Bodywarmers voor De Mikke Restauratie getijdemolen afgerond MDODvliet De kauw 'Tussen Kunst en Kitsch' komt naar Arsenaaltheatt Doedelzakband wint in Zwolle Aandacht voor 50+ vrouwen Gemeente weigert vergunning aan exploitant Gebruiksaanwijzing V Weer eremetaal voor Blue Spirit Winnaars mogen vlieger bouwen ZIE ONZE SPECIALE AKTIEADVERTENTIE IN DEZE KRANT Caravan Straatbeeld Natuurtip HETZEELJUV. Uitslag Postcodeloterij KJ VOOR IEDEREEN DIE ZELF MODE MAAKT. naaicentrum Ui Goes, Opril Grote Markt 7-9, tel. 01100-27982 Bergen op Zoom, Zuivelstraat 1, tel. 01640-36617 99e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE, MIDDELBURG EN VEERE TOTALE OPLAGE: 47.300 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. WOENSDAG 301 MV 28 SEPTEMBER 1994 MIDDELBURG De geres taureerde getijdemolen en de spui- schut- en keersluis bij de Stadsschuur zijn gisteren offi cieel in werking gesteld door vier Middelburgse wethouders. J.C van Dijk-Sturm, S. Smits kamp, E.M.J. van Brummelen- van Wilgen en W. Ovaa draai den in goede harmonie de sluisdeuren open met behulp van de Hollandse kaapstan ders. De hele restauratie heeft 965.000,gekost. De eerste plannen voor restau ratie dateren van 1974. De sluis is toen droog gezet om onder zoek te doen naar de bouwkun dige toestand. Na twintig jaar is de restauratie dan nu einde lijk afgerond. Het eigenlijke restaureren begon in januari van dit jaar. Het object werd afgedamd met stalen damplan ken en drooggemalen. Uit de bouwout werd een laag grond en slib ter dikte van een meter verwijderd. Onder de waterlijn bleek het metsel- en natuur- steenwerk nog opmerkelijk gaaf. Boven de waterlijn moest de natuursteen hersteld wor den met kunststof mortel en werden de voegen uitgekapt en opnieuw gevoegd. Tevens wer den èr diverse instortingen her steld. De vier oude sluisdeuren werden vervangen door nieu we. Over de ouderdom van het complex tast men in het duis ter. Al in 1550 wordt in oude geschriften de aanwezigheid van een getijdemolen met di verse spuikanalen aan de Stadsschuur genoemd. De spuisluis werd gebruikt tijdens springtij. Bij hoog water werd het water gevangen in een groot bassin, in het Middel burgse geval het Molenwater. Wanneer bij eb de haven was drooggevallen opende men de schuiven van de sluis en stroomde het water met grote kracht door de binnenhaven. De haven werd hierdoor als het ware leeggeschuurd, de grond werd losgewoeld en met het wegstromende water naar zee gevoerd. Het springtij had in de dagen ook wel de naam schuurtij. Als er niet geschuurd werd, werd het water ook gevangen in het Molenwater maar dan met de bedoeling de getijdemo len bij het Stadsschuur te laten draaien op het wegstromende water. Het waterrad draaide op de stroom die bij eb onstond door het hoogteverschil van twee meter. Deze getijdemolen kon per getij vier a vijf uur draaien. Per getij betaalde de molenaar een bedrag van zes stuivers aan de spuilieden die de deuren in de spui bedien den. Het maalgat, de waterrad kelder en het molengebouw met maalkelder zijn nog volle dig intact, maar, helaas voor de bezoekers, niet te zien. Om toch een idee te geven hoe groot het rad is staat er nu bovengronds een gestileerd sta len model. In de bestrating achter de Stadsschuur is met rode klinkers aangegeven wel ke weg het water volgde dat het schoepenrad liet draaien. De stroomrichting wordt met pijlen aangegeven. In de achttiende eeuw werd een gedeelte van de haven ge dempt. Om een doorvaart naar de binnengracht te kunnen houden is toen een schutsluis gemaakt tussen de binnenha ven en de binnengracht. De schutsluis functioneerde tot omstreeks 1850, toen werd Middelburg afgesloten van de zee en kreeg de schutsluis de functie van keersluis, een fucn- tie die nog steeds actueel is. Wanneer het kanaalpeil ver laagd wordt, worden de achter- De sluis bij het Stadsschuur. ste ebdeuren gesloten om het pielk in de binnengracht te handhaven. Bij eventuele cala miteiten aan de sluizen in Vlis- singen fungeren de voorste deuren van de schutsluis, de vloeddeuren als tweede water kering voor de stad. In de sluis FOTO PIET DAVIDSE zijn vier nieuwe sluisdeuren geplaatst, alle voorzien van een bedieningswerk in de vorm van Hollandse kaapstanders. Doek valt over poffertjeskraam MIDDELBURG Hij heeft er nog alles aan gedaan om het tij te keren, maar het is niet gelukt. Zondag bakte Karei Herzberg voor de laatste keer poffertjes in zijn Oudhollandse poffertjeskraam op het plein bij de Lange Jan. Maandag begon hij met het afbreken van de tent en tegen de tijd dat dit artikel bij u in de bus ligt is de hele boel ingepakt en op een trailer geladen. En in tegenstelling tot vele voorgaande jaren wordt de kraam in het voorjaar niet opnieuw opge bouwd. Herzberg vermoed dat de gemeente van de kraam af wil met het oog op de nieuwe winkels die op de plaats van het Hofje Onder den Toren moeten verrijzen. L De gemeente wilde de vergun ning wan de voormalige eige naar Beekveld niet over laten gaan naar zijn zoon omdat Beekveld junior niet daadwer kelijk achter het fornuis staat maar de exploitatie overliet aan Karei Herzberg. Karei is heter honderd procent mee eens dat iedereen aan de vergunningseisen moet vol doen. „Maar de gemeente kan patuurlijk ook wel een beetje soepel met de eisen omgaan. Ik krijg nu het gevoel dat de ge meente het mij gewoon niet gunt om straks mijn tienjarig jubileum als poffertjesbakker in Middelburg te vieren". Dat de kraam er niet tot in de puntjes verzorgd uitziet geeft Herzberg grif toe. „En daar valt best over te praten. Als de gemeente had geeist dat de tent volgend jaar geschilderd zou zijn, okee, dan weet je waar je aan toe bent." v Vorige week bracht Herzberg, samen met zijn bazin mevrouw Beekveld, een bezoek aan de gemeente. Ambtenaar Wolf gaf toen te kennen dat het uiterlijk van de poffertjeskraam niet het zwaarste telde. „Maar het telt volgens hem wel mee." vergunning in. Karei Herzberg betreurt de gang van zaken. „De Beekvelds wilden nog flink investeren in de Middel burgse poffertjeskraam. Er zou bijvoorbeeld een nieuwe toilet wagen komen. Mevrouw Beek veld heeft bij de gemeente nog geprobeerd om een vergunning voor een andere locatie te krij gen. De autovrije markt leek ons wel wat. Of het Plein 1940 of het Damplein. Maar ook dat mocht niet van de gemeente. Ze willen er gewoon liever he lemaal van af. En hun voor-, naamste argument is dat de poffertjeskraam niet bij het straatbeeld past van de kerken en de Lange Jan. Nou dan vraag ik me af, passen die winkels daar dan straks wel bij??" jaar het het De vergunning die Beekveld senior had was overdraagbaar van vader op zoon en gold nog tot oktober 1996. Voorwaarde was wel dat de eigenaar ook daadwerkelijk achter het for nuis stond. Omdat Beekveld ju nior daar lichamelijk niet toe in staat is trok de gemeente de Als jongetje van twaalf liep Karei Herzberg bij Rotterdamse Spido voor eerste een poffertjeskraam bin nen en was meteen verkocht. „Ik begon met in de vakanties en na schooltijd tafeltjes schoon te maken. Spelender wijs mocht ik ook andere din gen gaan doen en toen ik veer tien jaar was ben ik gebleven. Mijn vader was al vroeg overle den en ik woonde in mijn jeugd veel in tehuizen. Ik was dan ook heel blij dat ik er in de poffertjeskraam gewoon bij- hoorde. In die tijd trokken we van kermis naar kermis en dat wa ren natuurlijk wel tropenjaren. Tot 's avonds laat poffertjes Karei Herzberg bakt de laatste poffertjes. FOTO PIET DAVIDSE bakken, dan de tent afbreken en opladen, naar de volgende gemeente rijden en daar weer opbouwen. Op die manier schoot de nachtrust er wel eens bij in. Toen ik eenmaal ge trouwd was wilde ik het liefst stoppen met het heen en weer reizen, maar bij het Arbeidsbu reau konden ze niets voor me doen. Uiteindelijk kwam ik in 1986 bij de Middelburgse pof fertjeskraam van de familie Beekveld verzeild en daar ben ik met veel plezier gebleven." Herzbergs vrouw en kinderen wonen in Hoogvliet. Zelf bi vakkeert hij van april tot okto ber in een caravan naast de kraam. „Tussendoor vlieg ik nog wel eens even naar huis maar ik zie mijn gezin toch veel te weinig. Daar komt nu dus verandering in, maar of dat ook leuk is? Ik voel me inmid dels een echte Middelburger. Als ik twee dagen in Hoogvliet zit wil ik terug. In een laatste poging öm het tij te keren begon Karei Herzberg een handtekeningenactie. De bladzijden van het handteke- ningenboek vulden zich snel. Karei was voornemens om de handtekeningen aan het ge meentebestuur te overhandi gen. Hij nodigde B&W uit om zondag poffertjes te komen eten. Maar er kwam slechts een beleefd briefje met de medede ling dat iedereen verhinderd was. „Ach; ik heb er wel begrip voor, het was ook een beetje op het laatste nippertje, maar ik had toch wel een vertegen woordiger van de gemeente verwacht." De poffertjeskraam wordt in afwachting van betere tijden opgeslagen in een pakhuis bij Gorinchem. Voor Karei Herz berg rest de WW. H l LANDSCHAP Vroeger heb ik ooit het boekje 'Hans de Torenkraai' gelezen. Het handelde over de avonturen van een vogel waarvan je de naar in een moderne vogelgids niet meer zult tegen komen. De torenkraai heet nu kauw. Een kauw behoort tot de familie van de kraaiachtigen, zijn naaste familieleden zijn zwarte kraai, raaf en ekster. Een kauw onderscheidt zich van een kraai door een geringer formaat, een grijs achterhoofd en een lichte iris. De bekende roep van de kauw is zijn eigen naam op z'n Haags; kah, kah. Net als in een menselijke samenle ving speelt concurrentie in de vogelwereld een grote rol, vooral is er wedijver om zaken als voedsel en nestplaatsen. Overleven binnen de kraaienfamilie, waarin de leden min of meer hetzelfde wensenpakket hebben, is bepaald geen sinecure. Voorat ce minder dominante soorten binnen de familie vertonen ve- schillende staaltjes van aangepast gedrag om toch enigs i aan bod te komen in de harde strijd orri het bestaan. De kraaien spelen de rol van overheerser. Een samenwerkend broedpaar vormt haast' een onverslaanbaar team en laat andere familieleden hooguit toe in de grensgebieden van zijn territorium. Veel eksters houden daarom in januari real try-out'. Ze bouwen dan een nest, hoewel ze pas in april broeden hebben ze met zo'n uitprobeersel nog ruim de tijd os na plundering of beschadiging op een andere plek een nest te bouwen. Kauwen kunnen aan kraaienoverlast on ik men door in holen te broeden die voor grotere vogels moeii k toegankelijk zijn. Naast kunstmatigeholen als kerktorss, schoorstenen en luchtkokers zijn de natuurlijke holen' waa voor boomholten of zelfs konijneholen worden uitgekoze, favoriet. Onder het motto eendracht maakt macht, nestelt de kauw graag in groepen zonder echter een koloniebroeder te zijn. Een kauw behoort tot de 'cultuurvolgers', hij is in staat zich aan te passen aan veranderende omstandigheden die ;-n. name door de mens veroorzaakt zijn. Ondanks zijn grot.' aanpassingsvermogen en het feit dat de bouwende Nederlan der een goede bondgenoot is, komt hij relatief weinig in Zeeland voor door een chronisch gebrek aan nestholten. Een paar kauwtjes gaat een binding aan voor het leven en blijft voortdurend samen. Over aanpassen gesproken! VLISSINGEN Zou het mis schien een echte Van Gogh zijn?? Of toch gewoon een prul? Op deze en vele andere vragen geven de experts van het pro gramma 'Tussen kunst en kitsch' antwoord tijdens een opnamedag in het Arsenaal. Maandag 24 oktober komt een team van twaalf experts naar het Arsenaal. Daar geven ze tusen 11 en 16 uur informatie over meegebrachte bezittingen, voornamelijk op het gebied van schilderijen en prenten, aarde werk en porselein, brons en zilver, glas, uurwerken en an tieke munten Waar mogelijk wordt er een zo nauwkeurig mogelijke waarde-aanduidin ;egeven en van de opmerke- ijkste voorwerpen wordt op die dag een televisie-opname gemaakt. Deze opnames wor den de komende winter uitge zonden. Volgens presentator Cees van Drongelen is er achter elke voordeur in Nederland iets te vinden dat een stukje ge schiedenis in zich bergt. „Vaak vermoeden de eigenaren dat ook wel, maar alleen als zij naar de opnamedag komen we ten ze zeker of het interessante Kunst of ontroerende Kitsch is." VLISSINGEN Doedelzakband Inter Scaldis Pipes and Drun heeft zaterdag de IJsselland Pipe Band Competition in Zwolle gewonnen. De band, onder leiding van pipe major Marcel Adriaanse, behaalde 80.5 van de honderd punten. De wedstrijd in Zwolle was de vijfde en laatste Pipe Band competitie dit jaar. Inter Scal dis deed voor de derde keèr mee aan zo'n competitiewed strijd en het was voor de band de tweede overwinning. De vo rige werd in Waalwijk behaald. De deelnemende bands werden beoordeeld door toonaange vende Schotse musici van de Royal Scottish Pipe Band As sociation. De jury lette op in tro, muzikale presentatie en toon. Daarbij werden de bla zers en de drummers apart be oordeeld. Inter Scaldis sluit het seizoen af met een optreden in Oostka- pelle op 5 oktober, ter gelegen heid van het bezoek van kinde ren uit Tsjernobyl. De uitslag van de Postcodeloterij van de maand september wordt volgende week in dit blad gepubli ceerd. Als je al jaren getrouwd bent, dan ken je eikaars gebruiksaanwijzing wel. Vooral vrouwen kennen die van hun man en dat komt omdat ze die zelf geschreven hebben. Janna en Frans uit Walcheren Wj vormen zo'n stel. Op een avond was er een feestje in de sportkantine en daar moesten ze naar toe. Janna ging met de kinderen vooruit en Frans kwam wat fjjjj later, van zijn werk. Het werd veel later en hij had nog niet eens warm gegeten toen hij kwam. Tegen v kinderbedtijd ging Janna met het kroost naar huis en verwachtte dat Frans wel meekwam, 'vö 't eten toch zeker'. Maar Frans stond bij zijn maten en QJ kwam niet. Ja, 's nachts om half twee, toen hij geen dorst meer had maar alleen nog honger. Op het fornuis stond nog een andijvieprakje, koud natuur- lijk, maar dat was voor Frans geen bezwaar. Frans smikkelde met smaak het pannetje leeg. Janna sliep allang en Frans kroop er stilletjes naast. Na een paar uur werd hij wakker met een misselijk gevoel in zijn maag. Zachtjes sloop hij naar het toilet en nederig zat hij op z'n knieën voor de closetpot. Gelukkig, in de slaapkamer bleef het stil, Janna had niks gemerkt en werd niet wakker. De volgende morgen had Frans een dreunende pijn in z'n kop die hij meesterlijk wist te verbergen voor Janna, 's Avonds stonden er sperciebonen en karbonade op de tafel, Frans' zijn lievelingskostje. Het smaakte Frans prima en toen hij zijn bord leeg had complimenteerde hij Janna. 'Zo m'n lieven, dat was weer een lekker maaltje'. Janna blikte even op van haar bord en met pretlichtjes in haar ogen zei ze 'dan hoop ik dat het er deze keer in blijft'. Cameleon. <U 03 CS MIDDELBURG De positie van vrouwen boven de 50 krijgt de laatste jaren meer aandacht. In 1992 ging een 'provinciale adviesgroep 50-plus vrouwen' aan de slag om het activiteiten aanbod voor deze doelgroep te verruimen. Op 3 oktober biedt de adviesgroep een inventari satie van nieuwe en bestaande projecten aan provinciaal ge deputeerde Dijkwel aan. De presentatie van de projecten wordt omlijst door optredens van strijkkwartet 'After Eight' en cabaretière Els Austmann. Ook vindt een politiek forum over de participatie van 50+ vrouwen in de politiek plaats. Het gaat om projecten op het gebied van huisvesting, ge zondheid, arbeid, educatie en bestuurlijke participatie. De instellingen die participeren in de adviesgroep zijn het eman- cipatieburo Zeeland, de oude renbonden, regionale educatie ve centra en de stichting VMC Zeeland. Zij hopen dat velen 50+ vrouwen hoeven niet aan de kant te blijven staan MIDDELBURG Het gaat Blue Spirit voor de wind. Vori ge week wonnen zij goud, dit weekend werd het zilver in de wacht gesleept tijdens de na tionale drum bugle corps kampioenschappen in Nijme gen. Het corps behaaldein totaal 44,8 punten en bleef daarmee naaste concurrent Con Fuoco uit Leiden, dat 39,8 punten haalde, ruim voor. Het Duitse corps Starriders werd met een score van 55,3 eerste. Omdat Blue Spirit bij de A- Class top drie eindigde, kon het corps 's avond meedingen in de Open Class en wist daar met 44,8 punten de zesde plek te bemachtigen. Jubal uit Dord recht haalde in deze klasse het goud binnen. Juliana uit Mid delburg eindigde in deze klasse op de vijfde plaats met 46,2 punten. van de gelegenheid gebruik maken om informatie over de projecten in te winnen en zo enthousiast raken dat zij der gelijke activiteiten in de eigen regio willen opzetten. Bezoe kers kunnen proeflessen over diverse onderwepen volgen, fo to's en videofilms bekijken, meedoen aan een onderzoek en de forumdiscussie en een infor matiemarkt bezoeken. De mid dag wordt gehouden in de Stadsschouwburg aan het Mo lenwater en duurt van 13.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis. MIDDELBURG Meer dan veertig kinderen deden mee aan de wedstrijd 'In Zeeuwse Wind gevangen' die de jeugdaf deling van de Zeeuwse biblio theek samen de Kite Gallery organiseerde. Kinderen tot en met veertien jar mochten op een voorbe drukt formulier hun eigen ont werp voor een vlieger maken. De ontwerpen moesten iets te maken hebben met een jeugd boek. Uit de veertig inzendin gen koos de jury de volgende winnaars: Nicolai Jacobs, Maartje Korstanje, Andrea Lievense, Bastiaan de Nennie, Sarah van Paaschen en Jochem Verburg. Deze kinderen mogen zaterdag 1 oktober tussen 10 en 12.30 hun vlieger met hun ei gen ontwerp komen bouwen op de jeugdafdeling van de biep. MIDDELBURG Tijdens de open dag overhandigden leerlingen van de Korczakschüol dertig bodywarmers aan de medewerkers van De Mikke. De bodywarmers werden gesponsord door de Korczakschool en Peter Christ en door de Korczakleerlingen voorzien van een mooi embleem. Leerlingen van de Korczakschool lopen regelmatig stage bij De Mikke en wilden daarom de bodywarmers sponsoren voor de Mikke. Nog afgezien van de bodywarmers, heeft Coby Louwerse van de Mikke geen spijt van de stagiaires. „In het begin heb ik er wel een beetje tegenop gezien want de leerlingen staan niet bepaald bekend als gemakkelijk. Maar ze draaien over in mee. we leren ze verantwoordelijkheid dragen en in een groep werken. Nee, ik heb er over in mee, geen spijt van. FOTO PIET DAVID

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1