OP DEZE PLAATS Het 'kotje van Toorop' terug in Domburg s KEUKEN AVONDSHOW 24 Wereldwinkel geeft obligaties uit cd Blue Spirit wint goud Zeeuwse deelname EK Zwemmend Redden Week van het Landschap Seizoenstart Razzmatazz Gids voor de binnenzak GRATIS INDUCTIE- KOOKPLAAT ERKERKfKEUKENS Twee tentoonstellingen in het kader van het Mondriaanjaar 2 SPETTERENDE LIVE MUZIEK IN 18 CAFÉS 3 avonden feest tot 21.30 uur kunt u, met kleur, tegen aantrekkelijke prijzen adverteren. Informeer bij onze vertegenwoordiger! Pand in de Walstraat wordt aangekocht Windenergie Oerwezen Top drie - Nat uur tip DE JONG-VLISSINGEN (waarde 3890.-) met 5 jaar garantie 32^-7 fi-A D ESCHELDEBOD 99e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG. MARIEKERKE. MIDDELBURG EN VEERE TOTALE OPLAGE: 47.300 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. 301 M V WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1994 Het pand van de Wereldwinkel in de Walstraat met de vrijwilligers mevrouw Ventevogel (links) en mevrouw Paardekooper. FOTO PIET DAVIDSE VLISSINGEN „We gaan er van uit dat het lukt", zegt C de Bruijne aan de vooravond van een grote actie om honderdvijf tigduizend gulden bijeen te krijgen om het pand Walstraat 31 aan te kopen ten"behoeve van De Wereldwinkel. De Wereldwinkel is al vanaf 1987 gehuisvest in het kleine historische pandje aan de Wal straat. Het pand is eigendom van de gemeente Vlissingen die het om niet verhuurt aan de Wereldwinkel. Omdat het ge bouw voor de gemeente niet rendabel is en het bovendien gerestaureerd moet worden is het nu in de aanbieding. De wereldwinkel kan het gebouw voor een zacht prijsje van de gemeente overnemen. Een voorwaarde in het koopcon tract is wel dat de wereldwin kel het pand dóór een aanne mer moet laten restaureren. En dat gaat zestigduizend gulden kosten. Illllllllllli llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Om het geld voor de restauratie en de aankoop bijeen te krijgen heeft de Wereldwinkel besloten om via de uitgifte van renteloze obligaties een bedrag van zes tigduizend gulden bijeen te krijgen. De obligaties worden uitgegeven in coupures van 50—, ƒ100,—, 250,— en 1.000,Notaris Van Erkel uit Middelburg verzorgt ieder jaar de uitloting. De Bruijne verwacht dat de verkoop van de obligaties geen problemen zal opleveren. „Welnee" verklaart hij opge wekt, „we zijn met veertig vrij- willigers om de winkel te run nen en die hebben allemaal familieleden aan wie ze de obligaties kunnen verkopen. Dus dat zal wel lukken. En lukt het niet dan schrijven we alle andere vestigingen van de Wereldwinkel in Nederland aan." Voor de overige negentigdui zend gulden doet de Wereld winkel een beroep op kerken, fondsen, instellingen en bedrij ven. De Wereldwinkel Vlissingen is een non-profit organisatie die gerund wordt door vrijwilli gers. In de winkel worden der de wereld-artikelen verkocht van boeren en arbeiders die zelf het heft in- handen nemen, die samen beslissingen nenem en de opbrengst verdelen onder de mensen die ervoor gewerkt hebben. De Wereldwinkel is vooral bekend om de verkoop van SOS-koffie. Daarnaast be staat het assortiment uit riet suiker, hoing, dadels, cacao, wijnen, kruiden en kunstnij verheid. De belangstelling voor produk- ten uit de derde wereld neemt ieder -jaar toe. Daarom zijn de medewerkers van de Wereld winkel erg ingenomen met hun stek in de binnenstad. Vesti ging buiten het centrum zal de klandizie geen goed doen vre zen ze. MIDDELBURG/DOMBURG 'Want wie de ten toonstelling in Domburg gaat bezoeken, wete vooraf, dat hij daar ongewone dingen zal zien'. Zo waar schuwde de recensent van de Middelburgsche Cou rant op 30 juli 1912 zijn lezers. Zelf was hij ronduit verbijsterd door de ongewone'kleuren van met name het werk van Piet Mondriaan en Charley Toorop. Bij 'een paarsch landschap met vuurroode boomen' van Charley Toorop vroeg hij zich af wat de symboliek van die kleuren toch was. Kunsthistorica Jacqueline van Paassche-Louwerse, die de 'Tentoonstelling van Schilderijen Domburg, Juli-Augustus 1912' recon strueerde, onderging eenzelfde gevoel van verbijste ring toen zij dit werk van Charley Toorop uitpakte om een plaatsje op de tentoonstelling te geven. Op het schilderij bleek de boom niet vuurrood te zijn, maar overgeschilderd in alledaags groen, waarbij het oorspronkelijke rood op sommige plekken nog enigs zins zichtbaar is. Voor Van Paasschen was het een van de lange reeks verrassingen die zij tegenkwam op haar speurtocht om de schilderijen die in 1912 op de expositie in het paviljoentje in Domburg te zien waren, te achterhalen. De bezoeker anno 1994 voelt misschien geen verbijstering, maar verrassing is zeker zijn deel, want wie het schelpenpaadje afloopt en opeens voor het gereconstrueerde tentoonstel lingsgebouwtje staat, waant zich terug in 1912. Een gevoel dat bij binnenkomst in de tentoonstellingszaal nog versterkt wordt: zó moet het er ruim vijftig jaar geleden zeker uitgezien hebben. De tentoonstelling in het gere construeerde paviljoen in Domburg werd afgelopen don derdag tegelijkertijd geopend met de tentoonstelling 'Mond riaan en Toorop temidden van hun tijdgenoten in Domburg' in het Zeeuws Museum in Mid delburg. Beide tentoonstellin gen zijn tot en met 15 januari te bezichtigen en lijken nu al een geweldig succes. Afgelopen zaterdag moesten de bezoekers aan de tentoonstelling in Dom burg wegens de enorme drukte al buiten wachten.-Wie voor of na het bezoeken van beide ten toonstellingen wil ervaren waar de kunstenaars nu hun inspiratie vandaan haalden, kan nog een cultuurhistorische wandeling door Domburg ma ken, uitgestippeld en in een begeleidende wandelgids be commentarieerd door Francis- ca van Vloten. Het veelgeroemde Zeeuwse licht speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de moderne Nederlandse schilder kunst in het begin van deze eeuw. Het neo-impressionisme maakte achtereenvolgens plaats voor stromingen als het luminisme, het diffusionisme, het kubisme en het expressio nisme. Jan Toorop bracht graag zijn zomers door in de mondaine badplaats Domburg om er uit te rusten en inspiratie op te doen. Ook andere schil ders zoals Henri Le Faucon- nier, Lodewijk Schelfhout, Jan Sluyters en Piet Mondriaan, en schrijvers en dichters zoals Arthur van Schendel, en Albert Verweij voelden zich aange trokken tot de rust, het landschap.de 'onbedorven' en godsvruchtige bevolking en de haast ongrijpbare lichtval. Toorop was behalve vriend en raadgever voor velen boven dien een groot organisator, die de aanzet gaf tot het exposeren van de beroemd geworden Domburgse verkoopexposities. Het tentoonstellingsgebouw^ dat hij liet bouwen, heette in de volksmond dan ook het kot je van Toorop. De nu gereconstrueerde ex positie, waarbij gastconserva tor Van Paasschen zich liet leiden door de verkoopcatalo gus ofwel 'het programma' uit 1912, geeft een prachtig beeld van de ontwikkelingen in de schilderkunst in Nederland. Naast het werk van de 'kal- De gereconstrueerde tentoonstelling van schilderijen in Domburg, 1912. Sinds onheugelijke tijden maakt de mens gebruik van windenergie, zeilen op een boot, windmolens en ook de eerste luchtballon werd gejaagd door de wind. Je kunt de wind mee hebben in het leven, op de fiets en de wind waait de was droog. Vooral van dat laatste was Kee, die met Wullem op de Dulf'oeve woonde, goed doordrongen. Ze was zo schoon, dat d'r spullen harder versleten van 't poetsen dan van 't gebruik. En lang voor de televisie wasmiddelenrecla me uitzond was Kee al een sterspot op zichzelf. Maandag was Kee d'r wasdag en daar begon ze zondagmiddag al mee tot ze uiteindelijk maandaga vond tevreden naast Wullem tussen het schone beddegoed lag. De natte zomer van vorig jaar was niet echt leuk voor de was, ze had er veel werk aan gehad en de jaren begonnen zoetjesaan te tellen. De bleek met de waslijnen werd opgeruimd en daar kwamen vier windmolens voor Wullem te staan, die wekten stroom op voor eigen gebruik. En Kee nam een electrische wasdroger die in het oude klompen kot gezet werd. Ze was er 'stik groos mie' en toen haar zuster Meriete, die met Bram op Noord-Beveland boerde, op een avond op visite kwam, werd de nieuwe wasdroger geshowd. „Bel, bel, bel," zei Meriete, „Noe za'.de wind je waste nie' mi' droge! En dat von-je altied zo lekker." Maar daar had Kee voor zichzelf een oplossing voor bedacht. Ze deed de buiten deur open en wees naar de ijverig malende windmolens. „Kiek,zei ze, „zo bluuft 't toch de wind die at-tet doet.- Camelcon CJ ÖD mere broeders', nog geënt op de Haagse School, hangt werk van Toorop en Mies Elout-Drabbe, dat al veel onconventioneler is. Mies Elout-Drabbe schildert in een lichtende pointillistische stijl, waarbij ze zich door Toor op liet inspireren. Opvallend zijn Toorops katholiek-symbo lische tekeningen, waarvoor hij protestantse Walcherse typen koos, die hij bewonderde in hun zuiver geloofsleven. Het hoogtepunt van de tentoonstel ling is zonder twijfel het schil derij Duin V van Piet Mond riaan. Hierin heeft Mondriaan volgens eigen zeggen 'harmonie tussen kleur en vorm' willen scheppen. Het schilderij maakt deel uit van het overgangswerk naar zijn latere abstracte werk. Voor de tentoonstelling 'Mond riaan en Toorop temidden van hun tijdgenoten in Doomburg' in het Zeeuws Museum heeft conservator Hester van der Donk gekozen voor een thema tische opzet. De tentoonstelling begint met de biografieën van de 13 gèëxposeerde kunste naars. Behalve Piet Mondriaan en Jan Toorop zijn dat Jan Sluyters, Lodewijk Schelfhout, Ferdinand Hart Nibbrig, Leo Gestel, Henri Le Fauconnier, Mies Elout-Drabbe, Théodore van Rijsselberghe, Conrad Kickert, Otto van Rees, Jacoba van Heemskerck en Charley Toorop. In de tweede zaal geven land schappen en stadsgezichten een weergave van de sensatie van licht en atmosfeer. In de derde zaal worden portretten en fi guurstukken getoond, waar voor de Zeeuwse bevolking veelal model stond. De boom als oerwezen van de natuurwas een ander belangrijk thema in de ontwikkeling naar het ab stracte en is het vierde thema van de tentoonstelling. In de theosofische leer die Mond riaan, Toorop en hun tijdgeno ten aanhingen, stond het hori zontale voor het vrouwelijke en materiële, terwijl de verticale lijnen het mannelijk en geeste lijke symboliseerden. De verti cale lijnen van torens, vuurto rens en molens in de horizonta le lijnen van het landschap wa ren daarom geliefde thema's die naar voren komen. Duide lijk is te zien hoe de kunste naars elkaar in deze periode beïnvloedden. Op de tentoon stelling in het Zeeuws Museum staat Mondriaan niet centraal, maar wel wordt duidelijk dat hij destijds een centrale rol vervulde. Ter begeleiding van de tentoon stellingen versóheen onder redactie van Ineke Spaander en Paul van der Velde de publikatie 'Reünie op 't Duin, Mondriaan en tijdgenoten in Zeeland' met bijdragen van MIDDELBURG Blue Spirit Drum Bugle Corps heeft zaterdag tijdens een muziekfestival in Almere de eerste plaats in de A-Class veroverd. Door de hevige regenval was de organisatie genoodzaakt om de showfiguren te schrappen. De kans op uit glijders en valpartijen was immers levepsgroot aanwe zig. De korpsen speelden daarom de shows in concert formatie. De jury kende pun ten toe voor de totale muzi kale indruk van de korpsen en voor de uitvoering van de blaas- en slagwerksecties. Daarin bleek het Middel burgse korps uiteindelijk de sterkste. Het muziekfestival in Almere was de laatste krachtmeting tussen de korpsen voor dit seizoen. Zaterdag sluiten de Nederlandse drum- en bug- lekorpsen het wedstrijdsei zoen af in het Goffert Sta dion in Nijmegen. Daar ver dedigt Blue Spirit de titel. VLISSINGEN De Spaanse stad Alicante is komend week end het strijdtoneel van de Eu ropese kampioenschappen zwemmend redden. De Neder landse delegatie bestaat uit vijf vrouwen en vijf mannen. Zee land is met Conzuela Navest uit Vlissingen en Hanneke van Staden uit Middelburg verte genwoordigd in de damesploeg. Twee jaar geleden deden zij mee aan de EK op Sicilië,waar Conzuela eerste werd op het nummer balwerpen. Op het programma staan een reddingszeskamp en een drietal estafettes. De zeskamp bepaalt wie er individueel Europees kampioen wordt bij de dames en de heren. Voor het landen- klassement tellen de estafettes en de zeskamp van de vier snelste dames en heren per land. Bij de 150 meter bootred ding moet de'deelnemer eerst naar een pop roeien, die uit het water tillen en en vervolgens terugpagaaien. Bij het onder deel balwerpen moet een red dingsbal met 45 meter lijn in een baan van 2,5 meter breedte zover mogelijk geworpen wor den. Tijdens de 200 meter hin- demiszwemmen zwemt de deelnemer de verplichte af stand in vrije slag en moet daarbij hindemissen in de vorm van hekjes van 70 cm. diep nemen. Voor 50 meter popduiken moe ten de deelnemers op 25 meter van de start een pop opduiken en die vervolgens naar de fi nish vervoëren. Het onderdeel 100 meter popduiken met zwemvliezen verloopt op de zelfde wijze, terwijl bij de 100 meter reddingswisselslag be halve vrije slag ook een afstand onder water afgelegd moet worden voordat de pop kan worden opgedoken. Voor het eerst wordt dit jaar het onderdeel run-swim-run afgewerkt, waarbij de indivi duele deelnemer 200 meter ]oopt, 270 meter zwemt en weer 200 meter loopt. Verder is er een nieuw ploegennummer Life saving with rescue tube. Een deelnemer zwemt met een zogenaamde rescue tube naar de drenkeling en twee andere redders assisteren bij het op de kant brengen van het slachtof fer. Andere deelnemende landen zijn België, Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Finland, Hongarije, Italië, Ne derland, Spanje, Slowakijke, Tsjechië, Zwitserland en Zwe den. De Nederlandse ploeg heeft zich met speciale trai ningsweekenden voorbereid op de kampioenschappen. Het ko mend weekeinde moet blijken of dat voldoende was om een plaats in de top drie in het landenklassemnt te veroveren. Conzuela Navest is lid van de Dr.A. Stavermanbrigade in Vlissingen, Hanneke van Sta den van de Van Dixhoornbri- gade in Middelburg. Zij hebben zich samen voorbereid op het kampioenschap. Afwisselen trainden zij in het zwembad in Middelburg en Vlissingen, ter wijl zij het onderdeel bootred- ding oefenden op het Veerse Meer. FOTO PIET DAVIDSE Francisca van Vloten, Hester van den Donk en Jacqueline van Paas- schen-Louvverse. Uitgeverij Waan- ders, Zwolle, 160 pag., met talrijke illustraties. Prijs 49,50. Jacqueline van Paasschen houdt op 6 oktober om 20.00 uur een lezing over Mondriaan en zijn tijd genoten, getiteld: „Duin en toren, nieuw verbeeld". De lezing wordt gegeven in Huize 's-Hertogenbosch van het Koninklijk Zeeuwsch Ge nootschap der Wetenschappen, Vlasmarkt 51 in Middelburg. De entree bedraagt 7,50. Al meer dan tien jaar wordt eind september de Week van het Landschap' gehouden. Die is bedoeld om aan het publiek te laten zien wat er in de reservaten van het Zeeuwse Land schap te zien en te beleven is. Ieder jaar wordt een ander thema gekozen; dit jaar staan 'vo gels in de vlucht' centraal. Een mooier thema is voor Zeeland nauwelijks denkbaar. Als er iets is wat bezoekers aan onze mooie provincie in de natuur opvalt, dan is het de grote vogelrijkdom. Als inwoner van het gebied ben je er aan gewend en je beseft op den duur nauwelijks hoe bijzonder de honderddui zenden vogels zijn die in ons landschap te gast zijn. En toch zijn er in Europa maar weinig plaatsen met zo'n uitbundig rijke vogelstand. Dit jaar biedt Het Zeeuwse Landschap gelegenheid om kennis te maken met zes verschillende reservaten, die elk een heel eigen vogelstand hebben. Excursies zijn er op Neeltje Jans, in de Noord-Bevelandse inlagen, op het landgoed Ter Hooge bij Middelburg, in het Zwin en (dagelijks) in het Verdronken Land van Saeftinghe. Alleen voor het laatstge noemde gebied is aanmelding vooraf noodzakelijk. Het volledige programma voor de Week van het Landschap is in heel Zeeland huis-aan-huis bezorgd in het septembernum mer van het tijdschrift Zeeuws Landschap. Wie nadere informatie wil kan tijdens kantooruren, bellen 01106-2640. OOST-SOUBURG Razzmatazz aan de Middelburgsestraat start het nieuwe seizoen met muziek uit Portugal. De naam van de groep is MO. Het trio brengt Portugese muziek in verschillen de vormen: songs van Jose Alfonso, Fausto, Amalia Rodrigues, traditioneel, bewerkt en eigen werk. Luis de Sousa, James van de Water en Eveline Satink treden al enkele jaren met succes op in Nederland, België en Portugal. James en Luis zijn geschoolde muzikanten en deden ervaring op in jazz, rock, klassiek en vooral volksmuziek. Als concert is deze muziek in Razzmatazz nooit eerder ten gehore gebracht. Het concert wordt gegeven op 24 september en begint om 21.00 uur. Kaarten kosten f 12,50 en kunnen gereserveerd worden bij Ad Lijnse in Goes. MIDDELBURG Vanmid dag is op het Ramschip Schor pioen het eerste exemplaar van de 'Binnenzakgids voor de Zeeuwse musea' gepresenteerd. Het boekje geeft in 48 pagina's informatie over musea, histori sche gebouwen met bijzondere, collecties, galeries en cultuur historische routes. De gids is gestoken in een handbedrukt katoenen zakje. De 48 pagina's tekst bevinden zich in een uitklapbare full colour omslag. Letterlijk een gids in-een binnenzak dus, vol informatie voor een korte of lange culturele ontdekkings tocht door Zeeland. Het boekje is voor vijf gul den te koop bij verschillende musea, galeries en VW-kanto ren in Zeeland. Het is een geza menlijke uitgave van het Bu reau provinciaal museumcon sulent Zeeland, de Vereniging van Zeeuwse musea en de Pro vinciale WV Zeeland. Zaterdag 24 sept a.s. Lokaties: WALSTRAAT, GROENE WOUD NIEUWENDIJK EN BELLAMYPARK te VLISSINGEN Gratis entree DIT MAG JE NIET MISSEN 01184-13783 Woensdag, donderdag, en vrijdag. (21-9 t/m 23-9) B<| aankoop van een complete keuken *ol O® h*in vtn tin g«l<s waard® alt artra Korting O®/® akft® g®K3t aft*®" op bo»®n®Uand® Dtfstip ®n kan mai g®comtnn®®n) wordan mal andar® aantM- *igwi ol ttfiowroomkwaene GOES: RING BAANWEST 2b 01100-16451 v

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1