KOOPAVOND VRIJDAG 18 NOVEMBER Prijswinnaar 500 Km Fietsactie 1994 Actie fietsersbond succes 50% KORTING Blikvangers Leesbaar stukje Middelburgpromotie Fietsers vallen in de prijzen bij 500 Km Fietsactie Zwart-wit O) S3 Bedrijven JE TREFT HET BIJ M4X!> Prijzen Video-opnamen gezocht STUNTVERKOOP ANTIEK GELOOGD GRENEN MEUBELEN Paspoortstraat 22-24 Oost-Souburg aan de Vrijlandstraat in Middelburg WINKELCENTRUM DAUWENDAELE Voordeel en kwaliteit Fietsvlaggetjes Bezemwagen De winnaar van een schitterende Batavus fiets Anton Nieuwdorp is klaar voor een proefrit Phemambucq geeft hem een zetje en Jan van den Dries wijst de richting voor de volgende vijfhonderd ergens onderweg afgehaakt om plaats te nemen in de bezem wagen. Het platform hoopt dat ze volgend jaar weer een po ging doen om het peleton te volgen. Opmerkelijk is dat de deelne mers aan de actie gemiddeld 11 "kilometer naar het werk fietsen (heen en terug 22 km). De over heid, die met het 'Masterplan Fiets' het fietsgebruik wil pro moten, gaat er juist vanuit dat de fiets een goed alternatief is voor afstanden tussen de 5 en 10 km. De Zeeuwse fietsers gaan hier dus makkelijk over heen. Aan de actie is ook deelgeno men door een aantal bedrijven en instellingen. Het platform wil ook dat Zeeuwse bedrijven en instellingen het fietsgebruik sterker stimuleren. Meedoen aan de 500 Km-actie is hier voor een goede start. Ruim 30 bedrijven namen met meer dan 10 mensen deel. Van die bedrij ven voert DOW Chemical in Terneuzen de ranglijst aan met 123 deelnemers, gevolgd door de Vitrite in Middelburg met 73 deelnemers en de EPZ in Borssele met 67 deelnemers. De gemeente Borsele springt er met 41 deelnemers uit omdat dit meer dan een kwart van het personeelsbestand is. Volgend jaar wil het platform er naar streven dat nog veel meer be drijven en instellingen de actie ondersteunen. Hiervoor wordt een actiehandleiding gemaakt en er wordt gewerkt aan een folder waarin de voordelen van het fietsgebruik voor bedrijven wordt benadrukt. Eén van de pluspunten is dat woon-werk-' fietsers een goede conditie heb ben en minder ziek zijn. De praktijk is dat het meestal fietsliefhebbers zijn die de kar MIDDELBURG - Na loting werden de prijzen als volgt toegekend: de hoofdprijs een Batavus Barcelona TK3 (be schikbaar gesteld door Batavus en V.D.Driest/Profile in Middelburg) werd gewonnen door A. Nieuwdorp uit Kloetin- ge- De volgende Walcherse winnaars ontvangen een waardebon van 50 gulden: J. Cijsouw, Westkapelle; K.J. Provoost, Domburg; M. Kole, Oost Souburg; A. Vermeulen, Middel burg; F. Biermans, Vlissingen; M. Janse, Veere; B. v.d. Ketterij, Vlissingen; L. Lucieer, Middelburg; N. Cornelisse, Middelburg. Prijswinnaars jaarabonnement op de 'Vogelvrije Fietser' A.J. de Looff, Middelburg; B. Sorge, Vlissingen; M. Aern- oudts, Middelburg; W. Izeboud, Vlissingen; J. Pruyssers, Vlissingen; M. den Boer, Arnemuiden; A. Theune, Westkapel le; J. Riemens, Vrouwenpolder; W. de Smit, Arnemuiden; op zijn nieuwe ijzeren ros. Ad kilometer aan. foto piet davidse herhalen. De actie wordt on dersteund door de stichting DOEN! (Postcodeloterij), Rijkswaterstaat en de Provin cie Zeeland. Gezien het succes van de actie rekent het plat form weer op hun steun. Alle deelnemers aan de actie krijgen een nieuwsbrief toege stuurd met alle resultaten van de actie. Mensen en bedrijven die volgend jaar ook mee wil len doen kunnen dit informa tiebulletin ook toegestuurd krijgen. Het adres: Zeeuws Platform Duurzame Ontwikkeling, post bus 2125 4460 MC in Goes. Tel 01100-50051. (ADVERTENTIE) mxi> EXTRA Maxis Middelburg, Pottenbakkerssingel 2 MIDDELBURG De hand tekeningenactie die de Fiet sersbond enfb vorige week za terdag tijdens de broeibraderie hield over de gevaarlijke situa tie voor fietsers rond de Ko- ningsbrug en Stationsbrug, was een groot succes. De actie is daarom verlengd: tot 24 no vember liggen er handtekenin genlijsten in de Zeeuwse bibli otheek en de Milieuwinkel. Vooral mensen met jonge kin- aan het rollen moeten brengen. Het platform wil deze mensen ondersteunen om de bedrijfs leiding of de staf voor de actie te winnen. Enkele bedrijven doen al iets extra's en belonen de deelnemers met bijvoor beeld waardebonnen of een fietscomputer. Ook kan het Zeeuws Land schap een donatie van 2,50 per deelnemer van de Vitrite Fabriek tegemoet zien. Het Zeeuws Platform heeft 46 prijzen onder de deelnemers verloot. Winnaar van de hoofd prijs, een door Batavus en Van de Driest/Profile beschikbaar gestelde nieuwe fiets, is A. Nieuwdorp uit Kloetinge. Twintig andere deelnemers krijgen een waardebon van 50 gulden. De Fietsersbond ENFB heeft 25 abonnementen op de 'Vogelvrije Fietser' beschik baar gesteld. Alle prijswin naars krijgen hun prijs toege stuurd. Een bijzondere attractie vorm den de ligfietsen. Zo'n 150 deelnemers aan de actie kregen een week de kans een M5-lig- fiets uit te proberen. De be langstelling hiervoor was zo groot dat er streng geselecteerd moest worden. Op de vijf inge zette ligfietsen is bij elkaar 25.000 gefietst. Met een enquê te zijn de ervaringen in beeld gebracht. Opvallend is dat ra zend enthousiasme: 'Fantas tisch ding! Lekker snel en com fortabel', en teleurstelling: 'Een ervaring rijker, eem illusie ar mer', elkaar afwisselen. De helft van de deelnemers aan dit project geeft uiteindelijk voor het woon-werkverkeer de voor keur aan een conventionele (ra cefiets. Vijfenveertig procent zien de M5 wel zitten als alter natief voor de auto of een an der type fiets. De fietsen zijn onder de deel nemers bij opbod verkocht. 500 Km Fietscatie 1995 Het Zeeuws Platform Duurza me Ontwikkeling wil de actie in 1995 zeker nog een keer VLISSINGEN Begin november werd de bevrij ding van Walcheren officieel herdacht met ondermeer een herdenkingsdienst in de St. Jacobskerk in aanwe zigheid van koningin Beatrix en een plechtigheid bij het monument op de Commandoweg. Een groot aantal veteranen, waaronder verschillende oud-militairen van de 'Calgary Highlanders' uit Ca nada, woonde de herdenkingen bij. Voor het histo risch archief zijn de 'Calgary Highlanders' nog op zoek naar enkele videobeelden. Na de herdenkingsdienst op 5 november gingen de veteranen te voet naar het monument op de Comman doweg, dwars door de Vlissingse binnenstad. Een Canadese televisieploeg die de Calgary Highlanders vergezelde om een documentaire te maken, mocht van de RVD de mars van de veteranen van de kerk naar het monument niet filmen. Om het historisch archief compleet te maken, willen de Highlanders graag in het bezit komen van video-opnamen die gemaakt zijn door belangstellenden die langs de route filmden. De Canadese veteranen liepen tijdens de mars helemaal achteraan in de stoet. Zij droegen hun regimentsbla zer en de daarbij horende baret, zwart met een rood-wit geruite rand. Als u opnamen heeft van de Highlanders tijdens de mars en u heeft er geen bezwaar tegen dat van de band een kopie wordt gemaakt, wordt u verzocht contact op te nemen met de heer J. den Hollander, Essenlaan 7 in Middelburg, tel.: 01180-27778. deren vinden de kruispunten bij de beide bruggen over het kanaal erg gevaarlijk. Zij zijn daardoor sneller geneigd de auto te pakken om hun kinde ren naar school of club te bren gen. De enfb is van mening dat de het voor fietsers op deze brug gen zo gevaarlijk is, dat het onverantwoord is te wachten meet maatregelen tot er een derde kanaalkruising ligt. Als de gemeente Middelburg echt wil kiezen voor de fiets moet zij de veiligheid van fietsers verbeteren, is het standpunt van de enfb. De belangenver eniging vindt dat de maatregel om het vrachtverkeer op de Stationsbrug te weren - waar het bedrijfsleven tegen is -lang niet ver genoeg gaat. Overigens vindt de enfb dat het bedrijfs leven zijn recht van spreken verliest, als het zelf niets doet om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het probleem. (ADVERTENTIE) Nutiiiirtip HET ZEEUWSE LANDSCHAP Xr-O— Kunstenaars zijn vaak lyrisch over het Zeeuw se licht.. Ons open weidse landschap is een van de factoren waardoor je dat Zeeuwse licht ervaart. Het landschap, de Zeeuwse horizon ze zijn karakteristiek door wat er niet is. De grote openehid wordt door een enkeling als saai ervaren, maar voor velen is juist die vrije jji ruimte heel wezenlijk in de beleving van het landschap. Maar het maakt het landschap ook buitengewoon kwetsbaar. Wat je in het open polderland ook neerzet, het wordt meteen een blikvanger. De horizon wordt bepaald door de contouren van de dijken. Soms dijken die nog als zeewe ring dienst doen, maar vaker door dijken die de oorspronkelijke functie al lang verloren hebben. Al die dijken samen zijn eigenlijk de ruggegraat van ons landschap. Verwijder ze en je bent het typerende, het streekeigene van Zeeland kwijt. In dat licht bezien kun je op die dijken niet zuinig genoeg zijn. Natuurlijk zijn er andere argumenten om de dijken te behouden. De rijke flora en fauna en de blik die zij gunnen op de inpolderingsgeschiedenis van het land hebben allemaal grote betekenis Maar de rol van blikvanger is zeker niet minder wezenlijk. Het patroon van de dijken wordt op veel plaatsen geaccentu eerd door rijen bomen. In ons overigens noal boomloze landschap wordt de belijning er des te markanter door. Het Zeeuwse Landschap heeft vele kilometers dijk onder haar beheer. Dat is een dure kwestie, want lintvormige elementen vergen per definitie meer beheersinspanning dan grote blok ken natuurgebied. Maar de prominente positie van onze dijken in het landschap rechtvaardigen die inspanning ten volle. T7T Een tijdje geleden hadden wij in huis een grote reorganisatie en herdecoratie. Kappen, puin en stof, metselen, schilderen en behangen, het kwam alle- maal aan de orde. De huisraad was uit praktische overwegingen overgebracht naar de grootste slaap kamer en zelf sliepen we zolang op zolder. Het was wonen in een ander huis. Aan het einde van de eerste week gebeurde het, onze televisie ging kapot. Niet meer te repareren en even gauw om een andere in 03 die halve verbouwing dat ging ook niet. Geen nood, kLd er was ergens nog een klein zwart/wit toestel dat het prima deed. Maar na de eerste dag vroegen de m. kinderen wat verongelijkt: „Moeten we hier heel de ^5^ week naar blijven kijken?" Zelf stam ik uit de tijd dat televisie zijn intrede deed en op school telde je pas mee als je 's avonds de 'Familie Doorsnee' op de C radio gehoord had. Ik herinner me van een Konin- ginnedag midden jaren vijftig dat er bij de electrici- teitswinkel een oploopje was. In de etalage was op een groot televisietoestel met een klein zwart,/wit scherm 'de koninginne' te zien. Mijn antwoord op hun vraag was: „Ja, dat zal toch even moeten!" Later in de week kwam het buurjongetje langs, een slim knaapje met vooruitstreven de denkbeelden. Hij had van de zwart/wit televisie gehoord en kwam eens even kijken of hij er wat aan kon doen. „Weet je, er zit een knopje aan om het beeld bij te stellen en dan heb je zo kleur", legde hij mij uit met een blik van 'weet je dat dan niet'. De jeugd heeft de toekomst, een toekomst met kleur volgens mij. Cameleon. 3 X 3 DE SCHELDEB0DE 99e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE, MIDDELBURG EN VEERE TOTALE OPLAGE: 47.300 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. WOENSDAG 16 NOVEMBER 1994 vindt u in: MIDDELBURG - Het gaat zo langzamerhand tijd worden dat de Middelburgse stadsarchiva ris Peter Sijnke een of andere prijs voor het promoten van Middelburg gaat krijgen. Waar de stad zelf veelal niet verder komt dan het uitdelen van kaartjes waarop staat waar je stom toevallig kunt parkeren, weet Sijnke keer op keer een boekwerkje uit de stoffige hoe ken van het archief te toveren en er een leesbaar stukje Mid delburg promotie van te ma ken. Is het geen 'Kijk op Mid delburg' of een Drieluik, dan is het wel een 'bandje voor in de walkman', met aardige wetens waardigheden. Deze keer verscheen van zijn èn van de hand van ad junct-gemeentesecretaris An neke van Waarden-Koets het fraai ogende boekwerk 'Be wogen jaren, Middelburg in de 20ste eeuw'. In hunm voor woord geven de schrijvers al direkt een strakke scheidslijn aan: voor- en na 1940. De oor log zelf is een triest dieptepunt in de historie van de Zeeuwse hoofdstad. Bijna zeshonderd zakenpanden en woningen werden door het Duitse bom bardement in een rokende puinhoiop veranderd. Wat nu over is gebleven zijn een dikke duizend beschermde rijksmo numenten. Het boek zelf valt in drie delen uiteen: het tijdperk van de consolidatie (1900-1940), het breukvlak (1940-1945) en tijdperk van ex pansie (1945-1994). Keurig, zo als archivarissen betaamt, in volgorde. In het eerste deel ge beurt niet veel. In Middelburg is het rustig en er is een ferme brand (1929) in de Lange Delft voor nodig om het brandweer korps te reorganiseren. In 1925 is er al sprake van de vorming van een stadsgewest, getuige het tramkaartje uit 1925. 'Mid delburg en Vlissingen met sa men 40.000 inwoners worden één door de tienrittenkaart der electrische tram'. Eén gulden koste die kaart destijds. Inmid dels blijkt er toch iets meer nodig te zijn geweest dan een tienrittenkaart om Middelburg en Vlissingen samen te smeden. Verder is zeker het eerste ge- delte rijk voorzien van aardige foto's met leuke tafreeltjes uit die tijd. Het deel 'het breukvlak' han delt over de oorlogsjaren. Hoe honderden monumenten met de grond gelijk werden gemaakt. Hoe de wederopbouw begon en de stadsplattegrond werd ver anderd. Het tijdperk van de expansie tenslotte. Herbouw en nieuwbouw gaan hand in hand. Oude straten verdwijnen, nieu we verschijnen en dat alles be zorgt Middelburg in 1975 het predikaat 'voorbeeldstad'. Niet iedereen is het daar overigens mee eens want met het afbre ken van elk huis, elke boerderij en elke straat sterft een stukje Middelburg. Maar Middelburg gaat door in de nimmer afla tende expansiedrift. Een Mc Donald, een bajes, een nieuw belastingkantoor, een nieuwe bibliotheek waar de boeken naar plastic in plaats van pa pier ruiken en een nieuwe rechtbank. Aan het kanaal door Walcheren, met uitzicht op de trein staan peperdure appartementen en het geknok om een ambitieuze en vooral prestigueuze kunsttempel waar alleen een ex-wethouder op zat te wachten is in volle gang. De Lange Burg in Middelburg werd na de wederopbouw omgedoopt in de Nieuwe Burg. foto gemeente-archief middelburg Middelburg is tenslotte óók een beetje bruisend. Alles bij el kaar een leuk en vooral aardig boek met vooral veel foto's voor iemand die 'iets meer' over Middelburg wil weten. Voor de Middelburgers een 180 pagina's lange leuke terugblik en voor de 'import' leuk om eens te kijken hoe het was. Voor de prijs hoeft niemand het te laten: net geen vijftig piek. Uitgeverij Europese Bi bliotheek. Zaltbommel, ISBN 90 288 5943 8. 1,6 miljoen kilometer op de fiets Gratis parkeren Gemakkelijk bereikbaar Meer dan 20 speciaalzaken onder één dak GOES - Ruim 1200 mensen deden dit jaar mee aan de 500 km Fietsactie woon-werkverkeer 1994. In de periode van 1 april tot 1 oktober fietsten ze gezamen lijk meer dan 1,6 miljoen kilometer. Dat komt neer op een gemiddelde van 1375 km per deelnemer. Een prima resultaat. Niet alleen het aantal deelnemers is ten opzichte van vorig jaar verdubbeld, ook is er bijna 1 miljoen km meer gefietst. Het Zeeuws Platform Duurzame Ontwikkeling, de organisator van de actie, is tevreden over deze resultaten. De 500 km Fietsactie is dit jaar voor de derde keer georganiseerd. Het platform wil zo een bijdrage leveren aan de vermindering van het auto verkeer en de daarmee gepaard gaande milieuproble men. De actie richt zich op het woon-werkverkeer. Doelstelling van de actie is dat niet fietsers gaan fietsen, incidentele fietsers vaker gaan fietsen en dat fietsers blijven fietsen. Deelnemers aan de actie hou den op een kaart met een ka lender bij hoeveel kilometer ze dagelijks van en naar het werk fietsen. Bij aanmelding geeft iedere deelnemer vooraf aan hoeveel kilometer hij of zij in totaal op de fiets denkt af te kunnen leggen tijdens de duur van de actie. De gemiddelde 'streefafstand' bij het begin van de actie was 1050 kilome ter. Dat er uiteindelijk 1377 km MIDDELBURG De ge meente Middelburg wil de zichtbaarheid van jeugdige en kwetsbare verkeersdeelnemers verbeteren door het uitdelen van oranje fietsvlaggetjes. De wethouders Van Brumme- len (verkeer) en Ovaa (onder wijs) monteren op 16 november het eerste vlaggetje op een kin derfietsje op De Kuil in Nieuw- en Sint Joosland in aanwezigheid van de eerste groepen van de basisscholen de Randwijckschool en de Weg wijzer. Er worden circa duizend vlag getjes verspreid aan de kinde ren in de leeftijdscategorie van vier- tot zesjarigen. De actie wordt voor de helft gesubsidi eerd door het Regionaal Or gaan Verkeersveiligheid Zee land (ROVZ). gefietst is, is volgens het plat form een teken dat de actie werkt. Ook uit een enquête onder de deelnemers blijkt dat deelname aan de actie stimu leert om vaker de fiets te pak ken en meer te fietsen. Een voorzichtige schatting van het platform is dat er door deelne mers aan de actie 30 procent meer gefietst is. De 500 km Fietsactie is in 1992 van start gegaan. De opzet was dat deelnemers aan de actie minimaal 500 kilometer zouden fietsen in de periode van 1 mei tot 1 oktober. Uiteindelijk fietsten de 400 deelnemers toen gemiddeld ruim 850 kilometer. Vorig jaar steeg dit fors tot ruim 1100 kilometer. De stij ging tot 1377 km dit jaar komt vooral door de verlenging van de actieperiode van vijf naar zes maanden. Onder de deelnemers bevinden zich echte kilometervreters. Zo'n 60 deelnemers fietsen meer dan 3000 kilometer. Hier staat weer tegenover dat ruim 80 deelnemers de 500 kilometer niet haalden. Dat komt vooral omdat ze eenvoudigweg te dicht bij het werk wonen of part-time werken. Overigens is het zo dat bijna één op de vijf aangemelde deelnemers de kaart niet terugzond. Ze zijn

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1