OP DEZE PLAATS Samenwerking Zeeuwse theaters blijft Beeld en ruimte in symbiose Entcampagne tegen pseudovogelpest NU GEOPEND TOT 24.00 UUR Film II Zuidafrikanen op stage Middelburgse biljarters winnen derde prijs op NK 01184-63222 Uitslag Pinkster prijsvraag Lammeren, zitten of regelen JQ- Uitbreidingsplannen bij de Middelburgse schouwburgdirectie Verkeer tsi fiLÜFÖÖNNUMMËRsT IJC SCHELDEBODE 076-236882 01184-19953 01184-19910 kunt u, met kleur, tegen aantrekkelijke prijzen adverteren. Informeer bij onze vertegenwoordiger! IVIACOR Ma t/m vr. 6.00-24.00 uur Zaterdag 7.00-24.00 uur Zondag 8.00-24.00 uur Profiteer van deze extra service! Extra stoelen Natuurtip - INFO: 06-8875 s DE KELDER i Mini's Redactie Kantoor Meeting Point wielerklassement DE SCHELDEBODE 89e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE, MIDDELBURG EN VEERE. TOTALE OPLAGE: 47.500 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - TEL. 01184-19910 - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. WOENSDAG MV 301 15 JUNI 1994 Wie kippen, eenden of ander pluimvee in de ren, de tuin of op het erf heeft, doet er verstandig aan ze te enten tegen pseudovogelpest. foto archief de schelderode VLISSINGEN - Kippen die suf in elkaar gedoken zitten, bol in de veren, terwijl ze met moeite ademhalen. Ze hebben dunne, groene mest en door vochtophoping krijgen ze ge zwollen koppen. Iedere dieren arts weet dan: die kippen heb ben pseudovogelpest of New castle Disease (NCD), een ern stige en besmettelijke virus ziekte die overigens niet alleen bij kippen, maar ook bij vele andere vogelsoorten voorkomt. Pseudovogelpest steekt in ons land steeds vaker de kop op en veroorzaakt veel sterfte. Voor kómen van de ziekte is moge lijk door enting. Daarvoor is een entcampagne opgezet door de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders en die renartsen in Zeeland. Op zater dag 18 juni is het mogelijk om tussen 10.00 en 12.00 uur ent stof te halen tegen een speciaal tarief. Pseudovogelpest verspreidt zich door direct contact met andere dieren en contact met de uitwerpselen. Ook kan het virus zich verspreiden via men sen, honden, katten, ratten, muizen en allerlei materialen, zoals eierdbzen en kratten. Verder verspreidt het virus zich via de lucht. Zodra het virus aanwezig is, kunnen bij de gevoeligste vogelsoorten, zo als kippen, fazanten, kalkoe nen, parelhoenders, fazanten, patrijzen, pauwen en kwartels, de eerste verschijnselen zich al na drie tot vijf dagen openba ren. Het ziekteverloop is af hankelijk van de bescherming die aanwezig is; als de vogels goed geënt zijn worden antis toffen tegen het virus aange maakt. Hoe hoger de hoeveel heid antistoffen, des te beter is:. de bescherming. Behandeling van de aangetaste dieren met medicijnen is niet mogelijk. Alleen gezonde dieren kun nen worden geënt. Wie zijn dieren wil enten moet zorgen dat ze vanaf de avond vooraf gaand aan de behandeling niet meer kunnen drinken. Na af gifte door de dierenarts moet de entstof zo snel mogelijk aan het drinkwater worden toege voegd omdat de kwaliteit van het middel anders snel terug loopt. Het bijzondere van de campagne is dat eenmalig de mogelijkheid wordt geboden om entstof af te halen bij een van de deelnemende dierenart sen. Op Walcheren doen de die renartsen Ruys in Middelburg, Meijns in Grijpskerke en Jobse in Oostkapelle mee aan de ac tie. Wie van de actie gebruik wil maken, wordt verzocht vantevoren op te geven voor hoeveel dieren hij entstof wenst. Voor nadere informatie kunt u bij de dierenartsen te recht. MIDDELBURG Uit In Zeeland is opgeheven, maar de samenwerking tussen de verschillende cultu rele voorzieningen in Zeeland is gebleven. Het voor naamste verschil is dat de voorstellingen nu niet meer vanuit Middelburg in de diverse theaters in Goes, Vlissingen en Zierikzee geprogrammeerd wor den, maar dat iedere stad nu zelf de programmering ter hand neemt. Voor de liefhebbers van cultuur verandert er eigenlijk niets. Vandaag verschijnt het nieuwe programmaboek met daarin een overzicht van alle culturele evenementen in Zeeland ten noor den van de Westerschelde. De inschrijving op de voorstellingen loopt net als voorgaande jaren via de schouwburg in Middelburg. De nieuwe directeur van de Middelburgse schouwburg, Ge rard Peijs, heeft het idee dat hij iets unieks heeft. „Toen ik hier aangenomen werd was ik van gedachte dat ik alleen direc teur van de Middelburgse thea ters zou worden. Na de eerste vergadering was het me al dui delijk dat er behoefte was om door te gaan met de samenwer king met de theaters in Goes, Vlissingen en Zierikzee. Niet meer zoals voorheen dat Mid delburg dicteerde waar welke voorstellingen zouden komen maar in overleg met de ande ren. Vooral de heer Mom van de Schouwburg in Zierikzee is erg blij met de nieuwe samenwer kingsvorm. „Wij zijn altijd een warm pleitbezorger geweest van samenwerking en we heb ben de vele besprekingen dan (ADVERTENTIE) Sloeweg 11 - Vlissingen 01184-79508 ook met plezier gevoerd. Toen de stormvloedkering geopend werd waren wij op Schouwen eigenlijk bang dat de reguliere bezoekers van de Zierikzeese schouwburg massaal naar Mid delburg zouden trekken, maar dat is niet gebeurd. Integen deel, wij hebben een goede zaalbezetting." Ook bij impressariaten is het bekend dat er in Zeeland een goede zaalbezetting is. Het late tijdstip waarop de programme- ring-in-overleg yan start ging (Peijs trekt de kar vanaf 1 januari) leverde dan ook nau welijks problemen op. Alleen de alsmaar stijgende prijzen baarden Peijs en con sorten zorgen. „Bij een grote produktie lopen er soms wel honderd mensen rond en dat maakt een voorstelling kost baar. Bovendien kun je de kaartjes niet eindeloos duurder maken. Het gevolg is dat we op zo'n grote produktie wel tien duizend gulden per voorstel ling bij moeten leggen". Om dit probleem op te lossen wil Peijs de Middelburgse schouwburg uitbreiden van ruim vijfhonderd naar zeven honderd stoelen. Een grote produktie brengt op die manier meer geld in het laatje. De uitbreiding wil Peijs realiseren door het balkon te vergroten en de zijgangen bij de zaal te trekken. Over de financiële haalbaarheid is Peijs optimis tisch. „De theaterwereld en de Culturele Business CLub heb ben er wel een paar honderd duizend gulden voor over. Ik denk dat het mogelijk is om quitte te spelen. Aan de techni- Hoe verloopt een tocht voor iemand die voor de eerste keer het wijdse landschap van het Verdronken Land van Saeftinghe intrekt Het is een tocht die fysiek nogal wat van de deelnemers vergt en de onlangs opgenomen film van Saeftinghe in de lente, laat daar prachtige staaltjes van zien. Schone kleren zijn na 50Ö meter al besmeurd met modderen zand, maar dat wisten de deelnemers van te voren. Maar hoe hard de modder kan zuigen, hoeveel energie het kost om een flinke geul over te steken, dat valt voor sommigen nogal tegen. Het is ook een kwestie van ervaring. Niet stil blijven staan in de modder, want dan raak je vast. De automatische reflexen om op je tenen te gaan lopen zorgt er alleen maar voor dat je nog dieper wegzakt en niet zelden blijft een laars in de modder steken, die dan vervolgens weer met veel kunst- en vliegwerk weer uitgegraven wordt. De kreekoevers zijn vaak spekglad door een laagje diatomee- en (kiezelwieren) op het slik en altijd weer zijn er mensen die een buiteling maken. Dat wordt poetsen. De zeebiezen met hun taaie stengels moeten even dienst doen als grondstof voor een poetslap. Maar niet alleen de spieren, ook de zintuigen krijgen het nodige werk te verrichten. Kijken naar een vogel die steeds weer tussen het riet verdwijnt, ruiken aan de zee-alsem'en proeven van de zeekraal. Luisteren naar de slijkgamalen die in het slik leven of naar de duizenden vogels. Een tocht door Saeftinghe is niet zomaar een wandeling; je ondergaat het gebied in al haar facetten. Urenlang ploeteren. Later houden de excursiedeelnemers in het café een nabeschouwing. En de camera registreert. Tevreden geluiden maar ook zorgelijke blikken over de toekomst van Saeftinghe. En nog wat nagenieten van de planten en vogels die allemaal de revue gepasseerd zijn. Daarover volgende week. %M§k "v- •j De Zeeuwse theatermannen, v.l.n.r. de heer Mom van de Zierikzeese schouwburg, Nico Bouman van De Prins en Het Beest in Goes, Peter de Quelery van de Middelburgse cultuurvoorzieningen, Klaas Overdam van de Culturele Raad van Vlissingen en Gerard Peijs, directeur van de Schouwburg en de Concertzalen in Middelburg. FOTOTANNIE DE JONGE sche uitrusting van de schouw burg hoeft in ieder geval niets veranderd te worden want die voldoet uitstekend. Alleen naar de temperatuurbeheersing moet eens gekeken worden, want in een uitverkochte zaal wordt het nu wel erg warm". Op het verlanglijstje van Peijs staat verder nog een theaterca fé in de foyer. „Er is nu wel een artiestenbar, maar die ligt zo decentraal in het gebouw dat er eigenlijk niemand na afloop met de artiesten komt praten." Klaas Overdam van de Cultu rele Raad in Vlissingen staat Om ons van hier naar daar te verplaatsen nemen wij deel aan het verkeer. Er zijn twee grpte categorieën, gemotoriseerd en ongemotoriseerd verkeer. Zelf doe ik met beiden mee. Toen ik jaren geleden een trimfiets kocht tegen een zwembandje van een kilo of vijf rond het middel, gedroeg ik mij op de fiets onbewust als automobilist. Dat kan natuurlijk niet. Van de andere kant mopperde ik stevig op auto's die weinig of geen respect toonden voor hun fietsende LU mede weggebruikers. Het had wel tot gevolg, dat ik fietsers, alleen of in trossen van twee, drie of meer, met voorrang ging bejegenen. Immers, ik had hier of daar onderweg ook drie fietsers rijden die ik graag ppüj heel en gezond thuis zag komen. Wat mij de laatste tijd echter het meest verbaast, is een reactie van S sommige verkeersdeelnemers op het weggedrag van anderen. De vuist met de middelvinger naar boven schijnt een must te zijn. Een paar dagen geleden stond ik voor een voorrangsweg op de rechtdoor - rechtsaf strook. Terwijl ik verkeer, dat van rechts kwam, voor liet gaan, kwam naast mij op de linksafstrook een auto staan. Toen ik kon stak ik rechtover en de auto naast mij deed hetzelfde. Vanwege de hoge midden berm aan de andere kant moest hij achter mij en kroop gelijk op mijn bumper. Aan het eind van die middenberm werd ik onmiddellijk gepasseerd en stak de bestuurder de rechter vuist met middelvinger op. Vijftig meter verder moest hij linksaf, op de remmen voor de bocht, en ik remde voor zijn vehikel. Wanneer nu iemand een middelvinger naar mij opsteekt, maak ik hetzelfde gebaar terug. Ik wacht totdat ze kijken en doe dan mijn wijsvinger ernaast. Zo maak je de V van Vriendelijk, Verdraagzaam, Verstand en Veilig Verkeer. Cameleon. 05 MIDDELBURG - De voetbal liefhebbers zijn gewaarschuwd: Vrouwe Justitia is het meer dan zat. Vrouwe Justitia heeft nog een en ander met een aan tal Zeeuwen te vereffenen en zo met het WK voetbal voor de deur een puike gelegenheid om alle plooien glad te strijken. Want hoe eerlijk de Zeeuwen, ook mogen zijn, er zijn nog steeds een aantal lieden die nog. boetes moeten betalen, nog een paar dagen zitten of brommen te goed hebben of op een ande re manier hun afspraken met de Vrouwe niet zijn nageko men. 'Lammeren, zitten of re gelen', is het credo van zowel politie als justitie. En dus gaan zij de komende dagen alle de biteuren langs om rekeningen te vereffenen. En dan zijn er twee berichten: het goede en het kwade. Het goede is dat er meer dan genoeg cellen be schikbaar zijn om alle wanbe talers te herbergen en het kwaaie bericht is dat er géén televisie in de cel is. Zo wordt het toch nog betalen voor de WK MIDDELBURG De Mid delburgse biljarters hebben op het Nederlands Kampioen schap dat dit weekend in Amersfoort gehouden werd, de derde prijs behaald. Zelf had den ze nog het idee dat er nog meer ingezeten had, deson danks zijn ze erg ingenomen met hun bronzen bekroning. (ADVERTENTIE) o.a. Spareribs Mixed Grill - Biefstuk etc. Alles met toebehoren. GRATIS BEZORGD. Vredehoflaan - Vlissingen. Bij elke bestelling 'n leuke verrassing Middelburg werd ingedeeld in poule 1, samen met Nieuwoord, Edam '87 en Full House. Tegen Full House en Nieuwoord werd gelijk gespeeld, tegen Edam '87 behaalden de Middelburgers de volle winst. In totaal behaalde Biljart Vereniging Middelburg vier wedstrijdpunten in poule 1, eentje minder dan Nieuwoord, dat naar de A-fi nale ging. Die finale werd ge wonnen door Concordia uit Vroomshoop, de winnaar van poule 2, dat zich nu Neder lands kampioen mag noemen. BVM streed in de B-finale om de derde en de vierde plaats met de Korenmolen uit Eer beek en wist te winnen. Het team, bestaande uit Arthur Priem, Rini de Groot, Henk Kisters en Wim de Groot, speelt al drie jaar samen. Het was de eerste keer dat ze het tot de landelijke finale schop ten. Waarschijnlijk ook direct de laatste keer, want het team houdt op te bestaan in deze samenstelling. aan de vooravond van een krachttoer, want dit jaar moet het lukken om het nieuwe Ar senaaltheater draaiend te hou den. „Vorig jaar zijn we al begonnen met het uitproberen en in de tussentijd hebben we hier en daar nog wat aange past". Het Arsenaal is bij uitstek ge schikt voor voorstellingen die te groot zijn geworden voor het Vestzaktheater, maar die nog geen volle Schouwburg in Mid delburg kunnen trekken. Juist die verscheidenheid in zaalaanbod zorgt er voor dat er in Zeeland eigenlijk voor elk wat wils is. Van beginnende artiesten tot gevestigde namen, van soloprodukties tot een complete opera. Nico Bouwman uit Goes moet dit jaar vol aan de bak. „Vorig jaar hadden we helemaal niks in de Prins van Oranje maar daar hebben we nu een dikke streep onder gezet. Het nieuwe bestuur wilde het begin af aan samenwerken met Peijs en de gemeente heeft gelukkig op tijd inzicht getoond en het theater aangekocht. De zaak is nu om het publiek terug te winnen. De samenwerking op cultureel gebied staat op de rails maar (ADVERTENTIE) nog lang niet alles is geregeld. De federatieve samenwerking heeft nog geen naam en ook geen juridische status. Wat er wel is is een werklogo voor de abonnementenverwerking. (Kleine advertenties zonder adm. kbsten) (Fax 11446) 10.00-12.00 u. 14.00-15.30 u. (Fax 11446) (Fax 11446) VLISSINGEN In ver band met het grote aantal inzendingen wordt de uit slag van de Pinksterprijs vraag pas bekendgemaakt in de Scheldebode van 22 juni. MIDDELBURG/VLISSIN- GEN Drie Zuidafrikanen die deel gaan uitmaken van de overgangsraden voor het locale bestuur in Zuid-Afrika, lopen op dit moment stage in Middel burg en Vlissingen. Het zijn leden van de 'civics associa tions', bewonersorganisaties in de townships. Het doel van de stage is kennisoverdracht op het terrein van gemeentelijk management en gemeentelijke dienstverlening. Het gaat om Thusi Hezekiel Kubheka, leraar, Mzwandile Lawrence Mooi, vakbondsma nager en Simjomgile Ndamase. Tijdens hun verblijf maken ze kennis met de twee steden, de gemeentebesturen, politieke partijen, de gemeentelijke or ganisatie, de werkgroep Mon diaal Beleid, sociale vernieu wing, Europese verkiezingen en diverse instellingen, waar onder het Asielzoekercentrum, het Zeeland College, de politie, Rijkswaterstaat en de Walcher- se woningbouwvereniging. De stage is georganiseerd door het Platform Zuidelijk Afrika en de Vereniging Nederlandse Ge meenten. Vorig jaar werd voor het eerst een dergelijk stage programma voor civic-leden geweest. Hieraan deden 18 mensen mee, die bij zes Neder landse gemeenten te gast wa ren. GOES - In het Zeeuws/Meeting Point wielerklassement waar voor alle criteriums meetellen die in Zeeland worden verre den blijft Peter Mol na tien wedstrijden de ranglijst aan voeren. Souburger Johan van Schaik blijft op de zevende stek staan. De eerstvolgende wedstrijd is op 20 juni in Zuiddorpe. Tussenstand: 1. Peter Mol 55 punten; 2. Francois Franse 51; 3. Patrick van Passel 36; 4. Peter Hoondert 33; 5. Wilfred Geijs 32; 6.Vital Timmermans 31; 7. Johan van Schaik 28; 8. Kees Schouwenaar 24; 9. Jos Schipper 22; 10. Michel Rom- mers 21 MIDDELBURG De Re monstrantse Broederschap be staat dit jaar 375 jaar, terwijl de Nederlandse Kring voor Beeldhouwers het 75-jarig be staan viert. Dat leverde het idee op voor een bijzondere tentoonstelling getiteld 'Ruimte voor Beelden', waarbij 67 beeldhouwers zich lieten in spireren door de ruimte waar hun beelden tentoongesteld worden. De Remonstrantse Broeder schap stelde 22 locaties be schikbaar. Het zijn kerken, huizen en een landgoed, ver spreid over plaatsen in het hele land, van Alkmaar tot Zaan dam. In Middelburg exposeren de beeldhouwers Joos Clijsen, Ian J. Pieters en Pieter Zouwen in de Koorkerk en Geert Koe- voets, Jos Kokke, Carola Pop- ma en Jef Roeselers in de Wan- delkerk. Burgemeester mr. Ch. Rutten opent de tentoonstelling op 16 juni. De tentoonstelling is tot en met 21 augustus te bezichtigen op donderdag, vrij dag en zaterdag van 12 tot 17 uur en op zondag van 14-17 uur. Ter begeleiding van de manifestatie 'Ruimte voor Beelden' is een catalogus uitge geven die verkrijgbaar is bij alle locaties en in de weten schappelijke boekwinkels. foto harry de lange

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1