OP DEZE PLAATS Meer vaart met minder energie De lange lijdensweg van voedselallergie s Ein Abschied mit Ausstellung Vallende bladeren Jongerencampagne Amnesty Televisie-opnamen in teken bevrijding Walcheren hi ft- Voorlichtingsavond over voedselallergie en -intolerantie Ontspoord CJ kunt u, met kleur, tegen aantrekkelijke prijzen Informeer bij adverteren W Varende milieutentoonstelling doet Zeeland aan Aanpak Fietsactie Sojamelk Hs Lijdensweg Natuurtip DE SCHELDEBODE 99e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE MIDDELBURG EN VEERE TOTALE OPLAGE: 47.300 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR.-7-9 - VLISSINGEN - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. WOENSDAG M V 301 26 OKTOBER 1994 VLISSINGEN Onder het motto 'Meer vaart met minder moeite' gaat deze herfst een varende milieutentoonstelling door Nederland. Op vrijdag 4 en zaterdag 5 november ligt de 'Broeiboot' afgemeerd aan de Loskade in Middelburg bij het ramschip 'Schorpioen'. Op zon dag 6 november ligt de boot in de Vlissingse Koopmanshaven (bij de loodsboten). De varende tentoonstelling, die met een verwijzing naar het broeikasef fect tot 'Broeiboot' is omge doopt, is een initiatief van de Vereniging Milieudefensie. Mi lieudefensie heeft aan boord een tentoonstelling ingericht over energie en het broeikasef fect. De komst van de tentoonstel ling is voor het stadsgewest Vlissingen/Middelburg, de Del tan Nutsbedrijven en een aan tal Zeeuwse milieu- en ontwik kelingsorganisaties aanleiding geweest voor een unieke sa menwerking. Er is een geza menlijk programma opgezet met lezingen, studiebijeenkom sten en concerten. Op zaterdag wordt in een tent op de Loska de een broeibraderie gehouden, waar een aantal organisaties hun activiteiten rondom ener gie en duurzame ontwikkeling presenteert. Op vrijdagmorgen presenteren het stadsgewest Vlissingen/ Middelburg en de Delta Nuts bedrijven mogelijkheden voor energie besparing. Het stadsge west loopt in Zeeland voorop met plannen voor energiebe sparing en die aanpak kan een voorbeeld zijn voor andere ge meenten. Maar ook voor be drijven, instellingen en consu menten zijn er waardevolle ad viezen en tips om zuiniger met energie om te gaan. In samenwerking met de Bouwwinkel Zeeland houdt de Zeeuwse milieufederatie op vrijdagmiddag aan boord van de broeiboot een workshop over duurzaam bouwen. Daar bij gaat het niet alleen om het goed isoleren van woningen, maar wordt ook gekeken in hoeverre gebruik van zonlicht en regenwter mogelijk is. Ver der wordt aandacht geschon ken aan de materialen die ge bruikt worden en de mogelijk heden tot hergebruik van bouw- en sloopafval. Ontspanning is er ook. Op vrijdagavond treedt de Afri kaanse percussiegroep Tak'ndola op met Robert Jan Swiers. De groep staat onder leiding van Willem van An- raad. Tijdens de braderie die om 10.00 uur begint kunnen bezoekers stands en kraampjes bezoeken van ondermeer de Fietsersbond ENFB, de Zeeuw se Milieufederatie, MICMEC, Zeeuwind, de stichting Bewust Wonen, Delta Nutsbedrijven, M5-ligfietsen en het stadsge west Vlissingen/Middelburg. Voor de kinderen zijn er spelle tjes en een poppenkast. Zaterdagmiddag staat in het teken van fietsen. Dan worden de resultaten gepresenteerd van de 500 km fietsactie woon werkverkeer 1994, waarbij dui delijk wordt of de doelstelling van de actie 1000 deelne mers en 1 miljoen gefietste ki lometers gehaald is. Deelne mers aan deze actie van het Zeeuws Platform voor Duurza me Ontwikkeling hebben in de periode van 1 april tot 1 okto ber hun fietsprestaties bijge houden. Bijna 140 deelnemers aan de fietsactie hebben een M5-ligfiets mogen proberen en hun ervaringen in een enquête De 'broeiboot' verwerkt. De ontwerper en bouwer van de M5-ligfiets Bram Moens reageert op de uitkomsten. Na afloop worden de vijf ligfietsen bij opbod ver kocht. De winnaar van de actie wordt ook bekend gemaakt. De hoofdprijs is een Batavusfiets. In een korte lezing en een vide opresentatie wordt aangegeven hoe bedrijven en instellingen het fietsen naar het werk kun nen bevorderen. Op zaterdag 6 november ligt de Broeiboot in Vlissingen. Vanaf 10.00 uur wordt 'zuivere' koffie geschonken met mede werking van de Wereldwinkel en zijn er lekkernijen van na^ tuurvoedingswinkel 'Bellamy'. Het duo Zamayllu verzorgt om 11.00 uur een koffieconcert en 's middags een doorlopende workshop waar kinderen van afvalmateriaal een panfluit kunnen maken. Hans Elzinga en Anneke van Rijswijk bren gen een programma van Zuida- merikaanse fluitmuziek. Dinsdagavond 1 november aanstaande houdt de Nederlandse Voedsel Allergie Stichting (NVAS) een grote informatieavond in Middelburg over voedselal lergie en intolerantie. Voedselallergie is voor veel mensen een lastige en ingrijpende aandoening waar bij het lichaam niet tegen bepaalde eiwitten in het voedsel kan. Daardoor maakt het afweerapparaat van het lichaam zulke sterke antistoffen aan dat zich ziekteverschijnselen voordoen, die soms zelfs levens bedreigend kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld zwellin gen in mond en keel. Geschat wordt dat in Neder land ongeveer acht op de dui zend mensen voedselallergie hebben. Omgerekend naar Zeeuwse begrippen lopen er in deze provincie dus zo'n 2500 personen rond met voedselal lergie. Nog eens vijftien op de duizend mensen hebben een bepaalde vorm van voedselin- tolerantie. Veel mensen hebben al een lijdensweg achter de rug voordat ze er achter komen waar hun ziektebeeld vandaan komt. De NVAS organiseert deze avond om informatie uit te wisselen omtrent deze aan doeningen en mensen de kans te geven vragen hierover te stellen. Opvallend veel baby's hebben voedselallergie: 30 tot 50 van de 1000 zuigelingen. Het lijkt in onze tijd steeds vaker voor te komen. Koemelk is daarbij de grote boosdoener. Zuigelin gen kunnen de allergie via de moedermelk opbouwen of zelfs al in de baarmoeder, wanneer de moeder bepaalde voedings stoffen als melkprodukten en eieren gebruikt. De verschijn selen van voedselallergie bij baby's uiten zich ondermeer in veel huilen, spugen, eczeem of blaasjes. Maar soms kan het nog erger zijn. Dat gebeurde bij het eerste kind van Anneke de Leeuwen. Ze gaf haar zoon tje Ruben in de eerste maanden gewoon borstvoeding. Op een gegeven moment huilde de ba by bijna voortdurend, spuugde veel en kwam niet meer aan. Één keer was Anneke zo moe, dat ze besloot het kind flesse- voeding te geven in de hoop dat hij ervan zou opknappen en zij een keer kon doorslapen. Maar het tegengestelde gebeur de. Ruben werd doodziek, raakte buiten bewustzijn en leek te stikken. In het zieken huis aangekomen begon ook zijn gezicht op te zetten. De diagnose luidde: voedselaller gie. In eerste instantie was ze opgelucht, het was alleen maar koemelk waarvoor de baby al lergisch was. Later kwam ze erachter dat ze toch wel met heel veel dingen rekening moest gaan houden, zeker ook in praktische zin. Borstvoeding ging niet meer, sojamelk kon Ruben ook niet verdragen. Jammer genoeg wist niemand haar toen te vertellen dat ze haar zoontje eerst vier tot zes weken geen melkpro dukten had mogen geven om de darmen tot rust te laten komen. Daarna had ze wel sojamelk kunnen geven. Nu moest ze zich behelpen met een soort hypo-allergene melkpoeder die alleen via de apotheek te ver krijgen was. Toen Ruben over ging op vast voedsel, moest ze met behulp van een diëtiste een schema volgen om te testen waar hij wel of niet tegen kon. Elke drie dagen de hoeveelhe den opvoeren: eerst wortel, dan peren, bloemkool en zo verder. Ruben, zoontje van NVAS-contactpersoon Anneke de Leeuwen, lijdt aan voedselallergie. foto piet davidse De Nederlandse Spoorwegen, kortweg de NS, hebben snode plannen met de trein in Zeeland. Er wordt maar even simpel afgekondigd dat een aantal sta tions op de Zeeuwse lijn gesloten worden. Wat een verschil met 134 jaar geleden toen koning Willem III de aanleg van deze spoorlijn van staatswege noodza kelijk achtte. In 1868 werd op 1 juli het baanvak C Bergen op Zoom - Goes feestelijk geopend. Op 1 november 1872 was het spoor doorgetrokken tot Vlissingen. Het was zo druk op de lijn, dat in 1887 al besloten werd om een tweede spoor aan te leggen. Tegenwoordig is het nog steeds druk op die lijn, zodat bedacht werd om een aantal stations te sluiten. Zeer ongemakkelijk voor reizigers die in Rilland-Bath, Krabbendijke, Kapelle of Arnemuiden in of uit willen stappen. De wat lauwe reactie van onze provinciale verkeersdeskundige Jaap Hennekeij past hier niet bij. In een tijd van de Hoge Snelheids Lijn moeten wij met minder geen genoegen nemen. Rijden en overal stoppen met die trein. En waar zou er de familie Spoor toch gebleven zijn? Tot voor een paar jaar mochten we die regelmatig ontmoeten in een 'werf-reizigers- aktie'. We kennen het antwoord: ze zijn al gearriveerd. Mochten de spoorwegen in hun ondoorgrondelijke wijsheid toch de vier voornoemde stations uit het spoorboekje schrap pen dan moeten ze wel met enig eerbetoon gesloten worden. Ik denk aan een gedupeerd reizigerskoor dat bij die gelegen heid op het perron tweestemmig zal zingen: 'Op een klein stationnetje 's morgens in de vroegte... tsjoeke - tsjoeke - tsjoek - tsjoek'. Cameleon KI Anneke de Leeuwen: "Toen bleek pas in hoeveel produkten melk of melkbestanddelen za ten of ei. het zijn namelijk vooral de eiwitten in het voed sel die de allergie veroorzaken. De eerste keren dat ik bood schappen ging doen stond ik wel drie uur in de supermarkt. Allemaal etiketten lezen. Onge looflijk wat er dan in voeding zit. Het kostte me in het begin heel veel moeite om gevarieerd inkopen te doen. Daarom was ik blij dat ik in contact kwam met de NVAS, die hadden de kennis al in huis en daar kon ik zoveel vragen stellen als ik wil de." Mede door haar kennis en ervaring met voedselallergie is Anneke de Leeuwen contact persoon in Zeeland voor de NVAS geworden. Ze geeft tele fonisch advies en wisselt erva ringen uit. In het hele land bestaan zo'n veertig contact groepen van de NVAS, in Zee land maar één. Toch leeft het hier wel omdat ze merkte dat ze na een krante-artikel heel veel telefoontjes kreeg. Vaak van mensen die niet wisten wat ze precies moesten doen, een gevoel dat Anneke zich goed uit haar begintijd herinnnerde. Ze was toen zelf ook panieke rig, wist niet precies wat ze moest doen maar vond hulp bij de NVAS. Ze leerde in de loop der tijd ook praktische zaken aanpakken. Als je kind ouder wordt gaat het ook met andere kinderen en hóe voorkom je dan dat ze bij andere mensen 'verkeerde' dingen te eten krij gen. Vaak ging ze de eerste keer mee om contact te leggen met de ouders en om te vertel len wat Ruben wel of niet mocht. Anneke: "Als je kind naar de crèche gaat of naar de kleuterschool moet je daar toch vertellen wat er aan de hand is en wat hij wel of niet mag eten. Dat geldt ook voor verjaars- partijtjes bij andere kinderen. Ik heb een briefje aan alle ouders van zijn klasgenoten ge schreven om ze op de hoogte te stellen. Bij tractaties in de klas kunnen ze me altijd bellen om te vragen wat ze mogen geven. Ik krijg heel veel positieve reacties, mensen die niet alleen Ruben iets anders geven maar tegelijk voor de hele klas apar te koekjes of snoepjes maken. De juf heeft altijd wel iets aparts voor Ruben in een trom meltje en een keer bij Sinter klaas was het strooigoed spe ciaal voor Ruben aangepast. Je wordt zelf ook steeds creatie ver in het klaarmaken van din gen. Vaak willen de kinderen die hier op bezoek komen lie ver van die aparte koekjes van Ruben dan het zoete snoepgoed dat ze normaal gewend zijn. Natuurlijk gaat het nog wel eens mis, maar dat is niet vaak meer." Gaat voedselallergie over? Veel kinderen groeien wel over bij voorbeeld allergie van koemelk heen. Steeds meer onderzoeken echter wijzen uit dat koemelk eerder schadelijk dan goed is voor de gezondheid, dus de vraag luidt of men wel melk nodig heeft. Maar ook op latere leeftijd kan voedselallergie ontstaan. Deze allergie is meestal blijvend. Anneke de Leeuwen: "Hoe later men het krijgt hoe moeilijker het is er achter te komen waarvoor men allergisch is, omdat men dan al alles eet. Soms is het een zoek tocht van jaren en een ware lijdensweg. Bij Ruben was het direct duidelijk omdat het maar aan een ding kon liggen. Bij anderen zal het langer du ren voordat de diagnose gesteld is. Via de NVAS kunnen wij die mensen behulpzaam zijn en er varingen uitwisselen. Het hoeft ook niet altijd allergie te zijn. Voedselintolerantie komt nog meer voor. Het lichaam rea geert dan abnormaal op bij voorbeeld kruiden, chocolade of aardbeien, maar het im muunsysteem wordt niet in werking gezet. Vaak is het zo dat je een beetje wel kunt ver dragen maar dat bij een teveel het lichaam ineens ziektever schijnselen vertoont, zoals rood worden of blaasjesvorming en jeuk. Bij allergie zijn de ziekte verschijnselen zwaarder en langer aanwezig. Dan kan het gaan om astma of bronchitis, hooikoorts, eczeem of galbul ten, opgezette keel en mond. Algemene klachten zoals hoofdpijn, migraine, moeheid, concentratiestoornissen, hyper actief gedrag en gewrichts klachten komen bij allebei voor. Deze klachten kunnen echter ook bij andere ziekte beelden optreden dus moet er altijd een goede diagnose wor den gesteld." De informatiea vond van de NVAS wordt op dinsdag 1 november gehouden in ontmoetingscentrum Dau- wendaele in Middelburg-Zuid en begint om 19.30 uur. Spre kers zijn de Walcherse kinder arts drs.V.R.Drexhage en dië tiste A. v.d. Hoop. Na de pauze kunnen vragen worden gesteld. Wilt u meer weten over de NVAS dan kunt u bellen met Anneke de Leeuwen, 01184-68294 of met de NVAS zelf, 033-654964. De herfst is weer in volle glorie aangebroken. De bladeren nemen hun herfstkleuren aan in allerlei tinten rood en geel. Het verkleuren van het blad heeft te maken met verandering van de sapstroom. Voordat de bladeren vallen worden de voedingsstoffen teruggesluisd naar de bomen en dat is onder meer het geval met het bladgroen. De andere kleurstoffen in het blad blijven aanwezig en daar zijn de fraaie kleuren die de bladeren aannemen aan te danken. Daardoor kunnen we voor het vallen van de bladeren nog even genieten van de bonte kleurenrijkdom in het bos. Onder invloed van de lagere temperatuur en de kortere dagen komen de levensprocessen in bomen en struiken op een laag pitje te staan. De opname van water bijvoorbeeld komt stil te liggen. Juist daarom is het vgn belang dat bomen in de winter hun blad verliezen. Zou dit niet het geval zijn, dan zou de boom compleet uitdrogen, omdat de verdamping van vocht via de bladeren heel snel gaat. Voordat de bladeren vallen wordt aan de basis van de bladsteel een kurklaagje gevormd, op de plek waar het blad later los laat. Afgevallen bladeren hebben hun eigen functie in het bos. Ze vormen een dichte deken die veel vroeg ontluikende bosplanten en allerlei bodembewonende dieren tegen vorst beschermt. Als het verteringsproces van de bladeren inzet verschijnen allerlei zwammen en paddestoelen die het verteringsproces mogelijk maken. De voedingsstoffen die daarbij vrijkomen zijn een volgend seizoen weer beschik baar voor nieuwe groei. VLISSINGEN De Vlissing se afdeling van Amnesty Inter national begint op 20 novem ber met een actie door en voor jongeren. Aanleiding is het vijf-jarig bestaan van het Ver drag inzake de Rechten van het Kind. In dit verdrag, dat op 20 november 1989 werd opgesteld, staat dat kinderen recht heb- benop bijzondere bescherming, zorg en bijstand. Hoewel al meer dan 150 landen zich bij het verdrag hebben aangesloten, betekent dit niet dat het met die bijzondere be scherming, zorg en bijstand voor kinderen zo goed gaat. Integendeel: kinderen worden zelfs op grote schaal slachtof fer van wandaden die geen en kel mens mogen worden aange daan. Soms worden jongeren vervolgd om wat ze doen of zeggen, maar veel vaker omdat ze tot een bepaalde bevolkings groep behoren of een bepaalde sociale positie hebben. Jonge ren zijn daarbij soms zelfs spe- ciaal het slachtoffer van schen dingen, zoals bijvoorbeeld straatkinderen in veel landen. De actie reicht zich daarbij op enkele concrete gevallen, zoals de moord op straatkinde ren in Brazilië, de mishande ling van een zigeunerjongen in Bulgarije, de gevangenschap van een 12-jarige Tibetaanse kloosterlinge en de moorden op grote aantallen kinderen in Burundi en Ruanda. Amnesty heeft daartoe voorbedrukte kaarten en brieven ontworpen, die jongeren kunnen versturen. Scholen en jongerenverenigin gen kunnen hun medewerking aan de actie verlenen door een stand over de Amnesty-actie in te richten, schrijfactiviteiten te houden of een kerstviering in het teken van de Rechten van het Kind. Andere mogelijkhe den zijn een sponsoractie, een tentoonstelling of schilder- en gedichtenwedtrijden. Theo Goossens van de Amnesty werkgroep Vlissingen hoopt dat door de jongerencampagne een vaste verbinding met scho len tot stand komt en dat bij meer jongeren animo ontstaat om zich actief in te zetten voor Amnesty International. VLISSINGEN Op vrijdag 28 oktober maakt de NCRV-te- Ievisie opnamen van een koor- en samenzangavond die in het teken staat van 50 jaar bevrij ding van Walcheren. Medewer king verlenen het Middelburgs Kamerkoor, het Vocaal Ensem ble Sint Laurens en het Sou- burgs Koperkwintet. Bram Beekman bespeelt het orgel, terwijl de leiding van de sa menzang in handen is van Jan Stolk. De opnamen worden gemaakt voor het programma Het Ge zongen Woord. Er worden twee afleveringen samengesteld, waarvan de eerst wordt uige- zonden op zondag 6 november om ca. 16.30 uur via Nederland I. De tweede uitzending volgt in het voorjaar van 1995. In de eerste aflevering worden ook- mensen geïnterviewd die be trokken waren bij de bevrij ding van Walcheren. De opnamen beginnen om 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur en de toegang is gratis. VLISSINGEN Na veertig jaar Schwere Wörter gaat Bram Francke van het Delta College met pensioen. Maar Bram houdt niet van toespra ken en recepties en daarom kwam hij op het idee om ter gelegenheid van zijn afscheid een expositie in te richten. Geen expositie van grote na men maar een expositie van beeldende kunst, pennevruch- ten, hobby's en verzamelwerk van collega's van school. Zo wil Bram Francke, na veertig jaar als leraar Duits in het middel baar onderwijs werkzaam te zijn geweest, van het Delta College afscheid nemen. De titel van de expositie is 'Delta College - Passie na ar beid' en morgen, 27 oktober Bram Francke en zijn exposerende collega's. Vlnr. Loek West- veer, Liza van der Heijden, Tnny Vercouteren-van Oost, Bram Francke en Wim van der Heijden. foto piet davidse komt burgemeester opening verrichten. Rutten de Via hun kunstzinnig werk stel len medewerkers van het Delta College zich op een heel'eigen wijze aan hun collega's en leer lingen voor. Zij vertellen wat hen bezig houdt nadat zij de deur van de school achter zich hebben dichtgetrokken en de proefwerken en repetities heb ben nagekeken. En dat kan van alles zijn. De een verzamelt zilveren lepeltjes, de volgende kan mooi borduren en weer een ander is in de weer met verf. Bram Francke heeft de exposi tie ingericht samen met teken docent en beeldend kunstenaar Ko de Jonge. De expositie op de eerste ver dieping van het Delta College is nog te bezichtigen tot 2 de cember. Op dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur en op woensdag, donderdag en vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur. I

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1