Gastbeiaardiers op Lange Jan Zeeuwse en Ghanese jongeren hebben heel wat te delen Zomer Zeilrace naar Vilamoura was niet erg succesvol Veronica concours Dinosaurus op strand bij Oostkapelle Huub Willems uit Aagtekerke liep bedevaartsroute naar Santiago de Compostella Tour de France. o>' Natuur tip DE SCHELDEBODE 076-236882 01184-19953 01184-19910, M V 301 AAGTEKERKE Op het hoogtepunt van de faam van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela, in de twaalfde eeuw, liepen jaarlijks zo'n half miljoen mensen de barre tocht. In het begin van deze eeuw was dat nog slechts een enkeling en na de Tweede Wereldoorlog nam het aantal weer langzaam toe tot een flinke stroom bedevaartgangers. Het percentage Nederlanders onder hen is verhoudingsgewijs erg hoog. Een van die Nederlanders die de tocht liep was Huub Willems uit Aagtekerke. Hij trad in de voetspo ren van miljoenen voorgangers en voelde de mystiek van dat historisch besef met de kilometer toenemen. Onuitwisbaar zijn de sporen van die miljoenen, onuitwisbaar de indrukken van mensen en belevenis sen die Huub Willems onderweg opdeed. Een moder ne pelgrim vertelt. Verbazing esi Gedicht Meseta Middagconcert Henk van Putten f TELEFOONNLl'MMiRS^l Mini's Redactie Kantoor DE SCHELDEBODE 3 2 ^*7 ft - 99e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE MIDDELBURG EN VEERE TOTALE OPLAGE: 47.300 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. WOENSDAG 27 JULI 1994 MIDDELBURG - Iedere don derdag van 12.00 tot 13.00 uur bespeelt de stadsbeiaardier, de heer H.G. van Putten, de beiaard van de Lange Jan. Daarnaast orgnaiseert de ge meente jaarlijks in de maanden juli en augustus een aantal zo meravond-beiaardconcerten. Daartoe worden gastbeiaar diers uitgenodigd. Deze con certen hebben plaats op de donderdagavonden van 19.30 tot 20.30 uur. De Abdijtoren, of zoals in de volksmond genoemd „De Lan ge Jan", maakt deel uit van het omstreeks 1150 gestichte abdij complex. Vermoedelijk dateert de met ledesteen beklede acht kantige romp uit de tweede helft van de 14e eeuw. De top werd echter in de loop der eeuwen ettelijke malen door brand verwoest, in 1416, 1512, 1568, 1712 en 1940. De laatste verwoesting, als gevolg van brand veroorzaakt door het bombardement dat 17 mei 1940 de binnenstad van Middelburg trof, was de meest grondige van allemaal. Men begon ech ter onmiddellijk met de weder opbouw. Op 8 augustus 1940 gaf het gemeentebestuur aan de architect Jan de Meyer uit Amsterdam opdracht tot res tauratie. Bepaald werd dat, op enkele onderdelen na, de toren zijn uiterlijke vorm van de laatste twee eeuwen moest te rugkrijgen. De officiële hero penstelling vond plaats op 11 jun 1955. In zijn huidige vorm is de toren een geslaagde com binatie van verschillende bouwstijlen. Zo is de boven bouw van de toren barok ge bleven, terwijl bijvoorbeeld de balustrade is terug te voeren op de renaissance. Bij de wederopbouw van de lantaarn moest rekening wor den gehouden met onder meer de eisen van de Klokken- en Orgelraad. Zo moest er meer ruimte voor de beiaard worden gecreëerd. Desalniettemin is het geheel ranker en meer doordacht dan voorheen. De klokkestoel van „De Lange Jan" is geheel uit eikehout ver vaardigd. Alleen voor de groot ste klok is op 35 meter N.A.P. een aparte stalen luidstoel aan gebracht. Deze klok met een gewicht van 5335 kg is in de beiaard opgenomen en is één der grootste in Nederland. De klokkestoel staat volkomen vrij in de torenschacht. De totale hoogte bedraag 11 meter. Hal verwege, tussen de klokken, is de beiaardierscabine geplaatst. Hierdoor bereikt het geluid ge lijktijdig het oor van de beiaar dier. De beiaard van „De Lan ge Jan" bevat 49 klokken en heeft een omvang van vier oc taven. De stemming is „A" met bes en es in het pedaal. De klokken zijn gegoten door de firma Van Bergen te Heiliger- lee, terwijl de speelapparatuur is vervaardigd door de firma Eysbouts uit Asten. In juni 1985 is het carillon gerestaureerd, dat wil zeggen, 24 klokken werden vervangen door nieuwe. Ze zijn gegoten door de firma Eysbouts. Verder werden ook het draadwerk en de klepels vernieuwd. Naast het automatisch speel werk, dat door middel van kor te melodieën de kwart,- halve en hele uren aangeeft, wordt de De klokken van de Lange Jan. beiaard met de hand bespeeld. Het behoeft geen betoog dat bij FOTO HARRY DE LANGE de handbespeling van het caril lon meer nuances kunnen wor den aangebracht dan bij het automatisch speelwerk. In de voetsporen van de pelgrim wonnen en er een ommekeer in de Spaanse geschiedenis plaatsvond. Het leverde hem de bijnaam 'Matamoros' op, Mo- rendoder, maar ook een heili genverering die zijn gelijke niet meer zou kennen. Al vrij kort daarna in de 9e eeuw begonnen de bedevaarten naar zijn graf. Sindsdien nam gedurende de middeleeuwen het aantal pel grims toe." "De Camino, zoals de pel grimsroute naar Santiago de Compostela kortweg wordt ge noemd", zegt Huub Wil- lems(56), "ontstond naar aan leiding van een legende. De apostel Jacob verkondigde tot het jaar 44 de leer van Christus in Spanje, naar het schijnt zon der veel succes. Bij zijn terug keer in Jeruzalem stierf hij een martelaarsdood en zijn stoffe lijk overschot werd -volgens de legende in een stenen! boot- overgevaren naar Spanje. Bij zijn aankomst aan de Spaanse kust reed een ridder de zee in en dreigde te verdrinken. Op voorspraak van Jacobus werd hij op wonderbaarlijke wijze gered en de ridder kwam uit de zee overdekt met schelpen. Vandaar de schelp als symbool die alle pelgrims met zich mee dragen. Het stoffelijk overschot van Jacobus werd vervolgens wat meer landinwaarts begra ven. De plek heette toen San tiago (Sant Iago=Heilige Jaco bus) de Composte- la(=begraafplaats). Het graf raakte echter in vergetelheid totdat in 813 een kluizenaar, Pelayo, het graf door een visi oen 'herontdekte'. Even later, in 844, zo gaat het verhaal verder, vond een slag plaats bij Clavijo tussen Moren en Christenen. De Christenen waren in de numerieke minder heid en konden de slag nooit winnen. Plotseling verscheen Jacobus gezeten op zijn paard en doodde met zijn zwaard ei genhandig duizenden Moren, waardoor de Christenen de slag Vroeger trok de pelgrim vooral uit devotie voor Sint Jacob. Het geloof speelde de grootste rol, het bijgeloof in duivels en demonen was waarschijnlijk een goede tweede. Men ging gedreven door honger en horig heid, ontvluchtend aan orde en regelmaat, ter inlossing van een gelofte of uit boetedoening, opgelegd door biechtvader of burgerlijk rechter, waarbij de gemeenschap tijdelijk van een lastpak was verlost en zelfs hoopte dat deze niet meer terug zou keren. Huub Willems: "Je kunt je bijna niet voorstellen hoe dat in de middeleeuwen moet zijn geweest, toen er zo'n half mil joen pelgrims per jaar op weg gingen. Hele gezinnen liepen naar Santiago, op blote voeten, bedelend, biddend, smekend, kinderen zogend aan de borst, misschien God wel verwen send. En als ze daar waren moesten ze te voet weer terug ook. Ik heb een grenzeloze ver bazing over wat de middel- De uitrusting van bedevaartganger Willems. O De Ronde van Frankrijk - 'De Tour' - zit er weer op. Zeker voor de renners die er in slaagden om over de laatste finishlijn op de Champs Elysee in Parijs te rijden. Het Nederlandse peloton en ook de Belgen zat het dit jaar niet erg mee. Waren de supporters jarenlang verwend met klinkende prestatie's, in deze lj uitgave kwamen de lage landen bij de zee er nauwelijks aan te pas. Toch heb ik een diep respect voor iedere coureur die de Tour rijdt, van de gele •n3 trui tot de rode lantaarn. Zelf heb ik op vakantie ooit een halve bergetappe met de auto gereden en dat was al en hele 'toer'. Later op de trimfiets wat f\ bergjes gedaan, naar boven met veel pijn en moeite, ,^5 zeker in het begin. Je hart bonkt dan ergens tussen je oren en dan naar beneden. Wat zijn je bandjes opeens smal met die hoge snelheid. Voorzichtig, ik moet nog heel naar huis. Ik heb zeker twee remblok- fspj jes versleten. Op de Joux Plane, de berg voor -mi Morzine-Avoriaz, gingen we speciaal naar Knete- Tv mann kijken, die was nog in koers. Het was de laatste van vijf cols die dag en op den duur kwam hij er aan. Nimmer zag ik een sporter die er zo uitgewoond uitzag. Zijn van nature toch al niet soepel vallend haardos hing langs zijn hoofd als een overwerkte ragebol en hij droop van het zweet. Ik liep een eindje met hem mee, dat kon makkelijk, maar De Kneet had maar een verzoek: "Duwen, duwen, duwen...", gilde hij. De berg stond tot aan de top vol met fans om daaraan te voldoen. Wie van diep komt, kan hoog stijgen. Een duwtje op z'n tijd kan echt geen kwaad. Voor iedereen. Cameleon. eeuwse mens door kracht in zijn geloof vermocht. En de moderne pelgrim? De moderne pelgrim heeft moderne motie ven. Je hebt de sportieve types, die puur om het lopen gaan. Types die er een tijdje uit wil len zijn, weg van werk, thuis en beslommeringen. Mensen die iets willen verwerken, een echtscheiding of een ruzie bij voorbeeld. Mensen die zoeken naar antwoorden en hopen die onderweg te vinden. En nog steeds mensen die gaan vanuit hun geloof of om boete te doen. En Huub Willems? "Bij mij was het meer een mengeling van redenen. Ik fietste al veel sinds ik met functioneel leeftijdsont slag was gegaan bij de Marine, nu 5 jaar geleden. Ik had eens een boekrecensie gelezen over een fietstocht naar Zuid- Frankrijk. Zo is dat begonnen. Maakte in m'n eentje fietstoch ten, altijd richting Frankrijk, Perpignan, de Pyreneeën, meestal kamperend. Dus die stap naar eën voettocht van enkele maanden was niet zo groot. Ik weet niet eens meer hoe ik eraan kwam om te gaan. Volgens mijn dochter had ik het er drie jaar geleden al over gehad. Ik zag eens een docu mentaire, toen is het gaan spe len. Je zegt het eens tegen deze of gene dat je wilt gaan en voordat je het weet kun je niet meer terug. Ik heb het dus zeker wel gedaan vanuit een sportief oogpunt. Daarnaast ben ik van huis uit katholiek opgevoed hoewel ik nu niet meer praktizerend ben. Toch dacht ik onderweg iets terug te zullen vinden van vroeger, een stukje weemoed dus. En dan is er dat gedicht van Fernando Pessoa: 'Engelen of goden, altijd heb ben wij het troebel visioen gehad dat boven ons En ons bestierend Andere wezens handelen Zo zijn ons denken, onze wil De handen waaraan anderen ons leiden Naar waar zij willen En wij niet wensen'. Dat gedicht sprak mij enorm aan, het verwoordt hoe ik me voel." De voorbereiding noemde hij maar matig. Kocht wel wat boeken over de tocht, met veel praktische tips, sprak ex-bede vaartgangers, liep thuis wat rondjes met de rugzak. Maar het echte inleven lukte niet. "Ik had niet door wat me te wach ten stond, vooral geestelijk. Dat heb ik later geweten ook. Ik had wel gelezen over de Spaanse meseta maar ik had nooit begrepen wat dat was. 250 kilometer lang tussen Bur gos en Leon ligt een eindeloze, droge dorre vlakte. Geen boom te bekennen. Ik had kort daar voor een Engelse ontmoet, Christine, we waren samen op gelopen. Maar aangezien alleen lopen in je eigen tempo pretti ger is en zij in Burgos nog wat wilde bekijken, was ik doorge lopen, hoewel ze wilde dat ik bleef. Een pelgrim echter zorgt vooral voor zichzelf, ik voelde me geen barmhartige Samari taan dus ik liep door. Maar dat landschap, daar had ik even niet op gerekend. Daar kun je alleen maar lopen met het verstand op nul en de blik op oneindig. Bovendien kreeg ik een enorme hagelbui over me heen die me zonder be schermende regenkleding zeker had verwond. Toen kreeg ik gewetenswroeging over Chris tine. Ik heb nog ergens op haar gewacht maar we hadden el kaar waarschijnlijk misgelopen want in het volgende dorp deed ze de deur voor me open van de herberg." Wordt vervolgd in de Schelde- bode van 3 augustus GOES - Momenteel zijn ze ven jongeren van de Presby teriaanse kerk van Ghana met een jeugdleider op be zoek in Zeeland. Zij zijn hier op uitnodiging van de Provin ciale commissie voor Zen ding, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking in het kader van een jonge- renuitwisseling Zeeland - Ghana. Zeeuwse jongeren en werk groepleden uit de protestant se kerken hebben een drie weken durend programma sa mengesteld dat steunt op de volgende drie pijlers: - hoe leven jongeren in Zee land; wat zijn overeenkom sten en verschillen met Gha na. - wat doen de Zeewsë kerken in de zomer voor toeristen. - kennismaking met Zeeland: dijken, polders, boerderijen en visserij Na een kennismakingsweek end werden de gasten ver deeld over de gezinnen van de Zeeuwse deelnemers. Tijdens de eerste week heeft de groep onder meer een bezoek ge bracht aan het Lange Jan- projekt in Middelburg, waar de kerk er probeert te zijn voor de toerist die behoefte heeft aan een moment van rust of een gesprek. Daar luisterden zij naar een con cert van de Zeeuwse Koor school en werd meegewerkt aan de middagpauzedienst. Aan de Oosterscheldewerken werd een dag besteed en op zaterdag kreeg de groep een rondvaart op een mosselschip aangeboden. Het fraaie zo merweer maakte het verblijf op het water zeer aangenaam, 's Avonds werden er mosselen gegeten en Vlaamse spelen beoefend. In Domburg werkte men mee aan een open-huis-avond van de kerk en op vier verschil lende campings in Zeeland zullen de jongeren kennisma ken met het campingpasto raat. Verder is de groep een middag te gast geweest in het Asielzoekerscentrum in Goes. Bij alle kerkelijke aktiviteiten vormen de jongeren een gele genheidskoortje, dat gospel muziek vertolkt, terwijl het ritme wordt aangegeven met behulp van Afrikaanse mu ziekinstrumenten. Toeristen en de plaatselijke bevolking hebben veel waardering voor de muziek. Dit deel van de uitwisseling wordt besloten met een fees telijke kerkdienst in 'De Hoogte' aan de Populieren laan in Goes-Zuid, op zondag 31 juli, aanvang 15.00 uur. Tijdens deze dienst komen zowel Ghanese als Neder landse elementen naar voren. In 1995 gaan Zeeuwse jonge ren op tegenbezoek in Ghana. Het is volop zomer maar toch komt de vogel trek alweer flink op gang. Je merkt het aan.de spreeuwen die zich tegen de avond in luid ruchtige groepjes verzamelen om naar de geza menlijke slaapplaatsen te gaan. Maar nog veel opvallender is de trek te zien langs de Delta wateren waar al duizenden vogels uit het hoge noorden gearriveerd zijn. Zwarte ruiters, groenpootruiters, regenwulpen en zilverplevie ren zijn weer overal te vinden. Vele soorten steltlopers bereiken in onze regio juist in de zomermaanden hun hoogste aantallen. Ze arri veren hier in hun kleurige broedkleed, om dat kleed vervolgens tijdens de rui te verwisselen voor het veel soberder winterpakje. Eigenlijk is de natuur alweer over haar hoogtepunt heen. De droogte in de afgelopen periode heeft de planten extra snel doen verdorren en het sprankelende groen van het voorjaar is omgewisseld voor het doffe grijsgroen van de zomer. Alleen voor insekten is het nu hoogseizoen. Op lauwwarme zomeravonden zie je massa's nachtvlinders, rondvliegende kevers en natuurlijk de nodige muggen in het lamplicht. Zwaluwen, vleermuizen en andere insekteneters vinden een rijk gedekte tafel, maar de aantallen insekten zijn zo enorm dat er zat overblijven om de soort in stand te houden. Het aantal nakomelingen van één insekt is vaak honderden of zelfs duizenden per seizoen. Je moet er niet aan denken wat er zou gebeuren als al die nijvere insekteneters er niet waren om de aantallen binnen de perken te houden. Laten we schaars zijn met de gifspuit en het opruimen van insekten zoveel mogelijk aan moeder Natuur overlaten. Die doet dat beter dan wij ooit zullen kunnen. MIDDELBURG De vol goede moed begonnen zeilra ce van Annemiek Dijkhuizen is niet helemaal volgens plan gelopen. In de eerste plaats hadden de elf vrouwen kun kansen op een goede klassering wat overschat. De bemanning van de De Marionet eindigde in de achterste regionen. En Annemiek zelf kneusde haar knieschijf, moest de laatste dagen van de race in de al lerminst comfortabele kooi liggen en werd per ANWB- strecher naar huis vervoerd. Maar, de sfeer aan boord was erg goed en al met al is het toch een onvergetelijke erva ring geworden. VLISSINGEN Henk van Putten uit Nieuw-Beijerland verzorgt vrijdag 29 juli het middagpauzeconcert op het or gel van de Sint Jacobskerk. het concert begint om 12.00 uur en is gratis toegankelijk. Het programma dat Van Put ten uitvoert ziet er als volgt uit: Praludium und Fuge d moll -Georg Böhm; Koraalvoorspel Schmücke dich, o liebe Seele' -J.S. Bach; Sonate III A dur opus 65 nr. 3, Con Moto Mae stro en Andante Tranquillo -F. Mendelssohn-Bartholdy; Pro Defunctis, opus 150 nr. 6 uit Sept Improvisations pour or- gue -C. Saint-Saëns; Hymne d'Actions de graces Te Deum pour orgue -J. Langlais. Bij de uitgang wordt een col lecte gehouden om de kosten te bestrijden. VLISSINGEN Ruitersport- eereniging De Scheldestad houdt op 12 en 13 augustus het Veronica Concours Hippique. Als locatie heeft de organisatie net als vorig jaar gekozen voor het Park Westduin. Het park bevindt zich vlak onder de boulevard en is een ideaal ter rein voor een paardesporteve- OOSTKAPELLE Op het strand bij de Lage Duintjes verschijnt op 3 augustus een enorme dinosaurus. Van zand. De zandinosaurus is een zand- kunstobject van de stichting Artico uit Middelburg. Mede werkers van Artico beginnen maandag 1 augustus met de bouw van de dinosaurus. Woensdag om 16.00 uur wordt de dino officieel onthuld. De dino wordt dan geflankeerd door een Jazz-optreden, een kleurwedstrijd voor kinderen, Walcherse klederdrachten en een speurtocht naar dinosauru seieren in het zand. En Jan Simons vertelt het beeldver haal 'er zijn geen dinosauriërs in Oostkapelle'. nement want het verliest na lange droogte of overvloedige regenval niets van haar veer kracht. Op vrijdag 12 augustus komen overdag de pony's en de B- paarden aan bod en 's avonds zijn er springwedstrijden voor 40-plussers. In de tent wordt een aan die leeftijdsgroep aan gepast muziekprogramma uit gevoerd met muziek uit de ja ren zestig. (ADVERTENTIE) (Kleine advertenties zonder adm. kösten) (Fax 11446) 10.00-12.00 u. 14.00-15.30 u. (Fax 11446)

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1