OP DEZE PLAATS Goede strandbewaking is van levensbelang DAimci-ooL JAnviE=tf Op Nieuwland werd altijd gedanst Kindertelefoon Zeeland viert feest 't Hofje vervolgt actie tegen afbraakplannen Op Safari ZOMID triathlon Zoutelande 32^ A)-& Van Dixhoornbrigade beleefde druk en enerverend strandseizoen CJ tsi u 2 kunt u, met kleur, tegen aantrekkelijke prijzen adverteren. Informeer bij onze vertegenwoordiger! 301 M V ECHTSCHEIDING? Wie stuur de leukste en origineelste felicitatie WEGGELOPEN? Felicitatiewedstrijd zeeland VAN 2 UUR tOtd UUR ZOUTELANDE Hoewel het seizoen nog niet he lemaal ten einde is, kan de reddingsbrigade Van •Dixhoorn nu al spreken van een druk zomerseizoen. In totaal werd tot nu toe 79 dagen strandwacht gelopen door 80 vrijwilligers die daarbij bijna 400 keer in actie moesten komen. Aanstaande zaterdag worden op het strand bij Zoutelande examens voor de strandbrevetten afgenomen, want goed opgeleide strandwachten zijn broodnodig. Óók nodig is een nationaal opleidingscentrum voor het operkoepelend orgaan van de reddingsbrigades, de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen. De huidige opleidingscentra voldoen allang niet meer aan de eisen van de tijd en daarom wordt een beroep gedaan op de Nederlandse burger om een bijdrage te geven voor de bouw van een nieuw opleidingscen trum. DE JONG-VLISSINGEN De Kraakvogel T? START NIEUWE CURSUS. BEL: 01100-20176 01180-38370 01110-15425 Na tuurt ip het zeeuwse Al 5000 handtekeningen verzameld Dl SCHELDEBODE 99e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE, MIDDELBURG EN VEERE TOTALE OPLAGE: 47.300 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR.-7-9 - VLISSINGEN - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. WOENSDAG 17 AUGUSTUS 1994 MIDDELBURG - Onder het motto: 'Kindertelefoon Zeeland feest op Middelburgse Markt!' besteedt de Kindertelefoon Zeeland zaterdag 17 september aandacht aan haar 10-jarig be staan. Van 12.00 tot 17.00 uur organiseert de Kindertelefoon op de Markt allerlei activitei ten. Deze zijn vooral gericht op jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar. De Kindertelefoon presenteert BEL DE KINDERTELEFOON. zichzelf in een partytent als jubilerende hulpverlenende in stantie voor kinderen en jonge ren. In de tent is een expositie ingericht rond het doel en de werkwijze van de kindertele foon. Daar zijn ook de felicita- tiewenen te zien van jongeren, die hebben meegedaan aan de felicitatiewedstrijd. In het verlengde van de party tent wordt een info-marktje in gericht waarvan enkele instan ties op het gebied van jeugd hulpverlening meewerken, dit zijn JAC Middelburg, J.A.I.B. Goes, disco project GGD Zee land en Al Ateen Zeeland. Om en rond een centraal po dium vinden er van 13.00 uur tot 17.00 uur diverse optredens en activiteiten plaats. Dans school Janvier geeft een dans- demonstratie, Zeeuwse win naars van de voorronde Kunst bende '94 treden op en de prij zen worden uitgereikt aan de winnaars van de felicitatie wedstrijd KT Zeeland. En... als sluitstuk van deze middag is er een optreden van de Bevelandse popband 'Kam Je Haar'. Er is een karaoke installatie aanwezig en bij Brasserie De Huifkar is een terras speciaal voor jongeren BEL DE KINDERTELEFOON. ingericht. De feestmiddag wordt gepresenteerd door twee dj's van Radio Maximaal. Wie kan er meedoen aan de felicitatiewedstrijd en hoe kun je meedoen? Iedereen in Zee land tussen 12 en 16 jaar mag meedoen, eenvoudig door op een origineel mogelijke manier de Kindertelefoon te feliciteren met haar 10-jarig bestaan. Dat kan door een gedicht, tekening of poster op te sturen. Maar let op! De felicitatie moet wel in een enveloppe kunnen. Kun je het niet alleen af, doe het dan samen met een vriend of vrien din. Stuur je 'creatie' voor 7 sep tember 1994 op naar: Kindertelefoon Zeeland, Post bus 89, 4330 AB Middelburg. Vergeet niet je naam, adres, telefoonnummer en leeftijd te vermelden, want er zijn mooie prijzen te winnen. De hoofd prijs is nog geheim, maar wat KIND*R-#N JfUGDtBlffOON dacht je van een walkman, boekenbonnen, kledingbonnen, cd's en bioscoopbonnen. Beslist de moeite waard om mee te doen, dus... aan de slag. „Als je die strandwachten hier zo lekker in het zonnetje ziet zitten, denk je misschien dat het allemaal niet zo veel voor stelt", zegt Leo Wolterman, voorzitter van het bestuur van de Van Dixhoornbrigade. „Maar schijn bedriegt." Hij wijst naar de uitkijktoren op het gebouwtje van de reddings brigade. „Er is altijd één van ons boven, die met een verre kijker het hele strand in de gaten houdt. Om het half uur wisselen we, om concentratie verlies te voorkomen. Het lijkt dan voor de toevallige passant wel of de anderen niets zitten te doen, maar ze zijn natuurlijk voortdurend alert en kunnen op ieder moment adequate hulp verlenen." Dat het insti tuut strandwacht beslist niet overbodig is, staaft Wolterman aan de hand van een overzicht, waarop vermeld wat voor hulp en hoeveel de reddingsbrigade in Zoutelande en Dishoek deze zomer verleenden. 'Reddingen en hulpverleningen-60, EH- (ADVERTENTIE) Dansschool 01184-13783 BO-261, kwallebeet-14, kind zoek-26, kind gevonden-26 en diversen-1' staat er, Wie de conclusie trekt dat dus alle zoekgeraakte kinderen (geluk kig) weer teruggevonden zijn, trekt een verkeerde conclusie. 'Kind zoek' betekent dat ouders er melding van maken dat hun kind weg is, terwijl 'kind gevonden' betekent, dat iemand op het strand een kindt vindt dat zijn ouders kwijt is en het naar de reddingsbrigade brengt. „Daar heb je zo'n voor beeld van ons, werk dat heel veel tijd vraagt", zegt Wolter man. „Vind maar eens een kind op zo'n lang strand. Laatst hadden we het geval van een kind dat bij ons gebracht werd, maar toen we de ouders gevon den hadden, bleek hun andere zoontje ook weg te zijn. Dat was er door vader op uitge stuurd om z'n broertje te gaan zoeken met de boodschap 'je komt pas terug als je 'm gevon den hebt'. Dan ben je wel een poosje bezig." Wie met zwemmen z'n A-di ploma gehaald heeft, kan lid worden van een reddingsbriga de en zich gaan bekwamen in het zwemmend redden, te be ginnen met een basistraining met EHBO en reanimatie. Die trainingen vinden gedurende het winterseizoen eens per week plaats in het zwembad in Middelburg. Als je 13 jaar bent, kun je kiezen of je stand- wacht wil worden en volgt een vervolgopleiding die opleidt voor de strandbrevetten. Dat betekent dat je nog een vaarbe wijs haalt, een vaardiploma, met de marifoon leert omgaan en het varend reddendiploma haalt. Wie zijn strandbrevet-A heeft moet allerlei handelin gen, zoals het redden van dren kelingen goed kunnen uitvoe ren, het B-brevet houdt in dat je ook leiding kunt geven aan Het menselijk lichaam, voor zo ver wij het juiste functioneren ervan kennen, is misschien wel de ideale combinatie van een biologische en een chemi sche fabriek. Het consumeert, verteert en scheidt af, en verwerkt, vervormd en produceert tijdens dat proces tal van stoffen. Ook afvalstoffen. Wij worden zindelijk gemaakt, zodat we deze op gepaste tijd in de daartoe bestemde ruimte kunnen deponeren. In een gezin uit Goes waren de kinderen zindelijk en zoals dat opvoedkundig hoort, trachtten de ouders het goede voorbeeld te geven. De vader bezondigde zich nog wel eens aan een klein onbestemd geluidje maar dat mocht geen naam hebben. Op bezoek bij familie in Eindhoven genoten ze daar 's avonds van een pittige vleesschotel, chili con came met bruine bonen. Heerlijk en Piet maar bunkeren. De volgende morgen een wandeling in het Leenderbos en bij Piet begonnen de vleeskruiden en de bruine bonen te werken. Tegenover de kinderen wilde hij dat niet weten en hij verzon dus ter plekke een list. „Kijk", riep hij, „daar vliegt de kraakvogel, hoor je hem", en hij liet er een vliegen. De peuters keken opgewonden tussen en in de bomen, want de kraakvogel, ja die wilden ze wel eens zien. Jammer, het diertje bleek steeds iets te snel. Moeder Nel had het natuurlijk door, maar ze zei er niets van en in de loop der tijd vloog de kraakvogel nog wel eens uit. Jaren later had Piet er met zijn dochter een gesprekje over. „Weet je pap", zei ze lachend, "ik was zo groen, dat ik jaren lang geloofde dat die echt bestond.De kraakvogel, als je hem niet ziet of hoort, dan geurt-ie wel!!! Cameleon. cö Een van de boten die de Van Dixhoornbrigade tot haar beschikking heeft om varend te redden een reddingsactie. Wolterman: „Een voorbeeld. Tijdens de op leiding leer je hoe je in het water moet zoeken naar een drenkeling. Dat gaat met de zogenaamde schaatsenrijder spas, waarbij een rij mensen tegelijkertijd dezelfde pas maakt en zo het water afzoekt. Voor je A-brevet moet je die pas kunnen uitvoeren, voor het B-brevet betekent het dat je zo'n actie ook kunt organise ren. De strandwachten die hier het strand bewaken hebben al lemaal die brevetten gehaald. Ze zijn misschien wel jong, maar ze kunnen heel veel." Hij voegt eraan toe: „Zo hebben mensen ook wel eens het idee dat die jongens en meisjes maar een beetje spelevaren in onze reddingsboten. Ook hier zeg ik: 'schijn bedriegt'. Stel, wij krijgen per portofoon een melding door vanaf Dishoek, dat daar een surfer in de pro blemen is geraakt. Omdat de vaargeul hier zo vlak langs het strand loopt, is het levensge vaarlijk om een surfer die, zeg maar, kampt met een gebroken mastvoet, te laten dobberen. Die moet daar snel weg. Dan zien de mensen hier op het strand die boot snel wegvaren, maar de reddingsactie zelf be vindt zich buiten hun gezichts veld. De conclusie 'o, die gaan een beetje spelevaren' is dan snel getrokken." De Van Dixhoornbrigade telt ruim 200 leden, waarvan er ruim 100 inzetbaar zijn als strandwacht. Bovendien heeft de brigade een rampenploeg, die bestaat uit acht zeer erva ren mensen. Wolterman maakt zelf deel uit van deze ploeg en is in dit kader vorig jaar naar tijdens de watersnoodramp naar Limburg Verleend. „Met onze vlet konden we heel wat mensen uit hun penibele situa tie redden", vertelt hij. „Heel dankbaar werk en een indruk wekkende ervaring." Dat het reddingswerk ook zijn trieste kanten heeft, ondervonden de dienstdoende strandwachten een paar weken geleden, toen zij een verdrinkingsgeval fataal afliep. Wolterman: „Het was de eerste keer dat we zoiets mee maakten en vanzelfsprekend maakt dat diepe indruk. We hebben de strandwachten die erbij waren een week later dan ook bijelkaargeroepn en er in het bijzijn van een arts, de politie en iemand van Slachtof ferhulp over nagepraat. Dat heb je dan echt nodig, ook al weet je dat wij alles wat we konden doen hebben gedaan. Daarom zeg ik nogmaals, voor een buitenstaander ziet het er hier heel ontspannen uit, maar als het moet kunnen we de knop onmiddellijk omzetten. Je kunt de zee nooit vertrouwen en daarom blijven strandwach ten altijd hard nodig." De Van Dixhoornbrigade begint ko mende week weer met de win- tertrainingen in het zwembad FOTO HARRY DE LANGE en aanmeldingen zijn nog mo gelijk. Een nationaal opleidings- en trainingscentrum is nodig om een aantal redenen. Ten eerste moet er een docentenopleiding zijn, ten tweede is het belang rijk om regelmatig gemeen schappelijke oefeningen te doen. Het huidige depót in IJ- muiden en het bondskantoor in Haarlem zijn uit hun jasje ge groeid. In IJmuiden was het mogelijk een stuk grond aan te kopen om een nieuw trainings centrum te bouwen. Die plaats is aantrekkelijk omdat er zowel binnenwater als zee beschik baar is om te oefenen. Boven dien zijn in IJnuiden andere reddingsinstituten gevestigd, waarmee samengewerkt- en geoefend kan worden. De grond is er, nu het gebouw nog. De actie 'Help de reddingsbri gades, giro 8035' is nog in volle gang. Gezien het belang van goede strandbeveiliging geen overbodige actie. (ADVERTENTIE) flkHSSC//nifcfl GOES - MIDDELBURG ZIERIKZEE MIDDELHARNIS landschap j Om tijgers, hyena's, beren en kamelen te zien hoef je niet naar een dierentuin te gaan of op safari naar een verre vakantiebestemming Een weekje speuren in de Zeeuwse natuur is vol doende om deze en vele andere dieren in het vizier te krijgen. Alleen praten we dan niet over zoogdieren maar over vlinders: Wat je op een zonovergoten dag aan vlinders in een bloemenwei te zien krijgt, is maar een fractie van wat er rondvliegt als wij met z'n allen op één oor liggen, 's Nachts vliegen er honderden soorten vlinders rond die in schoonheid van vorm en kleur zeker niet onder doen voor hun familieleden die overdag te zien zijn. De Grotq Beer. De meeste ervan hebben - onbekend als ze zijn - geen Nederlandse naam. Maar de bovenstaande soorten hebben de namen van zoogdieren meegekregen omdat ze er op één of andere manier mee overeenkomen. Tijgervlinders zijn geel achtig van kleur met zwarte stippen (en lijken dus min of meer op een panter). De rupsen van kameeltjes hebben grote bulten op hun rug en het lijf van de grote beervlinder is helemaal bedekt met donzig bruine haren. Hyena's lijken qua uiterlijk niets op hun naamgenoten maar wel qua gedrag. De rupsen zijn geduchte moordenaars, die andere rupsen en zelfs wat kleiner uitgevallen soortgenoten, voortdurend naar het leven staan. Onsympatiek? Het is maar hoe je 't bekijkt. Voor boomkwe kers en fruittelers zijn ze van groot nut als verdelger van bladrollers. De hele natuur is tenslotte een kwestie van eten en gegeten. wor.den. ZOUTELANDE Alle ingre diënten voor een knallende re creatieve trathlon zijn weer aanwezig: zwemwater van bijna 21 °C, een verlengd fietsparcours en veel publiek. Voor de vierde keer wordt op zaterdagavond 20 augustus de ZOMID triathlon gehouden op het strand van Zoutelande. Het betreft een recreatieve kwart triathlon, opgebouwd uit de onderdelen zwemmen (750 m), wielrennen (28 km), en hardlopen (8,4 km). Het start schot wordt om 18.30 uur ge lost door burgemeester me vrouw A.C. de Bruyn. Er zijn al meer dan 150 in schrijvingen binnen, waaron der prominenten als Niels en Floris-Jan Koole, Sjaak de Kok, Jan-Bart Jasperse, Theo van Hal en de plaatselijke fa- borie Lein Lievense. Bij de da mes zal het gaan tussen Irma Heeren en Thérèse van Laare, de wereldkampioene bij de da mesveteranen. MIDDELBURG De be woners van 't Hofje onder de Lange Jan gaan door met hun acties tegen de afbraak plannen van hun hofje. Don derdagmiddag 18 augustus houden zij 'open hof', waar iedereen welkom is en alsnog een krachtig nee kan later horen. Er zijn met de acties van vorige week al ruim vijfdui zend handtekeningen verza meld, maar meer protestbrie ven ter ondersteuning van de actie kunnen morgen nog in geleverd worden. De 'open hof' wordt opgeluisterd met levende muziek. Bewoner P. Meliefste is dol blij met alle reacties. Hij hoopt dat het voor de betref fende instanties een duide lijk signaal is om af te zien van de plannen tot afbraak. Niet alleen Middelburgers, maar ook toeristen onder steunden de actie. „Terecht", meent Meliefste. „Die toeris ten komen tenslotte hierheen om de mooie monumenten. Als het hofje verdwijnt, ver dwijnt daarmee een stukje mooi Middelburg en dat is beslist een verarming voor onze monumentenstad." NIEUW— EN ST. JOOS- LAND Met een dorpsfeest viert de wijkvereniging Nieuw en St. Joosland haar 25-jarig bestaan.Verder is er in het kerkgebouw van de hervormde gemeente een jubileumexposi tie ingericht met de titel 'Nieuwland Niemandsland', die op zaterdag 27 augustus van 9 tot 17 uuur gratis toegankelijk De voormalige gemeente Nieuw- en Sint Joosland was tot in het eerste kwart van de 19e eeuw een eiland. Het ooste lijk deel, met het dorp Sint Joosland (Oude Dorp) is vanuit Zuid-Beveland bedijkt, de westelijke kant (Nieuwland) vanuit Walcheren. Daarmee nam de voormalige gemeente een geheel eigen plaats in; geen Walcheren en geen Beveland. Geboren en getogen Nieuwlan- ders antwoorden meestal ont kennend op de vraag of ze Walchenaren zijn. Veelal met de toevoeging: 'Op Nieuwland werd altijd gedanst'. Op Wal cheren luidde het vroeger dat je 'uut'en lande' ging als je naar Nieuwland trok. Het bestuur van de wijkvereni ging was van plan om voor de inrichting van de tentoonstel ling een beroep te doen op het gemeente archief Middelburg en het Rijksarchief Zeeland. Maar enkele oproepjes in het wijkblad leverden zoveel reac ties op dat er wel twee tentoon stellingen ingericht konden worden. Tot de topstukken be horen poppen in de Nieuw- landse dracht. Getoond worden de drachten uit de 18e en 20e eeuw, mannen- en vrouwen- costuums, met bijbehorende fraaie sieraden. Verder de 'Nieuwlandse kerkschat': het zilveren avondmaalservies (in 4841 geschonken door Elisa beth Petronella van Benthem, weduwe van ds Lambertus Jut ting) en het zilveren doopbek ken, in 1821 geschonken door ambachtsheer Dirk Johan van der Horst Serie. Kaartmateriaal en luchtfo to's laten zien dat Nieuw- en St. Joosland stukje bij beetje op de zee is gewonnen. Een aantal van de oorspronkelijk dijken is nog intact en land schappelijk heel mooi, waar door Nieuwland een geliefd doel is voor fietsers uit de wij de omtrek. Andere onderdelen van de expositie zijn portretten van Nieuwlanders, werken en eten met zeldzaam fotomate riaal over de klompenfabriek, verkeer en vervoer met onder meer de veren, ontspanning over gaaischieten en dames koor en de geschiedenis met foto's van de inundatie, het bombardement op Sint Joos land in 1943 en de strijd tegen het water in 1953. Ook is er een diaserie te zien met commen taar van J. Meliefste. Er ver schijnt verder nog een boek over de geschiedenis van Nieuw- en St. Joosland, ge schreven door P. Dellebeke. Op vrijdag 26 augustus ver zorgt disk jockey Lion Baas de drive-in show La Musica in de feesttent. Op zaterdag 27 au gustus is er de hele dag ringrij- den, georganiseerd door de 170 jaar oude Ringrijdersverenigi- ging Nieuwland. De wedstrijd wordt verreden aan Achter de Kerk tussen 9 en 17 uur. Mu ziekvereniging ONDA houdt vanaf 9.30 uur een muzikale rondgang door het dorp, om 10.30 uur gevolgd door een optreden van Jong ONDA in de tent aan Achter de Kerk. De brandweer verzorgt van 10.30 tot 12.00 uur demonstraties aan de Walravenstraat. Op het Kerkplein is van 10 tot 17 uur een activiteitenmarkt en de versierde molen Buiten Ver wachting is van 10 tot 17 uur te bezoeken. Voor de kinderen zijn er van 10 tot 17 uur activi teiten in de speeltuin en* voor de peuters en kleuters om 11 uur een poppenkastspel in de peuterspeelzaal. Judovereniging Shin Koku geeft demonstraties van 14 tot 14.30 uur, volksdansgroep Nieuwland treedt op van 14.45 tot 15.15 uur en het dameskoor Nieuwland zingt van 15 toto 15.30 uur. Van 15.45 tot 17.15 uur treden afwisselend op Neul(nder Musikanten en de volksdansgroep Medioburgum. 's Avonds treedt Engel Reijn- houdt op in de feesttent van 20.00 tot 21.00 uur, waarna er tot 0.00 uur gedanst kan wor den op de klanken van After Eight. In Nieuwland, het mag duidelijk zijn, wordt nog steeds gedanst. i

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1