Straatfestival ook in Arsenaaltheater Speelstad Vlissingen in teken van Strips Taxi Akkerdaas krijgt nieuwe eigenaars het weten waard Middelburgers debuteren Fusie veilingen op komst UIT HET ZEEUWSE ZAKENLEVEN Werkgroep zoekt nog enthousiaste vrijwilligers Lezers Scheldebode krijgen korting op voorstellingen met entree. SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 20 JULI 1994 Goede naam Songfestival Busdienst Vrijwilligers HUISARTSEN TANDARTSEN VERLOSKUNDIGEN APOTHEEK DIERENARTSEN THUISZORG POLITIE KERKDIENSTEN 307 'VLISSINGEN Vanaf vrijdag 29 juli tot en met 15 augustus staat Vlissingen in het teken van het Straatfestival. Dit jaar is voor het eerst ook het Arsenaaltheater in de programmering opgenomen. Dat stelt de organisatie in staat om eindelijk eens een act als Pep Bou te laten optreden. Pep blaast namelijk de meest wonderlijke bellen, zelfs vierkan te, en dat gaat praktisch altijd mis in de openlucht. Toch blijft de straat het belangrijkste podium tijdens het festival, hoewel het grote podium op het Bel- lamypark het veld heeft moeten ruimen. De voorstel lingen in de buitenlucht zijn gratis toegankelijk. Voor sommige acts in het Arsenaaltheater en de Sint Jacobskerk moet entree betaald worden. Voor de lezers van de Scheldebode zit er nog een financieel voordeeltje in. Tegen inlevering van de kortingsbon die in de week voorafgaand aan het evenement in de Scheldebode verschijnt krijgen zij 2,50 korting per voorstelling. Het volledige programma be staat uit bijna honderd ver schillende voorstellingen en wie helemaal op de hoogte wil blijven kan het programma boek gratis afhalen bij een van de VW-kantoren in Zeeland. Wat ook kan is Vriend worden van het Straatfestival. Vrien den van het Straatfestival ont vangen tegen betaling van zes tig gulden twee entreebewijzen naar keuze, een nieuwsbrief, het affiche, de festivalkrant en een speciaal voor het festival gemaakt vriendenspeldje. Ook het tijdschrift Zomertheater 1994 valt bij de vrienden in de bus. Dit blad geeft een volledig overzicht van alle voorstellin gen in de openlucht en de loca tieprojecten in Nederland en Vlaanderen. De Vrienden zorgen met hun financiële bijdrage voor het voortbestaan van het Straat festival. Volgens Klaas Over- dam van de Culturele Raad zijn de vrienden heel belangrijk. „Want zo kunnen we naar onze sponsors toe aangeven dat het Straatfestival een groot maat schappelijk draagvlak heeft. En die sponsors hebben we weer nodig om zoveel mogelijk voorstellingen gratis te laten zijn. We krijgen nu subsidie van de Provincie en de Ge meente Vlissingen. Daarnaast zorgen sponsors en Vrienden voor financiële steun. Vorig jaar waren de Vrienden toch goed voor een bedrag van tien duizend gulden.". Maar de organisatie van het Straatfestival wil meer. „Wij willen op termijn met het geld dat de Vrienden bijeenbrengen speciale projecten op gaan zet ten. Projecten die we anders niet kunnen doen omdat ze te duur zijn. Voor zo'n Vrienden project is een bedrag tussen de tien en vijftienduizend gulden nodig." Het nieuwe Arsenaaltheater biedt de organisatie nieuwe mogelijkheden. Een van de acts is Pep Bou, een bellenblazer uit Barcelona. Overdam zag hem zeven jaar geleden al eens aan het werk in Spanje. „Hij is daar echt heel bekend en trekt altijd volle zalen. Gelukkig is het Straatfestival ook bekend over de landsgrenzen en daar om wilde Pep Bou graag naar Vlissingen komen." Die bekendheid in binnen- en buitenland komt regelmatig goed van pas. Het Straatfesti val staat weliswaar vermeld in festivalgidsen en is aangesloten bij internationale netwerken, maar een goede naam moet je toch opbouwen. Zo kon het gebeuren dat de Culturele Raad op een dag een telefoon tje kreeg van de slagwerkgroep Wadaiko Ichiro uit Japan. Die wilde een promotie-optreden i Het straatfestival trekt ieder jaar weer drommen bezoekers. Dit is een overzicht van het Dijktheater. doen voor hun concertreeks la ter in het seizoen en zagen het Straatfestival als de meest ge schikte locatie. De Japanse drumgroep bestaat uit tien mu zikanten die voor een werve lende show zorgen. Een belangrijk criterium voor de organisatie om een voorstel ling te boeken is dat iemand het gezien moet hebben. Vroe ger betekende dat jaarlijks vele kilometers gereizen en afwij ken van vakantieroutes, tegen woordig worden er veel voor stellingen op video bekeken. „Bovendien hebben wij overal relaties die weten wat wij wil len op het Straatfestival en dat zijn voorstellingen die een im puls geven aan de ontwikkelin gen van het straattheater." Een van die vernieuwers zijn ongetwijfeld de Humain Plasti- kos uit Frankrijk. Die voeren moderne dans op in een acht meter hoge constructie met au to's. Daardoor kijk je in het Dijktheater voor de verande ring van een heel andere kant tegen de danseressen aan. Een oude bekende van het Straatfestival is ongetwijfeld het Vara kindersongfestival waarbij kinderen van acht tot twaalf jaar de kans krijgen om ook eens op een podium voor publiek te zingen. De regionale voorronde vindt dit jaar plaats op 5 augustus in het Arsenaal theater. Voor deze voorstelling hoeft trouwens geen entree be taald te worden. Nieuw bij de opzet van het songfestival is dat de landelijke finalisten hun zangtalent op de televisie mo gen demonstreren. En omdat vorig jaar de winnaar uit Zee land kwam, wordt dit jaar de landelijke finale in het Vlis- singse Arsenaaltheater gehou den. Daarvan worden televisie opnames gemaakt. Wanneer de landelijke finale plaatsvindt is nog niet helemaal rond, in ie der geval begin oktober. FOTO LEX DE MEESTER Het hart van het Straatfestival blijft de Straattheaterdag die dit jaar op 30 juli wordt gehou den. Straten, park en pleinen ondergaan die dag een ware metamorfose. Uit alle wind streken vertonen theatergroe pen en solisten hun beste kun nen en zorgen samen voor een bruisende sfeer in de binnen stad. In totaal zijn er meer dan vijftig voorstellingen. Liefhebbers van klassieke muziek kunnen terecht in de Sint Jacobskerk om te luisteren naar internationale gezel schappen zoals het 120 man sterke Novosibirsk Philharmo nic Orchestra en het Moscow Chamber Orchestra. VLISSINGEN Volgende week, van 25 juli tot en met 30 juli wordt op het bunkerterrein aan de Lange Leenweg de jaar lijkse speelstad opgezet. Speel stad is er voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. Zij kunnen zich een hele week ver maken met activiteiten zoals hutten bouwen, toneelspelen en zeskampspelletjes. Wethouder Meijer opent maandag Speel stad door samen met Dagobert Duck een geluksdubbeltje te onthullen. Aan het eind van de week worden alle hutten opge broken en in de fik gestoken. Waarschijnlijk is het de laatste keer dat de werkgroep Speel stad een ontheffing krijgt voor het vreugdevuur. In de toe komst zal een bedrag van tien duizend gulden neergeteld moeten worden om het afval hout op een milieuvriendelijke manier af te voeren. Waar dit bedrag vandaan moet komen is nog niet bekend, maar voorals nog maken de medewerkers van de werkgroep Speelstad zich geen zorgen over het voortbestaan van de jeugd- week. Net als ieder jaar heeft Speel stad een thema. Dit jaar is dat Stripstad. In de vier verschil lende wijken van Speelstad verrijzen achtereenvolgens Het Stenen Tijdperk, Disneyland, De Toekomst en Het Wilde Westen. In het Stenen Tijdperk Het bouwen van hutten is een jaarlijks terugkerendde attractie. wonen ongetwijfeld de Flint- stones, in De Toekomst de Thunderbirds en in Het Wilde Westen Lucky Luke en de Dal- tons. In Disneyland komen alle bekende figuren van Walt Dis ney tot leven. De hutten in de uitgaven van: De Stem Weekbladen/Uitgeversmaatschappij De Stem BV 99e jaargang verschijnt wekelijks gratis huis-aan-huis op Walcheren in een oplage van 47.300 exemplaren kantooradres Scheldestraat 7-9, 4381 RP Vlissingen tel. 01184-19910 fax 01184-11446 openingstijden: ma. t/m vr. 10.00-12.00 uur en 14.00-15.30 uur advertentieverkoop tijdens kantooruren tel. 01184-19910 Jos Rentmeester, tel. privé 01195-5379 Yolanda Krijger, tel. privé 01184-11351 Sonja Broeders, tel. privé 01184-79084 Mini's (kleine advertenties) kunt u zonder administratiekosten opgeven via tel. 076-236882 redactie tijdens kantooruren tel. 01184-19953 Johanna Brouwer, tel. privé 01180-40113 correspondenten Andrien Smeels, tel. 01180-39719 Jaap Klein, tel. 01180-25185 Ad Roos, tel. 01182-2860 fotografen Harry de Lange, tel. 01180-25195 Piet Davidse, tel. 01180-23594 bezorging s voor klachten over bezorging tijdens kantooruren bellen: 01184-19910 wijken krijgen een bij het tijd perk passende vorm en de kin deren kunnen zich natuurlijk ook uitdossen in passende te nues. Zo als altijd zijn er prij zen voor de mooiste hutten en de leukst verklede kinderen. Voor de jongste kinderen, van twee tot en met vijf jaar is er een aparte hoek ingericht. Het FOTO SOON JA DE RUIJTER kleuterdorp heet dit jaar Toon- town. Voor de kleuters is er een poppenkast, toneel, schminken, een badje en een zandbak. Ui teraard voor er voor de kleu ters ook een hutje gebouwd, want dat is toch het allerleuk ste. Iedere dag wordt er in een van de wijken een aangepaste zes kamp gehouden, in het Stenen Tijdperk zal dat bijvoorbeeld een jabadabadoerace zijn.. De kinderen die in de andere wij ken wonen kunnen gewoon ook meedoen aan de zeskamp. Aan het eind van de week wordt er een finalespel gespeeld. Iedere wijk vaardigt dan zijn beste zeskampers af. Wie niet mee doet aan de zeskamp kan zijn beste beentje voorzetten bij de modeshow voor verklede kin deren. Naast huttenbouwen en zes kamp zijn er activiteiten als handvaardigheid, schminken (met echte visagisten voor de oudere kinderen), een water glijbaan, radiouitzendingen, fietscross, de speelstadkrant, een striptekenaar, sporten, en een excursie naar het asiel. Verder wordt er de hele week door geschreven en gewerkt aan een toneelstuk met Dago bert Duck. De toegang tot Speelstad is niet gratis. Kinderen betalen twee gulden, per kind per dag. Voor dat geld kunnen ze dan wel met de bus naar Speelstad toe. Er zijn twee buslijnen opgezet. Lijn 1 vertrekt om 8.25 uur vanaf de Zeilmarkt, en rijdt via Bellamypark (8.30), hoek Bou wen Ewoutstraat/Scheldes- traat (8.35), Stadhuisplein 8.40, hoek Koudekerkseweg/Berla- gestraat 8.50, Winkelcentrum Pauwenburgweg 8.55 naar Speelstad. De route van Lijn 2 begint in Ritthem. Daar staat op het Dorpsplein om 8.25 uur de bus gereed. De route gaat via buurthuis De Zwaan (8.30), hoek Stemerdinglaan/Irenes- traat (8.33), Duyvenvoorde- school (8.36), wijkgebouw Mid delburgsestraat (8.39) hoek Zoute Viever, Lekstraat (8.42), kerk Oranjeplein (8.45), Mid denhof Kanaalstraat (8.48), Nieuwe Zuidbeekseweg bij wikelcentrum Papegaaienburg( 8.53). Vanaf 16.00 uur rijden de bussen de route in omgekeerde volgorde. De busdienst is er alleen voor kinderen van zes tot en met twaalf jaar die naar Speelstad gaan. Jongere kinde ren moeten gebracht worden. De speelweek wordt zaterdag 30 juli feestelijk afgesloten met een finale zeskamp, een mode show en een optreden van de kleuters. Het Duo Top 100 zorgt voor passende muziek en dat varieert die dag van kin derliedjes tot house. Zaterdag is ook de prijsuitreiking voor de verschillende onderdelen waarbij iets te winnen viel. Speelstad kan ieder jaar geor ganiseerd worden dankzij de belangeloze inzet van vele vrij willigers. Zowel in het voorbe reidende werk als in het uit voerende werk zijn ieder jaar veel mensen nodig. Met name de buitenploeg, waarin mensen zitten die helpen bij het timme ren van de hutten, kan nog heel wat versterking gebruiken. Liefhebbers kunnen zich aan melden bij het terrein aan de Lange Leenweg. WÉSTKAPELLE Tiees van Luijk en Evelien Thielen zijn de nieuwe eigenaren van Taxi Akkerdaas uit Domburg. Ak kerdaas runde naast het taxi bedrijf een benzinepomp, fiet- senverhuur en fietsreparaties. Dat werd allemaal een beetje veel van het goede en Akker- daas besloot om het taxibedrijf van de hand te doen. Kees en Evelien aarzelden geen mo ment toen ze hoorden dat het bedrijf te koop kwam. Dat was in februari. Inmiddels is het juli en kunnen ze zich eigenaar noemen. Voor Kees van Luijk en Evelien Thielen is een taxibedrijf niet nieuw. Evelien zat op haar negentiend al achter het stuur van een taxi en Kees was jarenlang bedrijfs- Evelien Thielen en Kees van Luijk voor de Chevrolet Caprice. FOTO HARRY DE LANGE leider bij de Taxicentrale Vlis singen. „Wel heel iets anders hoor, zo'n bedrijf met vijfen veertig man personeel" zegt Kees die nu in zijn eigen be drijf met vijf personeelsleden te maken krijgt. Kees en Evelien handhaven de naam Taxi Akkerdaas. „Dat is tenslotte een naam die al vanaf 1936 bestaat. En we wonen dan wel in Westkapelle, maar we gaan ons toch vooral richten op het taxivervoer in Domburg en Oostkapelle. We gaan het ver voer wel iets uitbreiden door gaan ook in het weekend en in de nachtelijke uren te gaan rijden." Taxi Akkerdaas rijdt de klan ten rond in een Chevrolet Caprice, een luxe personenwa gen met airconditioning. Voor het vervoer van mensen in rol stoelen staat er een Mercedes- busje gereed. Het beroep van taxichauffeur houdt in dat je graag moet autorijden en dat je moet kun nen luisteren. „Want je hoort altijd van alles en nog wat" zegt Evelien. „Een enkele keer heb je weieens iemand in de taxi die niet wil praten, maar dat is echt een uitzondering". Dat geldt trouwens ook voor dronken passagiers. „Ik heb ja ren in de Vlissingse binnenstad gereden in de weekends en het komt natuurlijk wel eens voor dat er iemand boven zijn thee is, maar als je een beetje tac tisch mee omgaat valt dat alle maal reuze mee". Vlissingen - F. Snijder, Burge- meenster Van Woelderenlaan 12, tel. 13933. Zo E. Kant, Sabalaan 3, tel 71017. Spreekuur van 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. Middelburg - Za C. Albers, Bellinkplein 3, tel. 01180-39933. Zo F. Buytendijk, Noordweg 353, tel. 01180-39933. Souburg, Gezondheidscentrum Middelburg-Zuid, Arnemuiden en Nieuwland - Za. P. Kodde, Oude Vlissingseweg 13 Middelburg, tel 01180-15810 Zo. Vervanger Bouw meester, Stationsplein 1 Arnemui den, tel 01182-1308 Oostkapelle, Serooskerke, Grijpskerke, Veere en Vrouwen polder - Vr en Za Ft. van Tol, Markt 12, Veere, tel. 01181-1271 Domburg, Aagtekerke, Westka pelle - Za en zo W. Spekhorst, J.W. Schuurmanstraat 6, Domburg, tel. 01188-1271 Koudekerke, Meliskerke, Biggekerke en Zoutelande - Za en Zo A. van der Male, Duinweg 59, Zoutelande, tel. 01186-1282 West- en Midden Walcheren - Za en Zo B. Bouwense, Valkenis- seweg 14, Biggekerke, tel. 01185-2190 Za en zo R. Reddingius, Singel 26, Vlissingen, tel. 01184-12644. Spreekuur van 11 tot 12 uur. Vlissingen - Vr 9 uur tot ma 9 uur H. Klompe, tel.71140 Middelburg - Vr 22 juli tot vr 29 juli Apotheek L. v.d. Boogert, Vrijland straat 79 Vlissingen - Vr 22 juli tot vr 29 juli Apotheek Souburg, C. van Peres traat 1, tel. 61593 Gezelschapsdieren - R Roskam Kelderweg 1 Meliskerke tel 01189-2838. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle Oude Domburgseweg 33a tel 01188-1443. C. Brink, Meander laan 326, Middelburg, tel. 01180-11011. Vogelopvang Mid den Zeeland, tel. 01180-28288. Gezinsverzorging 01184-14444 (pieper 168). Kruiswerk 01184-11877. Algemeen Maat- chappelijk Werk 01184-86400. Noodhulp, als elke seconde telt: 06-11Overige assistentie aanvra gen 01180-33333. Voor alle andere aangelegenheden zijn de bureaus in Middelburg en Vlissingen 24 uur per dag geopend. Rooms-katholieke kerk. Dom burg za 19, zo 10 uur. Koudekerke Dishoek zo 10 uur, Middelburg Petrus en Pauluskerk 2e en 4e zaterdag 17 uur, zo 10 uur. Hoek steen Zo 11.30 uur St. Willibrord vr 9.45 Souburg Martinuskerk zo 10 uur Zoute Viever 1 e en 3e za 9 uur Vlissingen Open Hof zo 11.15 di 9 uur. Lieve Vrouwekerk za 19 uur, zo 9.30 wo 9 uur. Ter Reede za 15 uur, Der Boede 2e, 4e, 5e za 10.30 uur. Vrouwenpolder zo 10 uur. Zoutelande Bosweg za 19 en zo 10 uur. Nederlands hervormde kerk. Aagtekerke zo 10 en 19 uur, Dom burg zo 10 en 19 uur Gapinge zo - uur Grijpskerke 10 en 19 uur Kleverskerke zo 11 uur Koudekerke zo uur, Middelburg Koorkerk 10 en 16.30 uur Nieuwland zo 9 uur Ritthem zo 10.30 uur. Oostkapelle zo 10 en 19 uur. Oost-Souburg zo 19 uur Zoute Viever zo 19 uur, Serooskerke zo 10 en 19 uur, Veere 9.30 Vlissingen, St. Ja cobskerk zo 10 uur. Johanneskerk zo 9.30 uur Open Hof zo 9.30 en 19 uur. Schaapskooi zo 9.30 uur Ter Reede zo 19 uur Vrouwenpol der zo 11 uur Westkapelle zo 9.30 en 19 uur. Ziekenhuis Walcheren Zo 10 uur Gereformeerde kerk. Gapinge 10 uur, Grijpskerke - uur, Koudekerke 9.30 uur Meliskerke 10 en 14.30 uur. Oost-Souburg zo 9.30, Serooskerke uur. Vlissingen Pet- ruskerk zo 9.30 uur Vrouwenpolder 9.30 uur Veere - uur Gereformeerde Gemeente. Vlis singen zo 9.30 en 16 uur. Gerefor meerde Kerk Vrijgemaakt. Middelburg zo 9.30 eri 16.30 uur Vlissingen zo 9.30 en 14.30 uur. Nederlands Gereformeerde Kerk Middelburg 9.30 uur. Christelijke Gereformeerde Kerk Middelburg .9.30 en 16.30 uur Evangeliege meente Middelburg 9.30 Oost- Souburg 10. Leger des Heils Mid delburg zo 10 uur. Vlissingen zo 10 uur Anglicaanse kerk Vlissingen-Oost zo. 10.30 en 19.30 uur Zevende dagsadventisten Middelburg za 11 uur Vlissingen za 9.30 uur Doopsgezinde Gemeente Middel burg zo - uur, Vlissingen 9.30 uur Kristen Zuidmolukse kerk Oost- Souburg zo 17 uur, Koudekerke zo 12 uur Pinkstergemeente Middel burg wo 19.30 zo 15.30. Vlissingen e.o. 15.00 uur. Bethel Pinksterkerk Vlissingen wo 19.30 uur, zo 11.30 uur Christelijk Centrum Zeeland Vlissingen 14.30. Evangelische Baptistengemeente Middelburg zo 10 uur. Nieuw Apostolische kerk West-Souburg wo 20 zo 9.30 en 17 Volle evangeliegemeente Arnemuiden do 20 zo 10 Seroos kerke do 19 West-Souburg zo 10 Vrije Evange lische Gemeente Westkapelle zo. 9.30 Eglise Wallonne Middelburg uur Rafaël gemeenschap Eleos Olmenlaan 8 Middelburg 9.30 uur. De Christengemeen schap Hoogelande zo uur MIDDELBURG Gerard Boot en Peter van den Heuvel geven zaterdag 23 juli een or gelconcert in de Koorkerk, ten bate van het orgelfonds van de Koorkerk. Gerard Boot (19) en Peter van den Heuvel (20) zijn leerlingen van de organist van de Koor kerk, Leen de Broekert. Na leerlingenuitvoeringen, optre dens op trouwerijen en mini- concerten is dit hun eerste offi ciële optreden. Het programma vermeldt dat Gerard de volgen de werken speelt: Praeludium, Fuge und Ciacone C-dur en Passacaglia d-moll van Buxte- hude; Praeludium und Fuge G- dur en Erbarm Dich mein, o Herre Gott van J.S. Bach; Praeludium und Fuge e-moll van N. Bruhns. Peter van den Heuvel speelt van Clérambault uit de Suite de deuxième ton: Plein Jeu, Trio, Basse de Crom- home en Flütes; van Mendels- sohn-Bartholdy uit de Sonate II: Grave, Adagio, Allegro Mae stoso et Vivace en Fuga; van H. Andriessen uit Sonata da Chie- sa: Thema, Variaties I-V en Finale. Het concert in de Koorkerk begint 20.00 uur. De toegang is gratis, maar bij de uitgang wordt een inzameling gehou den voor de hoognodige repa ratiewerkzaamheden aan het orgel. Peter van den Heuvel Gerard Boot VLISSINGEN De veilingen in zuidwest Nederland gaan onderzoek doen naar de moge lijkheid van één veilingvereni ging. Een fusie tussen de ver schillende veilingen is de beste garantie voor een goede prijs vorming tegen de laagst moge lijke kosten. De Veiling Holland-Zeeland, Veiling De Kring, Groentevei ling Westland, RBT Veiling Breda en Veiling Utrecht heb ben een samenwerkingsver band opgericht om het onder zoek mogelijk te maken. De besturen van deze veilingen menen dat een fusie de meeste mogelijkheden biedt om de be langen van de leden optimaal te behartigen. De doelstelling van de veilingen is het realise ren van een optimale prijsvor ming tegen de laagst mogelij k- se kosten. Uit een aantal eerste oriënterende onderzoeken is naar voren gekomen dat een fusie de meeste mogelijkheden biedt om deze doelstelling te bereiken. De veilingbesturen verwachten dat een fusie niet eerder dan over twee tot vier jaar gerealiseerd zal zijn. De eerste stap op weg naar een fusie wordt genomen in de le denvergaderingen van 1995. Voor het zover is wordt alvast naar mogelijkheden gekeken om de samenwerking waar mo gelijk te structureren of te ver beteren.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 7