LA GARE Een tentoonstelling in hutkoffers Bijzondere expositie van Russische kunst Wielerkoers in Souburg Acht Rotterdamse dichters in café Schuttershof 'Afbraak Hofje nee' jjtéï A-'? |i(FEESTENJEN^^mJEN Domburg lijkt zich meer en meer te profileren als het kunstdorp van weleer GRAANCIRKELS Kunst met Cccc in 1995 Morgen standwerkersconcours aan Lange Delft Middelburg Para Norma '94 in Zeelandhallen Werk van architecten en kunstenaar uit voormalige koloniën St. Willebrordus Verassend Kunstopleidingen Juwelen Tegelijk met opening expositie van Ernst Ernesto Kamphuis DE JONG-VLISSINGEN Wij verzorgen al uw Informeer vrijblijvend: Café-Restaurant Kanaalstraat 82 - Oost Souburg - 01184-78143 99e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE. VLISSINGEN. WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG MARIEKERKE MIDDELBURG FN VFFRF TOTALE OPLAGE: 47.300 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. WOENSDAG M 301 10 AUGUSTUS 1994 De expositie in hutkoffers zoals die eerder dit jaar te zien was in Haarlem. foto wim ruigrok iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii MIDDELBURG - Tien archi tecten en een beeldend kunste naar, allen afkomstig uit één van de voormalige Nederlandse koloniën, tonen hun werk in de reizende expositie 'Altijd op reis'. De tentoonstelling is tot 1 september te zien in de Klove niersdoelen in Middelburg. Gisteren werd 'Altijd op reis' geopend. De tentoonstelling is verpakt in hutkoffers, voor ieder één. Grote kleurenfoto's laten zien welke projekten de deelnemers in Nederland bouwden, bij voorbeeld het stadskantoor in Arnhem of het busstation in Den Bosch. Ook het werk in het moederland krijgt aan dacht. Zo is duidelijk te zien hoe het klimaat invloed uitoe fent op de wijze van bouwen. De architecten hebben allen een eigen werkwijze en visie. In de hutkoffers dragen zij herin neringen mee' aan het land van herkomst, dat een belangrijke inspiratiebron voor hen is. De beeldend kunstenaar Nelson Carrilho'vormt de scha kel in de tentoonstelling. Meer dan de architecten kan hij zijn culturele achtergrond in zijn werk verbeelden. Nelson werd geboren in Willemstad en kwam op zijn vijftiende naar Nederland. Hij volgde de kunstacademie in Utrecht. In zijn werk laat hij zich inspire ren door Afrikaanse uitdruk kingsvormen. Moeder Rots in het Vondelpark in Amsterdam en Dragers van Verre in het Westerpark in Amsterdam zijn beelden van Nelson. De andere deelnemers zijn: Mi ke Janga (Willemstad), Ernst Kasanmoentalib (Yokyakarta), Gerrit Kuen (Jakarta), Lucien Lafour (Amsterdam), Ed Mor- roy (Parimaribo), Djuanitia Soedjono (Jakarta), Timmie Thio (Bandung), Bert Tjhie (Ja karta), Freddy van Trikt (Aruba), Carel Weber (Nijme gen). Al deze architecten groei den op in één van de voormali ge Nederlandse koloniën. De opleiding tot architect volgden zij (soms gedeeltelijk) in Ne derland. De tien architecten en de beel den kunstenaar presenteren zich ook in een boek, waarin hun achtergronden en hun le vensverhalen beschreven staan. Deze verhalen zijn zeer ver schillend, kwam de een naar Nederland omdat Soekarno de Nederlandse bedrijven in Indo nesië nationaliseerde, een an der ontvluchtte Suriname na de decembermoorden. Met al deze verhalen komt volgens de schrijvers het Nederlandse ko loniale verleden tot leven. De schrijvers zijn: Marga Kuperus (architecthistoricus/journalist) en Harlokein Meinsma (sociaal geograaf/publicist). Beiden zijn verbonden met de stichting ARA in Amsterdam, die de ten toonstelling samenstelde. De Bond van Nederlandse Archi tecten haalde de tentoonstel ling naar Middelburg. 'Altijd op reis' is dagelijks -met uitzondering van zondag en maandag- tussen 12.00 en 17.00 uur gratis te bezichtigen. De deelnemende architecten: v.l.n.r. staand: Mike Janga, Lucien Lafour, Ernst Kasanmoentalib, Ed Morroy, Freddy van Trikt, Djuanita Soedjono; v.l.n.r. zittend: Timmy Thio, Carel Weber, Gerrit Kuen, Nelson Carrilho; op de voorgrond: Bert Thjie. foto: an van elst mm DOMBURG - 'Art St Petersburg' is de naam van een bijzondere expositie van Russische kunst in de St. Willebrorduskapel in Domburg. Het betreft een over zichtstentoonstelling van zo'n 35 kunstenaars uit de stad St.Petersburg en omstreken. Lange tijd werden de talenten van de kunstenaars uit de voormalige communistische staat verborgen gehouden. Na de perestroika echter viel de 'bescherming' weg en kon de echte kunstontwikkeling een aanvang nemen. Een deel van het resultaat is in Domburg te zien. Domburg lijkt zich meer en meer te profileren als het kunstdorp van weleer. Naast de negatieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren, toen enorme tekorten op de begro ting dreigden het badplaatsje failliet te laten gaan, is er een nieuw elan optstaan van posi tief werken aan de toekomst. Een aantal zaken is voltooid of nadert zijn voltooiing, zoals het nieuwe Marie Tak van Poort vliet Museum, dat half septem ber open gaat. Het bestuur van de katholieke kapel St. Willebrordus gaat met deze ontwikkelingen mee en stelt haar gebouw regelma tig ter beschikking voor inte ressante tentoonstellingen, die tot nu toe, maar dat kan toeval zijn, een exotische karakter hebben. Waren vorig jaar de wereldvermaarde Zimbabwe- aanse beeldhouwers met hun prachtige beelden vol Afri kaanse symboliek te gast, deze zomer is het de beurt aan een groep van zo'n 35 Russische kunstenaars uit de buurt van St. Petersburg en Pskov. De organisator van deze ver koopexpositie is Van Amstel Art Jewellery uit het Gelder se Velp. De heer van Amstel kwam eigenlijk bij toeval met de moderne Russische kunst in aanraking. Hij is bouwkundige van beroep en werd 5 jaar geleden in Rusland uitgenodigd om er de eerste aardappelbe waarplaats te bouwen in de buurt van St. Petersburg. Daar hij van huis uit al geïnteres seerd was in kunst en antiek, zag hij al snel in de straten van die stad kunstuitingen van een verrassend hoog niveau. Het boeide hem meteen. Hij kwam in aanraking met diverse kunstenaars en nam zo nu en dan eens wat dingetjes mee naar huis, schilderijen, beeldjes en sieraden. Langza merhand raakten ook vrienden en kennissen geïntrigeerd en Van Amstel nam steeds meer mee. Hij ontmoette er boven dien zijn vrouw en nog iets later ontmoette hij Nikolaj Ga- vrilov, die verbonden is aan het museum van Pskov. Gavrilov kent veel kunstenaars ter plaatse en bracht Van Am stel ermee in contact. Het idee rijpte om een professionele uit- wisachtling op te zetten en Van Amstel en Gavrilov werden partners. Materialen zoals inkt, verf, pa pier en lijsten, die in Rusland moeilijk te verkrijgen zijn, werden vanuit Nederland geïmporteerd. Schilderijen, beelden en juwelen werden naar Nederland gebracht om tijdens exposities te worden Russische kunst in St. Willebrorduskapel gaan om 18.30 uur een vijftig tal A-amateurs op pad die 80 kilometer voor de wielen krij gen. Bij deze categorie komen vele bekende Zeeuwen aan het vertrek zoals Antoine Goense, Peter Hoondert, Francois Fran se, Patrick van Passel, Eric Vereecken, Karei van Goethem, Guus Barhorst, Franklin Klaasse, Davy Dubbeldam, Peter Mol, Peter Kant, Vital Timmermans en Michel Rom- mers. Maar ook van buiten Zeeland komen sterke kleppers opdraven van wie we onder andere noemen: Wilfried Basti- aanse, Mario van Vlimmmeren, Niels van Elzakker, Edward Farenhout en Ruud Zijlmans. OOST-SOUBURG - Na een on derbreking van enkele jaren komen wielrenners weer in ac tie in Oost-Souburg, waar de draad werd opgepakt door Bert van Gils, onder andere ook or ganisator van de Delta Toer. Op zaterdag 13 augustus wordt het programma in Oost-Sou burg om 16.00 uur geopend met dikke bandenwedstrijden voor de jeugd in de leeftijds groepen van 6 tot en met 14 jaar. Voor de winnaars heeft De Scheldebode een beker be schikbaar gesteld. Om 17.00 uur klinkt het start schot voor de C-amateurs/dag- kaarthouders, die 50 kilometer moeten afleggen en tenslotte Ka De mysterieuze cirkels in onze korenvelden heeft menigeen aan het puzzelen gezet. Zo ook die man uit Oosterhout die met zijn gezin op een camping in het zonovergoten Koudekerke zijn welverdiende vakan tie aan het spenderen was. Onder de luifel en met Ceen koel glas bier binnen handbereik. Niet dat zulks direct de hersenen acitiveert maar hij vaarde er wel bij en hield op die manier tenminste een déél van zijn lichaam nat. En zo op die bloedhete avond, gelaafd door alcoholische versnaperingen, zag hij 'het licht' en had de oplossing van al die mysterieuze verschijnselen binnen handbereik. Felle kleuren en VsP vooral vreemde lichten waren het die door het zwerk flitsten en omdat hij geen motorgeronk van vliegtui gen hoorde moesten het wel buitenaardse wezens of vliegende schotels zijn. Opgewonden deed hij zijn vrouw en aanpalende tentbewoners kond van zijn ontdekking. Zijn vrouw nam hem - nadat hij ieder een op stang had gejaagd- even apart. „Ik weet niet of je het weet, maar even verderop staat een discotheek. En die discotheek speelt met laserlicht. Dat doen ze bijna allemaal tegenwoordig. En wat je ziet, suffie, zijn de laserstralen van de show die ze daar opvoeren. Snappie?" Hij snapte het. Sindsdien staat het bier niet meer binnen handbereik. Bert de Mol CS CS verkocht. De kunstenaars va ren er wel bij. Van Amstel: „Voor de peres troika waren de kunstenaars verzekerd van een inkomen. Ze waren lid van de kunstenaars- bond en kregen via een staats regeling hun geld. Het grote nadeel daaraan was dat ze voortdurend aan censuur on derhevig waren. Ze moesten werken volgens voorgeschreven richtlijnen. Het was de tijd van het sociaalrealisme, waarin de arbeiders en -sters werden ver heerlijkt op gigantische schil derijen, met altijd weer de ha mer en de sikkel." „Sinds de perestroika is er veel meer vrijheid gekomen maar veel minder geld. De bond be staat nog wel maar heeft te weinig financiële middelen om de kunstenaars te ondersteu nen. De kunstenaars zijn dus op zichzelf aangewezen. Met de economische malaise in Rus land heeft de Rus zelf zijn geld voor andere dingen nodig zodat de kunstenaars voornamelijk afhankelijk zijn van toeristen." „Ze hebben wel een inkomen maar dat is zeker niet riant. Door hun kunst naar Neder land te halen en te verkopen krijgen ze meer financiële arm slag. Maar, en dat is net zo belangrijk, Nederlanders ko men ook in aanraking met an dere kunst, die bovendien van uit politiek oogpunt interessant is: 'hoe hebben de Russische kunstenaars zich ontwikkeld na de omwenteling en hoe on dergaan zij die ontwikkelin gen?" In St. Petersburg en Pskov zijn academische kunstopleidingen van een zeer hoog niveau. Van Amstel: „Dat kun je zien aan de techniek en de artisticiteit van de kunstenaars, die is zeer hoog ontwikkeld. Ze beheersen ook meer technieken dan de meeste Nederlandse kunste naars. Het ene jaar werken ze in de ene techniek, het volgen de jaar in een heel andere. Het feit dat het altijd moeilijk was om goede materialen te verkrij gen, maakte ze ook zeer vin dingrijk met afvalmaterialen. Zo ken ik een kunstenaar die uit afgedragen leren jassen de meest prachtige boekomslagen maakte. De kunstenaars die wij vertegenwoordigen zijn alle maal beroepskunstenaars die wonen en werken in de buurt van St. Petersburg en Pskov." De tentoonstelling herbergt schilderijen, beelden, juwelen en sieraden in een hoeveelheid aan technieken die variëren van olieverf, aquarel en pastel tot etsen, pentekeningen, hout snijwerk en brons en de juwe lierstechniek in de bekende Fa- berge-stijl. Het voert te ver om alle kun stenaars op de tentoonstelling te behandelen, enkele namen van vaak al internationaal be kende kunstenaars zijn: Vladi mir en Olga Filipenko, Iwan Gurin, Pjotr Reichet, Igor Iwanjuk, Anipko en Kritchkov. Igor Iwanjuk maakt etsen in zwart/wit, uit de losse pols ge tekende beeldverhalen met zo'n hoeveelheid aan symbolen en betekenissen dat men elke dag wel weer iets nieuws kan ont dekken. Hij schuwt de kritiek daarbij niet op het huidige po litieke stelsel. Nog iemand die het huidige klimaat in Rusland met een grote knipoog onder de loep neemt is Abramjan met het werk 'Groeten uit de Krim'. Een echtpaar is afgebeeld vol gens de oude sociaalrea- listische gewoonte, nu echter niet hardwerkend maar ordi nair vakantievierend op een terrasje aan de Zwarte Zee, een fles champagne binnen hand bereik. De 'vooruitgang' wordt gesymboliseerd door een paar mannen die zich als fotografen aandienen maar in werkelijk heid de nieuwe mafia van Rus land vormen. Het echtpaar Vladimir en Olga Filipenko is van een bijzondere klasse. Olga maakt schilderijen met mensen met langgerekte gezichten en enorme neuzen. De contrasterende kleine kraalogen in de gezichten kij ken je met een doordringende blik. Haar man Vladimir beeldt mensen weer op een heel ande re manier uit, juist met onher kenbare gezichten maar met torso's als olietonnen en dijen als stierebillen die toch een zekere soepelheid uitstralen, alsof het dikke atleten zijn. De tentoonstelling is te zien tot eind augustus in de St. Wille brorduskapel aan de Badhuis weg 4 in Domburg. Openings tijden zijn dagelijks, behalve op maandag, van 11.00 tot 21.00. MIDDELBURG - Acht Rotter damse dichters geven aan staande zaterdag vanaf 16.00 uur een performance in café 't Schuttershof in Middelburg. De optredens zijn een onder deel van het project 'De Brug', een uitwisseling van Rotter damse en Zeeuwse dichters. Jan Becker is samen met Ma rianne Korthuys een van de initiatiefnemers van dit pro ject. Becker: „We hadden eer der, bij de opening van een tentoonstelling in de 't Schut tershof een optreden van een aantal dichters, dat was toen een enorm succes. De mensen luisterden aandachtig. Daar door denken we dat er behoefte is aan poëzie. Mensen zijn denk ik tegenwoordig te lui om poë zie te lezen. We hopen met dit project poëzie te verbreiden." Becker verwacht vooral veel van de dichter en columnist Frans Vogel en van Marianne Korthuys. De 36-jarige Kort huys woont in Rotterdam, waar ze samen met haar man een tuincentrum runt. Ze is echter geboren in Vlissingen. Kort huys schrijft fel realistischte gedichten. Ze wordt ook wel eens de vrouwelijke equivalent van Jules Deelder genoemd. De dichteres laat zich inspire ren door de stad Rotterdam: Rotterdam,' je kille straten/ Rondwaaiende teringzooi/ Rot terdam, ik kan je haten/ Rot terdam, wat ben je mooi (uit 'Stad', red.). Maar ook de pro vincie waar ze vandaan komt is voor haar een inspiratiebron: Dan scheuren de dijken/ Een muur van zee overvalt het land./ Brullend, vretend en klauwend/ Met ongekende kracht niemand,/ Niets ont ziend onder zich meesleurend, Wegvagend zonder onderscheid en kil geweld, (uit 'Waters nood', red.). Verder verschijnen op het po dium: Paul Wasko met Herman van Rijswoud, Ilze Abramsen, Erwin Karreman, Joz Knoop, Stanislaw Tremor en multi me dia performer Bram Uil. Diezelfde dag wordt in het Schuttershof om 15.30 uur ook een tentoonstelling geopend van de Leidenaar Ernst Er nesto Kamphuis. Kamphuis maakt houten objecten en col lages met als thema's dood, lijden, liefde en seks. De derde zondag van septem ber gaan acht Zeeuwse dichters naar Rotterdam. Daaronder is ook Becker, die naast het schrijven van gedichten ook journalistiek werk levert, zoals voor de VPRO-radio. Verder gaan mee: Dorien Zelders, Wim Hofman, Louw Vleugelhof en André van Veeke. Over de res terende drie dichters die mee gaan wordt nog onderhandeld. Al de genoemde dichters heb ben gepubliceerd in het Zeeuwse literaire blad: 'Slip reeks'. MIDDELBURG - De bewo ners van het hofje onder de Lange Jan in Middelburg gaan donderdag actie voeren tegen de plannen om de hui zen op het hofje te slopen en er winkels neer te zetten. „We zullen op de barricades moeten", vertelt de 72-jarige bewoner van het hofje, p. Meliefste. Er gingen al langer geruch ten dat de huizen op het hofje mogelijk gesloopt zou den worden ten behoeve van winkels. Deze geruchten werden echter voor het eerst echt bevestigd tijdens een bijeenkomst vorige week dinsdag, waar directeur van de woningbouwvereniging J.P. Onderdijk de bewoners vertelde dat de huizen ver kocht worden aan een pro jectontwikkelaar. Deze be kendmaking sloeg in als een bom. De bewoners, die voor een groot deel de middelbare leeftijd gepasseerd zijn, laten het er echter niet bij zitten. Donderdag gaan ze met een kraam op de Nieuwe Burg staan. „We hangen er grote foto's in van het hofje, zodat mensen kunnen zien wat er gaat verdwijnen. Er worden handtekeningen verzameld en er lopen twee meisjes met sandwichborden door de stad", vertelt Meliefste. Maar dat is nog niet alles. De bewoners hebben affiches voor de ramen hangen met de tekst: 'Afbraak Hofje nee', 'ze hebben pamfletten uitge deeld en voor de toekomst staat een 'Open Hof' ge pland. Iedereen kan dan een kijkje komen nemen in .het hofje. „Dan kunnen de men sen zien hoe fijn dat wij hier wonen", aldus Meliefste. Volgens Meliefste staan ook veel winkeliers achter de ac tie en hebben ook zij de affiches voor hun ramen hangen. Meliefste: „Ze vra gen er om. Ook voor hen is het natuurlijk niet zo prettig als er nog meer winkels bij komen. Na de bekendwor ding van de plannen zijn we ook gebeld door een advo caat die zij dat hij ons pro deo zou bijstaan als het no dig was, zulke reacties wer ken als een medicijn." Het steekt Meliefste vooral, dat de woningen die boven de winkels gebouwd moeten gaan worden niet betaalbaar zijn voor de huidige bewo ners. „Ze vragen huren die oplopen tot 1200 gulden, dat kan een gewoon mens niet betalen." Het is voor de 72-jarige bewoner ook onbe grijpelijk dat iemand zes maanden geleden nog een huisje op het hofje kreeg toe gewezen, terwijl de plannen voor de verkoop waarschijn lijk toen als speelden. Daarnaast vindt Meliefjste de gevolgde weg van de wo ningbouwvereniging laak baar. „Donderdag kregen wij een brief met daarin de me dedeling dat onze huizen verkocht zouden worden en of we dinsdag bij een bijeem- komst wilden zijn. Het was een komplete overval." MIDDELBURG - De manifes tatie Kunst met een Cccc is een jaar uitgesteld. Dat heeft de werkgroep Grachtenfeesten van de Stichting Evenementen Middelburg onlangs besloten. Bij de voorbereiding bleek dat er enorm veel belangstelling was van kunstenaars en spon-' sors. De organisatie kon nu de keuze maken tussen een klein schalige manifestatie dit jaar of een evenement van hoge kwaliteit volgend jaar, waarin alle nieuwe elementen die zich aandienden kunnen worden opgenomen. De stichting koos voor het laatste. De manifesta tie staat nu gepland voor sep tember volgend jaar. (ADVERTENTIE) 01184-13783 V.a. 15 augustus kunt u iedere avond inschrijven. MIDDELBURG - Aan de Lan ge Delft in Middelburg wordt morgen (donderdag 11 augus tus) tussen 10.00 en 17.00 het traditionele standwerkerscon cours gehouden. In dit con cours probeert een groot aantal standwerkers op zo originele wijze allerlei waren aan de man te brengen. Loco-burgemeester van Mid delburg, mevrouw J.C. van Dijk-Sturm, reikt rond 17.00 uur nabij de V&D de door de gemeente beschikbaar gestelde eerste, tweede en derde prijs uit. De deelnemers worden beoor-. deeld door een jury, waarin vertegenwoordigers van de consumentenbond, VW-Mid- delburg, Middelburgse mid denstand en de gemeente Mid delburg zitting nemen. GOES - De Zeelandhallen in Goes bieden van 9 tot en met 11 september voor de derde maal onderdak aan paranor male en alternatieve therapeu ten tijdens de Para Norma '94. De therapeuten geven consul ten en demonstraties. Daar naast is er onder andere infor matie over cursussen, opleidin gen, spirituele vakanties en voeding. Evenals voorgaande jaren zijn er dagelijks lezingen over uit eenlopende paranormale en al ternatieve onderwerpen. Een overzichtsprogramma van deze lezingen kan op aanvraag voor de aanvang van de manifesta tie toegestuurd worden. Een greep uit de activiteiten van de ruim honderd deelne mers: astrologie, reikitherapie, edelsteentherapie, handlijn- kunde, homeopathie, kinesiolo- gie, magnetiseren, reflexologie, ufologie, pendelen, paragnos ten, kleurentherapie, droom duiding, klankschalentherapie en iriscopie. De beurs is vrijdag van 14.00 tot 22.00 uur geopend en zater dag en zondag van 10.00 tot 18.00 uur. De toegangsprijs is 12,50 gulden per persoon. Voor meer informatie Inter-Expo Zeelandhallen Goes, tel: 01100-21020.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1