OP DEZE PLAATS iiit Het laatste woord is aan Gerrit 01184-63222 Lieve clowntjes bij.. De lekkerste van Zeeland, oh FRANCE DESTEM Geld voor molen, kunst en speelplaats FILM (III) Muntenschat voor sportveldje Zeeuws Zeekleilandschap Wethouder Schoenmakers neemt na zestien jaar afscheid van de politiek Oranjegevoel CJ V. [JE SCHELDEBODE 076-236882 01184-19953 01184-19910 kunt u, met kleur, tegen aantrekkelijke prijzen adverteren. Informeer bij onze vertegenwoordiger! MIDDELBURG Hij was een wethouder die je regelmatig in publieke gelegenheden kon tegenko men. Hij frequenteerde diverse cafés, werd vaak gesignaleerd bij openingen van exposities en was regelmatig toehoorder van nieuwe muziek. Zijn ui terlijk, dat iets artistieks heeft,, lijkt nog het meest op dat van een Franse musketier. Zijn levensstijl werd flamboyant genoemd, zijn houding royaal. Bij zijn afscheid tijdens de raadsvergadering van 8 april noemde burgemeester Rutten zijn optreden in de politiek 'kort door de bocht, verrassend, soms zelfs ongrijpbaar of onbegrijpbaar en dikwijls tegenge steld aan de heersende mening'. Na 16 jaar wethou derschap komt er een einde aan het 'Schoenmakers tijdperk'. Vrijdag 24 juni houdt de PvdA-afdeling Middelburg vanaf 13.30 in de burgerzaal van het stadhuis een bijeenkomst rond het thema 'het be stuur, de cultuur en de stad'. Tijdens de bijeenkomst spreken PvdA-voorzitter Felix Rottenberg, Adri Duijvesteijn (directeur van het Nederlands Architec tuur Instituut) en burgemeester C.G.J.Rutten. De bijeenkomst wordt georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van de oud-wethouder, bij wie dit thema al die jaren de boventoon voerde. INFO: 06-8875 a DE KELDER I Tegenvaller SS H3 03 .05 Afspiegeling Besturen Elitair Architectuur Mini's Redactie Kantoor Natuurtip ALLES OVER DE TOUR DE FRANCE IN DE STEM VAN DINSDAG 28 JUNI A.S. De Stem o.a. verkrijgbaar op onderstaande adressen: HÉ SCHELDEBODE 89e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE, MIDDELBURG EN VEERE. TOTALE OPLAGE: 47.500 EX. DE SCHELDEBODE IS.EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - TEL. 01184-19910 - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. WOENSDAG MV 301 22 JUNI 1994 VLISSINGEN Maatregelen om het verval van de Oranje molen tegen te gaan, een op knapbeurt van de speeltuin in woonwijk Het Fort en de toe passing van kunst in de wijk Pauwenburg zijn enkele zaken die vanavond aan de orde ko men in de openbare vergade ring van degemeentelijke com missie van advies voor finan ciën, detailhandel en visserij. In 1981 voerde Rijkswaterstaat aan de Oranjemolendijk werk zaamheden uit in het kader van de Deltawet. In 1985 bleek dat de Oranjemolen hiervan be hoorlijk had geleden, er wer den zettingen of verzakkingen geconstateerd. De gemeente liet een onderzoek instellen, waaruit de gemeente de con clusie trok dat Rijkswaterstaat aansprakelijk gesteld kon wor den voor de kosten die zouden kunnen voortvloeien uit de zet tingen. De gemeente wil nu laten onderzoeken hoe verdere zettingen kunnen worden te- voorkomen. Zij gaat ervan uit dat de gemeente verantwoorde lijk is voor het tegengaan van het verder verval. De circa 350 jaar oude molen is vanaf 1972 eigendom van de gemeente. De bijzondere architectuur in de wijk Pauwenburg vraagt om een geïntegreerde toepas sing van kunst. Dit standpunt resulteerde in een aantal ge sprekken tussen het college van burgemeester en wethouders en de Culturele Raad Vlissingen. In overleg met de bewoners heeft de Adviescommissie Beel dende Kunst gekozen voor een ontwerp van de beeldend kun stenaar Bob Pingen. Het totale bedrag van het kunstproject, waarbij ook speelvoorzienin- gen zijn opgenomen, bedraagt 99.000 gulden. De commissie stelt voor 38.000 gulden van dit totaalbedrag beschikbaar te stellen uit het fond Monumen taal. De sectoren Stadsontwik keling en Beheer stellen se- spectievelijk 40.000 en 11.000 gulden beschikbaar en de Cul turele Raad 10.000 gulden. De kunstenaar heeft gekozen voor een viertal markeringspunten en ontmoetingsplekken in de wijk. Kleur, vorm en ritme van het ontwerp geven aan de wijk een eigen accent. Speelvoorzie- ningen maken onderdeel uit van het ontwerp. De speeltuin in woonbuurt Het Fort leidde lange tijd een kwijnend bestaan. Een bewo nersinitiatief leidde in juli vo rig jaar tot een handtekenin genactie, die resulteerde in een nieuw bestuur van de speel tuinvereniging. Ook werd een grote opruimactie op touw ge zet. Het bestuur heeft inmid dels een nieuw inrichtingsplan opgesteld, waarbij veel werk door de leden zelf wordt uitge voerd. Daardoor kan 20.000 gulden bespaard worden op een bedrag van 50.000 gulden. Het college van B&W stellen voor de resterende 30.000 gul den beschikbaar te stellen, om dat zij van mening is dat het project een bijdrage levert aan de verbetering van de dagelijk se leef- en woonomgeving, met name voor kinderen. De Oranjemolen hee/t zwaar te lijden gehad van werkzaamheden die Rijkswaterstaat in het kader van de Deltawet uitvoerde. foto peter huls Door Jaap Klein Het afscheid is niet van harte. Gerrit B. Schoenmakers (52) is wethouder af omdat zijn partij, de PvdA, bij de laatste gemeen teraadsverkiezingen een spec taculaire nederlaag leed en niet voldoende stemmen wist te ha len om twee wethouders te le veren. Zijn collega was door het partijbestuur als lijsttrek ker naar voren geschoven en had de meeste rechten. Het verlies was maar nipt. „Waren de gemeenteraadsver kiezingen na de landelijke ver kiezingen geweest", zegt Schoenmakers, "dan hadden (ADVERTENTIE) o.a. Spareribs Mixed Grill - Biefstuk etc. Alles met toebehoren. GRATIS BEZORGD. Vredehoflaan - Vlissingen. Bij elke bestelling 'n leuke verrassing we nu 10% meer stemmen ge had en hadden we twee wet houders mogen leveren. Maar wij hebben als eersten moeten boeten voor het ongenoegen over 's lands regering." Hij zegt het met enige spijt in zijn stem. Wat rest is een zetel in de raad. Verliezen valt ook hem zwaar, hoewel vooral hij kan weten hoe grillig de politiek is. Vanaf dat hij was afgestudeerd als leraar geschiedenis en ging werken in '66 is Schoenmakers lid van de PvdA. Van huis uit had hij het vrijzinnig socialis me meegekregen, zijn ouders volgden de partij kritisch. Schoenmakers heeft zelf altijd die houding behouden. Hij ver vulde vele functies bij de partij in de afdeling Middelburg. Programma's schrijven, con gressen bezoeken, veel contac ten met de fractie. Het was de tijd van Den Uyl en de PvdA was populair bij het volk. Het was een luxe die blind maakte. Schoenmakers: „We dachten toen dat we alles telkens voor 4 jaar vast konden leggen, als je maar lang genoeg overlegde. We schreven aan programma's die naarmate we langer praat ten, steeds gedetailleerder wer- Wethouder Gerrit Schoenmakers op de trappen van de Oostkerk, in de buurt waarvan hij geboren en getogen is. foto piet davidse Nu het Nederlands voetbalelftal in Amerika voor het wereldkampioenschap speelt, is het vaderland gro tendeels een Oranjestaat. Het Oranjegevoel heet dat. Alles wat oranje gekleurd kan worden is het ook. De laatste drie maanden dwarrelde er een niet aflatende W J stroom* van aan oranje verwante folders en brochures neer op mijn bureau, alles in het kader van Koning 4—Voetbal. Buttons, vlaggen, petten, shirts, shorts en wat dies meer zij, om maar in de juiste outfit het voetballen in de V.S. te volgen. De winkels liggen er intussen vol mee en verkopen. Het Nederlands elftal heeft zijn eerste wedstrijd gespeeld. Het werd giste ren in Washington, zij het moeizaam, 2-1 tegen Saoudi-Arabie. Het echte werk komt zaterdag 25 juni tegen de Belgen, een datum van voetbal-histo risch belang. In 1978 verloor Oranje met 3-1 van Argentinië en werd in 1988 Europees kampioen via een 2-0 zege op de Sovjet-Unie. Tegen België en Marokko wordt gespeeld in het stadion van Orlando, de Citrus Bowl. Hopelijk verandert die voor Neder land in een Orange Bowl, waarin de wedstrijdpunten boven komen drijven. Voor de televisie gezeten kan men de wedstrijd in stijl volgen, oranje-blanje-bleu geschminkt, toeters en bellen onder handbereik. Gehuld in een oranje shirt, short en pet, met op tafel elf glazen ranja en een advocaatje met slagroom. En vooral niet te vergeten, een zak chips en op de chips de portretten van onze favorieten afgebeeld. Want zeg nou zelf, als je er zo 'Oranjegevoelig' bij zit, dan zijn onze jongens toch om op te vreten!!! Cameleon. den. Het had z'n voordelen maar het was niet speels ge noeg. De anderen kregen niet voldoende ruimte. Door schade en schande werden we wijzer. De tegenvaller kwam in '77 toen het kabinet Den Uyl er niet kwam. Dat was de omme keer. We wisten dat we het toeval niet meer uit konden sluiten. Ons sociaal standpunt luidde dat de mens van nature goed was, maar uiteindelijk moesten we erkennen dat van een hoop sociale regelingen misbruik werd gemaakt. Het is bijvoorbeeld een hele schok voor ons geweest om een so ciaal rechercheur in Middel burg aan te .stellen. Dat is ze ker niet zonder emotionele be togen gegaan." In Middelburg kende de poli tiek een constante coalitie van PvdA- en CDA-wethouders tot aan de laatste gemeenteraads verkiezingen. De politieke aardverschuiving deed een col lege ontstaan met wethouders uit vier partijen. Volgens Schoenmakers was het in de oude situatie zeer prettig be sturen. „Met twee partijen be sturen levert meer resultaat. Het staat borg voor continuï teit. Wat we nu hebben is een afspiegelingscollege. Organisa torisch is dat een ramp omdat de vertrouwenscultuur ont breekt. De verbrokkeling zal omslachtige besprekingen en coördinatieproblemen opleve ren." Schoenmakers' lijst met func ties is schier oneindig. Talloze bestuursfuncties op velerlei terreinen heeft hij bekleed en bekleedt hij nog. Het besturen moet hem dus in het bloed zitten,, ondanks of dankzij die kwalificaties van 'kort door de bocht, verrassend, ongrijpbaar of onbegrijpbaar en tegen draads'. Schoenmakers be stuurde op afstand behalve als het hem echt interessseerde. Dan was geen detail te klein. "Ik heb bepaalde opvattingen over besturen en over het wet houderschap. Je moet de ambi tie hebben om de dingen an ders of beter te doen dan je voorganger, anders had je voorganger ook wel kunnen blijven zitten. Als je alleen be reid bent om op de winkel te passen of de trein op tijd te laten rijden, dan kun je beter ophouden. Je moet dat nerveu ze hebben om iets te doen. Besturen is niet meedeinen op de publieke opinie, besturen is richtinggeven, waarbij je zelf het overzicht behoudt. Bestu ren is goed luisteren naar wat anderen zeggen op vergaderin gen. Uit die informatie moet je halen wat de politieke vraag is. Dat is de kern waaruit de be sluiten worden genomen. Wat je aan verantwoordelijkheden hebt moet je niet onderschat ten. Je bent geen specialist, je kennis is amateuristisch. Het lekenoordeel dat je moet vellen kan grote gevolgen hebben. Daarom moet je ook goed luis teren naar je ambtenaren, die zijn er hele dagen mee bezig. Beter een uur luisteren naar hen dan een week lang de stuk ken lezen. Ik heb het voordeel dat ik snel het doel zie. Ik heb veel portefeuilles gehad maar wat de beleidslijnen waren heb ik altijd snel in de gaten ge had." „Natuurlijk ben ik ook eigen zinnig geweest. Ik ben geen traditioneel bestuurder. In de politiek kun je niet gezapig zijn. Routine is goed maar mag nooit de kurk zijn waar je op blijft drijven. Het leverde wel eens conflicten op in ambtelijk Middelburg. Dat ging soms hardhandig maar nooit kwaad aardig. De spontaniteit als be stuurscultuur die ik voorstond is nu wel gewoonte geworden." Zijn cultuurbeleid was ook ei genzinnig. Schoenmakers be schouwt Middelburg als een provinciehoofdstad van natio nale betekenis. Waarom zou hier geen ruimte zijn voor een bescheiden landelijke inbreng op het gebied van beeldende kunst en cultuur, zo vroeg hij zichzelf af en zette zich in voor de Vleeshal en de Stichting Nieuwe Muziek. Het werd een strijd van jaren, waarin hij werd belaagd met moties van wantrouwen en beticht werd van geldsmijterij en subversief gedrag. Ook zelf dreigde hij met aftreden. Het ging er soms hard aan toe. Eens noemde hij een kritische fractieleider 'een rondfladderende scharrelkip in plaats van een culturele hoog vlieger'. Op de reactie van een SGP- raadslid dat zei dat de concer ten en tentoonstellingen zo weinig bezoekers trokken ant woordde hij 'dat de waarheid des geloofs niet wordt afgeme ten aan het aantal gelovigen in de kerk'. Jaren geleden schreef hij eigenhandig een cultuurno ta op een zo eigenwijze wijze dat weinigen hem lazen en de nota dus voor waar werd aan genomen. Niemand waagde het een beter gefundeerde inbreng te hebben. De Vleeshal met zijn installa ties en het Festival Nieuwe Muziek met zijn vernieuwende invloed zijn nu wel internatio naal bekende instellingen ge worden en een paar van de activiteiten die Middelburg cultureel aanzien geven, hoe wel de waas van elitair gebeu ren er over blijft hangen. Schoenmakers: „Het woord eli tair wordt hier altijd negatief geduid en gekoppeld aan teveel geld en te weinig bezoekers. Maar als er weinig mensen naar het voetballen gaan, dan hoor je niemand. Ik voetbal zelf nog en behoudens de 22 spelers, een scheidsrechter en twee grensrechters zie ik nie mand rond het veld. Ik betaal maar een paar gulden per maand maar als je ziet hoeveel geld die voorzieningen kosten en wat daar voor verlies op wordt geleden dan ben ik dus een zeer elitair voetballer. Iets elitair noemen is een vorm van onverdraagzaamheid, van eenzijdigheid. Het is slecht als elitair zijn gepaard gaat met het afstoten van andere mensen maar dat is in de Vleeshal en bij Nieuwe Muziek nooit ge beurd. Daar wilden we juist dat iedereen erbij kwam." Stedebouw en architectuur zijn voor Schoenmakers disciplines van toegepaste kunst. Die moe ten de ruimte krijgen. In zijn bestuursperiode als wethouder kregen ze die. Voor het Mais- baaigebied en voor de Veerse Poort nodigde hij de beste ar- chitekten van Nederland uit, vaak tegen de zin van collega's. Maar Schoenmakers was over tuigd van zijn gelijk. Hij had zich grondig verdiept in stede- bouw, met Berlage als zijn gro te voorbeeld. „Een goede archi tect geeft een wijk zijn hand schrift mee. De nieuwbouwwij ken van na de oorlog zijn wel wijken maar geen stadsdelen. Ze zijn door teveel mensen be dacht en gebouwd, het zijn grabbeltonnen van ideeën. Daarom hebben die wijken geen ruggegraat. Als je er niet hoeft te zijn kom je er ook niet. Dat wilde ik anders bij het Maisbaaigebied. Aandachts punten voor een leefbaar ge bied zijn voor mij de diversiteit van bewoners en gebruik, de duurzaamheid, de aanpasbaar heid in de tijd, de organische aansluiting op de aanliggende zie verder 1e binnenpagina (ADVERTENTIES) (Kleine advertenties zonder adm. kdsten) (Fax 11446) 10.00-12.00 u. 14.00-15.30 u. (Fax 11446) Het maken van een natuurfilm is niet zelden een kwestie van maandenlang speuren en zoeken om momenten uit het leven van dieren vast te leggen. De cameraploeg die de nieuwe film 'Saeftinghe in de lente' heeft samenge steld, had niet meer dan een week om het vogelleven in het schor in beeld te krijgen. Dat betekent dat je je geen missers kunt veroorlo ven en dat bovendien de weergoden mee moe ten werken. In zo'n geval is een flink stuk voorbereidend veldwerk noodzakelijk, om van te voren te bepalen welke opnamen op welk tijdstip gemaakt kunnen worden. Op zo'n moment besef je pas goed hoe belangrijk de rol van vrijwillige, gidsen in het gebied is. Ze kennen het gebied door en door en weten bij wijze van spreken iedere vogel te zitten. En zo is het gelukt om flink wat schitterende natuuropnamen in de film te verwerken. De bruine kiekendief komt close-up in beeld terwijl hij boven het schor op jacht is naar muizen. Een baltsende tureluur boven een geul en het intieme gezinsleven van de kokmeeuwen zijn ook fraai verfilmd. Er zijn heel wat uurtjes in de schuilhut doorgebracht om deze en andere vogels goed in beeld te krijgen. Natuurlijk moet je in zo'n film een keuze maken wat er wel en wat niet aan bod komt. In Saeftinghe verblijven dagelijks tienduizenden vogels en alleen al in het voorjaar zijn daarvan zo'n honderd verschillende soorten aan te treffen. De filmers zijn er prima in geslaagd om juist van die voorjaarsvogels een representa tief beeld te geven. En omdat het in de bedoeling ligt om van ieder jaargetijde een aparte film te maken zullen er nog vele riren schuilhuttenwerk volgen. SEROOSKERKE De ge meenteraad van Veere buigt zich op 29 juni over een voor stel van B&W om een basket balveldje voor de jeugd van Serooskerke te creëren. Het be drag dat daarvoor nodig is, wordt gedekt door een gedeelte van de restantopbrengst van de muntenschat. Het verzoek om een plek te creëren om te basketballen kómt van een viertal jeugdige dorpsgenoten. Als locatie wordt geda^it aan het oude sportveld aan de Zandput aan de kant van de tennisbanen. In eerste instantie kan volstaan worden met het beschikbaar stellen en plaatsen van twee basketbalstaanders en het uit lijnen van het veldje. In overleg met de initiatiefnemers wordt bekeken welke werkzaamhe den zij eventueel zelf uit kun nen voeren. Omdat er nog geen sprake is van een basketbalver eniging, heeft de Dorpsraad zich bereid verklaard formeel het beheer van het veldje op zich te nemen. De totale kosten komen op 5.000 gulden en kunnen gefi nancierd worden uit wat nog resteert van de muntenschat, te weten 9.000 gulden. VLISSINGEN In het Mi- Heu-Educatie-Centrum aan de Korenbloemlaan is tot 28 au gustus de tentoonstelling 'Het Zeeuwse Kleilandschap, te be zichtigen. Aan de hand van tekeningen wordt duideljk gemaakt hoe de verschillende landschapstypen binnen het zeekleilandschap zijn ontstaan en welke veran deringen er in de loop der tij den hebben plaatsgevonden. Foto's tonen de specifieke ken merken van de verschillende landschapstypen zoals oud- en nieuwland, poelgronden, kreekruggen, inlagen en karre- velden. Ook wordt het verschil tussen kreken en welen duide lijk gemaakt en wordt er inge gaan op de verschillende dorpstypen en op de ligging van de oude buitenplaatsen. De expositie in het MEC is toegankelijk op donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur. Zaterdag hebben we van 11.00 tot 17.00 uur een spe ciaal schminkstandje in de winkel waar uw kinderen zich kunnen laten omtoveren in een clowntje. En dat is dan een èxtra reden om langs te komen. Terwijl er al zo veel redenen zijn. Want onze compleet ver bouwde supermarkt biedt gewoon alles op het gebied van modern winkelplezier. En een ongeloof lijke keus in nodige, lekkere en extra lekkere dingen. Breng gauw (weer) een bezoekje aan de Gildeweg nummer 6 in Vlissingen. Aan: (Fax 11446) Tabakshandel Sima Wijngaardstraat 48 4461 DD Goes Sigarenhandel van 't Wes- tende Vrijlandstraat 87 4337 EC Middelburg Bruna Geijsen Walstraat 101 4381 GG Vlissingen Boekelier Walstraat 92 4381 GE Vlissingen Boekhandel De Ruiter P. Krugerstraat 55 4382 MB Vlissingen Bruna stationsrestauratie Stationsplein 13 4382 NN Vlissingen Bruna Loeks boekhandel Nieuwe Burg 19 4331 AG Middelburg Bruna Lange Vorststraat 14 4461 JP Goes i

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1