LA GARE El. TOR O E KEUKENS VOOR KOSTPRIJS Fotoboek over Veere van vroeger COC is weer open Gekwetter in De Arne LEDERMODE ^EESTEtm^AffTJJENl Nieuwe ambtsketen voor Van der Doef Russula's Eerste overlast vuurwerk gemeld vanuit Westerzicht Verkeersopfrlscursus WN Vlissingse Stichting wil allochtonen aan het werk helpen Kijken naar de overkant "FRAGMENT" 20 21 Jongeren Geld DISCO CENTER ZEEUWSE GEZINS- EN HUISHOUDBEURS Nieuwe produkten, nieuwe a ideeën en nieuwe mogelijkheden. mt^nr 'f Natuurtip Wij presenteren u de nieuwe collectie 9 Exclusieve Leermode Riemen Accessoires Wij verzorgen al uw Informeer vrijblijvend: Café-Restaurant Kanaalstraat 82 - Oost Souburg - 01184-78143 3'ié 4 rf-(ï DE SCHELDEBODE 32 99e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE, MIDDELBURG EN VEERE TOTALE OPLAGE: 47.300 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR. -7-9 - VLISSINGEN - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. 301 M V WOENSDAG 12 OKTOBER 1994 VEERE Vorige week ver scheen een fotoboek over Veere in vroeger tijden. Het boek is samengesteld door J.H. Mida- vaine. In het boek behandelt hij de periode 1869-1945. Deze periode is niet zomaar gekozen, want juist aan het begin en aan het eind van die periode wer den in en nabij Veere grote waterwerken uitgevoerd. In 1868 was dat de aanleg van het Kanaal door Walcheren en in 1945 de afslutiing van het gat in de dijk bij Veere. Het water heeft in de loop van de geschiedenis altijd een grote betekenis voor Veere gehad. In de dertiende eeuw waren het vissers die zich op een kree krug vestigden. Deze vestiging groeide in de veertiende eeuw uit tot een klein dorpje, een zogenaamd 'vissershieken'. De handel, en dan vooral de wol- handel op Schotland zorgde er voor dat het kleine plaatsje spoedig uitgroeide tot een grote stad die kon concurreren met steden als Middelburg en Vlis- singen. De aanleg van het Kanaal door Walcheren gaf het stadje een heel ander aanzien. Een deel van de vestingwerken moest plaats maken voor een sluizen- complex waar vier jaar aan gebowd werd. Tijdens de inundatie van 1944 wisten de Veerenaar de voeten droog te houden door de toe gangswegen en de dammen met kistdammen en zand af te slui ten. De omwalling waarmee Napoleon in de Franse tijd de vesting verstevigd had deed de rest. De verbinding met Mid delburg werd een jaar lang on derhouden door schepen die verschillende malen per dag door het Kanaal door Walche ren voeren. Ook nu speelt het water nog een belangrijke rol: de water sporters zorgen voor een .voor name bron van inkomsten. Aan de hand van negentig fo to's neemt samensteller Mida- vaine de lezer mee voor een wandeling door de stad. „In deze uitgave komen allerlei ge beurtenissen die zich in boven genoemde periode hebben af gespeeld aan de orde" zegt hij. Daarnaast heeft hij ruimte ge laten voor 'zomaar een aantal Veerenaren'. Ook de visserij, de industrie, de kunstenaars en het verenigingsleven komen aan bod en natuurlijk niet te vergeten de schoolfoto's. De samensteller kon bij het samenstellen putten uit zijn ei gen verzameling prenten, brief kaarten, foto's en boeken, want hij is een enthousiast verzame laar. „Ik heb in de loop der tijden heel wat verzameld, Toch bleek mijn verzameling alleen onvoldoende om een zo gevarieerd en voor iedereen aantrekkelijk boek samen te stellen. Om dit te bereiken heb ik een beroep gedaan op Veerenaren en op mensen die vroeger in Veere hebben ge woond. Het enthousiasme was zo groot dat het nu al mogelijk is om nog een volgende deel samen te stellen". Veel hulp kreeg Midavaine van de heer J. Wisse. Wisse zorgde ervoor dat bij de foto's een passend onderschrift kwam te staan. Ook de namen van de personen op de foto haalde hij 1913. De school gaat uit, v.l.n.r. Dingenis Verburg, Ko van der Hooft, Gillis Poppe, Jaantje Luteijn, Mina Goedbloed, Debora Janse, Mina Luteijn, Jaantje de Bree, Meindert Commelin, Daan Groenenberg en Ko van de Broeke. boven water. Al zoekende ver zamelde hij tal van anektdotes die de mensen bij oude foto's wisten te vertellen. Veere in vroeger tijden kost 34,90 en is bij iedere boekhandel te koop. Puur voor de werkgelegenheid Door Johanna Brouwer VLISSINGEN Allochtonen aan het werk helpen. Dat is het belangrijkste doel van de pas opgerichte Stichting Werkgelegenheid Allochtonen. De stichting heeft voorlopig onderdak in een pand aan de Paul Krugerstraait 190. Y. Arslan, I. Cinemre, E. Gouadi en S. Ozdemir hopen dat de opmerking 'alweer een project voor buitenlanders, ik ben toch ook werkloos' dit keer achterwege blijft. Want onder de Nederlan ders van buitenlandse komaf is de werkloosheid hoog. In sommige gebieden zit wel zestig procent zonder werk. De stichting is opgericht naar je wel kennis nodig of iemand een voorbeeld uit de Randstad, die je wegwijs maakt in de „In de Randstad zijn al veel projecten voor werkloze al lochtonen" zegt Cinemre. „Zo als bijvoorbeeld de Werkwin kel voor Migranten waar men sen met allerlei vragen over werk en scholing terecht kun nen. Doordat die kantoren be mand worden door 'eigen men sen' die Turks en Arabisch spreken is de drempel veel la ger dan bijvoorbeeld die van het Arbeidsbureau. Onze men sen voelen zich daar niet vrij óm over hun problemen te pra ten. Bij de Werkwinkel hebben ze echt iets van 'hier kan ik mijn hart eens luchten'. Die kantoren in de Randstad zijn er al vijf jaar, en ook in Breda is er een". En ook in Zeeland komt nu een stichting die zich inzet voor de werkgelegenheid onder al lochtonen. Het doel is om een centraal kantoor in Vlissingen op te zetten en in de andere grote plaatsen in Zeeland steunpunten. Want in Zeeland zijn welis waar minder alloóhtonen dan in de Randstad, maar de pro blemen met de werkloosheid zijn hier net zo groot. Om daar wat aan te doen heeft de stich ting verschillende doelen. In de eerste plaats wordt er direct bemiddeld met bedrijven die allochtonen willen plaatsen op uitzendbasis. Daarnaast wil de stichting allochtonen helpen bij het opzetten van eigen be drijven. Want volgens Cinemre zijn er nog genoeg bedijfstak- ken waarin allochtonen een goede boterham kunnen ver dienen. „Denk maar eens aan de agrarische sector, lassers- en schoonmaakbedrijven. Maar om een bedrijf op te zetten heb wirwar van de Nederlandse wetgeving op dat gebied. En voor die steun zorgen wij." Een ander belangrijk doel van de stichting wordt gevormd door de allochtone jongeren. „We willen ze uit het circuit halen door intensief met ze te gaan praten. Dan gaan we om scholingsprojecten voor ze op zetten want er zijn nog steeds branches waarin ze wel werk kunnen vinden. Voor lassers en stratemakers is werk genoeg. We kunnen ook met een klein groepje jongeren een eigen be drijfje opzetten. Dat stimuleert ze om te werken want in een klein bedrijfje kun je niet zo makkelijk de kantjes er vanaf lopen. Want dan zeggen de an deren er iets van. Zo voorko men we dat jongeren hele da gen niets om handen hebben en van het een in het ander ver zeild raken." Speciale aandacht is er ook voor allochtone vrouwen. Oz demir: „De ouderen hebben van huis uit al weinig scholing en zitten vaak met een taalpro bleem. Maar ook bij jongere vrouwen van de tweede gene ratie, die in Nederland geboren zijn, komen nog taalproblemen voor. En dan zijn er nog jonge vrouwen, die rechtstreeks van het Turkse platteland komen en daar met een Nederlander van Turkse komaf zijn ge trouwd." Die komen hier in een land waarvan ze de taal niet beheersen en zien dat hun voormalige landgenotes zich een heel andere levensstijl heb ben aangemeten. Taalcursussen Enkele leden van de stichting. V.l.n.r.: B. Erra, J. Cinemre, een bezoeker, J. Arslan staan dan ook bovenaan het wensenlijstje van de stichting. Arslan: „Een ander probleem is dat de allochtone vrouwen best capaciteiten hebben, maar dat ze zelf niet weten wat ze willen en wat ze kunnen. Daarom wil len we ze eerst hier en daar wat werkervaring op laten doen. Dan kunnen ze later extra ge motiveerd aan de slag. Want een allochtoon moet altijd be ter presteren dan een autoch toon om dezelfde waardering te krijgen." En dat geldt natuur lijk niet alleen voor allochtone vrouwen, maar ook voor de mannen. Voor de huisvesting van de stichting en om de verschillen de projecten op te zetten is natuurlijk geld nodig. Daar voor heeft de stichting de ver- schillendè gemeentes in Zee land aangeschreven. De eerste afwijzing is al binnen: die van de gemeente Vlissingen. De ge meente vindt dat er al genoeg gedaan wordt en wijst in een brief op de bestaande voorzie ningen op het gebied van wel zijn, werkgelegenheid en on derwijs. „Nou dan mogen ze ons wel eens komen vertellen welke instellingen dat zijn" zegt Arslan strijdlustig. „Er zijn wel allerlei clubjes voor Turken, Marokkanen en andere buitenlanders, maar die zijn er vooral voor de gezelligheid. Wij zijn er puur voor de werkgele genheid. Maar ja, het maakt de gemeente waarschijnlijk niet uit of de subsidie besteed wordt aan cultuur of werkgele genheid". Arslan wil meteen ook een wijdverbreid misverstand uit de weg ruimen. „'Buitenlan ders krijgen zoveel', wordt er dan gezegd. Maar de mensen vergeten dat van de zeven a acht miljoen op jaarbasis ze ventig procent opgaat aan per soneelskosten. En dat perso neel bestaat weer voor tachtig procent uit autochtone Neder landers. Zo komen natuurlijk wel de praatjes in de wereld en die zijn weer een goede voe dingsbodem voor discrimina tie. Want over het laatse kun nen de bestuursleden ook wel het een en ander vertellen! De oprichters van de stichting FOTO PIET DAV1DSE hopen natuurlijk dat hun werk in de toekomst overbodig wordt. Voorlopig is het nog bittere noodzaak en eenbeetje steun kan de stichting wel ge bruiken. „Wij willen ook graag vrijwilli gers uit het bedrijfsleven bij ons werk betrekken", zegt Ci nemre. „En dan denk ik vooral aan Vutters en gepensioneer den. Mensen met kennis van zaken die actief met ons mee kunnen denken." Dat de gemeente hun plan niet wil steunen betreuren ze. „De gemeente zou ons initiatief juist toe moeten juichen. Het is tenslotte een probleem van de héle gemeenschap, niet alleen van allochtonen." <U De WOV, de Wester schelde Oever Verbinding is de laatste weken weer volop in het nieuws. Een geboor de tunnel met daarin een snelle autobaan verzekert ons 24 uur per dag van de verbinding Zeeuws Vlaanderen/Midden Zeeland vice versa. De verwezenlijking van dit plan heeft heel wat voeten in de aarde en het ziet er niet naar uit dat de WOV er komt. Aan gedeputeerde Hennekeij zal het niet liggen, die werkt zich uit de naad om het project financieel rond te krijgen. Een felle tegenstander van Hennekeij's ambities is Tony van Verre. Die ziet absoluut niets in de WOV-plannen en laat dit via de regionale pers regelmatig weten. Als de WOV er nu toch niet komt dan kan de heer Hennekeij zich misschien inzetten voor een betere bewegwijzering via de Liefkenshoektunnel. Rijdend over de A58 bij Bergen op Zoom staat wel Antwerpen aangegeven maar niet: Hulst, Terneuzen of Sas van Gent. Sinds kort staat er bij de afslag Antwerpen een bord van de winkeliersvereniging 'Vestingstad Hulst' en dat is al. Wanneer je in België rijdt, dan wordt slechts verwezen naar Rotterdam en Bergen op Zoom, niet naar Goes, Middelburg of Vlissingen. Als waardering voor de inspanningen van Hennekeij en Tony van Verre plaatsen we op de Scheldedijk in Terneuzen en Ellewoutsdijk een gedenkteken voor hen. 'n Kei met inscriptie en daarbij een 'Hennekeijker' en een 'Tony van Verrekijker' zodat we rustig naar 'den overkant' kunnen turen. Cameleon. (ADVERTENTIES) OUDE VISMARKT 2 - GOES VRIJDAG 14 OKTOBER SPETTEREND FEEST MET met bekende nummers van o.a. the Police, the Rolling Stones etc. ZEELANDHALLEN - GOES XtllLt OKTOBER 14-22 uur donderdag OKTOBER 14-22 uur vrijdag OKTOBER 10.30 -18 uur VLISSINGEN Burgemees ter Van der Doef krijgt een nieuwe ambtsketen. De ouwe werd deze zomer gejat en sinds die tijd gaat de burgemeester ketenloos door het leven. Nu is dat niet zo bezwaarlijk, maar omdat er in november koninklijk bezoek verwacht komt moest er toch een nieuwe komen. De edelsmeden Henk en Ingrid van der Kooij zijn op dit moment druk bezig met het vervaardigen van de ambtske ten. Het wordt een tijdloos mo del. „Niet zo heel modern maar toch ook niet klassiek. Ik heb me de laatste tijd natuurlijk verdiept in wat er zoal op ambtsketengebied gemaakt wordt maar je weet echt niet wat je ziet. Het lijtk wel of de tijd in 1950 stil is blijven staan." Maar de gemeente Vlissingen gaat met zijn tijd mee en laat zijn burgemeester een heden daags model aanmeten. Aan de nieuwe ambtsketen hangt een prijskaartje van vijfduizend gulden. In de vergadering van 27 oktober wil de burgemeester de nieuwe keten showen. (ADVERTENTIE) ZIE ONZE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT GOES RINGBAAN WEST 2b - 01100-16451 Als de zomer ten einde loopt en het een paar weken niet te koud en regenachtig is geweest, breekt het grote herfstfeest van paddestoelen weer aan. In beuken- en eikenlanen verschij nen dikbuikige boleten, in weiden heksenkrin gen van champignons en in bossen de tot de mooiste paddestoelen behorende russula's. Het kleurenpalet van de russula's bestaat uit groen, paars, lila, rood, geel, bruin, wit en vele tussenliggende kleuren. Russula's lijken alle maal een beetje op elkaar door hun vaak korte stelen en afgeplatte hoeden. Zij behoren tot de plaatjeszwammen waartoe ook de wellicht meest bekende paddestoel de vliegenzwam behoort (rood met witte stippen). De sneeuw witte plaatjes staan mooi strak gespannen tussen de hoed- rand en de steel. Het vlees is vrij brokkelig en de kale steel heeft nooit een ring of knol. In ons land komen zo'n honderd soorten russula's voor. Enkele veel voorkomende soorten zijn: gele russula, roze russula, braak russula en berijpte russula. Russula's groeien altijd bij bomen waarmee ze in symbiose leven, een samenlevingsvorm waarmee een zowel voor de boom als de paddestoel gunstige uitwisseling van voedsel plaatsvindt. Ook veel andere paddestoelfamilies zoals bole ten, melkzwammen, ridderzwammen en amanieten kennen een dergelijk samenlevingscontract. Het ondergrondse zwam- 'dradennet (mycelium) van een paddestoel groeit in een om de fijnste worteltjes van van de bomen. Sommige paddestoelen zijn hierin zeer kieskeurig en kunnen slechts met één plantesoort leven. Russula's vind je zowel in naaldbossen (dennen) als in loofbossen (berken, eiken en beuken). Sommi ge soorten zijn eetbaar, de giftige soorten zijn vaak herken baar aan hun peperachtige smaak. Sommige mensen hebben angst paddestoelen aan te raken, geheel onterecht. Er is geen enkele paddestoel, hoe vergiftig ook, waarvan de aanraking alleen al schadelijk zou kunnen zijn. Zelfs van de allergiftig- ste kun je gerust een stukje proeven, wat soms noodzakelijk kan zijn om de soort een naam te geven. Een aantal regionale natuurverejiigingen houdt rond deze tijd excursies. Het is zeer de moeite waard een keer mee te gaan. Afhankelijk van het weer is vaak tot diep in de herfst van de vormen- en kleurenrijkdom van paddestoelen te genieten. VLISSINGEN Het is nog lang geen oudejaarsdag, maar toch zijn de eerste vuurwerk knallen al weer gehoord. Zulks tot grote ergernis van mensen die daar niet van gediend zijn. Een van die mensen is meneer Linn uit Westerzicht. „Vorige week werd er al weer volop vuurwerk afgestoken in het tunneltje bij Bossenburg, ach ter de scholengemeenschap Weyevliet. En dat is echt heel erg hinderlijk. Ik had bijvoor beeld mijn oude moeder op visite die de oorlog nog heeft meegemaakt en die zie je dan echt ineenkrimpen bij iedere knal. En de politie doet er ook helemaal niets aan. Ik heb al wel vijftig, wel honderd keer gebeld maar ze zeggen steeds dat ze geen mankracht hebben om te komen kijken. Ik wil de ouders er dan ook op wijzen dat het vuurwerk dat nu al in België te koop is bij ons nog lang niet afgestoken mag worden. Ook de rector van de school heb ik gebeld. Die zou de boodschap aan de leerlingen doorgeven. Maar ik houd mijn hart vast, want volgende week is het herfstvakantie en dan verwacht ik weer vèel over last." MIDDELBURG Het COC aan de Eigenhaardstraat moest vorige maand de deuren van het café sluiten wegens een gebrek aan vrijwilligers. Dit bericht bracht een stroom reac ties teweeg en daarom is het café nu weer open. Naast de normale openingsdata op woensdag, vrijdag en zon dag komen er speciale avonden op 22 en 29 oktober. Op 22 oktober is er een najaarsparty en 29 oktober is er een man- nenavond. ARNEMUIDEN Ruim dui zend vogels in alle soorten en klassen bevolken van 20 tot 22 oktober het verenigingsgebouw De Arne te Arnemuiden. De vogelliefhebbers van Zanglust houden dan een Internationale Vogeltentoonstelling. Als extraatje wordt de regio show van de Japanse meeu wenclub en de Nederlandse Ze bra vinkenclub gespeeld. De tentoonstelling is geopend op donderdag van 20.00 tot 22.00 uur, op vrijdag van 13.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. SEROOSKERKE Veilig Verkeer Nederland begint maandag 31 oktober een ver- keersopfriscursus voor alle weggebruikers. In vijf wekelijkse lessen van een uur theorie en een uur praktijk wordt het hele nieuwe reglement verkeersregels aan de orde gesteld. Aan de hand van dia's worden verkeerssi tuaties besproken. De cursus wordt gegeven in De Zandput, om 20.00 uur. De kosten bedra gen 25,- voor vijf lessen. Vopr deze cursus kimt u zich aan melden bij mevrouw De Nood, tel 01180-14496. (ADVERTENTIE) O U T S <D C 1? Nu diverse aanbiedingen met KORTINGEN TOT 50% Bellaniypark 54 - Vlissingen - 01184-13919

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1