LA GARE 'Het was liefde op het eerste gezicht' danslessen Verleidelijk mooi! mm Lerae DAniiChOOL JAnViE=t f 7 3^ P-Q Gift van Kiwanis voor kinderboerderij c cc S Landschap in actie Sixties Festival herleeft Zwaluwen Jeugd Aktie Kindertelefoon viert feest Brons voor Blue Spirit ^feesten^npartijenI Vijftien mille voor Synagoge Rob Bijnsdorp maakte videofilm over het Verdronken land van Saeftinghe DE JONG-VLISSINGEN Toeval Nieuwe service club geeft Zeeuwse feestavond VLISSINGEN Zaterdag begint weer de Week van het Landschap, traditiegetrouw georganiseerd door Het Zeeuwse Landschap. Er zijn tal van aktiviteiten om de natuurwaarden in de provincie onder de aandacht te brengen. Dit jaar onder het motto: "Vogels in de vlucht". Centraal staat het Verdronken Land van Saeftinghe, maar ook in vijf andere gebie den worden excursies georganiseerd. Het Zwin, Neel- tje Jans, de Inlagen op Noord-Beveland, de Yerseke Moer en het landgoed Ter Hooge bieden steeds weer verschillende mogelijkheden om vogels in hun doen en laten te observeren. Aardig daarbij is dat ieder terrein zijn eigen specifieke soorten herbergt. De excursies staan bij elkaar garant voor minstens honderd verschillende vogelsoorten. Tradi tiegetrouw zijn alle activiteiten in de Week van het Landschap voor iedereen gratis toegankelijk. Het tijdschrift Zeeuws Landschap wordt met het volledi ge programma in heel Zeeland huis-aan-huis ver spreid in het kader van een nieuwe ledenwervingsac-' tie. Een bijzonder aanbod daarbij is dat donateurs van de stichting een videofilm over het Land van Saeftinghe kunnen aanschaffen met 15 gulden kor ting. De film, "Lente in Saeftinghe" is het eerste deel van de serie "Saeftinghe in vier seizoenen". Aan de rand van Saeftinghe, in Café 't Verdronken Land, hadden we op een zonnige nazomerdag een gesprek met filmmaker Rob Bijnsdorp, de motor achter het project. tsi Vanzelfsprekend bij LinCHérie. Donderdag 15 september opening in Middelburg. Langeviele 36 4331 LV Middelburg START NIEUWE CURSUS. BEL: 01100-20176 01180-38370 01110-15425 Zie onze advertentie elders in dit blad. Wij verzorgen al uw .Informeer vrijblijvend: Café-Restaurant Kanaalstraat 82 - Oost Souburg - 01184-78143 f 99e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE, MIDDELBURG EN VEERE TOTALE OPLAGE: 47.300 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. M V WOENSDAG 14 SEPTEMBER 1994 MIDDELBURG Walcheren heeft er vanaf 17 september een nieuwe serviceclub bij: de Kiwanis Club Middelburg- Walcheren. De club werd al in 1989 opgericht, maar treedt nu toe tot de Kiwanis Internatio nal. Dit gebeurt tijdens een academische zitting in het Roosevelt Study Center, waar het Charter wordt uitgereikt. Met een Zeeuwse feestavond op 17 september in de Stads schouwburg willen de Wal- cherse Kiwanis geld bijeen brengen voor kinderboerderij 'De klepperhoeve'. Voor de feestavond, waar Zeeuwse to partiesten optreden zoals Els Austmann en 'Top Hats', zijn nog kaarten verkrijgbaar. De eerste Kiwanis Club werd in 1915 opgericht in Detroit. Inmiddels telt Kiwanis wereld wijd ruim 8000 clubs, die sa men goed zijn voor 330.000 leden. De serviceclub ontleent zijn naam aan het Indiaanse gezegde Nunc Keewanis. Dat betekent zoveel als 'Laat zien wie je bent, en wat je voor de samenleving kunt betekenen'. De Kiwanis laten zich boven dien nog leiden door de zin spreuk 'Wij bouwen' en de re gel 'Gedraag je tegenover an deren zoals je zelf behandeld wilt worden'. „Kernpunt voor onze club is bovendien dat wij een vrien denclub zijn", zegt Hans Dirk- sen. Hij is één van de 19 leden die de Walcherse Kiwanisclub op dit moment telt. „Daardoor kun je elkaar helpen, terwijl je samen sterker staat om voor anderen de handen uit de mou wen te steken." De Walcherse club heeft alleen mannen als leden. „Dat is toeval", zegt Dirksen, die overigens niet kan zeggen of de nieuwe club in de toekomst ook actief vrouwelij ke leden gaat werven. „Wel is het zo dat onze partners actief betrokken zijn bij de activitei ten van de club." Kinderboerderij De Klepper hoeve werd in 1974 opgericht in de voormalige boerderij Hof Dauwendaele en in de loop der jaren diverse malen uitgebreid en aangepast met ondermeer een geiteweitje en een midget- golfbaan. Het is de enige kin derboerderij op Walcheren en wordt dan ook goed bezocht. wat blijkt uit het grote aantal bezoekers, meer dan 50.000 per jaar. Behalve dat kinderen en hun volwassen begeleiders 'in het echt' kunnen kennis maken met dieren, wordt er veel aan dacht besteed aan de natuur in het algemeen en milieu-educa tief werk. Een groot deel van het werk wordt door vrijwilli gers gedaan. Daarnaast heeft de kinderboerderij een full time en twee part-time betaal de werknemers. De gemeente Middelburg subsidieert een groot deel van de vaste kosten. Voor een aantal noodzakelijke vernieuwingen en aanpassin gen is echter geen geld. Met de opbrengst van de Zeeuwse feestavond hopen de Walcherse Kiwanis -7-500 bijeen te brengen. Daarvan wordt een ganzenweide aangelegd en on derhoud aan de hokken gefi nancierd. Het programma van de Zeeuwse avond bestaat uit twee gedeelten. Om 20.00 uur beginnen optredens van Els Austmann, het Scheldelood- senkoor, barbershopkoor Coastline Chorus en de Vlaam- Kinderboerderij De Klepperhoeve. FOTO HARRY DE LANGE se Cabaretgroep 't Kliekske. De avond wordt besloten met een feest, waar Champagne Char lie, de Top Hats en Remake voor de feestelijke omlijsting zorgen. Kaarten voor de avond kosten 37,50 en zijn verkrijgbaar aan de kassa van de Middel burgse Stadsschouwburg, bij Muziekcentrum Middelburg en boekhandel Fanoy in Middel burg en bij boekhandel De Ruyter en de firma Exelka in Vlissingen. Rob Bijnsdorp is journalist, schrijver, radiomaker, zee zwerver en organisator van communicatieprojecten. Dit jaar staat voor hem in het teken van de filmserie 'Saef- Dansschool 01184-13783 tinghe in vier seizoenen'. Hij is daarvan de producent en regis seur. Hoe komt iemand op het idee om vier films van bij el kaar zo'n drie uur speeltijd te willen maken over een onher bergzame groene vlakte, door sneden van geulen vol bruin grijs slib „Het was 'liefde op het eerste gezicht'", antwoordt hij. „Als je daardoor wordt overvallen komt een idee altijd plotseling. Het flitst door je hoofd als een oplichtende neonreclame. Dat gebeurde in dit geval tijdens mijn eerste bezoek aan het ver dronken land. Ik raakte erg onder de indruk van alles wat ik zag en wist toen ineens: dit moet iedereen kunnen beleven; hier moet een film van komen Daarna volgde natuurlijk nog heel veel uitzoekwerk voordat het werkelijke besluit kon wor den genomen, maar het eerste idee lag er en dat was het belangrijkste." Wat maakte dan zoveel indruk tijdens die eerste kennisma king „Ik denk vooral de verrassing. Toeval, het plotseling in elkaar passen van gebeurte nissen of omstandigheden, zodanig dat ze een opval lend geheel vormen. Leo uit Vlissingen weet er van mee te praten. De laatste dag voor de vakantie naar Italië reed hij gestresst en gejaagd door de Paul Krugerstraat. Hup, hup, hup, nog vlug een paar speciale steunen voor de nieuwe surfplankdrager. In al zijn haast remde hij een fractie van een seconde te laat en tikte net de auto voor hem aan. Wel een politieauto. De agent stapte uit, het bleek Hans te zijn, hun kinderen zaten op dezelfde school. De schade was niet noemenswaardig. Leo had alleen een krom nummerbord gekregen. Een kleine repri mande was toch op zijn plaats. „Ik ga morgen op vakantie naar Italië", verontschuldigde Leo zich. „O, leuk", zei agent Hans, „wij gaan naar Oosten rijk. Tien dagen later surfte Leo ergens in de buurt van Ravenna op de Adriatische Zee, althans hij probeerde van zijn duikplank een surfplank te maken. Bij die onhandige pogingen kwam hij in aanvaring met een andere plank en riep, tegen de zon inkijkend: „Entschuldigung"want het zou wel een Duitser zijn die zaten er veel bij hun op de camping. Van de andere kant was het even stil, en toen kwam er lachend antwoord: „Dat is de tweede keer van de maand, Leo Agent Hans, vanwege het weer niet naar Oostenrijk maar naar Italië gereisd. Toeval, het bestaat toevallig wel. Cameleon •O CS - Het Land van Saeftinghe met op de achtergrond de koeltorens van Doel en de Antwerpse industrie: In een natuurgebied ben ik meestal meer geboeid door het onverwachte, het onvoorspel bare en de ontdekking, dan door het natuurschoon zelf. Voordat ik eraan toekom me te verdiepen in leefgemeenschap pen van planten en dieren wil ik het liefst zomaar wat door het landschap gaan en laten komen wat komt. Die eerste keer verraste Saeftinghe mij vooral door de geweldige kracht die erin schuilt. Ik heb altijd gedacht dat de Schelde dood was, een open riool, en dat de directe omgeving er ook wel slecht aan toe zou zijn. Nu zag ik een geweldige vitaliteit. De getijden zijn er veel dwin gender dan elders. Het water spoelt letterlijk door de geulen. De sterke stromingen laten op de buitenste rand van het schor enorme zandgolven achter. Bij iedere stap die je zet zie je om je heen hoe de levende natuur zich driftig probeert uit te breiden. Nergens ervaar je zo als hier hoe de verschillende soorten planten en dieren el kaar beconcurreren of elkaar juist nodig hebben". Maar het valt toch niet te ont kennen dat de waterkwaliteit en de omgeving van de Wester- schelde verre van .natuurlijk zijn „Dat zal ik ook niet doen. Het staat vast dat er nog heel veel moet worden hersteld, ook al zegt men dat de milieukwali teit langzaam vooruit gaat. Maar juist daarom is de leven de natuur in Saeftinghe zo boeiend. De meest natuurlijke eigenschap van leven is immers de drang tot overleven. Nou daarvoor moet je eens gaan kijken bij het Sieperdaschor, waar je letterlijk op de front lijn staat tussen het groen van Saeftinghe en de vale dampen van het Antwerpse industriege bied. Daar komt bij dat de Schelde en de Westerschelde nog het enige overgebleven echte estuarium vormen in het hele Deltagebied. Bij een estuarium, horen geleidelijke overgangen tussen zoet en zout, hoog en laag, zand en slib; met andere woorden uit gestrekte natte gebieden waar de getijden vrij spel hebben. Deze gebieden zijn door de in polderingen bijna overal ver dwenen. Saeftinghe heeft ze sinds de overstroming vier eeu wen geleden nog op grote schaal. Het natuurlijk systeem is daar nog intact." Onvermijdelijke vraag: hoe breng je dit alles op een boeien de manier in beeld „Ja, dat is'inderdaad ook voor ons de belangrijkste vraag ge weest, want zolang je daarop geen bevredigend antwoord hebt moet je niet aan zo'n project beginnen. Wij hebben gekozen voor de mensen in en rond het landschap; de omwo nenden, gebruikers, bezoekers, beheerders en onderzoekers die met het landschap leven en ervan houden. Hun verhalen zijn vol van kennis en betrok kenheid. Wie de vier delen van deze film ziet trekt samen met echte Saeftinghekenners steeds opnieuw het verdronken land in. In de lente is dat als nieuwsgierige bezoeker die on der leiding van een gids kennis maakt met het gebied. In de zomer ga je mee op een inspec tie met een bioloog en een beheerder van het Zeeuwse Landschap. De stand van de levende natuur staat dan cen traal. De herfst wordt een grote ontdekkingstocht naar de ge schiedenis van het gebied en naar het fascinerende spel van het water, de getijden, bewe gingen van zand en slib, erosie en verlanding. In de stilte van de winter gaan we voorzichtig op bezoek bij de honderddui zenden vogels die er op het voorjaar wachten." Ben je na de liefde op het eerste gezicht zelf ook echt van het verdronken land gaan hou den „Ja beslist en ik zal er na de laatste filmdag voor het vierde seizoen nog vaak terugkomen." Deze week start Het Zeeuwse Landschap een grote aktie voor het werven vannieuwe begun stigers. Daarvoor wordt het tijdschrift Zeeuws Landschap in dehele provincie huis-aan-huis bezorgd. Zo wordt uitgebreide informatiegege ven over het reilen en zeilen van de oudste Zeeuwse natuurbeschermingsiorganisatie. In een begeleidende brief worden inwoners van de provincieuitgenodigd om donateur te worden. Het Zeeuwse Landschap is vanouds een parti culiere organisatie. Hoewel ookde overheid een taak heeft op het gebied van bescherming van natuur enlandschap, zijn het toch vooral de clubs die vanuit het particulierinitiatief wer ken, die grote betekenis hadden en hebben voor het behoud vannatuur en landschap. Los van het steeds weer veranderende politieke inzichtwaar de natuur in econo misch wat mindere tijden nogal eens het kind van derekening wordt. Het is in deze tijd van bezuinigende overheden zeker geen luxe voor HetZeeuwse Landschap om een grote achter ban te hebben. Maar daarbij telt zekemiet alleen de financiële kant van de zaak. Minstens even belangrijk is dateen grote achterban betekent dat het publiek belang hecht aan het behoudvan natuur en landschap. En de betrokkenheid gaat veelal verder dan alleenhet één keer per jaar betalen van een kleine bijdrage. Heel veel zaken uithet dagelijks leven hebben consequenties voor de natuur. Hoe springen wemet afval om; hoe (on)voorzichtig zijn we met vergif en hoe zuinig ofver- kwistend met natuurlijke hulpbronnen? Het Zeeuwse Land schap doet veelaan voorlichting om de waarde van de natuur en de manieren om die waardente ontzien onder de aandacht te brengen. Als het goed is snijdt bij het vergroten 'van de achterban het mes van tweekanten. Een directe bijdrage voor het behoud van de natuur dichtbij huis eneen indirecte bijdrage door bij allerlei zaken rekening te houden met hetbelang van de natuur. VLISSINGEN Het Sixties festival is aan de vooravond van de zesde uitvoering ter zie le gegaan. Het festival krijgt wel een vervolg in de vorm van een Najaars Horeca Muziek Festival. Het Sixties festival vond een paar jaar achtereen onderdak in het Arsenaal. Toen het Arse naal een andere functie kreeg bracht de organisatie het festi val in een sporthal onder. De sporthal miste echter de sfeer van het Arsenaal. Bovendien bracht het festival bij de hore ca in de binnenstad, een be langrijke sponsor van het fest- vial, geen geld in het laatje. Toch wilden de horeca-onder- nemers in Vlissingen iets festi valachtigs organiseren. En daarom gaat op 24 september de eerste editie van het Najaars Horeca Muziek Festival van start. Op die dag zijn er in zeventien horecagelegenheden optredens van bands of muzi kanten. Iedere gelegenheid krijgt zo de kans een eigen sfeer te creëren. VLISSINGEN De netto op brengst van de Zwaluwen Jeugd Aktie in Zeeland be droeg dit jaar 2300,Dit bedrag is in z'n geheel gestort op de rekening van het Prinses Beatrix Fonds. Het Prinses Beatrix Fonds op zijn beurt schonk vijftienhon derd gulden aan de Vereniging van ouders met kideren met een geestelijke handicap. Deze Walcherse vereniging gebruikt dit geld om aangepaste materi alen aan te schaffen en om een keer per week met de kinderen te gaan zwemmen. De Zwaluwen Jeugd Aktie hield op Hemelvaartsdag een groot voetbaltoernooi voor de jeugd. MIDDELBURG Maandag jongstleden is aan de Stichting Synagoge Middelburg een be drag van vijftienduizend gul den overhandigd ten behoeve van de restauratie van de syna goge. Het bedrag werd overhandigd aan burgemeester Rutten in zijn hoedanigheid van lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Synagoge Middelburg. De gulle gever was ing. F. de Beer van de Stichting Cultuurfonds Bouw fonds Nederlandse Gemeenten. MIDDELBURG De Kin dertelefoon viert zaterdag 10 september haar tienjarig jubi leum op de Markt in Middel burg met allerlei activiteiten. De activiteiten richten zich vooral op kinderen van- 12 tot en met 16 jaar. De Kindertele foon zelf presenteert zich in een grote partytent waarin on der andere een expositie te zien is over het doel en de werkwij ze van de Kindertelefoon. Op een centraal podium zijn tus sen 12.00 en 17.00 uur optre dens en activiteiten. Op het programma staan optredens van dansschool Janvier, de Kunstbende en Kamjehaar. Om 15.00 uur reikt gedeputeerde Dijkwel de prijzen uit aan de winnaars van de felicitatie wedstrijd. Daarnaast is er een Karaoke-installatie en een jon- gerenterras. MIDDELBURG Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middelburg heeft zaterdag in IJmuiden, tijdens een voorron de voor het Nederlands kampioenschap, de derde plaats bereikt in de A-Class. Blue Spirit behaalde in totaal 42,2 punten. Het Duitse corps Starriders legde met 51,3 punten beslag op de eerste plaats. De tweede plaats was voor Saxon Shadows uit Groot- Britannië. Zij behaalden 43,8 punten. De weersomstandig heden waren zaterdag erbar melijk. Regen en een spiegel glad veld waren de oorzaak van nogal wat valpartijen tijdens de vaak ingewikkelde showfiguren die de corpsen op het veld brachten. De laatste voorronde is zaterdag 17 september in Almere. Nog een week later, 24 september is het Goffert Stadion in Nij megen het decor van de na tionale drum bugle corps kampioenschappen. Blue Spirit, doet aan beide kam pioenschappen mee. GOES MIDDELBURG - ZIERIKZEE - MIDDELHARNIS

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1