Schaerf zet Vleeshal vol tegenstellingen in de sport The Duth Tuba Quartet Wandelen voor Toon 'Slik op de weg' moet ongevallen terugbrengen Zuidelijk Toneel speelt O'Neills Rijkemanshuis Dames van Jong Ambon weten flink te scoren DE SCHELDEBODE onto? Pet's Place sponsort tafeltennisvereniging 2.25 2.25 0.90 1.85 ALS 'N ZONNETJE Adverteren in geeft een verbluffend effect SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 28 SEPTEMBER 1994 DE OPPERSTE VERWENNING AMANDO AFTERSHAVE NATRENA ZOETJES meergranen- brood suiker brood croissant vruchtencake- gebak 01180-28469 10 oliebollen voor 6.50 BAKKERIJ J DAMPLEIN Zo loopt 'n Gazelle Geruisloos, vederlicht en toch oerdegelijk. Echt 'n fiets waar je jaar in jaar uit plezier van hebt. Gazelle maakt fietsen leuker. MIDDELBURG BREEWEG 17-24 TEL. (01180)131871 Actie voor extra aandacht landbouwverkeer tijdens oogstperiode 308 Palacio drielaags "Luxury Toilet Paper" in de kleuren blauw, pink pastel en pêche. Zacht en sterk KOMPLEET GOEDKOOP, BIJ CENCY! Amando noir, Amigo of Romano Aftershave spray voor.... - Vertrouwde merkkwaliteit, design verpakking helemaal in stijl met de gratis design lepeltjes. 1200 zoetjes nu van 14.95 voor... Do.-Vr.-Za. van 2.25 voor Telefoon: elke donderdag DAMPLEIN 14-16. TEL. 28469 MIDDELBURG Vanzelfsprekend bij: "friet Voskamp RIJWIELEN MIDDELBURG Eran Schaerf heeft in de Vleeshal zijn eerste grootschalige pro ject uitgestald. Het is tegelijke zijn eerste solopresentatie in Nederland. Hoewel Eran Schaerf (1962) op de laatste Documenta, de Biënnale van Venetië (Aperto) en Sonsbeek (1993) te zien was, is hij in Nederland nog niet erg bekend. Daar zal wellicht verandering in komen nu hij ook deelneemt aan de groepstentoonstelling in het Museum voor Hedendaagse Kunst in Gent (This is the show and the show is many things, vanaf 18 september) en in ok tober een samenwerkingspro ject met Jan van Grunsven in Stedelijk Buro Amsterdam laat zien. Op de dag van de opening werd tegelijk zijn boek Folding Pu blic Plans in de Vleeshal ten doop gehoudén. Dit boek is een eo-produktie van Portikus uit Frankfurt am Main en de Vleeshal en uitgegeven door Imschoot, uitgevers in Gent. Het boek is een zelfstandige publicatie, maar de daarin af gedrukte tekst ZAUN-TOWN speelt op een andere manier een essentiële rol in zijn werk voor de Vleeshal. Dit hergebruik van dezelfde elementen uit het eigen werk (voorwerpen, attributen, woor den) is een wezenlijk onderdeel van Eran Schaerfs werkwijze. Een ander» context geeft een andere betekenis zodat hetzelf de steeds anders gedefinieerd kan worden. Betekenis komt in zijn werk, behalve door het creëren van een andere context, ook tot stand door het al dan niet op zettelijk tegenover elkaar plaatsen van tegenstellingen en opposities. Het is aan de toe schouwer om in het tussenlig gende gebied die betekenis te geven; waarbij betekenis niet een vaststaand gegeven zal zijn maar op de wisselende kruis punten van individueel getrok ken lijnen tijdelijk beleefd kan worden. Voor de tekst ZAUN-TOWN is de Vleeshal de andere gewor den. Geschilderd op een hon derden meters lang lint vouwt dat zich in een smalle baan van het begin van de Vleeshal tot even voor het midden; daar waar die stopt neemt een op een cassetterecorder ingespro ken stem de tekst over en zet hem voort in een Nederlandse vertaling. Deze tekst is gecomponeerd uit citaten, toespelingen en eigen wendingen; hij laat zich lezen als een gedicht, als een filosofi sche verhandeling en als een autonoom werk waarin meta foren werkelijkheid geworden zijn. In het september-nummer van de Vlaamse kunstkrant De Witte Raaf staat deze tekst paginavullend in een Neder landse vertaling afgedrukt en zal door deze zelfstandige pre sentatie weer anders gelezen Wordeir dan in de context van het boek en het werk in de Vleeshal. Het begin en het eind van het "leeslint" worden gemarkeerd door meters groot, gevouwen en opgerold zeildoek. Het doek aan het begin is bedrukt met aanhalingen uit de te horen songs (We is o.k. van Laura Logic; Ne me quitte pas in een live- en studioversie van Nina Simone; Port d'Amsterdam in een hebreeuwse versie van Co- rinne El-Al en een Engelse ver sie van David Bowie; Summer time in twee versies en lengtes, een van Janis Joplin en een van Billie Holiday; een song met gesampelde stem van Margaret Thatcher, groep onbekend); het doek aan het eind met een levensgrote reproduktie van een door Erich Mendelsohn ontworpen slaapkamer. Door de deur van deze slaapkamer steekt de contour van een tekstballon, zoals die in strips getekend wordt en de ruimte van het gesproken/geschreven woord aangeeft. Naast de slaapkamer is de tekening van een gezicht, voorzien van een lege tekstballon afgedrukt. Over de doeken en het lint, haast tegen het plafond aan, spant zich door de ruimte een oranje koord, dat een abstracte vertaling lijkt van de tekstbal lon en tegelijk een andere ruimte markeert. De op een markt gevonden Chinese bas ketbal-pet volgt als een papier tje aan een vlieger zijn denk beeldige weg langs het touw. De tegenstellingen in het werk voor de Vleeshal zijn legio: het gedrukte woord tegenover het gesproken woord en dat weer tegenover het gezongen woord; de ene versie van een lied te genover de andere: de ene taal tegenover de andere; het ruim telijke tegenover het platte; het geschilderde tegenover het ge drukte enz. Wie de tijd neemt, de tekst leest, naar de woorden luistert en zijn eigen denkbeeldige lij nen trekt, kan de lege ruimte van' de tekstballon met zijn eigen betekenissen invullen. MIDDELBURG - In 1992 werd het Dutch Tuba Quartet opge richt. De vier musici behaalden hun diploma aan het Brabants Conservatorium te Tilburg. Za terdag 1 oktober geven de vier heren een workshop voor bas sen, tuba's eb eufoniums. Leden van de brassband ON- DA uit Middelburg, fanfare 'Euphonia' uit Goes en brass band 'Excelsior' uit Kloetinge laten zaterdagavond in 'De Hoeksteen aan de Roozenbur- glaan 22 te Middelburg horen of de studiedag vruchten heeft afgeworpen. Vanaf 20.00 uur tót de pauze kunt u luisteren naar de massed bands van ON- DA en 'Excelsior' en naar een tuba-orkest dat is samenge steld uit deelnemers van de workshop. De entree bedraagt 5,-. Na de pauze kunt u de klanken van de meesters zelf bewonde ren, tijdens het optreden van The Dutch Tuba Quartet. Zij brengen een veelzijdig reper toire, waarin ook experimente le en avantgardistische muziek niet gewchuwd wordt. De NCRV is de gehele dag aanwezig om opnamen te ma ken voor het programma: 'Mu ziek in vrije tijd'. MIDDELBURG Zater dag 1 oktober kunnen hon den en hun baasje meedoen aan een sponsorloop ten be hoeven van de bouvier Toon. Toon verblijft in het dierena siel Middelburg en is niet meer te plaatsen buiten het asiel. De medewerkers van het asiel willen Toon een ne oude dag geven in het asiel, maar daar zijn veel duiten voor nodig. Duiten die het asiel niet heeft. Daarom is er een sponsor loop op poten gezet. Vanaf 14.30 kunnen bazen en hon den over een vijf kilometer lang parcours met hindemis sen hun beste beentjes en pootjes voorzetten. Start en finish zijn bij het asiel, in schrijven kost vijf gulden. VLISSINGEN Tijdens de oogsttijd maken vele land bouwmachines intensief ge bruik van het wegennet op Walcheren. Deze landbouw voertuigen kunnen levensge vaarlijke problemen op de openbare weg veroorzaken. Vooral als de weersomstandig heden ongunstig zijn. Bij sche mer. duisternis, mist en regen zijn de risico's het grootst. De onveiligheid manifesteert zich vooral in de oogstperiode, die duurt van september tot de cember. In deze periode gebeu ren ook de meeste ongevallen, zo'n 65 procent, met land bouwverkeer. De meeste ongevallen in deze periode met betrekking tot het landbouwverkeer zijn botsin gen met landbouwvoertuigen en slipongevallen. Als oorzaken kunnen in het eerste geval ge noemd worden: het grote snel- heidsverschil tussen het snel verkeer en het landbouwver keer, en de soms slechte zicht baarheid van de landbouw voertuigen. In het tweede geval is de vervuiling van de openba re weg met slik en de soms onverantwoordelijke hoge snel heden, die automobilisten in landbouwgebieden hanteren. Het Regionaal Orgaan Ver keersveiligheid Zeeland, geeft, om ook deze periode zo veilig mogelijk te maken, tips aan landbouwers en overige wegge bruikers. De tips voor landbouwers be staan ondermeer uit: Dat de landbouwer moet zorgen dat hij goede verlichting voert op zijn voertuig. „Het is belang rijk om in het donker gezien te worden door andere wegge bruikers." Bovendien moet de landbouwer ervoor zorgen dat zijn lampen goed staan afge steld, want verblinden is net zo erg als niet gezien worden. Men moet op de openbare weg ge bruik maken van een zwaai licht. Ook is het handig de richtingaanwijzers te controle ren of ze werken, ook die van de aanhangwagen. Bij oogstwerkzaamheden moet de landbouwer ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk slik op de weg komt. Volgens Ver- keersveiligheidzou de aktie „Geen slik op de weg moeten heten. „Een eenvoudige metho de om dit te vermijden is voor het verlaten van het land de ergste slik van de banden te krabben. Mocht er toch slik op de openbare weg terecht ko-' men, ruim dit dan zo snel mo gelijk op, met behulp van een sleepbord." Een volgende tip kan ook van pas komen: „Zet, als er slik op de weg komt, een waarschu wingsbord neer, zodat de ove rige weggebruikers gewaar schuwd kunnen worden. Het plaatsen van een bord ontslaat de vervuiler echter niet van de plicht om de wielen van de voertuigen zoveel mogelijk van slik te ontdoen." Voor andere weggebruikers zijn er ook een aantal tips. „Extra opletten in de oogstpe riode is van het grootste be lang. Denk aan de snelheid als men een landbouwvoertuig na dert. Wees voorzichtig op glad de en natte wegen. Vooral bij duisternis dient men extra op merkzaam te zijn. Vermijd als het even kan, stille binnenwe gen. Houdt rekening met de lengte en breedte van land bouwvoertuigen. Wees er altijd op bedacht dat deze landbouw voertuigen vrij onverwacht kunnen afslaan en hout reke ning met het uitzwenken hier van." De ROVZ probeert ook zelf de aandacht van het overige ver keer op het landbouwverkeer te vestigen. Zo wordt het ver keer, zodra het de rijkswegen verlaat, gewaarschuwd door borden met de opschriften: Let op, landbouwtrekkers! Oogst tijd, pas op slik. Ook langs de provinciale weg wordt door borden gewezen op de aanwe zigheid van landbouwvoertui gen. De politie zal, in samenwer king met de wegbeheerders, toe zien op het schoonmaken van vervuilde wegen. Tegen vervui lers die (ernstig) in gebreke blijven bij het opruimen, wordt proces verbaal opgemaakt. Zij lopen de kans een forse boete op te lopen. MIDDELBURG Henk van Ulsen en Joop Doderer maken deel uit van de opvallende cast van Het Zuidelijk Toneel dat dinsdag 4 oktober Rijkemans huis op de planken zet. Rijke manshuis is een stuk van O'Neill en wordt geregisseerd door Ivo van Hove. In Van Hove's handen wordt Rijke manshuis een Freudiaanse fa- mi lietragiedie met thrillerele menten. De voorstelling ging in premiè re tijdens het Holland Festival. Korte inhoud: Sara Melody, telg uit een Iers immigranten geslacht, is de sociale ladder opgeklommen door te trouwen met Simon, de zoon van een Amerikaanse zakenman. Sara had gehoopt op die manier haar Amerikaanse droom te verwezenlijken: de toegang tot een Rijkemanshuis. Maar he laas, Sara wordt veracht door haar schoonmoeder die na de dood van Simons vader bij hen komt inwonen. De fatale drie hoeksverhouding die allengs ontstaat, brengt de twee vrou wen op de rand van de waan zin, terwijl Simon van een ide alist in een gewetenloze zaken man verandert. De voorstelling op 4 oktober is een lange zit en begint al om 19.30 uur. Kaarten kosten 25,(passen 20,en zijn in voorverkoop bij het theater. KAPELLE - Er werden in de dames-zaalvoetbalcompetitie diverse grote uitslagen be haald. Jong Ambon won van SVD (7-1) en staat nu op kop van de ranglijst. Voor Jong Ambon scoorden Erica Sten- vert (3 XLies Rirahena (2x) Milena Wawawaka en Nel Waisappy. Tetra Pieterse redde de eer voor SVD. Kloetinge doet dit jaar ook weer mee. Karwei 2 werd met 11-3 geklopt. Voor Kloetinge scoorden Marlinda Verhoeven (4 xen Janneke Onderdijk en Corina Eckhardt bieden drie keer. Mariska Griep, Yvonne van der Wal en Caroline Geldof maakten de doelpunten voor Karwei. Pubbles had moeite met Zee land Sport maar behaalde toch een 6-3 winst. Het treffen tus sen Karwei 1 en Karwei 3 le verde zoals verwacht een dui delijke 15-0 overwinning op voor Karwei 1. Biezen trappers de kampioen van vorig seizoen begon de competitie met een 17-0 overwinning ten koste van DVV. ARNEMUIDEN Pet's Place heeft een jeugdteam van tafeltennisvereniging Amemuiden, dat uitkomt in de pupil len/welpenklasse van de afdeling Zeeland van de NTTB, van shirts en tassen voorzien. Op de foto Kevin van Oeveren, Johan Meulenberg, Pieter Zuidijk, Leon de Rijke, lmmanuël Creemers, coach Robert Steenbeek en sponsor P. Zuidijk. BLOOTJË - De naturistenvereniging Delta Natuur houdt zondag 9 oktober open dag in het Sportfondsenbad in Vlissingen. Tussen 18.00 en 19.00 kan ervaren worden hoe het is om gans bloot te zwemmen. Jongelui onder de achttien jaar hebben alleen toegang indien zij vergezeld worden door een volwassene. De toegang is verder gratis. EPILEPSIE - In de hal van het ziekenhuis in Vlissingen is van 3 tot 14 oktober een expositie ingericht over epilepsie. De panelen geven informatie over de verschillende verschij ningsvormen en soorten aanvallen. Daarnaast is er informa tie over de maatschappelijke vormen van epilepsie. Op zaterdag 8 oktober is er bovendien een informatiemarkt in de benedenzaal van het ziekenhuis. Er is foldermateriaal en bij de verschillende stands staan specialisten klaar om antwoord te geven op alle voorkomende vragen. De toegang is gratis en voor kinderopvang wordt gezorgd. RUILEN - Donderdag 8 oktober houdt de numismatische kring een ruilavond van munten, penningen en bankbiljetten in gebouw De Schakel aan het Bachtensteene te Middelburg. Van 19.00 tot 21.30 uur. Zaterdag 5 november houdt Philate- lica van 10 tot 17 uur een postzegelruilbeurs in de mensa van campus De Ruyter aan de Van Hoogendorpweg in Vlissingen.' Om 15.00 uur is er een veiling. KOKEN - De stichting Welzijn Ouderen start op 11 oktober een kookcursus voor mannen van 55 jaar en ouder in het schoolgebouw in de Schoolstaat in Oostkapelle. Op 10 oktober start er in hetzelfde gebouw een kookcursus voor beginners. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de Stichting. MIDGARD - Twee Zeeuwse bands staan zaterdag 1 oktober op ht podium van jongerencentrum Midgard aan de Kuiperspoort in Middelburg. Numb en The Underdogs spelen vanaf 21.30 uur. Entree bedraagt vijf gulden. ITALIA - In Le Caneton, het restaurant van het Delta College in Middelburg is de week van 26 tot 30 september Italiaanse Week. In Italiaanse sferen kunnen de gasten kennismaken met de Italiaanse keuken en haar befaamde gastvrijheid. GEVONDEN - Bij de politie Middelburg werden de volgende gevonden voorwerpen aangegeven: zilveren schake larmband, rood fototoestel, bankbiljetten, zwart horloge, vier witte lakens en twee tafelkleden, plastic tas met sportkleding en sportschoenen, witte kindertrui met beertje, witte heren- sportfiets, sleutels, gouden broche met rode koraal, buideltas met bril, bruine knuffelbeer, kralen armband, Eurocheques, handscanner, kralenketting, herdershond, rode kater, pas poort, blauw sportbroekje, zijden sjaal, beschermkap motor, damesfiets, portemonneetje. BOEKENMARKT - Op zaterdag 1 oktober wordt op de Graanbeurs aan de Dam in Middelburg een boekenmarkt gehouden. De opbrengst is bestemd voor de opvang van Joden van buiten Israël, met name uit de voormalige Soviet Unie. KLEDINGBEURS - De opbrengst van een speelgoed- en kledingbeurs op donderdag 6 oktober van 9.30 tot 11 uur in gebouw Irene achter de ger. kerk in de Kanaalstraat in Oost-Souburg is voor een dorp in Kenia. De unie van vrijwilligers houdt woensdag 5 oktober van 13.30 tot 1(5.30 uur een winterkledingbeurs voor heren en kinderkleding in het pand Herengracht 52 in Middelburg. Dinsdag 11 oktober is daar een verkoping van dameswinterkleding, van 9.30 tot 13.30 uur. Peuterspeelzaal Het Baken houdt vrijdag 30 september een kleding-, speelgoed-, box-bed-buggy-beurs in het gebouw aan de Irenestraat 29 te Oost-Souburg, van 13.00 tot 15.00 uur. Vrijdag 30 september wordt in Serooskerke in peuterspeelzaal De Vrolijke Keet aan de Koepelstraat een kinderkledingbeurs gehouden van 15.15 tot 16.30 uur. Ook kinderwagens, kinderstoelen, boxen, bedjes en buggies ver wisselen tijdens de beurs van eigenaar. In peuterspeelzaal de Paddestoel aan de Van Ginkelstraat te Oost-souburg wordt woensdag 5 oktober een kleding- en speelgoedbeurs gehour den van 19.30 tot 21.00 uur. In De Schaapskooi in West-Sou burg wordt woensdag 5 oktober van 9.30 tot 11.00 uur een kinderkleding en speelgoedbeurs gehouden. De helft van de opbrengst komt ten goede aan de Wereldwinkel. Peuterspeel zaal de Zandkrumels uit de Rijnstraat in Middelburg houdt woensdag 5 oktober een kinderkleding- en speelgoedbeurs, van 15.00 tot 16.00 uur. De Ukkepuk aan de Kerkstraat in Koudekerke houdt woesndag 28 september een winterkle- ding-, box-, bed-, en buggybeurs van 14.00 tot 15.30 uur. Peuterspeelzaal Hummelhonk houdt zaterdag 1 oktober een winterldeding en speelgoedbeurs aan de Singel 2B in Dom burg. Van 10.00 tot 11.30 uur. VRIJE SCHOOL - Op maandag 3 oktober kunnen belang stellenden kennis maken met de Vrije School Zeeland in de W. Arondeusstraat in Middelburg. Aanvang 20 uur. KAMEEL - Op het parkeerterrein aan de Schoutstraat in Middelburg wordt op zaterdag 1 oktober van 9.30 tot 13.30 uur een rommmelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen een rondje rijden op een echte kameel. De opbrengst is voor hulp aan kinderen in Oost-Europa. UNIFORMEN Het Middelburgse Drum Bugle Corps Blue Spirit houdt op zaterdag 1 oktober van 8 tot 16 uur op het parkeerterrein bij de molen Ons Genoegen aan de Huyssenstraat in Middelburg haar jaarlijkse rommelmarkt om de aanschaf van instrumenten en uniformen te financie ren. EXPOSITIE - Kunstschilder Toon Willemsen is voortdu rend aanwezig op een expositie van zijn werk in de kapel van Hoogelande aan de Hogelandseweg in "Grijpskerke. De ten toonstelling begint vrijdag 30 september om 19.30 uur en is op 1 en 2 oktober geopend van 11 tot 17 uur. WANDELEN - Zondag 2 oktober houdt MTV'69 de jaarlijkse herfstwandeltocht over de afstanden 5,10,15,25 en 40 kilometer. De start is bij sporthal De Zandkuil aan de Breeweg in Middelburg. APPELDIENST - Zondag 2 oktober is er een appeldienst in de St. Jacobskerk in Vlissingen. De aanvang is 10 uur, het thema 'vertrouwen', de voorganger ds. J. de Boer en de organist Bram Beekman. Het koor onder leiding van meneer Smid uit Vlissingen verleent haar medewerking.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 8