OPRUIMING 5 KORTINGt ZIJNEN OR O Peuters krijgen Mondriaanbord tc's Speleologen beklimmen reservepeiler Op naar de 10.000 Bibliotheek vertoont twee films over de droogvalling Open dag noodopvang asielzoekers 'hotel Dix' cd Songfestival JACKS - COATS en MANTELS Concert 25+-AVOND FOTOSTUDIO SCHUILWERVE ZiU fi-H Gezamenlijke expositie in Zeeuwse bibliotheek OV-jaarkaart V SHOWROOMKEUKENS damesVmode Natuurtip Bevrijden Caissons Kreken GOES DISCO CENTER vrijdagavond 7 oktober Die maak je bij: Scheldestraat 42 - Vlissingen - 01184-17244 «•gat 99e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE MIDDELBURG EN VEERE TOTALE OPLAGE: 47.300 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. 301 M V WOENSDAG 5 OKTOBER 1994 VEERE Delta-Expo heeft de 7e Nationale Wetenschaps dag op zondag 9 oktober aan gegrepen om vier speleologen de reservepijler in het voorma lige bouwdok van de Ooster- scheldekering te laten beklim men. Het publiek kan de leden van de Nederlandse Speleolo- genvereniging vanaf de kant aan het werk zien. De rond vaartboot van Delta-Expo zal ook langs de reserverpijler va ren. i Het viertal zal vanaf de 25 meter hoge top in het caisson gedeelte van de pijler afdalen, tot ongeveer 12 meter onder de zeespiegel. Zij zullen van deze immense, circa 7500 m3 meten de ruimte video-opnamen ma ken, zodat bezoekers van Del- ta-Expo deze te zijner tijd ook kunnen zien. De speleologen gaan na in hoe verre de reservepijler bij Neel- tje Jans, het voormalige wer- keiland van rijswaterstaat, ge schikt is om als oefenwand te dienen voor met name Zeeuwse bergbeklimmers. Ook zullen zij bekijken of de caisson als oe fenruimte voor speleologen kan worden gebruikt. Door dit soort activiteiten hoopt de Stichting Delta-Expo extra be zoekers naar Neeltje Jans te trekken. Het thema van de Nationale Wetenschapsdag is 'kleur of kleur bekennen'. De onderwer pen van een drietal lezingen in het Tops-huis sluiten daarbij aan. "Dolfijnen geven de Noordzee kleur" vindt Henk Baptist, onderzoeker van het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ). Volgens hem lijkt het niet onmogelijk dat op termijn zelfs orka's de Noordzee gaan bevolken! De lezing begint om 13.00 uur. 'Groene dijken, goede dijken?', is de intrigerende titel die Jon Coosen, eveneens van het RIKZ, aan zijn uiteenzetting heeft meegegeven. Op Neeltje Jans loopt al jaren een proef met een 'dijktuin': verschillen de soorten steen worden getest op duurzaamheid, golfbèsten- digheid en levensmogelijkheid voor planten en dieren. Dat laatste staat in Zeeland extra in de belangstelling omdat de afgelopen decennia op vele dij ken rond de Oosterschelde de zeer specifieke flora en fauna zijn verdwenen. Planten en dieren werden bedekt met as falt en bitumen. De taaiheid daarvan belette ze terug te ko men. Aanvang lezing 14.30 uur. 'Zwarte schuiven, witte schui ven'. Dat is het thema van Han Jeramiasse van Rijkswaterstaat Deltakust. Het geeft aan wat de bezoekers van Neeltje Jans de komende jaren kunnen ver wachten: ruim dertig van de 62 schuiven van de Oosterschelde- kring krijgen een andere grijs witte kleur. Problemen met de verf maken dit vervroegde groot onderhoud noodzakelijk. Er zouden aanvankelijk drie lagen coating op de schuiven worden gespoten maar doordat er bij de bouw van de kering vertraging was ontstaan, werd besloten met twee lagen te vol staan. De verflaag vertoont nu haarscheurtjes. Daarom is eer der een schilderbeurt nodig dan de bedoeling was. Aanvang lezing 16.00 uur. Op de Nationale Wetenschaps dag is het bezoek aan Delta- Expo gratis voor iedereen die een bon uit de programmak rant kan overhandigen. Deze programmakrant ligt sinds half september in bibliotheken, bij VVV's en boekhandels. De nor male toegangsprijs bedraagt 15.- (passen en jeugd 10.-) De stormvloedkering. Voor de reservepeiler in de Oosterschelde is wellicht een nieuwe toekomst weggelegd. FOTOARCHIEF DE STEM WEEKBLADEN iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiimimiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimil min ui Inundatie van Walcheren herdacht Sinds enkele weken is Het Zeeuwse Landschap weer bezig met een grote wervingsaktie voor het vergroten van de achterban. Het tijdschrift Zeeuws Landschap is de hele provincie huis- aan-huis bezorgd met een uitnodiging om donateur van de stichting te worden. Momen teel stromen dagelijks vele tientallen acceptgi rokaarten van nieuwe donateurs binnen. Nog even in dit tempo doorgaan en dan kan de tienduizendste begunstiger worden ingeschre ven. Daarmee wordt Het Zeeuwse Landschap één van de grootste Zeeuwse organisaties. De groei is vooral de laatste tien jaar gerealiseerd. In 1985 bedroeg het aantal donateurs ongeveer 2200. Dankzij een aktie in het kader van het 50-jarig bestaan van de Stichting verdubbelde dat aantal in 1986. In 1987 werd de 5000e donateur verwelkomd en in 1991 de 7500e Momenteel ligt de stand even boven de 9600. Voor Het Zeeuwse Landschap zijn er twee reden om zo aktief te werken aan het vergroten van de achterban. In de eerste plaats is er natuurlijk de financiële steun en dat is in deze tijd van een terugtredende overheid zeker geen overbodige luxe. Maar zeker zo belangrijk als de financiën is de morele steun. Een grote krachtige organisatie kan de overheid en andere gesprekspartners met meer gewicht benaderen dan een klein groepje hobbyisten. De doelstelling van Het Zeeuw se Landschap is ook veel meer dan een uitgedijde hobby. Het gaat om het behoud van het landschap en de natuur waar iedere bewoner dagelijks mee in anaraking komt. Een doelstelling dus die iedereen aangaat. MIDDELBUh oktober tot In de Zeeuwse Bibliotheek is van 3 en met 5 november van dit jaar de expositie 'Water over Walcheren' te zien. Aanleiding is het feit dat vijftig jaar geleden Walcheren door de geallieerden onder water werd gezet om de Duitsers te verdrijven. De expositie is een gezamenlijk initia tief van St. MICMEC Walcheren en het Waterschap Walcheren, met de Zeeuwse Bibliotheek als derde organiserende instantie. Rode draden in de tentoonstel ling zijn zeewering, natuur en landschap. Deze belangrijke facetten van Walcheren wor den belicht in hun situatie vóór, tijdens en na de inunda tie. Ook wordt een blik op de toekomst geworpen. Deze opzet maakt het mogelijk het Wal cheren van vóór de inundatie te vergelijken met het Walcheren van daarna, en vervolgens te constateren dat de inundatie, 'het offer van Wacheren', heel veel heeft veranderd. Uitge breid wordt stilgestaan bij het dichten van de dijkgaten en de periode van wederopbouw en herinrichting daarna. De expositie bestaat voor een groot deel uit foto's, maar ook zijn er maquettes, miniatuur werktuigen, waterbouwkundig gereedschap en andere voor werpen te zien. Centraal in de opstelling staat een kaart van het sterk verkavelde Walcheren van voor de Tweede Wereloor- log. Het vooroorlogse Walcheren werd wel 'de tuin van Zeeland' genoemd. Wordt het tegen woordige Walcheren geken merkt door flinke lappen land bouwgrond omzoomd door meestal rechte wegén en sloten, vóór 1944 waren de kavels veel kleiner met daartussen veel be groeiing. Dat Walcheren had ook kerkepaadjes, heel veel weidevogels, kievitsbloemen, meidooms... Het is allemaal weggevaagd door het zoute water. In oktober 1944 werden de dij ken van Walcheren op verschil lende plaatsen gebombardeerd. Er ontstonden vier bressen met een totale breedte van maar liefst negenhonderd meter, waardoor de Noordzee niets ontziend naar binnen kwam. Deze bressen waren - in tijds volgorde van de bombarde menten - geslagen in de dijken bij Westkapelle, Vlissingen (Nolle), Ritthem (Rammekens) en Veere. Dit moedwillig onder water zetten van land (inundatie) had een strategisch doel. De gealli eerden voerden de bombarde menten uit om de Duitsers die zich op Walcheren hadden ver- schansd, door het water te ver jagen, teneinde de vaarroute naar de belangrijke havenstad Antwerpen te kunnen beheer sen en vandaaruit België en Zuid-Nederland te bevrijden. Die opzet lukte en leidde uit eindelijk ook tot de bevrijding van de rest van Nederland. De dijkgaten werden al gauw door de kracht van de zee gro ter en Het was dus zaak om snel de dijken te herstellen. Maar dat was geen eenvoudig karwei in oorlogstijd, toen het voor het dichten benodigde materiaal, materieel en mankracht niet ter plaatse was en ook niet makkelijk ergens anders van daan gehaald kon worden. Het duurde dan ook bijna een jaar voordat het eerste gat (de Nol le) dicht was. Dit werk werd gedaan door een speciaal in het leven geroepen afdeling van Rijswaterstaat: de Dienst Dr oogmaking Walcheren. De droogmaking van Walche ren is een mijlpaal in de ge schiedenis van de waterstaat; nooit eerder werd op vier met elkaar samenhangende plaat sen tegelijk zo'n hevige strijd met onze oervijand de zee ge streden. Er waren tal van te genslagen, maar ze werden tel- MIDDELBURG In de aula van de Zeeuwse bibliotheek aan de Koüsteensedijk wordt donderdag en vrijdag de speel film De dijk is dicht vertoond. Dit omdat het binnenkort vijf tig jaar geleden is dat Walche ren werd bevrijd. In het voor programma wordt de film Ei land van vertrouwen van John Femhout getoond. De dijk is dicht is een negentig minuten durende zwart/wit film met Kees Brusse in de hoofdrol. De film werd ge maakt in 1950. De Rotterdam mer Bert Verbloeme reist naar Westkapelle af om daar zijn schoonouders te ontmoeten. Zijn echtgenote Els is in 1944 bij het bombardement omgeko men in de molen. Hij bezoekt het graf op de begraafplaats achter de toren en beleeft in flash-backs de laatste oorlogs jaren waarin hij naar Walche ren probeert de reizen. In de Biesbosch raakt hij gewond. Bert Verbloeme raakt onder de indruk van de ijver en het optimisme van de Westkappe- laars. De wederopbouw is in volle gang en ook hij ziet de toekomst weer met vertrouwen tegemoet. In de film Eiland van vertrou wen (twintig minuten) is Wal cheren na de droogvalling te zien. De zoute grond wordt verbeterd, er worden bomen geplant en nieuwe sloten ge graven. Als gevolg van de her verkaveling verhuizen veel boeren noodgedwongen naar de Noordoostpolder, waar vol op ruimte is. Toegangskaarten kosten vijf gulden en zijn verkrijgbaar bij de bibliotheek. De Boomdijk bij Ritthem na de droogvalling van Walcheren. Alle bomen zijn doodgegaan door het zoute water. FOTO:IES LAMAIN CNl OVEE—jaarkaart, OWEE—jaarkaart. Kortgeleden werd studerend Nederland opgeschrikt door het veranderde gebruik van de OV - jaarkaart. Het reis document kost Rijks'schatkist en Neerlands grootste vervoersbedrijf te veel geld. Dus studentjes... inleve- ren!!! Inleveren van je vrije reismogelijkheid, kiezen moet je, doordeweeks of tussen vrijdag 19.00 uur en maandag 04.00 uur. Buiten die tijden kaartjes kopen met korting, zodat het drukker wordt aan de loket ten en bij de kaartjesautomaten. Gevolg: meer men sen gaan hun trein net missen. Met deze nieuwe maatregel is in Den Haag weinig of geen rekening gehouden met Nederland buiten de Randstad. We kunnen rustig stellen dat de Waddeneilanden, Zeeuws-Vlaanderen en sommige Zeeuwse schierei landen weer tot de Overzeese gebiedsdelen gerekend worden. Er zijn beleidsbepalende ambtenaren voor wie Nederland buiten het vierkant Amsterdam - Den Haag-Rotterdam-Utrecht ophoudt. Maar goed of slecht, het reizen voor studerenden wordt gewijzigd en inventief als studenten zijn, zullen ze hun weg wel vinden. De zegeningen van het Openbaar Vervoer zijn immers niet op de vingers van een hand te tellen. In het licht van deze maatregelen blijft het ons echter verbazen, dat de N.S. royaal ieder jaar al de ministers en staatssecretarissen een treinjaar- kaart cadeau geeft. De leden van het kabinet kunnen zo de dienstauto ontzien. Als de paarse excellenties dan eerste klas in de trein zitten kunnen ze er eens goed over nadenken waarom de studenten OV- jaarkaarhouders paars zien. Precies, omdat het kabinet hen in de kou laat staan. Cameleon. C kens weer overwonnen. Er werd geïmproviseerd als nooit tevoren. Voor het eerst werden caissons gebruikt als dichtings materiaal. In 1953 werd ge bruik gemaakt van de ervaring die met deze dichtingsmethode op Walcheren in 1944 was op gedaan. Na de Nolle werden ook de dijkgaten bij Westkapelle, Veere en Rammekens gesloten. Februari 1946: Walcheren heeft de zee weer buitengesloten. Kosten: ongeveer dertig mil joen gulden. Het herstel, van het verdronken eiland kon beginnen. De grond was dood en moest vervangen worden. Nieuwe bomen en struiken werden geplant. Wal cheren werd tegelijk opnieuw (ADVERTENTIE) ingericht; grotere, rechtere ka vels landbouwgrond, nieuwe wegen en watergangen. Deze grootscheepse operatie (de her verkaveling van Walcheren) duurde van 1947 tot 1960 en kostte om en nabij de zeventig miljoen gulden. Achter de dijkgaten van '44 RINGBAAN WEST 2b - 01100-16451 VLISSINGEN Henk West broek presenteert zondag (9 oktober) de finale van het VA- RA-kindersongfestival. De uit zending wordt op 12 november uitgezonden op de televisie. De Zeeuwse kleuren worden verdedigd door Eefje van den Berg uit Middelburg. Zij won in augustus de provinciale voorronde met het liedje 'Mijn vader is een ster'. Met dit liedje gaat zij ook de finale in. De finale in het Arsenaalthea ter begint om 16.00 uur. Hier voor zijn geen kaarten meer beschikbaar. Wel voor de gene rale repetitie. Deze begint om 14.00 uur. Het enige verschil met de echte finale is dat er geen jury-uitslag komt. Generale repetitiekaartjes kos ten vijf gulden zijn vanaf vrij dag in de voorverkoop bij het VVV aan de Nieuwendijk. waren door de sterke eb en vloed-beweging diepe geulen in de grond ontstaan. Die geulen kennen we nu als unieke na tuurgebieden: de Nollekreek, de Westkapelse Kreek, de Veerse Kreek en de Ramme- kenskreek. Relatief jonge na tuur, maar nu al niet meer weg te denken uit het Walcherse lanschap. Daarom besteedt het waterschap veel zorg aan de waterkwaliteit van deze schit terende Walcherse rijkdom men, die een regelrecht gevolg zijn van de inundatie van 1944. Voor de St. MICMEC Walche ren is deze expositie een onder deel van een groot inundatie project. Er wordt verder een (ADVERTENTIES) Mooi en warm zijn onze boekje uitgegeven, een lesdoos aangeboden aan het onderwijs en een fietstocht (met route boekje) uitgestippeld. Tijdens hun volgende week ge plande reünie op Walcheren zullen de toenmalige medewe- kers van de Dienst Droogma king Walcheren op uitnodiging van het waterschap de exposi tie bezoeken. VLISSINGEN Ruim een jaar geleden ging de noodop vang voor asielzoekers in hotel Dix aan de dr. Ottestraat van start. Het afgelopen jaar is er flink veranderd en verspijkerd. Wethouder Poppe-de Looff vericht op 8 oktober om 14.00 uur de officiële opening van de eetzaal die ook als recreatie ruimte dient. Tussen 14.00 en 17.00 uur kunnen buurtbewo ners een kijkje komen nemen. Tijdens de open middag zijn er allerlei activiteiten, zoals sc- mincken voor kinderen een ballonnenwedstrijd. Ook tre den mimespelers op. De bewo ners hebben een tentoonstel ling ingericht over de landen waar zij vandaan komen en zij verzorgen drankjes en hapjes. De vreemdelingendienst van de politie en het buro voor echtshulp zijn aanwezig om in formatie te verstrekken over zaken als de asielprocedure. Op dit moment hebben 65 mensen van verschillende nationalitei ten en leeftijden in hotel Dix een tijdelijk onderdak gevon den. MIDDELBURG Zaterdag 15 oktober geeft het Icarus En semble een concert in de Klo veniersdoelen. Er worden wer ken uit de barok ten gehore gebracht van,onder andere Jo- hann Sebastian bach, henry Pureed, Georg Philip Telemann en Willem de Fesch. Het concert op 15 oktober be gint om 20.30 uur. De toe gangsprijs bedraagt vijftien gulden. st. jacobspassage 31, vlissingen OUDE VISMARKT 2 - GOES MIDDELBURG Het kindercentrum Het Kinderbolwerk aan de Nederstraat heeft onlangs een eigentijds speelbord in gebruik genomen. Op deze borden kunnen kleine kinderen blokjes verschuiven tegen een achtergrond van Mondriaan-motieven. Ernst Radius van Het Kinderbolwerk kwam op het idee om de speelborden te laten maken omdat kinderen hiermee zelfstandig kunnen spelen. De Mondriaan-kleuren en. vormen maken de speelborden voor jonge kinderen erg aantrekkelijk. De borden werden gemaakt en beschilderd door de Stichting Arbeidsproject Walcheren FOTO.ERNST RADIUS

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1