W DAÏliiCHOOL JAnViER i /i 'i Na duizend jaar reconstructie Karolingenburg Veertig zachte knuffelbeesten voor kinderen uit Tsjernobyl TOR O 25+-AVOND NOG EVEN GEDULD Watersnippen Taart voor beheerste rijstijl DE JONG-VLISSINGEN Behangen C Open Monumentendag in stadsgewest Vlissingen/Middelburg vrijdagavond 2 september START NIEUWE CURSUS. BEL: 01100-20176 01180-38370 01110-15425 Natuurtip v «etzeeuwse Al 10.000 hardrijders kregen bekeuring De Wolboog stelde materiaal beschikbaar □SCO CENTER •De Karolingenburg in Oost-Souburg. burg van Souburg omgekeken. Pas in 1939 vindt onder leiding van drs. W.C. Braat voor het eerst archeologisch onderzoek plaats, dat door het uitbreken van de oorlog onderbroken werd. In 1969 ontstond op nieuw belangstelling voor de burg. De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonder zoek (ROB) verrichtte van 1969 tot 1972 onderzoek, waarmee het burgterrein het best beken de in de provincie werd. Geme ten over de buitenzijde heeft de burg een doorsnede van 144 meter. Wie vanuit het centrum" vanhet huidige dorp de Ka naalstraat uitkomt, loopt recht op de oostelijke waldoorgang af. Voor de poort zijn bij de opgravingen de houten palen van een lange smalle brug te ruggevonden. Er waren vier waldoorgangen, met elkaar verbonden door paden, die el kaar in het midden kruisten. Bij de zogenaamde 'casco-res tauratie', die de afgelopen maanden is uitgevoerd, is de aarden ringwal gecompleteerd, de westelijke toegangspoort herbouwd, zijn de overige poorten zichtbaar gemaakt en de kruispaden over het binnen terrein opnieuw aangelegd. Één kwadrant blijft onaange tast en zo bewaard als bode marchief voor toekomstig ar cheologisch onderzoek. tl u de reconstructie van de Ka rolingenburg een feit is, treedt voor de vereniging 'De Vrien den van de Karolingische Burg' een nieuwe fase aan. De vere niging kwam in 1988 voort uit de opbouwkommissie Oost- Souburg, waar al jaren werd nagedacht over een manier om de burg op zinvolle wijze voor de bevolking te benutten. Ver tegenwoordigers van muziek vereniging Vlijt Volharding, toneelgroep STEC en de mid denstandsvereniging Nemidso behoorden tot de eerste leden van de vereniging. Aan des kundigen, onde wie de in Zee land werkzame archeoloog dr. R. van Heeringen, werd advies gevraagd. „We hebben het van het begin af aan in alle rust en eenvoud aangepakt", zegt voorzitter J. Veen, die van het begin af aan bij de vereniging betrokken is geweest. „Geluk kig stond Van Heeringen direct achter onze plannen. Als lei draad hanteren we tot op he den projectplan dat opgesteld werd door opbouwwerker Peter Gillissen en recreatie-so ciologe ir. P. lijnse. In de eerste fasewas onze aandacht erop gericht bekendheid te krijgen in het politieke circuit. De toenmalige wethouder Bruin- ooge kon zich in onze plannen vinden, maar vond, gezien het internationale cultuur-histori sche belang van de burg, dat ADVERTENTIE De verbouwing van onze nieuwe zaak aan 't Plein 1940 verloopt voor spoedig! y tVIJ HOPEN OP 10 SEPTEMBER A.S. TE OPENEN. rijk en provincie financieel hun steentje bij zou moeten dragen. Dat resulteerde in een gesprek met gedeputeerde De Vries, maar uiteindelijk gebeurde er verder niet veel. Pas in 1992, toen we in contact kwamen met Monumentenzorgmede werker Hielkema kwam er schot in de zaak. Het werk van de Vrienden van de Karolingische Burg is daar mee nog niet'klaar. Veen: „Nu begint eigenlijk pas de tweede fase van het projectplan: wat gaan we verder met de Burg doen. We zitten als Oost-Sou burgers in de unieke situatie dat we midden in ons dorp een prachtige locatie hebben, die op vele manieren te gebruiken is." De afgelopen jaren zijn in overleg met omwonenden en andere belanghebbenden de plannen al gemaakt. De schet sen voor de indeling van de burg liggen klaar. Nu moeten de fondsen worden aangeboord om de plannen tot uitvoer te (ADVERTENTIES) Dansschool 01184-13783 FOTO JACQUELINE MIDAVAINE brengen. Veen kan, als hij op de burg staat, met zijn ogen dicht al zien hoe het kan wor den. „Stel je eens voor, een openluchtconcert van Vlijt Volharding en de ouderen uit onS dorp die op een bankje zitten te luisteren. Of een open luchtvoorstelling van STEC. Kinderen die in de speeltuin spelen. Volwassenen die een partijtje jeu de boules spelen of basketballen." Voor Veen en de andere leden is het project nog niet voltooid, integendeel, het begint pas. „En", benadrukt de enthousiaste voorzitter, „daar bij kunnen we iedereen gebrui ken." VROUWENPOLDER Het was even schrikken voor K. Hendrikse uit Middelburg toen hij vorige week vrijdag gesom meerd werd om te stoppen tij dens een snelheidscontrole op de N57 bij Vrouwenpolder. Hij reed toch helemaal niet te hard? En inderdaad, Hendrikse reed niet te hard. Hij reed, om pre cies te zijn, 67 kilometer per uur op een weg waar de maxi mumsnelheid 80 is. Voor de politie Zeeland was dat aanlei ding om hem te belonen met een lekkere taart in de vorm van een kilometerteller. De heer Hendrikse reed namelijk in het honderdduizendste voer tuig dat de snelheidscontrole passeerde. De snelheidscontroles worden uitgevoerd in een samenwer kingsverband tussen wegbe- heerders, politie, Marechaus see, Regionaal Orgaan Ver keersveilig Zeeland en Veilig Verkeer Nederland. Het Project Gericht Verkeers Toezicht Walcheren ging op 18 mei offi cieel van start. Inmiddels zijn er ruim tienduizend hardrij ders bekeurd. Bij aanvang van het project reed ongeveer vijf tien procent van de verkeers deelnemers te hard, inmiddels is dat gezakt naar tien procent. Kennelijk is het bij bestuurders doorgedrongen dat er gecon troleerd en bekeurd wordt. De hoogst genoteerde overschrij ding van de maximumsnelheid werd gemeten buiten de be bouwde kom van Buttinge. Daar raasde een voertuig met een snelheid van 143 kilometer per uur over de Middelburgse weg. Binnen de bebouwde kom was de hoogst gemeten snel heid 122 kilometer per uur. Dat was op de Oostkapelseweg in Serooskerke. Het doel van de actie is om door gerichte acties de ver keersveiligheid te verhogen. De politie verwacht dat de acties het gedrag van de weggebrui kers gunstig beïnvloedt waar door een beheerster weggedrag ontstaat. Het uiteindelijke doel van de actie is een verminde ring van het aantal verkeersdo den met vijftig procent en een vermindering van hèt aantal gewonden met veertig procent. Het project Vicht zich dan ook niet alleen op de snelheid, maar ook op het dragen van gordels en helmen, het gebruik van alcolhol in het verkeer en het negeren van rood licht. Helen Brouwer van Veilig Verkeer Nederland overhandigt de taart aan K. Hendrikse. Rechts op de foto de heer Welleman van de Marechaussee, links de heer Vleer, de externe begeleider van het project, en politievoorlichter Leo Kuijl. FOTO PIET DAVIDSE "T. r rTi I I I —III I I Ill I II I mi I I —III I I Illl J 'J* '1 oMüiCtf oil* GOES MIDDELBURG - ZIERIKZEE - MIDDELHARNIS In dit hoekje doen wij wekelijks een poging om op W'' een luchtige manier een grappig stukje in elkaar te CSJ zetten. Gelukkig hebben wij daar een hele week voor zodat we er nogeens een nachtje over kunnen slapen. Bij dagbladen met een dergelijke rubriek hebben ze die luxe niet. Die moeten iedere dag iets leuks verzinnen. De wekelijks verschijnende huis-aan- huis-bladen en de advertentiekolommen zijn daarbij een dankbare bron van inspiratie. Vorige week ^3 verkneukelden de redacteuren van het dagblad de zich over een advertentiepagina Weer Naar School in de Scheldebode. 'Wat doet een aanbieding j van rollen kwaliteitsbehang onder de titel Weer Naar School' was de prangende vraag op de redactie. Er werd diep nagedacht en toen wisten ze het: 'Om het kroost er bij thuiskomst achter te plakken'. We hadden niet verwacht dat het antwoord zo voor de hand zou liggen, hoewel we ons, als ouders van C cö "i schoolgaande kinderen, situaties voor kunnen stellen waarin een plekje achter het behang een uitkomst is. Op deze plek willen wij trouwens wel bekennen dat wij het idee voor een advertentie over behang op een pagina Weer Naar School niet van onszelf hebben. In het huis-aan-huis- blad van de PZC stond namelijk een paar weken eerder ook een pagina Back To School. En jawel, ook daarop werd behang onder de aandacht van de lezers gebracht. En niet alleen behang, maar ook nog vloerbedekking. Kijk, en dat vinden wij nu net iets te ver gaan. Tieners achter het behang plakken, akkoord, maar om ze nu meteen onder het kleed te vegen.... Bert de Mol PLEIN 1940 20 - Middelburg - Tel. 01180-12508 ijspsi' DE SCHELDE 99e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE, MIDDELBURG EN VEERE WOENSDAG TOTALE OPLAGE: 47.300 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. 301 M V 31 AUGUSTUS 1994 Wat dat betreft hoort u nog van ons. Tot die tijd raden we u aan even geduld te hebben want: niet alleen de nieuwe zaak, maar ook de nieuwe collectie, is de moeite van even wachten waard! LANDSCHAP Haast ongemerkt worden onze zomervogels aangevuld met steeds meer soorten die alweer op trek zijn om de kou in noord Europa te ontvluchten. Zo'n vogel die er ineens weer is, voor dat je er erg in hebt is de watersnip. Een enkeling broedt wel in in het Zeeuwse, maar dat aantal staat in geen verhouding tot wat je op een herfsttocht door de polder tegenkomt. Snippen zijn heel bekend, doordat ze jarenlang geportretteerd stonden op het - inmiddels al weer bijna verdwenen - briefje van honderd gulden. Je kon daar altijd een aardige associa tie mee maken als je de watersnip in het veld tegenkwam. Bij het opvliegen maakt-ie name lijk een geluid alsof een stuk papier in tweeen gescheurd wordt, waarop je natuurlijk zei van daar vliegt weer een honderdje. In de broedtijd maakt de snip een blatend geluid, en dat heeft hem de streeknaam hemelgeit of weerlam bezorgd. Een snip die opvliegt doet dat niet in. rechte lijn, maar zigzagt met snelle bewegingen door de lucht. Dat maakt het beest tot een favoriete jachtvogel; het schieten van een snipje is zo'n beetje de ultieme schietvaardigheidsproef om je jagerskunst te bewijzen. Nog steeds vallen snipjes ten prooi juist aan die behendigheid waardoor ze andere vijanden kunnen ontwijken. Jammer eigenlijk, want snippen zijn volstrekt onschadelijke vogels, die bovendien zo klein zijn dat het nauwelijks de moeite is om ze op te eten. Gelukkig zijn er veel jagers die uit eigen beweging de snippen van de lijst van te bejagen soorten geschrapt hebben. Nu de minister nog OOST-SOUBURG De Noormannen komen! In het weekend van 10 september, wanneer de Karolin gische Burg officieel geopend wordt, laten de Noor mannen van de groep 'Dorestad Sibbe' er de vroege Middeleeuwen herleven. De krijgslustige Noorman nen slaan binnen de burg hun tenten op, vechten er hun vetes uit en bereiden aan het eind van de dag hun maaltijd aan het spit. De opening van de gereconstrueerde Karolingische Burg markeert het begin van d,e Open Monumentendag in het stadsge west Middelburg/Vlissingen. Deze vroeg-middel- eeuwse ringwalburcht in Zeeland spreekt men over 'burg' —is een van de weinige van dergelijke verdedigingswerken die bewaard zijn gebleven in West-Europa en bovendien een van de oudste. De Trilleborg in Denemarken, die binnen de cirkelvorm hetzelfde kruisvorming wegenpatroon laat zien, is ruim honderd jaar later gebouwd. In het gemeente archief in Middelburg is tot het eind van de maand in dit kader de expositie 'Ringwalburchten in Zeeland' te zien. Tijdens de Open Monumenten dag zijn een dertigtal monu menten opengesteld. Vaak wordt ook nog een tentonstel- ling of rondleiding georgani seerd. Een museumbus rijdt tussen de beide steden. De rit kost een kwartje. De opengestl- de monumenten zijn herken baar aan de Open Monumen- tendagvlag. Op de VW-kanto- ren is meer informatie te krij gen. De geschiedenis van de Karo lingische Burg begint rond 900, wanneer het drassige gebied dat nu Nederland heet, bevolkt wordt door Friezen, Franken, Saksen en Chamaven. De enige plaats waar op het grondgebied van de huidige provincie Zee land bewoning' mogelijk is, is hoog en droog in de duinen. Bij Domburg vinden we dan ook in die tijd een belangrijke haven plaats, die te vergelijken valt met Dorestad, de beroemde handelsnederzetting bij het huidige Wijk bij Duurstede. Na de dood van Karei de Grote begint het verval van het Karo lingische Rijk met de opdeling ervan. Het vredige bestaan van schaapsherders en boeren aan de Zeeuwse kust werd in de eerste helft van de negende eeuw verstoord door de Noor mannen of Vikingen, die met hun plundertochten dood en verderf zaaiden. De Zeeuwen lieten de rijke duinnederzetting Walichrium, waarnaar later het eiland Walcheren is ver noemd, echter niet zo maar plunderen en bouwden ronde verdedigingswerken aan de binnenduinrand. Sinds de elfde eeuw, toen Zeeland onder de invloedssfeer van Vlaanderen en Holland kwam, keerde de rust weer. De burg van Oost- Souburg is sinds de elfde eeuw verlaten en nooit meer be bouwd. Eeuwenlang is er letterlijk in figuurlijk niet meer naar de ADVERTENTIE OOSTKAPELLE Als op 19 september veertig kinderen uit Tsjernobyl naar Walcheren ko men hoeven ze niet bang te zijn dat ze met lege handen komen te zitten want Carla Hol zette de afgelopen maanden veertig knuffelbeesten voor hen in el kaar. „Als je zelf twee gezonde kinderen hebt ben je blij als je iets kunt doen voor kinderen die het minder hebben. En als ze last van heimwee hebben is zo'n knuffelbeest best een steun" verklaart een enthou siaste Carla haar actie. Carla raakte vorig jaar betrok ken bij de commissie die het verblijf van de kinderen in Tsjernobyl begeleidde. „Ik heb toen een actie voor kleding en speelgoed opgezet en samen met de kinderen hebben we Barbiekleertjes gemaakt. Spul len kregen we van winkeliers. Toen kwam ik op het idee dat het leuk zou zijn om voor de kinderen knuffelbeesten te ma ken die ze dan mee naar huis konden nemen als aandenken. Tenslotte brachten de kinde ren, die toch uit gezinnen ko men die weinig hebben, voor ons ook geschenken mee. Ik ben toen zaken in handwer- kartikelen gaan benaderen en bij de Wolboog in Middelburg kroeg ik van Nel en Ab Reij- nierse direct veertig pakketjes materiaal om knuffelbeesten te maken. Ik moest ze wel zelf in elkaar zettten." Hoeveel uren Carla erin gesto ken heeft weet ze niet meer, maar ze is er wel vele avpnden mee bezig geweest. In de loop der maanden veranderden de pakketjes materiaal in ping- uins, egeltjes, eendjes en schildpadjes. Nu zijn ze alle veertig af. Maandag 19 september komen de kinderen voor een drieweeks verblijf naar Walcheren. De veertig kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar verblijven in het CNV-gebouw Bos en Duin in Oostkapelle en maken van daaruit uitstapjes in de omge ving. „In drie weken knappen de kinderen echt zienderogen op" vertelt Carla. „Als ze aan komen zien ze er echt slecht gevoed, bleek en vermoeid uit. Als je dan zelf moeder van twee gezonde kinderen bent wil je graag je steentje bijdra gen om het die kinderen naar de zin te maken." De knuffel beesten mogen de kinderen di rect na aankomst om beurten uitkiezen. „We laten ze eerst genummerde lootjes trekken en dan mogen ze in volgorde van 1 tot 40 een knuffel uitkiezen." Carla Hol (rehts) en Nel Reijnierse met de veertig knuffelbeesten die het verblijf van de kinderen uit Tsjernobyl moeten veraangenamen. FOTO HARRY DE LANGE OUDE VISMARKT 2 - GOES

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1