Midzomerfeest in Molukse wijk Nollehoofd grondig gerestaureerd 01184-63222 Tennistoernooi voor badgasten in Domburg De zomerbus rijdt weer Kanoën in de Pietkreek Het is GOUD wat er blinkt... Kamer van Koophandel start ondernemingsbeurs Bloembezoekers Annemiek Dijkhuizen is enthousiast over zeilrace 076-236882 01184-19953 01184-19910 MV 301 Karwei kostte nog net geen drie ton numuMi timitskoolgercchien nu ^vo! kï u ümó! INFO: 06-8875 a DE KELDER Showstart Slaapzak Milieu S Overboord ~t!lËf"öÖn nummers""! [JE SCHELDEBODE Mini's Redactie Kantoor Natuurtip DE SCHELDEBODE-i" 99e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE, MIDDELBURG EN VEERE. TOTALE OPLAGE: 47.300 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. WOENSDAG 6 JULI 1994 VLISSINGEN Vorige week vrijdag werd het grondig geres taureerde Nollehoofd opgele verd. Ter gelegenheid daarvan werd een informatiebord op de Nolledijk onthuld. Daarop is in het kort een en ander te lezen over het paalhoofd. Het Nollehoofd heeft een lange geschiedenis. Op het 'Pano rama van Walcheren' van An- toon van den Wijngaerde uit 1550 staat het al afgebeeld. In zijn huidige vorm is het Nolle hoofd aangelegd in 1912; aan nemer L. Minderhoud Jzn. uit Westkapelle kreeeg er 12.000.- voor. De functie van het Nollehoofd als onderdeel van de Walcherse zeewering heeft vier aspecten: In de eerste plaats worden bij storm uit west en zuidwest de inkomende golven gebroken. Daarnaast wordt de getijdes- troom in zeewaartse richting afgebogen. Het verplaatsen van zand in de richting van de zee wordt verminderd en de langs het badstrand lopende eb- stroom wordt gereduceerd. Als gevolg van verschillende aanvaringen is het hoofd in de jaren '60 en '70 zwaar bescha digd. Schepen die aanzienlijke schade hebben veroorzaakt waren 'Tjindefjell' (1967), 'Dith Marschen' (1972) en 'Stella' (1979). De verzekeringsgelden »r r Het gerestaureerde Nollehoofd. FOTO HARRY DE LANGE die voor deze schades zijn ont vangen, werden opgespaard. Ondertussen werd onderzocht of instandhouding van het hoofd noodzakelijk was. Uit dat onderzoek bleek dat het Nollehoofd inderdaad een aan toonbaar positief effect heeft op de kustverdediging. In het voorjaar van 1993 werd het werk aanbesteed. Aanne mer werd Van der Straaten BV te Hansweert, die het karwei aannam voor 295.000.-. Het werk duurde langer dan voor zien, omdat 1993 een uitzon derlijk winderig jaar was. Wind was de spelbreker, omdat voor het grootste deel van het werk gebruik moest worden gemaakt van drijvend materi- eeel, zoals een drijvende heis telling. Het werk bestond uit het ver wijderen van oude, afgebroken palen en het aanbrengen van nieuwe exemplaren. Ook werd stortsteen van de zeebodem weggehaald en nieuwe steen gestort. Het Nollehoogd is 146 meter lang en alleen bij laag- water van begin tot einde zichtbaar. Het bestaat nu uit 655 palen die in lengte variëren van 2,5 tot 18 meter. Deze palen worden in het gareel ge houden door horizontale ver- bindingsbalken (gordingen en kespen), in totaal ongeveer vierhonderd meter lengte. (ADVERTENTIES) o.a. Spareribs Mixed Grill - Biefstuk etc. Alles met toebehoren. GRATIS BEZORGD. Vrcdehoflaan - Vlissingen. Bij elke bestelling 'n leuke verrassing Elf vrouwen zeilen naar Vilamoura MIDDELBURG Aanstaande zaterdag gooit An- nemieke Dijkhuizen de trossen los voor een zeilrace van Hoek van Holland naar Vilamoura in het zuiden van Portugal. Annemiek is een ervaren zeilster- haar ouders namen haar als baby van twee weken al mee aan boord - en heeft al heel wat tochten gemaakt. Toch zal zij nooit de goede raad van haar vader 'een hand voor jezelf en een hand voor het schip' in de wind slaan. Want helemaal van gevaar ontbloot is zo'n zeiltocht door het Kanaal en over de Atlantische Oceaan natuurlijk niet. van Holland. Daarvoor is er 's morgens een showstart in de haven van Rotterdam. De Marionet is een van de grotere schepen en de verwach ting is dan ook dat de dames als een van de eersten na een dag of tien zeilen in Vilamoura aankomen. Dat wil nog niet zeggen dat ze dan ook de race gewonnen hebben want ieder schip krijgt een zodanige han dicap dat iedereen gelijke kan sen krijgt. Als alle handicaps verrekend zijn is er voor de winnaar een beker en eeuwige roem. De Ma rionet zeilt daarna met een an dere bemanning terug naar Ne derland. De racebemanning stapt in Faro op het vliegtuig. Vanaf eind vorig jaar maakt Annemieke deel uit van een zeilteam voor vrouwen. Het team bestaat uit elf vrouwen die allemaal hun strepen al verdiend hebben in de zeilwe- reld. Annemiek heeft zelf al aan heel wat wedstrijden mee gedaan en werd via via bena derd om zich bij de groep aan te sluiten. Het initiatief voor de vrouwenzeilgroep is genomen door de Amsterdamse zaken man Anton Renes, die wil be wijzen dat vrouwen net zo goed kunnen zeilen als mannen. Renes heeft voor het team een vijftien meter lange zeilboot beschikbaar gesteld, de Mario net. Dit zeilschip dateert uit 1979 en is al voor veel wed strijden gebruikt. De elf vrouwen waren net een beetje aan elkaar gewend toen in januari van dit jaar bekend werd dat er een zeilrace naar Portugal georganiseerd werd. Een initatief dat in goede aarde viel omdat er in Nederland geen lange zeilwedstrijden ge houden worden. Vanaf maart hebben de vrou wen ieder weekend getraind op het IJsselmeer. Voor de organisatie van de race werd een speciale stichting op gericht, de Holland-Vilamoura Foundation. Adviseur van de Stichting is Conny van Riet schoten, in zeilerskringen geen onbekende want hij deed al twee keer mee aan de Whit- breadrace rond de wereld. In totaal doen er vijftig zeil schepen mee aan de race naar Portugal. Twintig boten zeilen de wedstrijd en dertig doen er mee aan de Rally waarbij een verplichte stop van vijfentwin tig uur in de Zuidengelse ha venstad Plymouth is voorzien. De start is op 9 juli vanaf Hoek De zeiltocht wordt beslist geen plezierreisje. De faciliteiten aan boord zijn net voldoende, maar zeker niet luxueus. Zo is er bijvoorbeeld niet voor ieder een aan boord een slaapplaats beschikbaar. „Als je 's nachts vier uur wacht hebt gelopen kruip je gewoon in de slaapzak van degene die dan wacht gaat lopen, da's nog lekker warm ook." Relaxed slapen is er dan nog niet bij, want de kooien zijn altijd aan die kant van het schip die het hoogst op het water ligt, in verband met het tegengewicht. En dat betekent dat je je voortdurend schrap moet zetten om niet uit de kooi te vallen. Verder gaat het er aan boord van de Marionet gediscipli neerd aan toe. Voor de wacht wordt een Zweeds systeem ge volgd. Overdag wordt er om de zes uur gewisseld wordt en vanaf 18.00 uur iedere vier uur. Iedereen heeft zijn eigen taak tijdens de wacht. Annemiek is voordekker. Dat houdt in dat zij de zorg heeft voor alle zei- Milieu is tegenwoordig een veel besproken onder werp. Het is een Frans woord en heeft twee beteke nissen. De eerste is 'in het midden' en de tweede 'kring waarin men leeft'. Het milieu zoals wij dat fy) bedoelen heeft vooral met de natuur in zijn oor- spronkelijke staat te maken. Daar wordt goed opge past, zeg maar gerust, streng op toegezien en... soms met twee maten gemeten. Om in de natuur te blijven, de een mag de boomgaard leeghalen en de ander mag nog niet eens over de schutting kijken. Een boer die een vierkante meter grond verontreinigt of een hoop afval in brand steekt en wordt betrapt, krijgt een bekeuring en wordt aan de schandpaal genageld. Vele bedrijven gaan onder dekking van de hinderwet ongehinderd hun gang en hangen eventueel na een langdurige juridische strijd. Pas nog werd een in ruste levende boertje in het zuidbevelandse overval len door een peloton van negentien milieu-contro leurs. Zomaar alleen op je eigen spulletje wonen en de natuur jaar in jaar uit zijn gang laten gaan op en in de afgedankte landbouwmachines, dat mag natuurlijk niet. In een straal van vijftien kilometer had er misschien een heel wat nuttigere milieu-inspectie uitgevoerd kunnen worden. Gaan de milieu-fanatici op iedere slak zout leggen? Heeft die milieu-inspectiedienst na afloop van de geslaagde aktie bij de boer een evoluerend gesprek gehad, dan luidt de eindconclu sie ongetwijfeld: 'Een goed milieu begint bij jezelf!' Cameleon. CJ 03 CJ T3 03 CS Het team aan boord van de Marionet. Annemieke staat aan het roer. len en alles wat daar mee ge beurt zoals het overzetten en het opvouwen. En af en toe ook de mast in natuurlijk. Zeilen is voor Pabo-studente Annemiek een onderdeel van haar leven. Ze komt dan ook uit een echte zeilfamilie en was nog maar een baby van twee weken toen haar ouders haar al meenamen aan boord van hun zeilschip op het Haringvliet. „Ieder weekend en in alle va kanties gingen we zeilen, op de Oosterschelde, de Wadden en later steeds verder, tot de Golf van Biskaje en Oslo toe. Ik heb het ook altijd heel leuk gevon den. Leuk of niet, zo'n zeilrace is niet van gevaren ontbloot. „Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als je overboord slaat" zegt Annemiek. „Deze winter heb ik dat eens mogen ervaren om overboord te slaan. Het water was toen erg koud en het is echt ongelofelijk hoe snel je dan onderkoeld raakt. Na een paar minuten kon ik m'n vin gers al niet meer bewegen. Ge lukkig werd het direct gesigna leerd dat ik overboord sloeg en konder ze me snel weer aan boord hijsen. Maar ik weet nu wel dat ik altijd een reddings vest omdoe en als het nodig is ook een lijn vastmaak. En ik vergeet natuurlijk niet wat mijn vader mij ooit ingeprent heeft, namelijk 'één hand voor het schip en één hand voor jezelf." De veiligheidseisen aan boord van de Marionet zijn streng en voordat het schip vertrekt wordt het door de wedstrijd commissarissen in drie uur grondig gecontroleerd. Zo moet het gasstel vergrendeld zijn en (ADVERTENTIE) (Kleine advertenties zonder adm. kdsten) (Fax 11446) 10.00-12.00 u. 14.00-15.30 u. (Fax 11446) MIDDELBURG Uit een onderzoek door de Kamers van Koophandel blijkt dat er bij het midden- en kleinbedrijf grote behoefte bestaat aan in formatie-uitwisseling over vraag en aanbod van bedrijfs activiteiten. Om deze lacune op te vullen, hebben de Kamers van Koophandel het initiatief genomen een Ondernemings beurs op te zetten. Ook de Kamer voor Midden- en Noord-Zeeland werkt hieraan mee en nodigt het bedrijfsleven uit om deel te nemen aan dit project. Hoe het te werk zal gaan, wordt uitgelegd op een introductiebijeenkomst op 6 juli. Het is de bedoeling dat de Kamers van Koophandel een database gaan beheren, waarin vraag en aanbod van bedrijfs activiteiten worden opgenomen en gerichte contactbemiddeling tot stand kan worden gebracht. Ook moet de databank inzicht geven in wat er allemaal is op het terrein van voorlichting en advisering aan het bedrijfsle ven. Daarnaast beoogt het Pro ject Ondernemingsbeurs voor lichting en advisering te geven over de verschillende vormen van bedrijfsdynamiek. Onder FOTO: EDWIN VISSER uiteraard moeten er reddingve- sten en reddingvlotten aanwe zig zijn. Ondanks alle ontberingen die het team ongetwijfeld te wach ten staan blijft Annemiek heel enthousiast over de race. „Vooral het zeilen in het don ker als het helder weer is, is fantastisch. En misschien ko men we wel dolfijnen tegen, dat is ook een heel mooi ge zicht. Maar het mooiste van zo'n tocht is toch wel het ge voel van vrijheid, je laat alle zorgen achter je en je hoeft je nergens druk over te maken." die noemer vallen overname, overdracht, fusie en bedrijfsop volging. Behalve bedrijven nodigt de Kamer voor de introductiemid dag banken, accountantsbu reau^ en adviesorganisaties uit. De introductiemiddag begint om 15.30 uur in hotel Arneville aan de Buitenruststraat. Deel nemers kunnen zich vantevo- ren opgeven bijbedrijfsvoor- lichter De Wolf van de Kamer van Koophandel. t y Bloemrijke bermen gonzen van de insekten in deze tijd van het jaar. Bloemen en insekten zijn in veel gevallen van elkaar afhankelijk. Bloemen kun je beschouwen als levende recla meborden van de plant, waarmee de insekten die voor de bestuiving zorgen aangelokt wor den. Op hun beurt doen de insekten hun werk ook niet belangeloos. Ze krijgen een beloning in de vorm van nectar en soms doen ze zich ook wel tegoed aan het stuifmeel zelf. In de regel is de hoeveelheid daarvan zo gering, dat het voor de plant geen nadeel oplevert. Maar sommige bloemen beschermen zich wel tegen nectarsnoepers die geen bijdrage leveren aan de bestuiving. Sommige planten hebben een ring van kleverige haren om de stengel waarmee mieren worden tegengehouden. Een andere truc heeft de wilde kaardebol, waarvan de tegenoverstaande bladeren aan de voet met elkaar vergroeid zijn. Op die manier ontstaat een schoteltje, dat zelfs na langdurige droogte veelal gevuld is met water. De vele insektjes die daar in ronddrijven bewijzen dat zo'n barricade effectief werkt. Veel insekten en bloemen zijn niet al te kieskeurig als het erom gaat welke soort door wie bestoven wordt. Maar zowel onder de bloemen als onder de insekten vinden we ook gespecialiseerde soorten, die geheel van elkaar afhankelijk zijn. Maar ook als je in een willekeurige berm een tijdje naar de bloemen en hun bezoekers kijkt, merkt je dat de ene bloem veel meer bezoekers lokt dan de andere. Bloemkleur, geur en grootte van de bloem spelen daarbij een rol. De bloemen met hun bezoekers zijn een leuk studie-object om eens een vakantiemiddag aan te wijden. DOMBURG Volgende week, van 12 tot en met 16 juli wordt in Domburg het Badgas tentennistoernooi gehouden onder auspiciën van de KNLTB. Het toernooi, vorig jaar voor zichtig gestart op basis van een oude formule, blijkt aan te slaan bij de badgasten èn bij de Domburgers zelf. De inwoners zijn niet alleen potentiële deel nemers aan het toernooi, zij vormen ook het draagvlak in de vorm van sponsoring en vele helpende handen. Vanwege het succes van vorig jaar is het toernooi dit jaar met een dag uitgebreid en is er een optie genomen op de banen van de SBD voor de eerste selectie wedstrijden. De overige wed strijden worden gespeeld op de banen van tennispark De Kik- kerpit. Er wordt gespeeld in de leeftijdscategorie vanaf acht tien jaar, een heren en dames enkelspel, een heren dubbel en een gemengd dubbel. kende verbinding met Knokke en de kusttram naar De Panne. Voor de zomerbus worden spe ciale plaatsbewijzen verkocht die in de meeste gevallen ook geldig zijn op de reguliere lij nen van de ZWN. Om het ge bruik van de zomerbus extra te stimuleren zijn er speciale kor tingsaanbiedingen. Folders en plaatsbewijzen zijn verkrijg baar bij de chauffeur van de zomerbus, de VVV's langs de kust en de meeste recreatieon dernemingen. VLISSINGEN Vanaf zon dag 3 juli rijdt de Zomerbus weer langs de Zeeuwse en Zuidhollandse kust. Deze bus dienst voor toeristen rijdt da gelijks op Walcheren, Zeeuws- Vlaanderen, Schouwen-Duive- land en Voorne-Putten. Voor het vierde achtereenvol gende jaar worden campings en bungalowparken langs de kust in een vaste uurdienst verbon den met strand, steden en at tracties. In Zeeuws-Vlaanderen heeft de zomerbus een uitste- ARNEMUIDEN Staatsbos beheer en Kanocentrum Veerse Meer hebben in nauwe samen werking vier natuurtochten per kano georganiseerd. Op de za terdagen 9 en 23 juli, 6 en 20 augustus vertrekken de kano's en de kayaks vanuit haven De Piet. Omdat een kano geruisloos is, is het een aangewezen vervoer middel om in gebieden te ko men die anders niet toeganke lijk zijn. Voor aanvang van de tocht worden de deelnemers uitgebreid geïnstueerd door er varen instructeurs van het ka- nobedrijf. Direct na aanvang van de tocht komen de deelne mers al peddelend in een fraai natuurgebied. In het beschutte gebied van de Pietkreek zorgt een natuurgids van Staatsbos beheer voor een interessante rondleiding. De gids geeft uit leg over het onstaan van het Veerse Meer en de Pietkreek. De tochten duren ongeveer vier uur en kosten 22,50. Opge ven kan bij het kanocentrum Veerse Meer Europagaai (01198-1609) Bij Maxis sparen voor gouden sieraden met superkorting! Gewoon met de gratis cheques bij elke f25.- boodschappen. Extra cheques bij diverse aktie-artikelen. Vraag om de Zomer Goud katalogus en zoek uw favoriete sieraden uit. Maxis is voor mij kompleet uniek. Maxis Middelburg, Pottenbakkerssingel 2 md> OOST-SOUBURG Kese- jahteraan Vayasan Maluku 'Mea-Uku', de Molukse wel- zijnsstichting, is er weer in ge slaagd om een vierdaags Mid zomerfeest te organiseren. De festiviteiten vinden plaats op 6,7,8 en 9 juli in de Molukse wijk en in het wijkgebouw aan de Prins Hendrikstraat. Het Midzomerfeest begint woensdagavond al met een py jamaparty voor kinderen. Don derdag zijn er allerlei doe-acti- viteiten zoals een zeskamp voor ouderen en een 'meeleef' kin dertheater. Vrijdag staan er een speur tocht, een zeskamp en een bar becue voor kinderen op het programma en er is een rom melmarkt. 's Avonds brengen verschillende muzikanten hun muziek ten gehore. Klapper van de avond is ongetwijfeld Jimi Bellmartin Band. Jimi is geen onbekende in de pop wereld. Hij werkte ondermeer met Kaz Lux, Rinus Gerritsen en Julya Loko en was een paar jaar geleden lid van Rudy's Rock Set, een band rondom Rudy de Queljoe. De begelei dingsband van Jimi bestaat grotendeels uit exleden van de formatie Swinging Soul Machi ne. Jimi brengt naast covers en eigen werk ook Molukse tradi tionals. Zaterdag is er een Pasar Ma- lam in de Prins Hendrikstraat. Er komen terrasje waar de be zoekers temidden van heerlijke geuren een hapje en een drank je kunnen nuttigen, er is mu ziek, zang en dans en een vrij markt voor kinderen.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1