Normaal in Kasteel van Batavia Canadees jongenskoor geeft concert in de Nieuwe Kerk Neeltje Jans van belang voor voortbestaan van dwergstern BURO VOOR RECHTSHULP 'Hoe gaat het nu met je?' Consumentenbond onderzoekt kennis burgers over klein chemisch afval Moniek Toebosch doet recht aan gotische ruimte Omnium voor A-amateurs in Westkapelle Wet Identificatieplicht SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 20 JULI 1994 Affiches Toebosch Kindertelefoon zoekt 'oude bellers' 30S Moniek Toebosch laat de gotische Vleeshal helemaal tot zijn recht komen ZWEMLOOP - Zaterdagavond 30 juli wordt er in Zoute- lande een zeezwemloop gehouden. De zwemloop bestaat uit duizend meter zwemmen in de zee en tien kilometer hardlo pen. Wie dat te ver vindt kan ook zeshonderd meter zwemmen en zes kilometer hardlopen. De zwemmers gaan om 19.30 uur op het derde zuidstrand te water. Bij de organisatie zijn al meer dan 75 aanmeldingen binnen voor de zwemloop die voor de eerste keer wordt gehouden. Inschrij ven kan nog steeds op het Willibrordusplein 40. Deelname kosten bedragen, afhankelijk van de gekozen afstanden 15,- of 12,50. VAKANTIE - Jongeren vanaf vijftien jaar kunnen mee doen aan de IVN vakantieweken die op verschillende plaat sen in het land gehouden worden. Het gaat om actieve vakantieweken waarin een waardevol natuurgebied door de deelnemers wordt opgeknapt. De kosten voor een IVN-va- kantieweek bedragen tussen 47,50 en 80,—, afhankelijke van het aantal werkuren. Informatiemateriaal is verkrijgbaar bij het IVN in Amsterdam, tel 020-6228115. BEIAARDIER - Frits Reynaert is de gastbeiaardier die donderdag 21 juli het beiaardconcert op het carillon van de Lange Jan in Middelburg verzorgd. Reynaert is stadsbeiaar- dier van Enkhuizen, Almere, Maarssen, Edam en Hoorn. Ook bespeelt hij in deeltijd de beiaard van hef Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam. Tijdens het gastbeiaardconcert laat Reynaert onder andere Roemeense volksdansen van Béla Bartók horen, het Lamento van Jef Rottiers en moderne beiaardwerken uit Amerika. Het beiaardconcert duurt van 19.30 tot 20.30 uur en kan het beste beluisterd worden vanaf het Abdijplein. DANSEN - In de Willem III kazerne aan de Oranjestraat in Vlissingen wordt zaterdag 23 juli een culturele dansavond gehouden met de Exotica Boys, dj Ugene en dj Olly. De dansavond, die georganiseerd wordt door de Stichting Surant begint om 22.00 uur. De entree bedraagt vijf gulden. Ook in De Schuur aan de Middelburgsestraat in Oost-Souburg wordt zaterdag 23 juli gedanst. De aanvang is 20.30 uur en de entree bedraagt 2,50. De muziek wordt verzorgd door drive-in show Atlantis. COC -Het COC houdt zaterdag 23 juli een zomerfeestdisco in het pand aan de Eigenhaardstraat in Middelburg. Mannen en vrouwen van alle leeftijden kunnen vanaf 21.00 uur naar binnen. Niet-leden betalen vijf gulden entree. ORGELCONCERT - Jos Verpoorten uit Temeuzen ver zorgt vrijdag 22 juli het middagpauzeconcert in de Sint Jacobskerk te Vlissingen. Het concert begint om 12.00 uur. Op het programma staan het Preludium en Fuga in C van George Böhm; Ein Andante für eine Walzein en kleiner orgel van W.A. Mozart; Marche des Marseillois et l'Air 'Ca-ira' van Claude Balbastre; Ciaconne van J.J. de Neufville en Toccata van Th. Dubois. De toegans tot de kerk is gratis, maar bij de uitgang wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. VOLLEYBAL - Woensdag 27 juli wordt er op het strand van Dishoek een volleybaltoernooi gehouden. De aanvang is 9:00 uur. Deelnemers kunnen zich tot maandag 25 juli inschrijven bij huisje 356 op paalhoofd 15-16. De kosten bedragen negen gulden per team of 1,50 per persoon. Er kan zowel in de wedstrijd- als in de recreatieklasse gespeeld worden. GEVONDEN - Bij het politiebureau Middelburg werden de volgende gevonden voorwerpen aangegeven: Rabobank- pas, Lloyds bankpas, bankpas, cheque, rijbewijs en tankpas, damesportemonnee met inhoud, zwarte etuitje met zonnebril, zwarte rugtas met twee fotostoestellen, horloge-en regenjack, doosje met zekeringen, bankbiljet, witte poes met bruine vlekken, gecyperde kater, bibliotheekpas, paspoort, groen/ro de slaapzak, trainingsjack, kinderjasje, wandelstok met een- dekop, wieldop, rode bromfiets, damesfiets, herenfiets, race fiets, portemonnee met inhoud, diverse sleutels en een zwarte leren schoudertas. WESTKAPELLE De Achterhoekse formatie Normaal geeft donderdag 28 juli een concert in de feesttent op de parking bij het Kasteel van Batavia. Bennie Jolink (eet graag stamppot en salades), Jan Kolkman (lust ongeveer alles), Fokkede Jong (eet graag hutspot), Paul Kemper (lust geen spruitjes) en Willem Terhorst (dol op Hollandse kost) zorgen voor een enerverend concert waarbij een stevige maag en een goede fysieke conditie wel een vereiste zijn. De pret begint om 21.30 uur. De Vleeshal als zelfstandige ruimte WESTKAPELLE - De 19e wie lerronde van Westkapelle wordt op woensdag 20 juli als omnium verreden. Daarvoor zijn 33 A-amateurs uitgeno digd. Aan de start komen in hoofd zaak Zeeuwse renners, onder hen Vester Aarts, Davy Dub beldam, Francois Franse, An- toine Goense, Peter Hoondert, Franklin Klaasse, Peter Mol, Patrick van Passel en Jos Schipper. Uit Brabant strijden o.a. mee: John Leijs, Ludo van Overvelö en Mario van vum- meren. Er wordt gereden op een parcours van 1130 meter. Begonnen wordt om 19.45 uur met een klassementswedstrijd over vijftien ronden. Dan volgt een afvalwedstrijd (15 ronden) en als laatste onderdeel staat op het programma een rit in lijn over 25 ronden. MIDDELBURG De Vleeshal in het Middelburgse stadhuis is vanaf 1979 in gebruik als expositieruimte voor moderne kunst en vanaf die tijd is de Vleeshal nooit meer zichzelf geweest. Met elke ingreep werd zij anders. En wie de hal binnenkwam, kon de gotische ruimte alleen waarnemen en ondergaan door het dwingende filter van de kunst. De toeristen die Middelburg in grote getale bezoeken, kwamen vaak niet verder dan de glazen voorhal: de snelle blik op kunst resulteerde in de reflex omdraaien en wegwe zen. Waarmee de hal ongezien bleef. Daar komt deze zomer verandering in. Moniek Toebosch geeft nu, voor de zomermaanden, de hal terug aan de toeristen en de architectuurliefhebbers. De deuren en ramen staan wagen wijd open, het licht en passan ten uitnodigend om binnen te komen. Voor de vermoeide toe rist staan twintig tuinbanken klaar om in alle rust van de ruimte te genieten of van de toeristische vermoeienissen bij te korqen. Kleine boekjes, brevieren haast, hangen met kettinkjes aan de banken en misschien neemt een van de bezoekers wel zo'n boekje ter hand. Al bladerend kan hij in vele talen persoonlijke mijmeringen over de hal lezen. Deze zullen hem misschien in verwarring bren gen omdat ze niet een letterlij ke vertaling van de ruimte maar een poëtische evocatie zijn: voortbewegen in een na galm van 6.4 seconden; of: from rippling chatter to wind less calm. Elke regel is vertaald in het Frans, Duits, Engels, Russisch en Arabisch: een po lyglot bijbeltje om de gedach ten te bepalen. Maar de toerist kan het boekje ook laten voor wat het is en zich zelf aan de ruimte overge ven of de ruimte benutten als schuilplaats tegen de regen, de drukte of de warmte. Voor de goede verstaander heeft het boekje de deuren ook voor andere invalshoeken opengezet. Hij herinnert zich misschien elders in Nederland affiches gezien te hebben die dezelfde zinnen bevatten, maar dan voorzien van een kilome terafstand: een aansporing om naar de hal te gaan die wel als voortdurende gedachteplek be staat maar die lang niet altijd werkelijk bezocht wordt: 'of hij realiseert zich dat hij op een avond gedachteloos uit een ca fé een flyer had meegenomen met dezelfde raadselachtige zin die hij nu ook weer in het boekje leest: de straat aan de linkerzijde hoorbaar versmal len. (Vooral in Amsterdam, Rotterdam, Breda, Roosendaal, Veere, Goes, Vlissingen, Mid delburg en Domburg zullen af fiches en flyers te vinden zijn). Lezers van de Volkskrant we ten opeens weer dat Moniek Toebosch een korte tijd een column heeft gehad waarin de MIDDELBURG Het British Columbia Boys Choir uit Van couver in Canada verwacht dat de twaalfde toernee in Neder land een groot succes gaat wor den. Het koor gaat op toernee met 31 zangers, in leeftijd va riërend van 8 tot 24 jaar, onder leiding van de onlangs be noemde muziekmeester Gerald van Wijk. Het koor geeft veer tien voorstellingen in Neder land waarna het naar Duits land en Oostenrijk doorreist om de jubileumtoernee van vijf weken af te sluiten met concer ten in München, Salzburg en Wenen. Dinsdag 26 juli geeft het koor een concert in de Nieuwe Kerk te Middelburg. Het Britisch Columbia Boys Choir werd opgericht in 1968 en heeft internationale faam verworven door heel Canada, Nederland, Rusland en Vere nigde Staten en Europa. Het koor bestaat uit veertig zangers in de leeftijd van acht tot 24 jaar, allen afkomstig uit de omgeving van Vancouver. Het koor is een vierstemmig, niet liturgisch koor, een van de wei nige in Noord-Amerika. Het koor heeft gedurende haar 25-jarig bestaan meer dan zes honderd verschillende leden geteld. Zij brengen een veelei send repertoire van Grego riaanse gezangen tot heden daagse werken ten gehore. Het programma van de Britisch Columbia Boys Choir bestaat uit een vierdelig gewijd koraal repertoire, gecomponeerd voor jongens- en mannenstemmen, met werken van Haydn, Bat ten, Handel, Palestrina, Caris- simi en John Rutter. Daarnaast zullen er speciaal voor het koor geschreven werken uitgevoerd worden waaronder verschillen de volksliedjes. Andere favo rieten in het programma zijn de altijd populaire bewerkin gen van geestelijke liederen, en Nederlandse liedjes. Op het programma staan ook gast- voorstellingen van de Neder landse organisten Klaas Jan Mulder en Herman van Vliet, die al een jarenlange band met het koor hebben. De koorleden bregen ook solo's en duetten ten gehore. De artistieke leiding over het koor is in handen van Gerald van Wijk. Van Wijk is docent muziekgeschiedenis en dirigent van verschillende grote koren in Canada. Het optreden van het British Columbia Boys Choir in de Nieuwe Kerk begint om 20.00 uur. Gastorganist die avond is Klaas Jan Mulder. De toe gangsprijs bedraagt 15,-. CJP-ers, 65-plussers en kinde ren tot 12 jaar betalen ƒ10,- Dwergstem met jong. VEERE Het piepjonge na tuurgebied 'Neeltje Jans is van essentieel belang voor het voortbestaan van de dwerg- stern in Nederland. Dat is een van de uitkomsten van het on derzoek dat Natuurmonumen ten onlangs uitvoerde naar het voorkomen van broedgevallen van bedreigde vogels. Natuurmonumenten maakte naar aanleiding van het ver schijnen van het rapport 'Rode Lijst van bedreigde en kwets bare vogelsoorten in Neder land' een analyse van de broed- vogels op haar terreinen. Op de Rode Lijst van de Vogelbe scherming staan Nederlandse vogelsoorten die vanwege hun aantal of kwetsbaarheid spe ciale aandacht nodig hebben. Op de lijst staan ongeveer zes tig vogelsoorten. Een belangrij ke reden waarom deze vogels bedreigd worden is het ver dwijnen is het landschap waar in deze vogels leven. Uit het onderzoek blijkt nogeens het grote belang van het instandhouden van natuur gebieden. Op Schiermonnikoog komen maar liefst 27 bedreigde vogelsoorten voor, op de Mid delplaten langs het Veerse Meer broeden tien bedreigde soorten en in het Slotbos bij Haamstede 9. In de andere Zeeuwse terreinen van Natuur monumenten broeden minstens vijf soorten van de Rode Lijst. Natuurmonumenten zette ook op een rijtje welke gebieden het belangrijkste zijn voor het voortbestaan van bepaalde soorten. Uit die analyse bleek dat Neeltje Jans, samen met het eiland Texel van essentieel belang is voor het voortbestaan van de dwergstem in Neder land. Ook is per terrein op een rijtje gezet welke soorten van de Ro de Lijst er broeden. Daaruit blijkt dat de terreinen van de vereniging een grote rol spelen voor bedreigde vogels. In de toekomst kan afgelezen worden af de aantallen van een bepaal de soort toenemen of afnemen. Indien nodig kan Natuurmonu menten dan het terreinbeheer bijstellen ten behoeve van de vogels. Op de Middelplaten broeden de bedreigde vogelsoorten patrijs, kluut, bontbekplevier, strand- plevier, grutto, tureluur, vis- diefje, noordse stern, ijsvogel en rietzanger. Deze vogels kun nen heel goed bekeken worden met een verrekijker vanaf de Muidenweg. In het kleine ter rein Kwistenburg ten oosten van Wolphaarsdijk broeden toch nog vijf bedreigde vogel soorten. Ook hier weer de kluut en twee soorten plevieren, vis- diefjes en noordse stems. In de Zwaakse .Weel komen onder andere de zomertaling en de steenuil voor en de Inlaag 1887 bij Ellewoutsdijk telt zeven be dreigde soorten. Het jonge natuurgebied Neeltje Jans biedt broedplaats voor bontbek- en strandplevier, vis- diefje, eidereenden, dwerg sterns en velduilen. In het Slotbos bij Haamstede zitten weer heel andere be dreigde soorten. Hier voelt de groene specht zich thuis, een soort die nog maar pas aan de Rode Lijst is toegevoegd. De directe bedreiging voor de groene specht is de achteruit gang van de voedselbron die gevormd wordt door mieren. Andere bedreigde vogels die hier broeden zijn het paapje, tapuit, roodborsttapuit, do- daars, tureluur, patrijs, water snip en grauwe klauwier. Door het Slotbos en over Neel tje Jans lopen gemarkeerde wandelroutes en in veel gebie den van Natuurmonumenten worden excursies gehouden. i typografie een belangrijk on derdeel was: ook hier speelt de typografie een grote rol. De zinnen zijn, in de traditie van Van Ostayen en Appolinaire, beeldend vormgegeven (samen met Ellen Jansen) en spreken in die vormgevingstaal nog eens voor zich. Het is tegelijk verrassend de verschillende vertalingen met elkaar te ver gelijken: kleine betekenisver schuivingen leggen andere ac centen en geven andere nuan ces. Voor sommigen zal het Abri project van Moniek Toebosch door het hoofd spelen: in op dracht van de professor Van der Leeuw Stichting ontwik kelde zij een schuilplaats voor de moderne mens. Wie binnen kort op de dijk van Enkhuizen naar Lelystad rijdt, kan zijn radio afstemmen op ENGE LEN. Als de juiste fm-stand is ingesteld, vult de auto zich met hemelse klanken. Een onwer kelijk, gedroomd toevluchts oord voor de verloren moderne mens, waar hij na het verlaten van de dijk eindeloos over kan denken. Zo is ook Moniek Toeboschs project voor de Vleeshal: het bestaat, ongrijpbaar, in de taal en is door affiches en flyers verspreid over talloze uiteen- liggende plekken. Wie in de hal komt, kan er over denken en het zich in zijn gedachten toeëigenen, maar zien kan hij het niet. Mijnheer Zwerf kwam onlangs op het spreekuur van het Buro voor Rechtshulp. Hij had klachten over de gemeentelij ke sociale dienst en de plaatselijke bank: de eerste wilde hem geen uitkering geven, als hij geen identiteitsbewijs kon overleggen en de bank weigerde om die reden om een bankrekening voor hem te openen. Het Arbeidsbureau eiste ook een identificatie, alvorens hem te willen inschrijven als werkzoekende. Mijnheer Zwerf had een tijdlang in de problemen gezeten, zat zonder werk, was zijn woonruimte kwijtgeraakt en had gezworven zonder enig inkomen. Hij had geleefd van wat hij van liefdadigheidsinstanties kreeg en van wat hij in vuilnis bakken vond. Nu wilde hij toch een nieuwe start maken en hij had een kamer gehuurd, die nog betaald moest worden. Hij had daarbij op een bijstandsuitkering gerekend. Alles draaide nu om een identiteitsbewijs. Geld voor zo'n bewijs had hij niet. Inderdaad is het zo, dat vanaf 1 juni 1994 in een aantal situaties een identiteitsbewijs moet worden overlegd. In het geval van mijnheer Zwerf kon met de gemeente geregeld worden, dat hij toch een voorschot kreeg, zodat hij zich een identiteitsbewijs kon aanschaffen. Welke identiteitsbewijzen zijn geldig in het kader van de Wet op de identificatieplicht? Voor personen met de Nederlandse nationaliteit: het pas poort, de toeristenkaart (vanaf 1-1-1995 de Europese Identi teitskaart), de gemeentelijke identiteitskaart. Voor personen, die niet de Nederlandse nationaliteit hebben: het verblijfsdo cument van de vreemdelingendienst (A- t/m'E-documenten), het vluchtelingenpaspoort, het vreemdelingenpaspoort, een paspoort, waarin door de vreemdelingendienst een vergun ning tot verblijf is aangetekend, een (elektronisch) W-docu- ment (voor asielzoekers in een centrale opvang Wanneer is er een identificatieplicht? Bij het aanvragen van een sofi-nummer, bij het openen van een bankrekening, bij het inschrijven als werkzoekende bij het arbeidsbureau, bij het in dienst treden bij een nieuwe werkgever. De werkgever is verplicht een kopie van het identiteitsbewijs te bewaren op te werkplek. Bij controle kan dan onmiddellijk de identiteit van de werknemers worden vastgesteld. Ook de werknemers zelf hebben een identificatie plicht op de werkplek. Voor hen is het ook voldoende om een rijbewijs te kunnen tonen. Ook indien men al een lopende uitkering heeft, kan een instantie alsnog een identiteitsbewijs vragen. Werkgevers dienen kopieën van de identiteitsbewij zen van werknemers die op 1 juni 1994 al in dienst waren, ook op de werkplek te bewaren; dit dient voor 1 juni 1995 geregeld te zijn. De identificatieplicht geldt vanaf 12 jaar. Uiteraard is het bovenstaande slechts een voorbeeld. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of andere vragen van juridische aard, dan kunt u altijd voor gratis advies en hulp terecht op het spreekuur van ons buro: in Middelburg, Vlasmarkt 28, iedere maandagmiddag en donderdagavond, uitsluitend volgens afspraak. Afspraken maken elke werkdag tussen 9.00-12.00 uur via 01180-37120. In Vlissingen: „Open Hof", A. Gogelweg 59, iedere dinsdag van 09.00-11.00 uur. MIDDELBURG Leden vande Weerkgroep Middelburg van de Consumentenbond hou den donderdag 21 juli een en quête over de regeling voor klein chemisch afval. De en quêteurs lopen in de omgeving van de Reigerstraat waar de Milieuwinkel gevestigd is. De Consumentenbond wil we ten of de burgers weten wat er verstaan wordt onder klein chemisch afval en of de inza melingsregeling bevalt. Ook wil de bond klachten, wensen en andere mogelijkheden in ventariseren. Het resultaat en de conclusies die uit de enquête getrokken kunnen worden gaan naar het gemeentebestuur. Mensen die niet door de enquêteurs aange sproken worden maar toch aan het onderzoek mee willen doen kunnen terecht in de Milieu winkel in de Reigerstraat. Daar liggen op 21 juli van 10 tot 17 uur vragenlijsten gereed. VLISSINGEN De Kindertelefoon Zeeland bestaat dit najaar 10 jaar. Meer dan 15.000 keer hebben kinderen en jongeren gebeld over grote en kleine problemen. Over ver liefdheid, gepest worden of zomaar voor een babbeltje. Maar ook over mishandeling en incest, problemen op school en over de echtscheiding van hun ouders. Veel van de kinderen die ooit gebeld hebben zullen inmiddels (jong)volwassen zijn en hebben misschien zelf al kinderen. Ter gelegenheid van 10 jaar Kindertelefoon zal een boekje worden samengesteld. De mensen van de Kindertelefoon zouden het leuk vinden om van de inmiddels 'oudere' jongeren te horen hoe het nu verder met ze gaat. Ze zijn benieuwd wat bellen met de Kindertelefoon voor hen heeft N betekend. Hebben zij er iets aan gehad Heeft de Kindertele foon de beller toen verder kunnen helpen 'Oude' bellers kunnen schrijven naar: Kindertelefoon Zee land, Postbus 89, 4330 AB Middelburg. Graag vermelden of het verhaal, desgewenst anoniem, ge bruikt mag worden voor het boekje.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 9