LA GARE Mat Veel gouwe ouwe in nieuw uitprogramma 01184-63222 IliettW «jwickt Scholieren stellen vragen aan laureaten Film (I) Middelburgse biljarters naar NK in Amersfoort Open dag in het asiel Sponsorloop geslaagd 0001 Arsenaaltheater is dit jaar ook in de programmering betrokken Betaele j Natmirtip -M- -• I DE SCHELDEBODE 076-236882 01184-19953 01184-19910 Fotosessie met Juliana maakt toch meeste indruk Carmina Burana Cabaret Kindertheater Eigen bodem En verder ■tV ..v r TE L7F"Ö ON NUM MERs"! 'en nu uihuis! INFO: 06-8875 s DE KELDER I Mini's Redactie Kantoor Wij verzorgen al uw ^Fp^NËNPARTÜEN] Informeer vrijblijvend: Café-Restaurant Kanaalstraat 82 - Oost Souburg - 01184-78143 t DE SCHELDEB 89e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE MIDDELBURG EN VEERE TOTALE OPLAGE: 47.500 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: KSCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - TEL. 01184-19910 - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. WOENSDAG 8 JUNI 1994 MIDDELBURG In aanwe zigheid van onder andere Hare Koninklijke Hoogheid prinses Juliana vond zaterdag in de Nieuwe Kerk de uitreiking plaats van de Four Freedom Awards. Dit jaar werden vijf leerlingen van Zeeuwse scholen in de gelegenheid gesteld om de laureaten een vraag te stellen. Leerlingen van Middelbare scholen in Zeeland konden een vraag op papier zetten die zij zelf zouden willen stellen aan een van de laureaten. Er kwa men zestig inzendingen terecht bij de provincie. Opvallend is dat onder de leerlingen de Da lai Lama, een van de laureaten, zeer populair is, maar liefst dertig inzenders hadden voor- hem een vraag bedacht. De vijf leerlingen met de meest inte ressante vraag mochten zater dag de uitreiking bijwonen. Na de uitreiking van de awards kregen ze even de exclusieve aandacht van de vijf laureaten en konden ze hun vraag stellen. Een van de leerlingen is Maar ten de Klerk. Hij zit in vijf VWO van de Christelijke Scho lengemeenschap Walcheren. Maarten heeft ervoor gekozen een vraag te stellen aan de Duitse gravin Marion Dönhoff die de Award voor Vrijheid van Meningsuiting heeft gekregen. Zij is uitgeefster van het Duitse weekblad Die Zeit. De award is haar toegekend voor haar deel name aan het verzet in de tweede wereldoorlog en haar strijd voor het recht op vrije pers. De vraag van Maarten aan Marion Dönhoff gaat over het in ere herstellen van mo narchieën. Maarten stelt dat er in landen waar het communis me de rug is toegekeerd, een koningshuis het land kan hel pen weer een samenhang te vinden. Het antwoord van me vrouw Dönhoff is ondubbelzin nig. 'Je kunt een monarchie niet bouwen zoals je een huis bouwt. Bestaande monarchieën zijn gegroeid als een boom'. Maarten was onder de indruk van de laureate. „Ze is erg to the point en ze heeft gelijk natuurlijk, maar ik heb zelf een zwak voor koningshuizen, dus vandaar." Een leerling van dezelfde school en dezelfde klas, Mar- tijn Melens, had laureaat dr. G.M. Riegner uitgekozen om zijn vraag aan te stellen. Rieg ner heeft de Award voor Vrij heid van Godsdienst gekregen. Dr. Riegner is voormalig vice- president van het Joods We reldcongres en hij kreeg de award voor zijn inzet voor de rechten van de mens in het algemeen en die van de joden in het bijzonder. Martijn heeft net de film Schindlers List ge zien en het boek The Chosen van Chaim Potok gelezen. Zo als hij zelf zegt: „Ik ben er njee. bezig en ik vind het een actueel probleem." Hij vroeg aan dr. Riegner of hij zichzelf ziet als verdediger van de mensenrech ten in het algemeen of in de eerste plaats als verdediger van de rechten van joden. 'Ik ben begonnen met het vechten voor de rechten van joden, maar ik zie mijzelf nu als verdediger van de rechten voor ieder mens.' antwoordde dr. Riegner. Martijn is tevreden met het antwoord en hij is onder de indruk van het hele gebeuren. 'Ik dacht eerst dat het niet veel voorstelde, maar je bent bij mensen die veel hebben meege maakt en ik heb er grote be wondering voor', aldus Mar tijn. Gijs Verwilst is een leerling van Scheldemond. Hij zit in vier VWO en hij had een vraag voor professor Grebo die de Award voor Vrijwaring van Vrees in ontvangst nam. Deze Joegoslaaf, zoals hij zichzelf blijft noemen, heeft een onaf- De drie Walcherse vragenstellers, v.l.n.r. Marijn Melens, Gijs Verwilst en Maarten de Klerk. FOTO HARRY DE LANGE hankelijk radiostation opgezet in Sarajevo. Gijs vroeg hem wat hem ertoe gebracht heeft dit te doen. 'In Sarajevo zijn meer radiozenders maar die vertegenwoordigen nationale partijen en zenden continu nieuws uit. Ik vind het belang rijk om de bewoners van Sara jevo ook andere geluiden te laten horen, muziek en cultuur bijvoorbeeld', aldus professor Grebo. Alledrie de leerlingen waren onder de indruk van de mensen die ze gezien hebben, het inter view en de plechtigheid. Maar wat de meeste indruk op ze gemaakt heeft? Eenstemmig klinkt het antwoord: 'op de foto met prinses Juliana'. MIDDELBURG Het uitgaansseizoen is nog maar nauwelijks afgelopen of het nieuwe programma komt er al weer aan. Het theaterprogrammma met evene menten in Middelburg, Vlissingen, Goes en Zierikzee wordt dit jaar gepresenteerd door Gerard Peijs, de directeur van de Stadsschouwburg en Concertzalen in Middelburg. Ondanks de enorme prijsstijgingen in de theaterwereld is Peijs er toch in geslaagd een gevarieerd en betaalbaar aanbod samen te stellen met gouwe ouwe en goeie nieuwe. Want wat dacht u van Linda Hopkins? Deze vieve vijfenzes tigplusser zorgde tijdens het Northsea Jazz Festival al eens voor spectaculaire concerten en komt nu voor een optreden naar het Arsenaaltheater. Lin da Hopkins is een echte 'Big Blues Mama', een omvangrijke vrouw in een glitterjurk met een dijk van een stem, swin gend en stampend, zingend met haar hele lijf. Linda Hopkins zingt al haar hele leven: als dochter van een predikant maakte ze al vanaf haar derde jaar deel uit van een kerkkoor. Daar werd ze ontdekt door Ma- halia Jackson die er voor zorg de dat ze werd opgenomen in The Southern Harp Spiritual Singers. Sinds de jaren '80 viert Hopkins triomfen op Broadway in musicals zoals Purlie, Me and Bessie en Black Blue. Het seizoen wordt geopend met een theatrale dansvoorstelling van Introdans. Dit gezelschap zet op de bekende tonen van de Carmina Burana van Orff een spectaculaire balletvoorstelling op de planken. Ook voor bekende tonen zor gen The Bootleg Beatles die oude hits als Get Back en She loves you klakkeloos naspelen en zingen. Van een heel andere orde is het poppentheater Horse and Bam boo dat rituele Voodoo ceremo niën laat zien. Met maskers, karakteristieke poppen en ver rassend schimmenspel laat dit Engelse poppentheater zien dat Voodoo niet eng is, maar eerder een feest. Vorig jaar was er een echte opera in de Stadsschouwburg te zien en ook dit jaar is het weer gelukt om een gezelschap te strikken. De Staatsopera van Tatarstan, bestaande uit hon derd personen zet eind oktober Rigoletto van Verdi op de plan ken. Op cabaretgebied zijn onder andere Erik van Muiswinkel (met De Heldenlul, een persi flage op de grootschalige klap- of-ik-schiet-shows), Youp van 't Hek (met zijn nieuwe show Spelen met je leven), Tineke Schouten (All you need is lach), Seth Gaaikema (de wereld is stapelgek, nu wij nog) en Caba ret Niet Uit Het Raam met uitverkorenen. Nieuwkomer in cabaretland is Lenette van Dongen die dit jaar de Pall Mali Exportprijs heeft gekregen. Haar eerste so loprogramma 'Mag het wat zachter' heeft tot nu toe niet anders dan lovende recensies gekregen. De kinderen zijn zeker niet over het hoofd gezien in het The Bootleg Beatles zorgen eind september voor nostalgie. In vroeger tijd zwierven door deze streken marskra mers, kistjesventjes en andere leurders om hun handel op dorpen en afgelegen boerderijen te slijten. Bij opoe thuis kwamen er verschillende, Teun met ondergoed, of Sanne met naaigerei, allerhande wind sels, verbanden en geneeskrachtige drankjes. Ze vertelden de nieuwtjes en kregen van opoe altijd een C'komme' koffie en een boterham. „Want", zei opoe, die nooit geen blad voor d'r mond nam, „da's toch 't minste da'je 'n mens geven kunt." Er werd ook met vis geleurd en wel door een viswuufje, dat een zeker gezegde alle eer aandeed en goed van de tongriem gesneden was. Toen opoe er eens wat van zei antwoordde ze vinnig: „Jie zeid anders ok me raak, vrouwe Haar zoon kwam later bij ons thuis aan de deur. Hij had niet de felle spraak van zijn moeder, maar wist de zaken altijd schoon uit te leggen. Om slibtong te verkopen had hij voor kenners een bepaald gebaar. Hij wreef met zijn duim langs zijn neus en over zijn onderlip, dan was er slibtong. Eerst hij met een bakfiets op het dorp, toen met een brommer, dan een oude auto met laadbak en plots op een dag een bestelbusje met koeling. „Zo, Merien", zei moeder, „de zaken gaan goed bij jou, zo'n mooie bus, da's niet mis." De visboer keek eens even op vanachter zijn bolle brilleglazen en zei: Oe lang kom ik noe a bie joe, vrouwtje En mien moeder bie joe moeder Eel lang Kiek, die fiets, die ebbe julder betaeld, die brommer, ebbe julder betaeld, dien auto die ebbe julder betaeld. En die bus daer, die gaen julder 'ok betaele Zo, en wa' voe vis moe jie noe ebbe En automa tisch maakte hij het bekende gebaar langs neus en mond. „Doe mae", zei moeder, „ik betaele wè. Cameleon. NI A3 T3 03 03 kwam nieuwe theaterseizoen. Smog- smuller Reuze Daad is een voorstelling over het thema mi lieu, wordt gespeeld door 34 jongelui en staat onder auspi ciën van Greenpeace. De Jeugdkomedie Amsterdam brengt in januari een groots opgezette kindervorstelling met toneel, dans, muziek, lied jes, fraaie decors en mooie kos tuums. De Antwerpse groep Het Ap peltje verzorgt voor kinderen vanaf zes jaar de voorstelling 'Olleke en Bolleke', over twee meisjes die over bijzondere ga ven beschikken. Niet alles komt van ver. Medio oktober zijn er in de Stads schouwburg vier eenakters te Linda Hopkins. FOTO: BERT LEK zien die eerder present waren op het Zeeuws eenakterfesti val. Jan de la Mar maakte een selectie uit het festivalaanbod dat volgens hem van zeer goede kwaliteit was. De Goese amateurgroep thea ter Split speelt in de Concert zaal van Zierikzee 'Een zwarte Pool', een voorstelling over mensen van nu in de wereld van nu. Marianne Boer is dit jaar ook weer van de partij. Deze Zeeuwse, inmiddels een profes sioneel pianiste, laat horen dat zij niet voor niets een talent is dat regelmatig in de prijzen valt. En natuurlijk is ook het eigen Zeeuws orkest regelmatig te horen. Omdat het volgend jaar precies vijftig jaar geleden is dat Anne Frank in het concentratiekamp Bergen-Belsen om het leven kwam, heeft 'Uit' de toneelpro- duktie 'het dagboek van Anne Frank' opnieuw in het aanbod opgenomen. Niemand minder dan Boudewijn de Groot en Josee Ruiter spelen de hoofd rollen in dit door Mies Bouw- huys bewerkte dagboek. Het dagboek dat inmiddels in vijf tig talen vertaald is, is juist in deze tijd met zijn groeiende intolerantie een waarschuwing tegen discriminatie en rassen waan. En verder is er natuurlijk nog toneel, serieus en om te lachen, kamermuziek, popmuziek, ope rette, musicals en dans. Nieuw is Golden Earring. Niet als band, ze gaan al do'n dertig jaar mee, wel als concertgever in het theatercircuit. Het wordt een unplugged optreden met oude klassiekers, publieksfavo rieten en nieuwe songs. Andere bekende namen uit het nieuwe programma zijn o.a. Hans Liberg, Het Groot Niet Te Vermijden Dans en Show Orkest, Waardenberg De Jong, Seth Gaaikema, Djazzex, De Goese Operette Vereniging, Jenny Arean, Alex d'Electri- que, Tineke Schouten, Het Wintercircus, Margriet Eshuis, Erna Sassen en Wivineke van Groningen, Jasperina de Jong, Bram Vermeulen, Mini en Maxi, Scapino Ballet, Theater van de Lach, My Fair Lady, Het Folkloristisch Danstheater, Rob de Nijs, Mathilde Santing, Wolga Kozakken, de Berini's, Stef Bos, Ten Shaip en nog vele, vele anderen. Wie zeker wil zijn van een kaartje doer er verstandig aan om van te voren in te tekenen. Hoe dat in z'n werk gaat wordt uitvoerig uit de doeken gedaan in het pro grammablad. Het nieuwe uitprogramma is vanaf woensdag 15 juni gratis verkrijgbaar bij alle VW-kan- toren en telefonisch te bestel len via 01180-25156. A/ v Een jong stel fietst over een Zeeuwse bloem- dijk, omringt door uitbundig bloeiend fluite- kruid en kwinkelerende zangertjes. Sportief uitgedost en met een flinke rugzak met bagage. Ergens op een camping in Zeeuws-Vlaanderen wordt ook een rugzak ingepakt. Vader en dochter stappen in een gele VW-bus voor hetzelfde reisdoel. Wat later zie je de deelne mers arriveren bij café 't Verdronken Land van Saeftinghe. Daar gaat een excursie door Saef- tinghe van start. De groep lijkt op een doorsnee gezelschap, zoals die vrijwel dagelijks door Saeftinghe trekken. Maar het gaat om een speciaal gese- I lecteerde groep. Via het radioprogramma 'Vroege Vogels' zijn deelnemers uitgenodigd die nooit eerder in Saeftinghe zijn geweest. Saeftinghe is weliswaar een landschap dat altijd blijft boeien, maar voor velen is toch vooral het eerste bezoek een heel speciale ervaring. En daar gaat het die dag om. Want de excursie wordt op de voet gevolgd door een cameraploeg, die als doel heeft Saeftinghe in al haar fecetten op de film vast te leggen. De excursie is daar een onderdeeltje van. Hoe voelt het om kennis te maken met zo'n gebied waar de oerkrachten van water, wind en stroming de eerste viool spelen Hoe reageert een - in dat opzicht - alles behalve verwende twintigste-eeuwer daarop Eerst komt dan het gebied in beeld. Zonsopkomst boven een eindeloze vlakte van water en schorren, met het altijd ruisende water en nu en dan een passerende meeuw. De groep trekt de dijk over en dan begint de fysieke confrontatie met modder, drijfzand en geulen. Een avontuur voor de deelnemers die in leeftijd variëren van 12 tot 84 jaar. Daarover volgende week. - - M K-H- t fiii I :ÜL MIDDELBURG Het team van Biljart Vereniging Middelburg heeft zich verze kerd van deelname aan de Amstel Biljartkampioen schappen voor teams die za terdag 11 en zondag 12 juni in Amersfoort gehouden worden. Met de deelnameaan de nationale finale van de landscompetitie makt het team, bestaande uit Arthur Priem, Rini de Groot, Henk Kisters en Wim de Groot, een kans op de felbegeerde titel 'kampioen van Nederland'. Aan het biljartfestijn in Amersfoort doen 230 ama teur biljarters en -bil- jartsters mee. Dat is maar een klein deel van de twin tigduizend mensen die jaar lijks meedoen aaan de KNBB competitie voor biljartteams. Vanaf vorig jaar augustus hebben zesduizend teams meegespeeld in de spelsoor- ten driebanden, libre en ka der. Via overwinningen in de districs- en gewestelijke fi nales wist het Middelburgse team, dat uitkomt in de C4 klasse, zich te plaatsen voor de finale in Amersfoort. Het toernooi in Amersfoort vindt plaats in sporthal Schuilenburg en begint om tien uur. die problemen hebben met hun hond kunnen een proefles mee maken. Als. extra service kan met tijdens de open dag ook katten laten tatoeëren. Norma liter kan dat niet op zaterdag. Voor de kinderen zijn er ook activiteiten. Onder leiding van 'ome Sjon' kan er gefiguur zaagd worden en verder staat er paardrijden op het program ma. (ADVERTENTIES) VLISSINGEN Het dierena siel aan de Lange Leenweg houdt zaterdag 11 juni een open dag van 11 tot 16 uur. Door deze open dag hoopt het personeel een aantal honden en katten aan een nieuwe baas te helpen. De open dag wordt gezellig gemaakt met allerlei activitei ten op het terrein van het asiel. Zo is er de bekende rommel markt, een kraam van reptie lenzoo Iguana, vogelopvang De Mikke, en kynologenclub Zee land die ook weer diverse de monstraties verzorgt. Mensen ZOUTELANDE De eerste loop voor UNICEF in samen werking met voetbalvereniging De Meeuwen heeft 3.600 gul den opgeleverd. Tachtig deelnemers deden mee aan de loop, waarvan de op brengst voor de helft ten goede komt aan een UNICEF-project voor weeskinderen in Mada gascar. De andere helft van de opbrengst gaat naar de jeugd afdeling van VV De Meeuwen. AjyiyyMMyaL CENTRALE VERWARMINGS INSTALLATIE BOUWPAKKETTEN SERVICE Zie onze fantastische aanbiedingen elders in deze krant o.a. Spareribs Mixed Grill - Biefstuk etc. Alles met toebehoren. GRATIS BEZORGD. Vredehoflaan - Vlissingen. Bij elke bestelling 'n leuke verrassing I I I I I I I (Kleine advertenties zonder adm. kösten) (Fax 11446) 10.00-12.00 u. 14.00-15.30 u. (Fax 11446)

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1