stikken de'r of' en telt vijftien nummers, waaronder VLISSINGEN Vlissingen is de enige gemeente in Zeeland waar al een paar jaar niet meer gecollecteerd wordt voor de reumabestrijding. „Een twijfelachtige eer", vindt rayonleidster T. Nijpels. „Ik weet zeker dat veel inwoners van Vlissingen zich wel dege- een oud lied als 'De Klok van Arnemuiden', maar dan op zijn Zeeuws en in rock versie, als mede een nummer over de Westerschelde Oeververbin ding. Een aardig nummer is 'Praxis', dat gaat over een boertje dat naar Praxis gaat om een 'rieve' (hark). 'Ik moh nih Praxis toe, Ik moh nih Praxis toe lijk bij het onderwerp reuma betrokken voelen, maar helaas zijn er op dit moment onvol doende vrijwilligers om de col lect op brede schaal op te zet ten en dat is jammer". Doordat er in Vlissingen niet wordt gecollecteerd is het geef- bedrag voor de reumacollecte in Zeeland met 98 cent per huishouden lager dan het lan delijk gemiddelde dat op 1,2-ligt. want ik e vemome, dat ze di in rieven doe. S'eavens door de weke oar je om de schete een plof hooie z'n olve kilo folders op je'n of. Ja zo os 't ekomme en toen is ut hebeurt ek di in zoan folder een rieve opgespeurd. Ikke me moe Joane di nih toe ehejuh ik zehhe tehen zoan misje weet jie de rieven ok te stejun? Ze zei lop maar naar achter daar staat een lange vent. Maar rieven zitten volgens mij niet in 't assortiment. Nooit mi nih Praxis toe nooit mi nih Praxis toe, Want ik hlove nie da ze di in rieven doe. In Surrender spelen Johan van de Swaluw (zang bas); Kees Wondergem (gitaar); Fons van Swaal (drums). Aan de CD hebben verschillende gastmu zikanten meegewerkt waaron der Harry Rentmeester, een muzikant van het eerste uur wat de Zeeuwse popmuziek be treft. Rentmeester maakte on der andere deel uit van de vermaarde Zeeuwse popforma tie 'Melrose Abby' welke in de zestig en zeventiger jaren toon aangevend was voor het Zeeuwse circuit. Ook werd een bijdrage geleverd door de be kende mondharmonicaspeler Richard Eversdijk (ex Juke Joints). De CD is opgenomen op Zeeuwse bodem, bij Studio Jos Rentmeester. De hoes vande nieuwe CD. Veel componisten hebben de zwaan in hun oeuvre. De zwaan belichaamt kennelijk zoveel symboliek, dat zij zich als één van de weinige vogels kan verheugen in de belangstelling van musici. Merkwaardig is het dat de zwaan vaak een droevige rol speelt in het muzikale ver haal. In 'Le carnaval des animeaux' geeft Camille Saint-Saëns blijk van zijn grote zoölo gische fantasie. De overlevering beweert dat de zwaan vlak voor haar dood een wonderschone zang aanheft. Met een cellopartij wordt dit door de componist op lyrische wijze ten gehore gebracht. Wat getuigt van een vrolijker kijk op het leven is het feit dat het zwaantje vaak wordt uitgebeeld op een uithangbord van een dorpscafeetje. Bekend zijn ook de zogenaamde zwaneborden, een gevelomament met uitgesneden zwanehalzen die dienen als een soort 'uilebord'. Nee een triest gevoel past zeker niet bij het vrolijke imago van de Kleine Zwaan. Deze wintergast uit arctisch Rusland en Siberië produceert een plezierig muzikaal gebabbel. De Kleine Zwaan onderscheidt zich van de Knobbelzwaan doordat zij veel kleiner is, een gele snavelbasis heeft en een rechte nek. In de vlucht is het onderscheid te horen; de Kleine Zwaan mist de 'zingende vleugelslag'. Van een Kleine Zwaan word je niet gauw bang. Bij agressief vertoon worden de vleugels niet boven de rug gebold; de schrik van elk moeder bij het zwaantjes voeren. De biotoopkeuze heeft in Nederland wat veranderingen onder gaan. Tot de jaren vijftig werd vooral gefoerageerd op de knollen van Fonteinkruid langs het IJsselmeer. Door water vervuiling verminderde de oppervlakte Fonteinkruid en werd overgeschakeld op gras. In recente jaren worden Kleine Zwanen ook aangetroffen op akkers met wintertarwe of oogstresten van suikerbieten of aardappelen. Door verbeterde waterkwaliteit wordt weer steeds meer in de randmeren langs het IJsselmeer gefoerageerd. In de wintermaanden valt op diverse akkers en weilanden in Zeeland te genieten van deze blijmoedige vogels. Als ik in maart een grote groep Kleine Zwanen naar het noorden zie trekken vertolken ze voor mij: 'De zwanezang van de winter'. MIDDELBURG Wat moet u doen als u met uw auto in het water terecht komt?. Vertrouwt u nog steeds op de luchtbel die uw auto altijd wel een paar minuten boven water houdt of raakt u direct in paniek? Draagt u eigenlijk een autogor del en kent u de gevolgen als u het niet doet en uw auto toch in het water terecht komt? Is uw vijfde deur van binnenuit te openen en heeft u wel eens geprobeerd om eruit te klim men. Als het antwoord op deze vragen 'nee' is dan is het wel licht een goede zaak om vrij dagavond 25 november eens een kijkje in het zwembad Poeldaele te nemen, want daar geeft de Van Dixhoornbrigade in samenwerking met de EH BO, de Reddingsabrigade Schiedam en het Duikteam Zeeland een demonstratie 'Auto te water'. Jaarlijks raken er zo'n 1200 auto's ongewild te water en daarbij verdrinken ongeveer honderd mensen. Dat aantal zou omlaag kunnen als mensen beter zouden weten wat ze moeten doen in zo'n geval. Bij de demonstratie in het zwem bad te Middelburg wordt ge bruik gemaakt van de oefenca bine van de reddingsbrigade Schiedam.,In zo'n oefencabine kunnen ongelukken met te wa ter geraakte auto's nagedaan worden. De demonstratie in het zwem bad is van 20.15 tot 20.45 uur. De toegang is gratis. MIDDELBURG Vrijdag 25 november geeft het symfonie orkest, bestaande uit studenten van de conservatoria van Ant werpen, Maastricht en Tilburg, een uniek concert in de Conert- en Gehoorzaal aan de Singel straat. De samenwerking tus sen de conservatoria van Maas tricht en Tilburg is onlangs uitgebreid met het conservato rium van Antwerpen en daar door kunnen nu grote werken ingestudeerd worden. Het orkest bestaat uit geselec teerde studenten die vooraf au ditie gedaan hebben om aan het project mee te kunnen doen. Het eerst project heeft als thema 'Engelse componis ten uit het begin van deze eeuw'. Na een intensieve werk week mondt het project uit in een serie van drie concerten waarvan het eerst in Middel burg plaatsvindt. Op het programma staan de weinig gespeelde American Ouverture van Benjamin Brit ten, het concert voor Tuba en Orkest van Vaughen Williams en de Enigma Variaties van Edwar Elgar. Het concert begint om 20.15 uur. Leerlingen van de muziek school hebben gratis toegang, studenten en 65-plussers beta len vijf gulden en de rest 12,50. Kaarten in voorver koop bij de Schouwburg op het Molenwater. Als je nagaat dat zelfs voor volwassenen het inleven in een andere rol niet meevalt, kun je ook nagaan dat dat voor kinde ren een poosje duurt. Sommige kinderen spelen al direct van uit hun hart, voor anderen is toneel helemaal niet wegge legd. Dat merk je vanzelf. Toch is het frappant om te zien wat voor effect toneelspel op kinde ren kan hebben. Meestal hoor ik dat van de ouders. Die ver tellen dat hun kind losser is geworden in de omgang, min der bang op' school. Dat ze eerst geen spreekbeurt durfden te houden en nu wel. Dat soort dingen. Ze worden zelfverze kerd. Er komen hier ook wel eens pijnlijke dingen boven. Dat er gehuild wordt. Of dat ze vader of moeder naspelen en dat ik dingen hoor en denk, nou... Maar ik ben niet thera peutisch bezig, ik spit de din gen niet uit. Ik vang het eerder MIDDELBURG Kindertheater 'Assie' heeft haar eigen stek gevonden. Sinds kort huist dit theater, dat gespecialiseerd is in cursussen expressie en toneel voor kinderen, in een eigen pand aan de Nederstraat 14. Een ouderwets uithangbord siert de gevel waar achter de laatste hand wordt gelegd aan een nieuw theaterzaaltje voor multifunctioneel gebruik. Daar worden de cursussen aan peuters en kleuters gege ven, daar worden toneellessen gevolgd, daar ook kan het publiek kennis maken met de laatste theaterpro- dukties die door de kinderen zelf gespeeld worden. Kindertheater 'Assie' is een tweemansbedrijfje, zo bena drukken Ab en Astrid den Ex- ter. Ab, in het dagelijks leven technisch tekenaar, is meer op de achtergrond bezig. Hij is de technicus, de man die de decor stukken bouwt, maar ook de promotie verzorgt. Astrid ver zorgt de cursussen, geeft de toneellessen en dansexpressie, maakt de kostuums, schrijft soms ook de toneelstukjes. Astrid volgde zo'n 20 jaar gele den de dansexpressie-opleiding in Amsterdam. De opleiding was meer dan dans alleen. De vakken drama en pantomime trokken haar meer aan dan het dansgedeelte. Geen wonder dat ze in de toneelwereld terecht kwam. Ze speelde toneel bij verschillende groepen, later ging ze toneellessen geven aan studenten. Nog weer later verhuisde ze naar Breda waar ze toneelcur sussen opzette voor kinderen. Kinderen interesseerden haar, ze waren ontvankelijk, je kon ze iets leren en je zag ze veran deren. Het was een succes: In korte tijd had ze acht groepen onder haar. Des te moeilijker was haar overstap naar Middelburg, nu vijf jaar geleden. Ze wilde niet naar Zeeland, dacht dat ze een stadsmens was en kon geen afscheid nemen van 'haar' kin deren. Maar man Ab had vast werk in Middelburg en had geen zin meer elke dag die afstand van en naar Breda te moeten overbruggen. Astrid volgde en moest wennen en ontwennen. Nu zou ze niet meer weg willen. Vooral met de nieuwe behuizing aan de Ne derstraat heeft ze haar stek gevonden. Astrid: "Voorheen werkte ik in de gymzaal van Kinderzorg. Maar dat was zo koel en zonder sfeer. Ik miste iets van mezelf en begon steeds vaker thuis te werken. Toen we dit pand kon den kopen was de beslissing snel gemaakt. Sinds mei zijn we hier al bezig en de theater zaal is nu bijna klaar. Hier geef ik de cursussen en doen we de toneellessen. We gaan hier ook voorstellingen geven met de kinderen. Het zaaltje biedt plaats aan ongeveer 35 toe schouwers. Het eerste stuk dat we hier spelen is een Sinter klaasvoorstelling eind deze maand." De peutercursus om vat dans, muziek en spel. Volgens Astrid zijn peuters nog ontdekkertjes, alles is nieuw. Via rekwisieten, spelletjes en muziek leert ze hen hun eigen lijfje als instrument te gebrui ken. De verschillende li chaamsdelen worden gebruikt en benoemd, ze leren er iets mee te doen, zoals lopen, rol len, springen, schuiven, ze le ren met hun stem en lichaam muziek te maken. Kleuters zijn weer iets verder, die zitten in een fantasiewe reld. Via bewegingsverhalen worden de kleuters benaderd, ze leren zich bewust te worden van hun fysieke mogelijkheden. De bewegingsmogelijkheden worden uitgewerkt door mid del van verhalen, muziek en materiaal waarbij hun lichaam het instrument is. Praten met Astrid is toch voor al praten over toneel. Steeds weer komt ze hierop terug. Het is duidelijk haar stokpaardje. Ze heeft nu 25 kinderen die bij haar toneeltheater volgen, ver deeld over drie groepen. Alle kinderen heeft ze beloofd dat ze aan het eind van het cursus jaar in een echt theater mogen spelen, in dit geval het Mi- nitheater in Middelburg. Daar spelen de kinderen voor een echt publiek een tijdens het cursusjaar ingestudeerd toneel stuk. Astrid: "De leeftijd waarop kinderen toneel kunnen gaan spelen ligt ongeveer tussen de 9 en 13 jaar. De lessen duren drie In een zaaltje aan de Nederstraat wordt druk geoefend voor de voorstelling 'Sinterklaas en de boeven'. FOTO PIET DAVIDSE uur. Anderhalf uur leren ze improvisatie, toneel, spel, mi me en beweging, daarna wer ken we anderhalf uur aan een bepaald toneelstuk. Wat ze le ren is samen te spelen, dus samenwerken, goed leren kij ken naar elkaar, zich inleven in een ander, optreden voor een publiek dus je zichtbaar en verstaanbaar maken voor an deren en actief omgaan met cultuur. Mij verbaast het elke keer weer hoe enthousiast kinderen zijn. Je ziet hoe leuk ze het vinden om een poosje uit hun eigen wereld te stappen en een ander te spelen. Je merkt dat kinde ren al zoveel moeten, ook op school. Hoe jong ze ook zijfï, ze hebben een uitgebreid dagpro gramma. Toneel haalt ze daar even uit, het is ontspannend. Toch is toneel niet makkelijk voor kinderen. De intentie waarmee volwassenen toneel uit kunnen dragen is veel in tenser omdat volwassenen be ter begrijpen wat ze uitdragen. Kinderen blijven kinderen, wat ze ook spelen, het blijft vaak aan de buitenkant. Maar ze leren snel, je ziet ze tijdens de lessen groeien. spelmatig op en laat ze het zo verwerken. Voor mij is het be langrijkste dat ze hier met ple zier komen. Soms twijfelen ze wel eens aan zichzelf, durven ze ineens niet meer verder spe len. Dan neem ik ze apart en praat er een tijdje mee. Ik laat ze zien dat het belangrijk is wat ze doen, dat ze niet terug kunnen. Ze willen ook zelf graag. Je ziet aan groepen dat ze op den duur niet meer uit elkaar willen, dat ze zich aan elkaar hechten. Dat vind ik ook mooi." Astrid den Exter schreef in het begin veel verhalen zelf, tegen woordig speelt ze met de kin deren ook bestaande stukken met namen als 'De edelachtba re rechter', 'Spinazie met verse worst' en 'De Goochelaar'. "Aan een stuk als 'De edelacht bare rechter' zie je dat de kin deren het boeiend vinden", vertelt Astrid. "Met zo'n stuk willen ze zelf verder, ze spitten het onderwerp zelf uit als ze het leuk vinden. We doen dan veel improviseren, rollen om draaien. Ze moeten thuis ook oefenen en de stukken doorle zen. Ik denk dat ik niet altijd even makkelijk ben voor ze. Als ze hun best niet doen dan zeg ik dat. Ze moeten respect hebben, zowel voor mij als voor elkaar. Ik vind het belangrijk dat ze dat hier leren. In die zin ben ik wel ouderwets." Een keer per jaar mogen de kinderen hun toneelstukken opvoeren in het Minitheater voor een echt publiek van ouders en familieleden, vriend jes en kinderen van school. "Prachtig vinden ze dat, het stimuleert ze extra. Ik vind ook dat de volwassenen vaker naar de kinderen moeten komen kij ken. Kinderen kunnen veel meer dan volwassenen vaak denken. Daarom is het zo leuk dat ik nu een eigen theatertje heb. Ik kan nu naar buiten treden, de deuren open gooien. We zijn van plan hier vaker voorstellingen te gaan organi seren. Ik heb nu ook zelf zes kinderen uitgekozen waarmee ik een soort kindertoneelclub begin. We gaan vooral klassieke sprookjes spelen. Die zijn be langrijk voor kinderen. Elk jaar een nieuw sprookje met een eigen groep, het is een van de wensen die ik heb." i

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1