LA GARE Fietstocht Waterschaarste Rabo-jeugd-tennistoernooi '/2 PRIJZEN !t(jahbedje FEESTEN EN PARTIJEN] Met de trien cn e Nieuw gebouw voor De Mikke Gecombineerd vervoer maakt reizen vijf keer goedkoper DE SCHELDEBODE Volksdansen in de binnenstad Jeugdmode Een klasse apart Uitbreiding VLISSINGEN krijgt m vuile Walcheren voersysteem, het collectief aanvullend vervoer voor 65-plussers en gehandicapten. Dit collectieve ver voer, waarbij gehandicapten en ouderen gebruik kunnen maken van gemeenschappelijke vervoers voorzieningen als taxi's en minibusjes, komt voort uit de samenwerking tussen alle Walcherse gemeenten, Thuiszorg Walcheren en Combitax Walcheren. Voor deel van dit nieuwe systeepi is dat de gebruiker voor hetzelfde geld meer vervoer krijgt. Mini's Redactie Kantoor Spelregels ze tot nu toe een heleboel gege vens inleveren maar straks wordt dat allemaal geautoma tiseerd. De betaling geschiedt op uurbasis, dus de feitelijke tijd die zij met het vervoer bezig zijn. Het extra voordeel van het hele systeem is dat de taxi's, rolstoeltaxi's en mini bussen die ook al voor het schoolvervoer worden gebruikt in de daluren voor het aanvul lend vervoer kunnen worden ingezet." AAGTEKERKE De stichting Friedenstimme heeft voor zaterdag 23 juli een gezinsfietstocht over Walcheren uitgezet. Friedenstimme legt zich toe op hulpverlening aan christenen in de Sovjetsta ten. Deelnemers aan de fietstocht moeten er op re kenen dat Friedenstimme ook tijdens de toch aan dacht aan dit onderwerp besteden. Er kan gekozen worden uit twee routes, een van 25 en een van 40 kilometer. De start en de inschrijving vindt plaats vanaf het kerkgebouw van de Gereformeerde Ge meente in Aagtekerke, tus sen 10.00 en 14.00 uur. Deelname kost ƒ7,50 per persoon en 25,- per ge zin, ongeacht het aantal personen. Onderweg wor den er consumpties ver strekt en na afloop is er een origineel Russich ge- schenkt voor iedere deel nemer. GOES - Vakantietijd. Je wil er wel eens even uit. Dat moeten ook de olifanten van Circus Renz hebben gedacht. Daarom gingen ze stappen in het centrum van Goes. Via de Opril kwamen ze op de Grote Markt waar het publiek veel interesse toonde voor de dikhuiden. In verband met de veiligheid vond de politie het toch beter, dat de vier olifanten onder begeleiding van hun dompteur, weer hun verblijfplaats op het Molenplein opzochten. foto: peter huls MIDDELBURG Twee bui tenlandse volksdansgroepen (ADVERTENTIE) NU Walstraat 72 - Vlissingen Tel. 01184-11352 Wij verzorgen al uw Informeer vrijblijvend: Café-Restaurant Kanaalstraat 82 - Oost Souburg - 01184-78143 DE SCHELDEBODE 99e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE, MIDDELBURG EN VEERE. TOTALE OPLAGE: 47.300 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. M V 301 WOENSDAG 13 JULI 1994 In het Brabantse ontmoette ik Jos Filius, wiens 5 grootouders indertijd van Noord-Beveland naar Bre- da verhuisd waren. We raakten aan de praat en het CLL bleek dat we een gezamenlijke kennis hadden. Karin, een weergaloze adembenemende blonde kap ster, zo mooi dat je tijdens het kappen van pure bewondering stil bleef zitten. Jos zit in de horeca, is gezellig, feest graag en regelt soms een muziekkorps. Het gebaar waarmee hij na een serenade de fanfare H3 v°l laat lopen is bekend. Iedereen noemt hem Joske, ook zijn vriendin die van Zeeuwse komaf, van 'Cootjesplaete', is. In de loop van het gesprek ging aj het er over wat voor nakomelingen het samengaan - van een Zeeuw en een Brabander op zou leveren. We kwamen tot de ontdekking, dat dat wel eens 'Zee- bra's' konden zijn. Joske had wel Zeeuwse wortels, maar de Zeeuwse taal was hem niet meer aange- leerd. „Ja", zei hij, „het Zeeuws is wat anders, het «Hrf valt niet mee om dat perfect goed de knie te krijgen. In het begin dacht ik dat alle ei-klanken simpel in ie-klanken veranderden en dan zat je goed.Indachtig die wijsheid ondervond hij toch dat taal gevoelig is. In het begin van zijn verkering kondigde hij bij een bezoek aan Colijns- plaat zijn vertrek naar Breda als volgt aan: „Schat, ik blief tot de trien van acht uur." Kijk, zulke uitspraken die gaan jaren mee in de Zeebra familie. Cameleon TT C :,sl f OC* een viiver °f andere waterpartij in de tuin heeft kan in deze droge tijd veel bezoekers verwachten. Vooral vogels komen vaak drin ken of zich uitgebreid baden. Een enkele keer kun je ook kleine zoogdieren, zoals muizen op een bezoekje betrappen en ook tal van insecten kunnen de verleiding van het glanzend water oppervlak niet weerstaan. In de weilanden is het af en toe flink dringen rond de drinkplaat sen. Je ziet de koeien, als echte kuddedieren allemaal tegelijk op dé drinkbak afstevenen. Vaak is het dan een kwestie van op een beurt wachten want veel drinkbakjes zijn maar op één bezoeker tegelijk ingesteld. Weilanden met een zoete drinkput zijn wat dat betreft beter voorzien. Maar juist nu het zo droog is zijn drinkputten met zoet water schaars. Veel putten droge uit en de voor de hand liggende maaregel om dan de put wat dieper te maken werkt averechts, want veelal welt uit de ondergrond brak water op en dat is voor het vee ondrinkbaar. Om dezelfde reden zie je het vee dringen rond een piepklein drinkbakje, terwijl er even verderop een sloot vol water staat. Goed drinkwater voor allerlei dieren is momenteel dus schaars in de natuur. Overigens is juist het brakke water in de polders één van de meest bijzondere aspecten van onze Zeeuwse natuur. De speciale flora en fauna die daarin leeft zouden we niet graag willen missen! Egels die het niet redden in de vrije natuur krijgen een gastv.rij onderkomen bij asiel De Mikke in het park Toorenvliedt. foto tannie de jonge MIDDELBURG Vogel- en egelopvang De Mikke heeft de beschikking gekregen over een extra gebouwtje. Het huisje wordt aan het eind van het jaar in gebruik genomen voor het geven van voorlichting, dia-le zingen en themamiddagen voor kinderen. Ook komt er een per manente tentoonstelling over het asielwerk van De Mikke en een winkeltje. De medewerkers van het vogel asiel waren al een tijdje op zoek naar een gebouw dat in gericht kon worden als educa tieve ruimte. Via via werd ver nomen dat de gemeente Vlis singen een kantoortje over had. De Mikke mocht het gebouw gratis hebben op voorwaarde dat ze het zelf af kwamen bre ken. Een aannemer was bereid om dit voor een vriendenprijsje te doen, samen met vrijwilli gers van het vogel- en egelasiel. De afbreekklus werd in de' voorjaarsvakantie, in de stro mende regen geklaard. In eer ste instantie werd verwacht dat het hele gebouw in drie dagen afgebroken kon worden maar dat werden er zes, want het kantoortje zat stevig in elkaar. Het opgebroken gebouw werd eerst opgeslagen in een garage box, in afwachting van een bouwvergunning die bij de ge meente Middelburg was aange vraagd.- Inmiddels is de bouwvergun ning binnen en na de bouwvak vakantie begint het opbouwen van het gebouw. In eerste in stantie werd verwacht dat het werk klaar zou zijn voor de open dag op 17 september, maar die datum wordt door het lange uitblijven van de bouw vergunning bij lange na niet gehaald. De Mikke gokt nu-op het eind van het jaar. „Want we willen er geen haastwerk van maken", zegt asielbe heerster Coby Louwerse. „Als we openen dan moet het er verzorgd uitzien. Niet alleen het gebouw maar ook de ten toonstelling." Uiteraard zijn de medewerkers van De Mikke in de wolken met het nieuwe gebouw. „We hebben straks veel meer moge lijkheden. Als er nu een school klas op bezoek komt en het regent dan moet iedereen in de gang gaan staan en in het keu kentje. Straks kunnen ze in het nieuwe gebouw zitten. We wil len er ook dia's gaan vertonen en in de vakantie iets voor badgasten doen om zoveel mo gelijk mensen te betrekken bij het werk van De Mikke." De breek- en bouwkosten zijn grotendeels gefinancierd door een legaat. Voor de inrichting van het gebouw zoekt De Mik ke nog sponsors. En vrijwilli gers voor schilderwerk en der gelijke. Meer vervoer voor hetzelfde geld Met rolstoel en al de taxi in. Deze bonrienboekjes kunnen de gebruikers kopen bij Thuiszorg Walcheren in Middelburg en Vlissingen of op de gemeente huizen op het platteland. Daar krijgen zij ook speciale pasjes met pasfoto. De bonnenboekjes voor de WVG-ers zijn al in omloop en tot nu toe zijn de reacties volgens Nettie de Roo van Thuiszorg 'heel positief'. De verkoop' van de vervoersbe wijzen voor het aanvullend ouderenvervoer gaat op 1 okto ber officieel van start. Stam kaarten en pasjes zijn vanaf 15 september verkrijgbaar bij Thuiszorg. Vijfenzestig-plussers betalen het 'vol tarief'. Het vol tarief bedraagt per zone 5,-. Enkele jaren geleden is voor Walche ren voor het aanvullend oude renvervoer al een zone-tabel opgesteld. Op de bonnen vult de gebruiker zelf het stam kaartnummer in dat op het pasje staat. De chauffeur let erop dat de kleur van de bon nen overeenstemt met de kleur van het pasje. Voor WVG'ers geldt een gereduceerd tarief van 1,- per bon. De rest wordt gesubsidieerd door de gemeen ten vanuit de gezamenlijke pot voor collectief vervoer. WVG'ers krijgen maximaal vierhonderd bonnen per jaar. Overschrijden ze dit aantal dan betalen ze het volle tarief. Er wordt met een stempelkaart bijgehouden hoeveel bonnen boekjes gebruikers hebben ont vangen. WVG'ers moeten wel aan bepaalde voorwaarden vol doen. De criteria die voor ge handicapten gelden zijn of ze wel of niet in of uit kunnen stappen bij het openbaar ver voer en of ze wel of niet het uithoudingsvermogen hebben om de afstand tussen huis en halte voor openbaar vervoer te overbruggen. WVG'ers moeten VLISSINGEN Deze zomer worden van 25 juli tot en met 14 augustus de Rabo-jeugd- tennistoernooien gehouden op Walcheren en Zuid-Beveland. De Zeeuwse jeugd die aan deze toernooien deelneemt dingt mee naar de titel Rabomaster 1994. Er wordt getennist in de leef tijdscategorieën t/m 10 jaar, t/m 12 jaar en t/m 16 jaar zowel jongens en meisjes. Het zomertoernooi wordt van 25 tot en met 31 juli in Vlissin gen gespeeld op de banen van LTC DOS, aan de Zwanen- burgseweg. Van 1 tot en met 7 augustus wordt gespeeld op de banen van LTC Noord-Beve land in Colijnsplaat door de jeugd t/m 10 jaar en t/m 12 jaar; in Kortgene spelen deel nemers tot en met 14 jaar en tot en met 16 jaar. Van 6 tot en met 14 augustus wordt ge speeld op de banen van Goblin in 's-Gravenpolder en 't Halve Maantje in Goes. Van deze toernooien zullen de acht beste meisjes en jongens uit elke leeftijdscategorie deel kunnen nepien aan de Rabo- masters. Deze titelstrijd is op 17 en 18 september in de TSI-hal te Goes. zich melden bij Thuiszorg Wal cheren om te laten bepalen of ze voor collectief vervoer in aanmerking komen. Thuiszorg kan hen ook doorsturen voor een medische keuring. Binnen het verzorgingsgebied Walcheren kan zeven dagen per week van 09.00-24.00 uur om vervoer worden gevraagd. Het vervoer wordt van deur tot-deur of van deur-tot-sta tion verzorgd. Om het vervoer bedrijf de gelegenheid te bie den- om te bezien of er ritten kunnen worden gecombineerd moet de gebruiker tenminste een uur voor het vertrek de rit bestellen. Omdat er ook anderen mee kunnen reizen moet de gebrui ker er rekening mee houden dat de taxi, rolstoeltaxi of mi nibus kan yoorrijden tussen 15 minuten voor en 15 minuten na de door de gebruiker opgege ven vertrektijd. De gebruiker moet zich tussen deze tijd ge reed houden. Gezinsleden, fa milieleden, vrienden en kennis sen kunnen meereizen tegen hetzelfde tarief als de gebrui ker, met dezelfde bonnen. Vervoerscoördinator Louwerse: "Het verzorgingsgebied beslaat nu alleen nog Walcheren. Per 1 oktober wordt dit uitgebreid met de Oosterschelderegio, Schouwen en de Bevelanden. Dat is een aanzienlijke uitbrei ding. Combitax Walcheren ver zorgt het vervoer op dit mo ment. Die declareert de kosten bij Maatschappelijke Zorg Walcheren. Daarvoor moeten een nieuw ver- Vervoerscoördinator Louwerse Al met al was het een zeer duur van de gemeente Vlissingen legt het hoe en waarom uit van de nieuwe maatregelen. Lou werse: "Het Rijk heeft vanuit bezuinigingsoogpunt veel van haar taken overgeheveld naar de gemeenten. Vroeger kregen de mensen die voor aanvullend vervoer in aanmerking kwa men via rijksinstellingen als het GAK of de bedrijfsvereni ging geld overgemaakt op de bankrekening. Men betaalde aan de taxi de volle metertarie ven. Het was een systeem dat zeer fraudegevoelig was en er werd dan ook veel'mee gerot zooid. Taxichauffeurs die valse bonnen uitschreven, mensen die van het geld bijvoorbeeld een magnetron kochten in plaats van te reizen. (ADVERTENTIE) "t1lIföonnumm"ers"1 (Kleine advertenties zonder adm. kösten) 076-236882 01184-19953 (Fax 11446) 10.00-12.00 u. 14.00-15.30 u. 01184-19910, (Fax 11446) systeem. Daarom heeft het Rijk gèzegd: 'dit gaan we decentra liseren', met andere woorden, de verantwoordelijkheid komt nu bij de gemeenten zelf te liggen. Het Rijk maakt nu ge woon een bepaald bedrag over naar de gemeenten, afhankelijk van het aantal inwoners. De Walcherse gemeenten zijn toen afspraken gaan maken over dit nieuwe vervoerssys teem. Walcheren werd het ver zorgingsgebied. Er zijn twee groepen die gebruik maken van het vervoer. Enerzijds mensen die vallen onder de WVG, de Wet Voorzieningen Gehandi capten en anderzijds 65-plussers voor zover zij niet onder de WVG vallen. Doelstelling is om tot een ver voerssysteem voor taxi's en mi nibusjes te komen en om daar bij de bezettingsgraad zo hoog mogelijk te maken. Vandaar die combinatie van WVG'ers en 65-plussers. Samen reizen met aangepast vervoer is veel goed koper dan individueel taxiver voer. In vergelijking met indi vidueel taxivervoer kunnen de gebruikers met deze collectieve vervoersvoorziening ongeveer vijfmaal zoveel kilometers rei zen. En hoe meer mensen er gebruik van maken hoe goed koper het wordt." Het afspraken maken en uit dokteren van het nieuwe sys teem kost nogal wat tijd, maar voor de gebruikers is het sys teem simpel. Mits ze zich aan een aantal spelregels houden. De reiskosten kunnen alleen worden voldaan met bonnen. zorgen zaterdag 16 juli voor vermaak in de binnenstad van Middelburg. Tussen 13.30 en 16.00 uur kan het winkelend publiek genieten van de ener gieke bewegingen van volks dansers uit Tsjechië en Rus land. De uit Tsjechië afkomstige groep bestaat uit een dans groep met groot orkest van 46 personen. Zij brengen een pro gramma uit het gebied Mora vian Slavakia. De andere groep is afkomstig uit Rusland en bestaat uit 39 personen. De groep Rossanka brengt een folkloreprogrmma dat geba seerd is op traditionele volks dansen, liedjes en muziek uit Centraal Rusland. foto harry de lange

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1