OP DEZE PLAATS 'Krak hoort erbij en staalt je karakter' GRATIS Nieuw wijkcentrum Groot Lammerenburg open m>) DAn^ChOOL JAnViE^f Start gescheiden inzamelen van afval keuken apparaten Steenlopers 3 2 4 /?-£ Modelvliegers demonstreren hun kunnen op 'vliegveld' in Sloegebied Natuurtip Cursussen educatief centrum Subsidie milieuproject Glogow Knaagkever bedreigt Oostkerk Brekebeentje V Hs o cc V kunt u, met kleur, tegen aantrekkelijke prijzen adverteren. Informeer bij onze vertegenwoordiger! Wegwerpleuier VLISSINGEN - Het hoeft maar een beetje mooi weer te zijn of ze zijn te vinden op het 'vliegveld' aan de Duitslandweg in het Sloegebied; de mannen van de Vlissingse Modelclub 'Delta'. Met radiografisch be stuurbare zweefvliegtuigen, motorvliegtuigen, helico pters, electrozwevers en verder alles wat nog maar vliegen kan. Wat er zoal kan vliegen en wat voor capriolen ze uit kunnen halen is zaterdag 27 en zondag 28 augustus op dat zelfde veld te zien tijdens de 'Fly-inn' waar talloze bekende Nederlandse mo delvliegers op uitnodiging van 'Delta' laten zien wat modelvliegtuigen allemaal in hun mars hebben. Pu bliek is natuurlijk van harte welkom. WEGENS GROOT SUCCES HERHAALD! OVEN - KOOKPLAAT KOELKAST - AFZUIGKAP VAATWASSER NI CC CC START NIEUWE CURSUS. BEL: 01100-20176 01180-38370 01110-15425 ^*'3 DE SCHELDEBODE 99e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE MIDDELBURG EN VEERE TOTALE OPLAGE: 47.300 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. 301 M V WOENSDAG 24 AUGUSTUS 1994 MIDDELBURG - In Middel burg en Vlissingen zijn maan dag de erste containers voor het gescheiden inzamelen van afval uitgereikt. De Vlissingse huishoudens kregen elk een grijze container voor het res tafval en een grasgroene voor het gft-afval. Middelburg deed het iets zuiniger aan en hield het bij die ene groene contai ner. Het overige afval mag voorlopig althans nog gewoon in de plastic zak. De reacties bij de ontvangst van de bakken was overigens niet overal on verdeeld enthousiast en het beeld van de Kruitmolenlaan in Middelburg wordt nu -tijde lijk?- gesierd door enorme bak ken die keurig bij de voortuin tjes staan geparkeerd. Maar hoe dan ook: het afval moet gescheiden worden inge zameld en dus komen er bak ken. De Middelburgse wethou der van milieu Ovaa en zijn Vlissingse collega mevrouw Poppe- de Looff legden het nog eens uit aan een handvol men sen die direct of indirect bij de gescheiden afvalinzameling waren betrokken, zoals de le verancier van de containers, de fabrikant van de installatie die de containers moet oppakken en kiepen en anderen die direct bij de milieuzorg waren be trokken. En Ovaa maakte een sommetje. „Als we niet ge scheiden inzamelen en verwer ken kost dat 300 gulden per ton en gescheiden slechts 110 gul den per ton". Goedkoper dus, maar de consument merkt daar niets van. Die moet gewoon betalen voor de bak en de af valstoffenheffingen zijn ner gens omlaag gegaan. Maar af gezien van het financiële ge deelte waar de burger iedere keer weer voor naar de knip moet grijpen had de "milieu- wethouder natuurlijk gelijk. Per jaar wordt er in Nederland 500 miljoen ton op de grote hoop gegooid en dat gaat niet langer. Middelburg is per week goed voor 260.000 kilo afval en de helft daarvan is gft afval. Dat alles valt of staat met een goede voorlichting richting consument, waren alle sprekers het wel over eens en wat dat betreft mag niemand klagen. Ieder huishouden krijgt een keurig informatiepakket bij de container en een fraai uitge voerde kalender met daarop het ophaalrooster en een spe ciaal telefoonnummer waar ze terecht kunnen met allerlei vragen. Voor Middelburg is dat 01180-75322 en voor Vlissin gen 01184- 62291. De Middel burgers krijgen nog een extra bakje voor in de keuken. Maar ook al verzamelen we ons suf aan gescheiden afval er blijft nog genoeg over om eens ernstig over na te denken. Want wat leert een eenvoudig rondje door de supermarkt? Een berg aan onnodige verpak kingen. En de billen van de baby kunnen net zo goed wor den bedekt met een luier. Zo'n wegwerpluier ligt namelijk over 25 jaar nóg op de afval berg... En ook al waren maandag diverse mensen nogal sceptisch over de 'monsterlijke bakken', het zal wel wennen. Net zoals iedereen moord en brand schreeuwde toen de oude afva- •Een nieuw logo dat niets aan duidelijkheid te wensen overlaat siert de Vlissingse vuilniswagen. Voor vuilnisman en consument is het nog even wennen. lemmer werd vervangen door leen maken we met z'n allen Net zoals we vroeger uit ons plastic zakken. Eigenlijk dus meer troep. En die moet ge- zelf deden met de vuilnisem- niets nieuws onder de zon, al- scheiden worden opgeruimd, mer en de schillenman. en modelbouwervaring tot de oude rotten gerekend mag wor den. „Maar je voelt je wel goed rottig als zo'n kist naar bene den komt en je alles bij elkaar kunt vegen. Maar dat is het risico dat je loopt als je met deze hobby bezig bent". Wie begint met modelvliegen kan het beste een eenvoudig 'kistje' bouwen, zo luidt het advies van de vereniging. En verder gewoon rustig aan op bouwen. Niettemin een relatief prijzige aangelegenheid, want een motorvliegtuigje compleet met zender komt snel op een duizend gulden. „En dat is nog maar het begin", verzucht Ni co. „Wie hier aan begint moet erop rekenen dat-ie verslaafd raakt. De meeste leden hebben gemiddeld vijf vliegtuigen waarmee ze de lucht in kun nen. Het is gewoon de lol van steeds iets anders bouwen en als je dan ziet dat wat je ge bouwd hebt ook nog vliegt geeft dat een kick. Het is na tuurlijk wel zo dat de zender eenmalig wordt aangeschaft en dat je de motor van het ene vliegtuig natuurlijk kunt over zetten in een ander. Dat scheelt natuurlijk in prijs. Waren de tweetakt-motoren die worden gebruikt vroeger reguliere herriemakers, inmid dels is er ook op dat gebied enorm veel veranderd. ,Alle Even een vliegtuigje kopen, zender aanschaffen, motor erin zetten en hoppa de lucht in is er niet bij, zo leert een bezoek aan het vliegveld. Even niet opletten, even iets niet goed gebouwd en binnen de kortste keren is het 'krak' en moet er weer het nodige worden gere pareerd. Slordigheid wordt af gestraft. „Krak hoort erbij en staalt je karakter", zegt Nico van Koot- en, die met zijn 17 jaar vlieg- Voor alle mensen die op vakan tie waren viert Hans Verkerk Keukens nog een keer zijn dub bel feest. Hans Verkerk Keukens bestaat 30 jaar en opende zijn 40e filiaal. En dat vieren wij met een ongelofelijke actie. Als u deze week in één van onze filia len een complete keuken koopt krijgt u 5 apparaten gratis: of de helft van de geldwaarde als extra korting. Kom snel langs en profiteer NU van deze actie. 'Geldt niet samen met andere aanbiedingen. LUlLLL GOES RINGBAAN WEST 2b - 0100-16451 De mannen van de Vlissingse Modelclub Delta zijn klaar voor de 'fly-inn' op 27 en 28 augustus. motoren hebben dempers en sommigen vliegen met een vier takt motor. Wel beduidend duurder, maar het maakt ook minder geluid. Maar als je geen geluid wilt horen dan ga je gewoon met een zweefvliegtuig aan de slag of met een zwever met een elektromotor. Het is maar net waarvoor je kiest. Het summum van modelvliegen blijkt toch wel het vliegen met een helikopter. Volgens de ken ners het moeilijkste van het moeilijkste en is het beste te vergelijken met een knikker die op een glazen plaat wordt ge legd en zie maar dat je daar een figuurtje mee kunt maken. „Er zijn dus volop mogelijkhe den" promoot Nico het model vliegen. Wie het is gelukt -en wie zou dat niet lukken- een vliegtuigje te bouwen moet na tuurlijk nog op zoek naar een zender met uiteraard een ont vanger. Ook daar zijn de moge lijkheden legio. En als dat alle maal voor elkaar is komt het moment suprème: het vliegen. Direkt in het diepe of in dit geval in het hoge? „Absoluut niet", verzekert Nico. „Iede reen die bij ons voor het eerst gaat vliegen krijgt een begelei der. Iemand die een enorme ervaring heeft, het vliegtuig voor je invliegt en je stapje voor stapje leert vliegen en kan ingrijpen als het nodig is. Als de 'leerling-piloot' alles onder de knie heeft mag hij alleen FOTO PIET DAVIDSE aan de slag. En dan raakt-ie vanzelf verslaafd" Zaterdag en zondag zijn er dus in ieder geval mensen te zien die 'het' onder de knie hebben. Maar een ding is zeker: allemaal heb ben ze het moeten leren en allemaal hebben ze een keer 'krak' gehad. Voor de volledigheid: de tij den van de Fly-inn op zaterdag zijn van 12 tot 18 uur en op zondag van 11 tot 17 uur. -O, HET ZEEUWSE LANDSCHAP -O- Langs de voet van de zeedijk, onopvallend door hun haast perfecte schutkleur, zie je vaak steltlopertjes ter grootte van een fors uitgeval len spreeuw. Pas als ze opvliegen merk je dat er een vogel zat. In de vlucht lijken ze op een verkleinde uitgave van de scholekster, maar als ze weer gaan zitten zie je dat de kleuren toch wat anders verdeeld zijn. Steenloper, zo luidt de toepasselijke naam van dit mini-steltlopertje. Je ziet ze dan ook vooral langs de steenglooiingen, vanaf de dijkvoet bij Westkapelle, tot achterin de Oosterschelde, hun voorkeur voor steenglooiingen heeft alles te maken met de manier waarop ze aan de kost komen. Ze lopen langs de vloedlijn en draaien daar kleine tot middelgrote stenen om, dit doen ze om de diertjes die daaronder leven te bemachtigen. Dat zijn bijvoor beeld slijkgarnaaltjes, kleine krabbetjes en wormen. In het Engels wordt de steenlóper 'Turnstone' genoemd en die naam is eigenlijk no toepasselijker. Steenlopers kun je bij ons het hele jaar door vinden. In de zomer tref je ze vaak in het bont uitgedoste broedkleed, met prachtig oranje gekleurde vleugels. Maar broeden doet de steenloper hier nooit; het zijn de jonge exemplaren die nog niet broedrijp zijn die hier overzomeren. In deze tijd worden die aangevuld met de vogels die in het hoge noorden hun broedcyclus voltooid hebben. Zowel de overzomeraars als de gasten uit het noorden hebben het broedkleed inmiddels ingeruild voor het veel soberder winterpak. Een beetje vroeg voor onze begrippen maar lang voordat wij de winterjas opbergen komt bij de steltlopers alweer het broedkleed tevoorschijn. MIDDELBURG Bij het Educatief Centrum Walcheren gaan verschillende cursussen van start, zowel op de locatie Vlissingen aan de Bone- dijkstraat, als in Middelburg aan de Latijnse Schoolstraat. Wie vroeger speciaal onderwijs heeft gevolgd vinden het pret tig om op een andere manier te leren. Er is in Middelburg zo'n cursus voor mannen die bij voorbeeld op een werkplats werken, in een gezinsvervan gend tehuis of nog thuis wo nen. Tijdens de cursus wordt gewerkt aan onderwerpen zo als zelfstandig wonen, werken, vrije tijd, telefoneren, schrij ven, sommetjes maken en om gaan met geld. De curusu wordt gegeven op maandaga vond van 19.00 tot 20.00 uur. Op donderdagmorgen begint in Middelburg een nieuwe op- stapcursus voor mensen die hun lagere schoolkennis willen opfrissen, zoals Nederlandse taal, rekenen en studievaardig heden. In Vlissingen start op 28 sep tember een assertiviteitscursus waar vrouwen leren beter voor zichzelf op te komen. Voor informatie en aanmel ding van de cursussen in Mid delburg, kunt u bellen 01180-16278. Wie zich op wil geven voor de cursus in Vlis singen of meer informatie wenst, kan bellen met 01184-17819. MIDDELBURG De ge meente krijgt 128.000 gulden van het ministerie van volks huisvesting, ruimtelijke orde ning en milieubeheer (VROM) voor het milieuproject in de Poolse zusterstad Glogow. Het milieuproject moet ertoe leiden dat de negatieve gevolgen van de kopersmelterij in de directe omgeving van Glogov worden verminderd. Het project bestaat uit vijf fa sen, waarvan de eerste twee inmiddels zijn afgewerkt. De subsidie van VROM is bestemd voor de derde fase. Daarvan is 100.000 gulden bestemd voor een onderwijs project. In Glo gow moet ecologie een belang rijk onderdeel van het' onder wijs worden, omdat men in een sterk vervuilde omgeving woont. De zorg voor het milieu moet met name aan de nieuwe generaties doorgegeven wor den. MIDDELBURG De houten koepelconstrucite van de Oost- kerk is ernstig aangevreten door de bonte knaagkever. De bestrijding van de kever en het Breken, het woord en geluid kennen we allemaal. Een belofteeen hart kun je breken en het is een feit, dat glas- of aardewerk op een dag breekt. Scherven brengen geluk. Iemand die geregeld ongelukjes, onhandigheidjes veroorzaakt is een brekebeentje. Ook gebouwen kunnen breken of afgebroken wor den, of door de tand des tijds of door de slopersha mer. Vooral de slopershamer heeft voor- en tegen standers, voorbeelden zat. In Hansweert stond ooit een dorpsgezichtsbepalend postkantoor en ondanks dat er een serieuze koper voor was werd het pand toch gesloopt want er zou een nieuw postgebouw komen. Sinds vijf jaar hebben onkruid en zwerfvuil achter de gazen hekken vrij spel. In Goes had men meer succes met 'De Villa' van verpleegtehuis Ter Weel. Deze werd door een sponta ne actie van de sloop gered. In de Zeeuwse hoofdstad Middelburg is er dezer dagen veel rumoer en gekra keel over 'Het Hofje' onder de Lange Jan. In het kader van vooruitstrevend planningsgeweld zou 'Het Hofje' gesloopt moeten worden. Onnodig, idioot zeggen de tegenstanders. We zullen er op vooruitgaan menen de voor standers; het geeft de stad een nog beter winkelbestand. O ja, zulke drieste plannen zijn aanleiding tot beroering. Wie wind. zaait zal storm oogsten en Brekebeentje gaat zijn gang. En hoog boven al dit rumoer strooit het carillon van de Lange Jan zijn klanken uit over de stad. Het is een kinderdeuntje: 'Klein, klein kleutertje, wat doe je in mijn hof. Je breekt er al de huisjes af en maakt het veel te grof. Cameleon. herstel van de koepel kost mil joenen. Op zaterdag 27 augus tus is het - wellicht voor het laatst in de komende jaren - mogelijk de kerk te beklimmen. Met een bazar hopen de kerk voogdij en het actiecomité 'Ac tie Bonte Knaagkever' een be gin te maken met het inzame len van geld voor de restaura tie. Monumentenzorg betaalt het leeuwendeel van de kosten, maar van de kerkvoogdij wordt verwacht dat zij 60.000 gulden bijdraagt. De bazar, die daar toe het begin moet maken, wordt van 9 tot 16.00 uur ge houden op het Oostkerkplein. Er is een rommel- en een an tiekmarkt, er zijn spelen voor de jeugd en kramen met allerlei activiteiten en produkten, een cadeau- en handwerkstand, een rad van avontuur en een grote verloting. Tijdens de rondleiding en de beklimming van de koepel kan men onder deskundige leiding de koepelconstructie en het destructieve werk van de bonte knaagkever bekijken en het unieke De Rijckere orgel be zichtigen, dat bespeeld wordt door Freek de Keizer. Vanaf de trans is het uitzicht op de stad uniek en biedt het een prachti ge gelegenheid om foto's te maken. VLISSINGEN Het heeft heel wat praten en onderhan delen gekost, maar het is er toch van gekomen: een sociaal cultureel centrum dat de hele wijk Groot Lammerenburg kan bedienen. Wethouder Poppe-de Loof verricht zaterdag de ope ning, dat wil zeggen als ze de sleutel op tijd in ontvangst heeft kunnen nemen van de parachutisten die volgens plan ning om 11.00 uur op het gras veld voor het centrum moeten landen. Tot dan is ook de naam van het centrum, bedacht door een wijkbewoner, een verras sing. 's Middags zijn alle om wonenden en andere belang stellenden welkom om een kijkje te komen nemen in het nieuwe gebouw. Voor de jeugd is er een springkussen, een straattekenwedtrijd, een de monstratie van de jeugdbrand weer en wie ouder is dan 12 jaar mag om 15.00 uur komen helpen met het testen van de disco-installatie. Het idee voor een wijkcentrum ontstond in het wijkcomité Pa pegaaienburg, dat vond dat er naast het goed draaiende Alde- gonde een tweede centrum moest komen voor de wijk Pa pegaaienbug. De gemeente kwam toen met het plan voor een centrum voor de hele wijk Lammerenburg, waarbij de vertegenwoordigers uit de wijk uitgenodigd werden hun wen sen op een rij tezetten. Het kostte heel wat uurtjes verga deren en onderhandelen, maar uiteindelijk kon vorig jaar au gustus de bouw beginnen. In februari werd het gebouw op geleverd en moest de inrichting beginnen. Dankzij financiële bijdragen van de gemeente, de stichting Moerman Promotion Vlissingen en niet te vergeten de vindingrijkheid van het werkbestuur is de inrichting nu letterlijken figuurlijk af. In september moet het wijk centrum echt gaan draaien. Zonder vrijwilligers gaat dat niet. Een aantal vrijwilligers heeft zich al spontaan gemeld, maar meer mensen, meer han den en ideeën zijn nog steeds welkom. (ADVERTENTIE) Wijkcentrum Groot Lammerenburg ~T. -T. aaa—nii.i.iJ».i»CTaii.i.ll'üiJaTlTa.UB»H.«1ig—imm m M ttMiliCw OU* GOES - MIDDELBURG - ZIERIKZEE MIDDELHARNIS

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1