Miniatuur Walcheren 40 jaar Amerikaans spektakel op Irislaan Vijfhonderd gulden voor Klepperhoeve Toneelstuk van De Ambitie Minister van onderwijs dreigt met intrekken bekostiging HEAO-studenten krijgen beurs NK Tumbling en Minitramp SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 22 JUNI 1994 313 Cultuuromslag PABO-opleiding krijgt bijles door Johanna Brouwer MIDDELBURG De opleiding voor onderwijzers op basisscholen, de PABO, heeft van de minister een rapport gekregen. Een slecht rapport. De docenten bij de PABO missen de aansluiting op de praktijk van ?1 vakge bezig en te weinig met het afleveren van een allround de basisschool. Bovendien zijn ze teveel vakgericht onderwijzer. De raad van bestuur van de Hogeschool Zeeland, waar de PABO een onderdeel van is, is geschrokken van het rapport en gaat actie onderne men om de kwaliteit van de PABO-opleiding op te vijzelen. Er zijn van buitenaf twee mensen aange trokken die met een vernieuwingsproject aan de slag moeten. Het zijn B. de Reu van het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland en P. Mostert van Prometheus uit Eindhoven. Alle instellingen in Nederland plan op de proppen maar dit die Hoger Beroeps Onderwijs verzorgen krijgen iedere zeven jaar bezoek van de visitatie commissie van het Ministerie van Onderwijs. Deze commissie bekijkt de leerplannen, voert gesprekken met deze en gene en leest rapporten. De afgelo pen jaren wers zes opleidingen van de Hogeschool Zeeland (HZ) gevisiteerd. Over de oplei ding HBO-V en HEAO-BE wa ren de resultaten ook al niet om over naar huis te schrijven, maar het oordeel over de PA BO was ronduit vernietigend. En als er niet snel verbetering komt trekt de minister van on derwijs Ritzen de bekostiging voor de PABO in. In dat geval verdwijnt de opleiding uit Zee land. De docenten op de PABO gaan teveel uit van hun eigen ideeën, die niet meer stroken met de realiteit van het basisonder wijs. Verder is de school veel te traditioneel, teveel gericht op de afzonderlijke vakken en op een ouderwetse manier van les geven. De zelfstandigheid van de docenten vormt een bedrei ging voor de kwaliteit, van een goed nascholingsbeleid is geen sprake en overleg met de prak tijk ontbreekt. De HZ kwam als de wiede weerga met een vemieuwings- werd door de visitatiecommis sie van tafel geveegd als een 'niet onderbouwde en nauwe lijks uitgewerkte opsomming van verbetertrajecten en een evaluatie die weinig vertrou wen inboezemt'. A. van Antwerpen van van het HZ-bestuur is het niet hele maal eens met de kritiek van de minister. „Het is natuurlijk goed dat zo'n commissie je een spiegel voorhoudt zodat je ziet wat er verbeterd kan worden aan een opleiding. En ik vind het ook terecht dat de minister er consequenties aan verbindt als een opleiding geen kwaliteit heeft. Maar in het geval van de Zeeuwse PABO is de minister wel erg voortvarend te werk gegaan. De PABO zou op z'n minst het voordeel van de twij fel moeten krijgen." Om de PABO een kans te geven om zich te bewijzen heeft het bestuur twee externe bureaus aangetrokken. Van het RPCZ komt B. de Reu een jaar lang drie dagen per week de kwali teit bevorderen. En van Prome theus uit Eindhoven komt on dersteuning in de vorm van P. Mostert. Mostert is goed be kend met het hele circus rond- Er is in de loop der jaren heel wat veranderd in het onderwijs. Dat is goed te zien in het museum 'De Burghse schoole' in Burgh waar deze foto is gemaakt. om de visitatiecommissie om-, dat hij er als secretaris gewerkt heeft. De Reu en Mostert gaan aan de slag met het herziene vernieu wingsproject dat moet zorgen voor een cultuuromslag binnen de PABO. De docenten moeten samen achter het 'produkt on derwijzer' gaan staan en niet langer ieder voor zich werken. Het duo wordt binnen de PA BO volledig geaccepteerd en is voor sectordirecteur Bax een extra steun. De tijd dringt echter wel want in september en in februari van het volgend jaar volgt er een proefvisitatiecomtnissie die moet bekijken welke verande ringen er hebben plaatsgevon den en wat er nog meer moet en kan veranderen. De com missie die dat moet gaan be oordelen bestaat uit de Middel burgse wethouder S. Smits kamp, A.J. Maljaars van het Innovatiecentrum,J. Stol van de PABO in Utrecht en A. de Muynck, directeur van een ba sisschool. Het bestuur van de HZ wil het systeem van proefvisitaties over de hele linie van de school invoeren omdat de PABO niet de enige Zeeuwse HBO-oplei- ding is waar wel iets aan de kwaliteit verbeterd kan wor den. Van Antwerpen: „Het is een tendens dat docenten zich minder op hun vak moeten richten en meer naar de oplei ding in z'n geheel. De visitatie- commissie vraagt namelijk niet naar de vakdeskundigheid van de docenten maar naar wat ze bijdragen aan het geheel van de opleiding." Ontslag voor ouderwetse do centen zit er voorlopig niet in. „We proberen om de mensen opnieuw te motiveren." De kosten kosten die het aan trekken van externe medewer kers met zich meebrengt be dragen ongeveer twee ton. De ze kosten worden volledig ge dragen door de Hogeschool die er volgens Van Antwerpen fi nancieel goed voor staat. „Wij hebben miljoenen reserves." MIDDELBURG Kinderboerderij De Klepperhoeve heeft vorige week een cheque ter waarde van vijfhonderd gulden ontvangen. De voorzitter van de kinderboerderij, mevrouw H. v.d. Boog ontving de cheque uit handen van Kathinka Wolters, de voorzitter van Rotoract. De Rotoract Club heeft dit bedrag bijeegebracht door het verzorgen van een moederdag ontbijtservice. Door deze gift is de Klepperhoeve in staat om materialen aan te schaffen voor de vervaardiging van educatieve fotokubussen. Om het 40-jarig bestaan van Miniatuur Walcheren te vieren, is het park op zaterdag 25 juni gratis toegankelijk voor het publiek. De Walcherse fanfares geven een origineel cadeau in de vorm van een concert dat de hele dag duurt. Meewerkende korpsen zijn Ame's genoegen uit Amemuiden, E.M.M. uit Serooskerke, O.N.D.A. en Jong O.N.D.A. uit Nieuw- en St. Joosland, Vlijt en Volharding en Jeugdorkest V&V uit Oost-Souburg, Luctor et Emergo uit Zoutelande en Veere's Genoegen uit Veere. De fanfares geven elk een concert van een half uur. Het eerste concert begint om 11.30 uur. Om 17.00 uur vormen de muzikanten van alle korpsen samen het groot Walchers Fanfare Orkest dat onder leiding van Jaap Koops het slotconcert verzorgt. FOTO RUBEN OREEL VLISSINGEN - Op zaterdaga vond 25 juni organiseert de Culturele Raad Vlissingen, in samenwerking met de Stich ting Drum Corps Holland, een internationale wedstrijd voor Drum Bugle Corps op het „Sportpark Irislaan" te Vlis singen. De wedstrijd heeft een Amerikaans muzikaal karakter en zal in verband met de W.K. voetbalwedstrijd Nederland- België pas aanvangen na af loop van deze voetbalwed strijd. Drum Bugle Corps zijn zeer moderne muziekverenigingen die vooral jongeren erg aan spreken. Een Drum Bugle Corps combineert muziek en de choreografie tot een Broad- way-achtige show. Echter... ze doen dat op een voetbalveld, niet in het theater. De bijzon dere bezetting van de vereni gingen zorgt voor een ongewo ne, maar zeer dynamische klankkleur. Door de choreo grafie onstaat een fraai visueel geheel. Zodoende valt er veel te beluisteren en te bekijken. Drum Bugle Corpsen vinden hun oorsprong in Amerika. Drum Bugle Corps wedstrij den zijn ook erg populair in landen als Canada, Engeland, Indonesië en Japan en in ieder van deze landen strijden de Corps jaarlijks om het natio naal kampioenschap. In Neder land vinden voorafgaande aan het Nederlands kampioenschap een aantal voorrondes plaats, zoals deze in Vlissingen. In totaal duurt ieder optreden ongeveer dertien minuten en het streven van iedere vereni ging is dat de bezoekers van de wedstrijden ogen en oren te kort zullen komen. (Ameri kaans) Spektakel van de eerste orde!!! Alle verenigingen worden be oordeeld door een tien perso nen tellende jury. Deze jury geeft beoordelingen op veel - zeer uiteenlopende - gebieden en spreekt een deel van de - beoordeling in op cassetteta pes, zodat de verenigingen aan de hand hiervan hun muziek en choreografie kunnen verbete ren. De zeven deelnemende vereni gingen aan de wedstrijd zijn: Beatrix' Drum Bugle Corps, Hilversum; Blue Wave Drum Bugle Corps, IJmuiden; Drum- coips Blue Spirit, Middelburg; Jubal Drum Bugle Corps, Dordrecht; Starriders, Bad Munder (D); Juliana's Drum Bugle Corps, Middelburg; Ju nior Drumcorps Johan Friso, Middelburg. De 'Top 3' van de afgelopen jaren wordt gevormd door Bea trix uit Hilversum, Blue Wave uit IJmuiden en Jubal uit Dordtrecht. Beatrix' Drum Bugle Corps uit Hilversum was reeds acht maal Nederlands kampioen. Zij brengen onder andere num mers van de Amerikaanse zan geres Natalie Cole en uit de film 'Sleepless in Seattle' ten gehore. Beatrix' staat onder leiding van Harald Bartelds. Blue Wave Drum Bugle Corps uit IJmuiden bestaat dit jaar 10 jaar, maar heeft zich in die periode bij de Nederlandse 'top kunnen aansluiten. Het korps brengt eeri show die is samengesteld uit succesnum mers van de afgelopen tien sei zoenen. Zo kunt u kijken en luisteren naar: „Fooi om the Hill", „My Favorite Things", „A Simple Song at Sunrise" en „Now or Never". Blue Wave staat onder leiding van Wendel van Blarcum. Jubal Drum Bugle Corps uit Dordrecht is Nederlands kam pioen 1986, 1992 en 1993. Zij brengen nummers ten gehore van de Amerikaanse zanger Harry Connick Jr. Het Duitse korps Starriders zorgt voor het internationale karakter van deze wedstrijd. Meervoudig Duits kampioen en thans vaste deelnemer bij de wedstrijden van de Stichting D.C.H. De wedstrijd begint om 20.45 uur en vindt plaats op het 'Sportpark Irislaan' in Vlissin gen. Toegangsprijzen: 12.50 en 10.- .De toegangskaarten zijn te koop bij de V.V.V. van Vlissingen en op de avond van de wedstrijd aan de kassa. Bij Drum en Bugle Corpsen gaan show en muziek hand in hand. MIDDELBURG Theater school 'De Ambitie' presenteert vrijdag 24, zaterdag 25 en zon dag 26 juni de voorstelling 'Korczak en de kinderen' in het Minitheater aan de Vcrwe- rijstraat. De volwassenen die in deze voorstelling meespelen volgen voor het tweede jaar lessen op De Ambitie, een gezamenlijk initiatief van het Zeeuws Cen trum voor Amateurtoneel en de Stichting VMC Zeeland. Het stuk handelt over de Pool se kinderarts Janusz Korczak die in 1942 met zijn Joodse weeskinderen op transport naar de dood gezet wordt. Wat het toneelstuk uittilt boven het herhalen van een geschiedenis uit 1942 is de weg die Korczak en de Duitse commandant die hem en de kinderen komt op halen, afleggen om tot hun uit eindelijk keus te komen. De voorstelling beginnen vrij dag en zaterdag om 20.30 uur en zondagmiddag om 14.30 uur. Kaarten kosten negen gul den en zijn in voorverkoop ver krijgbaar bij Loeks Boekhan del en aan de kassa van het Minitheater. ROMMELMARKT - Zaterdag 25 juni wordt er in kerkge bouw De Schaapskooi bij het winkelcentrum Papegaaien burg in Vlissingen een bazar/rommelmarkt gehouden. Van 10 tot 16 uur zijn er diverse spelletjes voor kinderen en volwassenen zoals ponyrijden, zenuwspiraal en een schiet tent. Verder is er een bloemen- en een boekenstand, een rad van avontuur en natuurlijk versnaperingen. In Jongerencen trum de Walk Inn aan de minister Leliestraat in Vlissingen wordt 25 juni een rommelmarkt en fancy fair gehouden yan 10 tot 16 uur. De opbrengst komt ten goede van de activiteiten in de Walk-Inn. SURINAME - De Stichting Shane-Rasoel houdt deze week een collecte voor de Republiek Suriname Fonds ter onder steuning van zuigelingen, kinderen en bejaarden in Surina me. Mensen die andere spullen ter beschikking van het Fonds af willen staan kunnen deze van 13.00 tot 18.00 uur inleveren bij Jan Brasser in de Groeneweg 5 in Koudekerke. KINDERLOOS -De Stichting Samen Ongewenst Kinder loos (S.O.K.) houdt op 25 juni om 13.15 uur een contactmid dag aan de Rijnstraat 32 in Oost-Souburg. FIETSPUZZELTOCHT - MAC Scheldegouwen houdt op zondag 26 juni een fietspuzzeltocht voor het hele gezing. Inschrijving en start tussen 13 en 14 uur bij buurthuis De Schuur, Middelburgsestraat 113 in Oost-Souburg. GEVONDEN - Bij de politie Middelburg zijn de volgende gevonden voorwerpen aangegeven: schakelarmband, adres- senboekje, damesbril, kralenketting, basballpet, horloges, wedstrijdpas, herenjas, pantykousen, paraplu's, damessjaal, groene sjaal, kindersokje, medaille, herenfiets, opoefiets, citybike, portemonnees, OV-jaarkaart, ring, broche, oorhan ger, sleutels, tennisbal, speelbal, knuffeleendje, dameshand tas, boodschappentas, linnen tasje. In Vlissingen werden de volgende artikelen aangegeven: enkele fietsen, bankpasjes, mapje met foto's, fotorol, horloge, portemonnees, sleutels, brillekoker, rekenmachine, broche, verzekeringsplaatje, walkman, autowiel. YPSILON - De vereniging van ouders en familieleden van chronisch psychotische en schizofrene mensen, Ypsilon, houdt dinsdag 5 juli een bijeenkomst in het Heer Hendrik huis aan de Werf straat 18 in 's-Heer Hendrikskinderen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. BINGO - Zaterdag 25 juni is er buurthuis De Schuur aan de Middelburgsestraat 113 in Oost-Souburg een bingo avond. Deze begint om 20.30 uur en de entree is gratis. DISCO - Buurtvereniging Van Duivenvoorde houdt vrijdag 24 juni een disco voor kinderen tot en met 14 jaar in wijkgebouw De Schuur in Oost-Souburg. De disco begint om 18.30 uur en duurt tot 22.00 uur. De toegangsprijs bedraagt een gulden. LEZING - Donderdag 23 juni om 20.00 uur houdt dr. L. Wagenaar in de aula van de Zeeuwse bibliotheek in Middel burg een lezing over 'Galle, een VOC-vestiging in Ceylon. Een koloniale samenleving aan de vooravond van de Singale- se opstand tegen het Nederladnse gezag in 1760'. Toegangs kaarten kosten vijf gulden en zijn verkrijgbaar aan de zaal of bij het studiecentrum van de Open Universiteit. OPPERHOOFDEN - Het SKW-Middelburg verzorgt dit jaar een tweetal bouwspeelplaatsen voor kinderen van 4 tot 12 jaar bij het Trefpunt aan de Nassaulaan en op het Meiveld. Om de speelweek door te kunnen laten gaan zoekt het SKW vrijwilligers van zestien jaar en ouder. Belangstel lenden kunnen zich opgeven bij het SKW, tel. 01180-26359. ORGELCONCERT - Bram Beekman geeft dinsdag 28 juni een orgelconcert in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Vanaf 20.00 uur speelt hij enkele monumentale werken van Bach, Prière, Franck en Charles-Marie Widor. In de Catharinakerk te Zoutelande wordt 23 juni een concert gegeven door De Lofstem uit Sint Laurens, organist Jos Vogel, sopraan Nel v.d. Broeke, tenor Rien Westdorp, fluitist Arienne Molenaar en cornettist Ad Stroo. Het concert begint om 20.00 uur en de toegangsprijs bedraagt drie gulden. AQUARELLEN - Agnes van Gelder exposeert vanaf zaterdag 25 juni tot 23 augustus aquarellen in museum De Schotse Huizen aan de Kaai in Veere. BLOEMENCONCERT - Het Middelburgs Kamerkoor geeft zaterdag 25 juni een bloemenconcert in de foyer van de Concert- en Gehoorzaal in Middelburg. Het koor heeeft een keur aan bloemenliederen uit vele eeuwen verzameld en tot een kleurrijk boeket bijeengebonden. Zo is een zomers concert ontstaan met muziek waarin vreugdee de boventoon voert, maar waarin ook de droefheid niet ontbreekt. Het concert begint om 20.30 uur. Toegangsprijs 10,- 7,50 of ƒ5,-. GOSPEL - Op zaterdagavond 25 juni leidt het gospelduo Arjan en Efi Knevel een evangelisatieavond in het Open Hof in Vlissingen, om 19.30 uur. De Knevels zijn net terug van een toernee door Cuba. ZANGAVOND - In de Nederlands hervormde kerk van Aagtekerke wordt 24 juni een zangavond gehouden welke begint om 20.00 uur. Aan de zangavond werken mee: soliste Janneke Heijkoop-Slagter, het NCVB-dameskoor uit Aagte kerke, ouderkoor De Zilverster uit Amemuiden, het Her vormd Kerkkoor uit Grijpskerke, het evangelisatiekoor Inter nos uit Middelburg en de organisten Piet Feij en Huib Meulmeester. PRAISE - Donderdag 23 juni is er in de CTS Klarenbeek in Middelburg een praise-avond. Deze begint om 19.30 uur en is gratis toegankelijk. JULIANA - Het Juliana Welzijn Fonds heeft aan de Joegoslavische vereniging in Vlissingen een bijdrage gegeven vqan 15.000,- voor de inrichting van haar accommatie. VLISSINGEN Twee stu denten van de Hogeschool Zee land worden door de Stichting VSB Fonds in staat gesteld, om na afronding van hun studie een aanvullende studie in het buitenland te volgen. Vorige week kregen zij in Utrecht een beurs uitgereikt door Sonja Barend, in aanwezigheid van Jeroen Krabbé en staatssecre taris van onderwijs en weten schappen. Het gaat om de HEAO-studenten Karin Schutz, die de economisch- linguistische opleiding volgt en Alexander de Vries, die com merciële economie studeert. De 22-jarige Karin Schutte vertrekt binnenkort naar Spanje. Aan de universiteit van Granada gaat zij een twee-jari ge economische opleiding vol gen, die aansluit op haar HEAO-studie. Na afronding heeft zij een graad, die verge lijkbaar is met een doctoraal examen economische weten schappen aan een Nederlandse universiteit. Alexander de Vries (26) wil een carrière op bouwen in de cosmetica. Frans is dè managementtaal in deze branche. Om zich in deze taal verder te bekwamen gaat hij tien maanden studeren aan het Collége International de Can nes. Het Fonds biedt studenten de mogelijkheid zich in uiteen lopende onderwerpen te ver diepen. De studies variëren van een pedagogische opleiding in circuskunsten in Brussel, een onderzoek naar milieufactoren die de muggenpopulatie in Burkina Faso beïnvloeden, tot een studie Middeleeuwse Ar chitectuur aan de universiteit van Poitiers. Een VSB beurs bedraagt maximum 12.000 gul den, waarvan de helft uit een schenking bestaat en de andere helft uit een renteloze lening. Dit jaar kwamen 230 universi taire en HBO-studenten in aanmerking voor een beurs. GOES - De s.v. Volharding heeft de organisatie van de Nederlandse Kampioenschap pen Tumbling en Minitramp die zaterdag 25 juni worden gehouden in Sportpunt Zee land te Goes. Aanvang 10.00 uur, prijsuitreiking 17.00 uur. Bij dit kampioenschap staat de individuele prestatie voorop. Ook de springgroep van Vol harding heeft ingeschreven. t Verschillende springers van de ze groep draaien mee in de nationale top. Begin van dit jaar werd Volharding Neder lands Kampioen bij het groeps- springen. Nu doen de springers een gooi naar de individuele titel. i

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 13