OP DEZE PLAATS Af Eigen gebouw voor tafeltennissers Echt walstro Geen sex, toch een baby Uw babyfoto in de krant?? Schaaktoernooi Alle kaarten gaan zaterdag in de voorverkoop F, tZ Bewoners overhandigen vele handtekeningen tegen sloop COC café moet deuren sluiten Het is biina zover! kunt u, met kleur, tegen aantrekkelijke prijzen adverteren. Informeer bij onze vertegenwoordiger! DE JONG-VLISSINGEN Losse kaarten Biobakken O) rz Verbouwing IJPË Arsenaal START NIEUWE CURSUS. BEL: 01100-20176 01180-38370 01110-15425 (W DAimCI-OOl JAnViE3 Zie onze advertentie elders in dit blad. Keukens half geld Zaterdag 10 sept. a.s. om 10.00 u. opent Lavooy-Mode zijn nieuwe zaak! Een gecombineerde dames- en herenmodezaak met ieder z'n eigen afdeling alles gelijkvloers. Een totaal nieuwe wintercollectie hangt voor u klaar: we hopen dat u zelf vlug vertrouwd bent met de nieuwe omgeving, maar wél met de be kende merken, service en mensen die klaarstaan om u deskundig te helpen. LAVOOWtymode DE SCHELDEBODE fi-,2 99e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE. VLISSINGEN, WESTKAPELLE. ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE, MIDDELBURG EN VEERE TOTALE OPLAGE: 47.300 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR.7-9 - VLISSINGEN - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. M V WOENSDAG 7 SEPTEMBER 1994 VLISSINGEN Tafeltennis- eereniging Westerzicht mag zich sinds enkele maanden de trotse eigenaar noemen van een 'eigen' gebouw. In mei kocht de vereniging de sportzaal aan de OOST—SOUBURG Schaak club Souburg houdt zaterdag 10 september een '1800-toernooi' voor spelers die een ELO-rating hebben van minder dan 1800. Ook is er een kampioenschap voor huisscha kers. Er worden zeven rondes ge speeld volgens het Zwitsers systeem. Het toernooi wordt gehouden in het clubgebouw van de schaakclub aan de De Deckerestraat en begint om 10.30 uur. Inschrijven is tot 8 september mogelijk. Donderdagavond bellen naar het clubgebouw: 01184-62169. Doornlaan voor een bedrag van 30.000 van de gemeente. Za terdag 10 september wordt het gebouw officieel in gebruik ge nomen. De honderd leden van de tafel tennisvereniging Westerzicht zijn erg in hun nopjes met de eigendomsoverdracht. „We hebben nu een eigen home waarin we kunnen doen wat we willen. En we hoeven niet ongerust te zijn dat we uit het gebouw gezet worden en ergens anders moeten gaan trainen en spelen, want dat komt meestal veel duurder uit. Je betaalt tegenwoordig al snel twee tien tjes per uur zaalhuur. En dat loopt voor een vereniging die drie avonden in de week ge bruik maakt van de accommo datie behoorlijk in de papie ren",-zegt bestuurslid Louis Si- monse. „Bovendien kunnen we nu ook een behoorlijke verga derruimte inrichten en een bar retje". Het idee om het gebouw van de gemeente te kopen is niet uit de lucht komen vallen. Al een jaar of zes, zeven geleden kaartte de vereniging de koop bij de ge meente aan. Door verschillende omstandigheden raakte dat voorstel toen op de lange baan tot het anderhalf jaar geleden weer ter sprake kwam. En toen was het snel geregeld. De medehuurders van de sport zaal, gymnastiekvereniging As tro en een trimclub hoeven niet te vrezen dat ze naar een ande re accommodatie om moeten zien nu er een andere eigenaar is. „Ze kunnen gewoon van het gebouw gebruik blijven maken. De huur is trouwens voor ons een welkome bron van inkom sten", verklaart Simonse opge wekt. De officiële opening is aan staande zaterdag. Er wordt dan een groot bord onthuld bij de ingang naar de sportzaal aan de Doornlaan. De spelers van Westerzicht spelen nu in een 'eigen' gebouw. Eerlijkste theater in de steigers MIDDELBURG Het eerlijkste theater van Neder land staat in de steigers. Met wat breken, passen en meten krijgt de schouwburg er tachtig stoelen bij. Er staan er dan zeshonderd. Daardoor wordt het voor grote gezelschappen interessant om naar Middelburg te komen want zij krijgen immers tachtig procent van de kaartverkoop. Omdat de schouwburg de contrac ten met gezelschappen voor het komende theatersei zoen al afgesloten heeft toen er nog sprake was van 520 stoelen verdient de investering zich snel terug. Over de verkoop van de kaarten in abonnement is Gerard Peijs van de schouwburg erg tevreden. „We hebben nu al veertien procent meer verkocht dan vorig jaar." De losse kaarten gaan zaterdag 10 september in de verkoop. Bij die stijging met veertien procent is nog geen rekening gehouden met de voorstellin gen van Youp van 't Hek en Freek de Jonge die dit jaar bewust buiten het abonnement gehouden zijn. Veel mensen na men vorig jaar enkel en alleen vanwege Van 't Hek een abon nement en bliezen dat later we.er af toen bleek dat er lang niet genoeg kaarten waren om alle aanvragen te honorei-en. Dit jaar zitten de grote pu bliekstrekkers Youp en Freek niet in het abonnement. Men-" èen die op zaterdag 10 septem ber losse kaarten komen kopen voor de voorstellingen die nog niet uitverkocht zijn (en dat zijn er nog heel wat) krijgen daarbij een bestelbon waarmee kaarten voor de optredens van Youp van 't Hek (23, 24 en 25 november) en Freek de Jonge (30 en 31 maart) besteld kun nen worden. Voorwaarde is wel (ADVERTENTIE) Dansschool 01184-13783 dat er èerst losse kaarten voor een andere voorstelling ge kocht worden. Van koppelverkoop wil direc teur Gerard Peijs niets weten. „We hebben Youp en Freek expres buiten het abonnement gehouden om oneigenlijk ge bruik te voorkomen. Tegelijk willen we toch de trouwe be zoekers van het theater belo nen, en dat zijn natuurlijk ook de mensen die geen abonne ment nemen maar af en toe eens een los kaartje kopen. Die mensen die dan al in september vast willen leggen dat ze in de loop van het seizoen een keer tje naar het theater gaan willen we belonen met een bestelbon". Zoals gezegd, de losse kaarten gaan zaterdag in de verkoop. Van 11.00 tot 16.00 uur kan iedereen dan terecht in de theaters van Midelburg, Vlis- singen, Zierikzee en Goes. Daarbij is het mogelijk om in Middelburg een kaartje te be stellen voor een voorstelling in Goes en andersom omdat de theaters de hele dag een tele foonlijn open hebben staan. Van de 267 voorstelling die dit seizoen op het programma staan zijn er nog maar 34 hele maal uitverkocht. Volgens Peijs komt dit doordat het aanbod sterk in de breedte is gepro grammeerd. „Er is echt voor iedereeen wel iets leuks bij. En doordat wij geen serieverkoop hebben, zoals bij veel andere theaters, loopt de verkoop van de abonnementen erg goed. Als je in Amsterdam bijvoorbeeld een kaartje voor King Lear besteld dan kan dat alleen als je ook een kaartje voor Hamlet bestelt." De verbouwing van de schouwburg is in volle gang. Door het Zeeuwse beleid van vrije keuze zijn er nu nog kaar ten beschikbaar voor voorstel lingen van Seth Gaaikema, Jenny Arean, Jan Akkerman, The Bootleg Beatles, Jasperina de Jong, Scapino Ballet, Wa- daiko Ichiro, Wolga Kozakken- koor, Mathilde Santing, Ten Sharp, Frank Boeijen en Rob de Nijs, om er eens een paar te noemen. Rob de Nijs wilde trouwens 'per se zijn seizoen afsluiten in Middelburg omdat daar volgens hem zo'n goed publiek zit. Daarmee bedoelt De Nijs een gevulde zaal die goed reageert. „Daardoor is een leuke wisselwerking ont staan tussen de boekingsbu reaus en de theaters. Voor ons is het daarom niet zo moeilijk om bekende namen en grote rodukties haar Zeeland te ha- en." zegt Peijs. nen. En de akoestiek van de zaal wordt een stuk beter. Bo vendien verdwijnt de balustra de met de verwarming halver wege de zaal. En dat zal nie mand die ooit eens heeft zitten zweten achterin een volle zaal betreuren. Op- die plaats on- In het Sloe is een composteringsfabriek gebouwd en om die draaiende te houden krijgen de burgers grote afvalbakken die ze moeten vullen met groente- fruit en tuinafval. De afgelopen weken werden de biobak ken bij de burgers op de stoep gezet. Wie dat wilde kreeg er ook een compostvat bij om thuis zelf te composteren. Èn een bio-basket om in de keuken alvast te beginnen met gescheiden verzamelen. Ken nelijk is dat bakje ontworpen door iemand die niet op de hoogte was van de individuele smaak van de burger op het gebied van keukeninrichting. Want het lekbakje moest weer zonodig uitgevoerd in een kleur bio-groen die in menig keuken zal vloeken met de kleur van het aanrechtblad en de wandtegels. Om al het gescharrel met het afval in goede banen te leiden werden de bakken en vaten vergezeld door een kartonnen tasje met informatie. Wat mag er wel in de biobak, wat mag er niet in de biobak en hoe en wanneer wordt de bak geleegd. Bij de informatie zitten ook praktische tips. 'Leg voor de ingebruikna me van de biobak een krant op de bodem, dat vergemakke lijkt het legen'. Daar moet je dan wel verrekte lenig voor zijn want de bak is hoog en smal. De mooiste tip staat echter in de folder 'zo leuk is thuis-composteren'. Onder het hoof stuk 'het vullen van de compostsilo' staat de volgende nuttige tip: Neem het deksel van de compostsilo voordat u het GFT-afval erin gooit. Bert de Mol 03 Die ontwikkeling zal nog ver sterkt worden als de schouw burg er meer stoelen bij krijgt. Gezelschappen die 80 procent van de recette ontvangen spe len immers liever voor zeshon derd bezette stoelen dan voor 520. De verbouwing is inmiddels in volle gang. Van de logebakken wordt nu een flink stuk afge haald. Daardoor verdwijnen er acht stoelen. Daar staat tegen over dat het zicht vanaf het balkon en uit de zaal zoveel beter wordt dat er daar op iedere rij drie stoelen bij kun- Het actiecomité wil dat de raambiljetten zoveel mogelijk blijven hangen. foto harry de lange MIDDELBURG Het be wonerscomité van het hofje Onder den Toren overhan digt maandagmiddag 12 sep tember om 18.30 uur heel veel handtekeningen aan de fractievoorzitters. De over handiging vindt plaats op het bordes van het Stadhuis. Het comité had gerekend op 2500 handtekeningen tegen de sloop van het hofje, maar dat zijn er meer dan twee keer zoveel geworden vol gens actievoerder Meliefste. Het actiecomité, bestaande uit vijf bewoners van het hofje heeft alle fractievoor zitters van de Middelburgse politieke partijene uitgeno digd om de overhandiging bij te wonen. De overhandiging van de handtekeningen bete kent volgens Meliefste niet dat de raambiljetten nu weg gehaald kunnen worden. „Alsjeblieft mensen, laat ze hangen" is zijn verzoek. foto piet davidse staat dan ruimte voor een rij losse stoelen en eventueel rol stoelen. Ook aan de voorkant van de zaal verandert er iets. De voorste twee rijen stoelen, boven de orkestbak verdwij nen. Het tijdrovende geklungel met vleugelmoeren als de or kestbak open moet is daarmee ten einde. Want in plaats van de twee rijen vaste stoelen ko men er drie rijen losse stoelen. Maandag 21 september moet de verbouwing wel klaar zijn want dan begint het theatersei zoen in Middelburg met de voorstelling Carmina Buran van Introdans. Voor die tijd krijgen de stoelen nog een lek ker sopje. De nieuw bestelde stoelen zijn er niet op tijd, dat is nu al bekend. Voorlopig wor den er losse stoelen uit de Prins van Oranje bijgezet. Het Arsenaaltheater in Vlissin- gen maakt het zaterdag extra gezellig door die dag tegelijk een open dag te houden. Bezoe kers kunnen kennis maken met de aanwezige licht- en geluids installatie en natuurlijk is er informatie over alle mogelijk heden die het theater verder nog te bieden heeft op het gebied van zaalverhuur en der gelijke. Als extraatje is er om 13.30 uur een uitvoering van het theaterspektakel Opus 94 van Teater Exces uit Gent dat het verhaal vertelt van zes be roemd operafiguren. Er zijn optredens te verwachten van onder andere 'Pavarotti', 'Car- reras', en 'Kiri Te Kanawa'. (ADVERTENTIE) Natuiirtip Rupsen en vlinders die hun naam te danken hebben aan een of andere overeenkomst met Aj-'/ zoogdieren, zijn al eerder in dit hoekje behan- deld. Een daarvan zul je op safari in het Zeeuwse maar zelden tegenkomen. Dat is de 'FSU, raPs van het avondrood, die bekend staat als Ag/F V; olifantsrups. Het is een fors uit de kluiten A? f\ .Agewassen beest, dat zoals alle pijlstaartrupsen een stekel op het achterlijf heeft. Het is een zwartbruine rups die bij verstoring het voorste deel van zijn lichaam uitrekt, zodat er een soort slurf ontstaat. Dat, gecombineerd met een paar guitige 'olifantsoogjes' roept direct het beeld van jumbootje op. De olifantsrups leeft op wilgeroosjes en op echt walstro. Dat walstro vind je in Zeeland volop in de duinen, maar ook op zandige dijkjes op Schouwen-Duiveland. Voor de rest is het nogal schaars, maar toch kun je het versreid door de hele provincie nu en dan vinden. Het is altijd de moeite waard om zo'n vindplaats eens grondig te inspecteren. Niet alleen voor olifantsrupsen, maar ook allerlei andere rupsen en insektenlarven. Met wat geluk vind je bovendien een plant die op het walstro parasiteert. Dat is de walstro-bremraap. Een rechtopstaande stengel, met wat op orchideeen lijkende bloempjes eraan, en helemaal zonder bladeren. Als rasechte parasiet is de plant niet in staat om zelf voedsel op te nemen, maar hij onttrekt voedingsstoffen aan het wortelstelsel van het walstro. Zo'n parasiet heeft geen bladgroen nodig en is helemaal geelbruin gekleurd. Het walstro is een prima illustratie voor het feit dat geen enkel levend wezen op zichzelf staat, maar zijn rol vervult in een ingewikkelde levensgemeenschap. Net zoals wij. VLISSINGEN Vorige week is in de Reptielenzoo Iguna een Indische varaan uit het ei ge kropen. Op zich niets bijzon ders, ware het niet dat de moe der al zes jaar geen contact met varanen van de andere sexe heeft gehad. Nu is het bekend dat reptielen en andere geleedpotigen sper ma een tijdje kunnen conserve ren. Echter zes jaar is wel uit zonderlijk lang. Moeder Iris werd in 1988 door de A.I.D in beslag genomen en in Iguana geplaatst en is al die tijd alleen gebleven. Op 7 april van dit jaar legde Iris een ei dat met een in een van de couveuses van de babykamer van Iguana werd gelegd. Daar is het bij een temperatuur van 31 graden uit gebroed. Dat duurde nog bijna vijf maanden. Het kleine va- raantje heet Sofietje, is 22 cen timeter lang en weegt 20,7 gram. De kans bestaat dat So fietje er binnen afzienbare tijd nog een broertje of zusje bij- krijgt want moeder Iris heeft op 18 juli nogeens twee be vruchte eieren gelegd. MIDDELBURG Het COC café in de Eigenhaardstraat moet in de maanden september en oktober noodgedwongen de deuren sluiten. Een nijpend ge brek aan vrijwilligers is daar debet aan. De beslissing om het~ café te sluiten is genomen door het algemeen bestuur van het COC VLISSINGEN De Schel- debode biedt haar lezers weer de mogelijkheid om zelfgemaakte babyfoto's te publiceren. Heeft u een leuke foto van uw zoon of dochter gemaakt (niet laten maken) dan kunt u die opsturen. Misschien ziet u dan binnenkort uw (klein)kind in de krant. Fo to's opsturen naar De Schel- debode. Postbus 5051, 4380 KB in Vlissingen. Wilt u uw foto terug, sluit dan een aan jezelf geadresseerde en ge frankeerde enveloppe bij. Van de vorige oproep zijn nog foto's zonder epvelop blijven liggen. Deze kunnen afgehaald worden aan de ba lie tussen 10 en 12 uur of tussen 14 en 15.30 uur. Midden Zeeland. Volgens be stuurslid Carel van Honk is de situatie met betrekking tot vrijwilligers voor de bar der mate nijpend dat het niet ver antwoord is het café open te houden met het kleine groepje actieve vrijwilligers dat nu nog bereid is bardiensten te draaien. Mochten er zich op korte termijn geen vrijwilligers melden dan buigt het bestuur zich over de vraag of het COC- café helemaal gesloten moet worden. (ADVERTENTIES) GROOT AANTAL Hans Verkerk Keukens heeft deze week een werkelijk ongelooflijke landelijke actie!! In al zijn 40 showrooms ver koopt hij in totaal honderden showroomkeukens en -appa raten uit voor half geld, van bekende merken. Let u op de oranje stickers GOES RINGBAAN WEST 2b - 01100-16451 Tot ziens bij: PLEIN 1940 20 - Middelburg - Tel. 01180-12508 i

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1