OP DEZE P Feest op speelveld in Tuinstad Y\el? We Four Freedoms Award voor Dalai Lama Zeeuws bier-, wijn- en likeurfestival ÜL7F"ÖÖnnummËRS"~J 01184-63222 •WS can dn f4 De bonte wei NU GEOPEND TOT 24.00 UUR 'De Uitlaat' duelleert op het Sloehavencircuit Opkooien E MACOR 076-236882 01184-19953 01184-1991Oh kunt u, met kleiig tegen aantrekkelijkex&J^f^D^ adverteren. Informeer bij onze vertegenwoordiger! w* $beetV V tsj <u Ma t/m vr. 6.00-24.00 uur Zaterdag 7.00-24.00 uur Zondag 8.00-24.00 uur Profiteer van deze extra service! Sloeweg 11 - Vlissingen s 01184-79508 DE SQHELDEBODE wpzx? INFO: 06-8875 s DE KELDER s Oorsprong Pinksterprijsvraag Tweede plaats voor Blue Spirit Zeeuwen winnen op sugarcraftbeurs Ridder Van de Ven 32 A-1 89e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE MIDDELBURG EN VEERE TOTALE OPLAGE: 47.500 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: KSCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - TEL. 01184-19910 - POSTBUS 5051 -4380 KB VLISSINGEN 301 WOENSDAG 1 JUNI 1994 VLISSINGEN Aanstaande zaterdag is het feest op het speelveld aan de Beatrixlaan. Na jarenlange actie is het ter rein waar vroeger buurthuis Het Buut stond veranderd in een schitterend speelveld met een deugdelijk hek. Wat er nog ontbreekt is een speelttoestel voor kinderen tot en met 14 jaar. Met de opbrengst van de feestdag hoopt het wijkcomite tuinstad dit euvel weg te wer ken. Vijf jaar geleden werd de wijk Tuinstad als vernieuwbouw wijk opgeleverd. Een commis sie van bewoners was nauw betrokken bij de bouw en vond dat er ook iets gedaanmoest worden voor de kinderen in de wijk. Ina Sturm trok toen met alle kinderen uit de wijk naar het stadhuis en kreeg daar de toezegging dat ze het veld aan de Beatrixlaan mochten ge bruiken als speelveld. Maar voor het inrichting en de om heining van het veld was geen geld meer. Het gevolg was dat de kinderen er in het begin wel volop speelden, maar later, naarmate er meer honden hun behoefte deponeerden steeds minder. Er liepen zelfs wel eens paarden omdat het zo'n lekker vlak veldje was. Dit voorjaar trok het bewo nerscomité opnieuw aan de bel. In de Scheldebode hadden ze gelezen dat er een prijsvraag met betrekking tot de sociale vernieuwing zou komen en daarmee ging het comité aan de slag. Toen wethouder De Keijzer op werkbezoek kwam kreeg hij het plan en de ideeën aangeboden met de mededeling 'maar er moet wel een goed hek komen'. De woningbouwver eniging VW had al een bedrag van 2400,- beschikbaar ge steld voor een degelijk hek en de wethouder bleef niet achter. Inmiddels staat er een goed, degelijk hekwerk rond het ter rein, dat inmiddels ook gedrai neerd is. Tuinstad beschikt nu dus over een schitterend speelveld. Al leen, het is nog een beetje kaal. Nu de bewoners een comité hebben gevormd is het een stuk makkelijker geworden om iets van de grond te krijgen. Het eerste plan is om bij de be- drijfsschool van De Schelde een speeltoestel te laten maken voor kinderen tot 14 jaar. Door dit bij de bedrijfsschool te la ten maken in plaats van het zo te kopen bespaart de wijk zich vierduizend gulden. De reste rende duizend moet het comité wel zelf bijeen zien te scharre len. Met dit doel is er een feestdag georganiseerd die za terdag 4 juni wordt gehouden. Burgemeerster Van der Doef verricht om 10 uur de opening met medewerking van de Del taband. Daarna zijn er de hele dag kinderspelen, een clown die gratis appels uitdeelt, een loterij, een kinderrommelmarkt en een rommelmarkt voor vol wassenen, schminken, optreden van de scoutinggroep, een in formatiestand van Scouting en een informatiestand van de KinderNet-Club. Want Kinder- Net wordt in speelstad verte genwoordigd door Kinno, de mascotte die bij alle kinderen die 's morgens vroeg al voor de buis zitten wel bekend is. Kin no komt om 13.00 uur in Tuin stad op bezoek en vertrekt daarna, met de clown naar de kinderafdeling van het Streek ziekenhuis om de daar aanwe zige kinderen op te vrolijken. In de ochtenduren is er ook nog een optreden van het klarinet- ■-jk w -■ - Kinderen uit Tuinstad op hun nieuwe speelveld ensemble van Ons Genoegen en het Jeugd Rode Kruis, 's Mid dags is er om twee uur een playbackshow en om 15.00 uur verricht wethouder Poppe de trekking van de loterij. Over de loterij willen mevrouw Murre en de heer Snaaijer van het wijkcomité nog kwijt dat ze alle prijzen van de plaatselijke FOTO HARRY DE LANGE middenstanders voor niets heb ben gekregen. „Die mensen zien kennelijk ook het belang in van goede speelvoorzienin- gen voor kinderen". Het lijkt nu ondenkbaar maar het is nog maar 25 jaar geleden dat er in het natuurbescher mingskamp flinke meningsverschillen beston den over de vraag of je weiland tot natuurge bied zou moeten bestemmen. Voorstanders hadden 'de bonte wei', zoals Jac. P. Thijsse die bezongen heeft voor ogen. Mensen die minder warm liepen beschouwden weiland als een typisch cultuurlandschap, waar een zekere natuurwaarde een welkome gift was. In die tijd werd het ook nog maar net duidelijk hoe ingrijpend het veranderde boerengebruik van grasland voor de natuurwaarden uitpakte. Ontwatering, bemesting en bespuiting waren nog lang niet zo intensief als nu. Inmiddels weten we dat juist onder invloed van die factoren veel dieren en planten verdwenen zijn. Gelukkig zijn ogk in Zeeland vele honderden hectaren waardevol weiland gespaard en omge vormd tot natuurgebied. Ook bij de boeren wordt in het kader van beheersovereenkomsten met de overheid veel gedaan om natuurwaarden in het weiland in stand te houden. Maar wat is er veel verloren gegaan. Pak het album van Thijsse er nog eens bij en dan zie je dat veel destijds gewone dieren en planten tegenwoordig tot de zeldzame gerekend worden. Het is de hoge prijs die we voor een stukje materiële welvaart betaald hebben. Dat we nu een klein deel van die welvaart aanwenden om voor herstel van de natuurwaarden te zorgen is niet meer dan logisch. (ADVERTENTIES) MIDDELBURG - De Dalai Lama, geestelijk leider van het Tibetaanse volk, die in ballingschap in India verblijft, krijgt zaterdag in de Nieuwe Kerk de Medal for Four Freedoms uitgereikt door oud-minister en oud-directeur van het Internatio naal Monetair Fonds dr. H.J. Witteveen en Christopher Roosevelt, kleinzoon van de legendarische Amerikaanse president. Deze definieerde de vier vrijheden -vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijwaring van vrees en gebrek- in zijn toespraak tot het Amerikaanse Congres in december 1941. Zijn speech leidde ertoe dat het Congres besloot Amerikaanse troepen naar Europa te sturen om het einde van de Duitse bezetting te bespoedigen. De award voor Vrijheid van Meningsuiting gaat naar de Duitse Marion Grafin Dönhoff, een van de belangrijkste stemmen uit de hedendaagse journalistiek. Momenteel is zij uitgeefster van het gezaghebbende blad Die Zeit, waar zij eerder de positie van hoofdredacteur bekleedde. Dr. Gerhart W. Riegner, voormalig secretaris-generaal van het Joods Wereldcon gres, krijgt de award voor Vrijheid van Godsdienst. Hij was de eerste die president Roosevelt in 1942 wees op het bestaan van de vernietigingskampen en de Holocauwst wereldkundig maakte. De Japanse hoogleraar mevrouw Sadako Ogata, sinds 1991 Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties, krijgt de award voor Vrijwaring van Gebrek voor haar nimmer aflatende strijd voor vluchtelingen. Het is nog niet helemaal zeker hoe hij vanuit Serajevo naar Nederland komt, maar Zdravko Grebo, directeur van de Soros Foundations in Bosnie-Herzegovina, is vast van plan persoonlijk de aan hem toegekende award voor Vrijwaring van Vrees in ontvangst te nemen. Hij doceert rechten aan de Universiteit van Serajevo en is de oprichter van het onafhankelijke radiostation Radio ZID. De Dalai Lama is staatshoofd en geestelijk leider van Tibet. Op tweejarige leeftijd werd hij herkend als de reïncarnatie van zijn voorganger. Hij werd geboren in een boerengezin in een klein dorpje in het noord oosten van Tibet. Toen hij zes was, werd hij opgenomen in het klooster, waar hij werd onderwezen in de boed dhistische leer. In 1959 ontving hij de 'Geshe Lampa Degree', die te vergelijken is met een doctorstitel in de boed dhistische filosofie. Zijn politieke taak begon in 1950, na de invasie van Tibet ^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllll lllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllll llll |J> 1 SOUBURG - Zaterdag 4 juni houden de samenwerkende Zeeuwse gilden voor de vijfde keer het Zeeuws festival voor i bier-, wijn- en likeur. In het zalencentrum 'De Schuur' aan de Middelburgsestraat 119 te Oost-Souburg worden de in Zeeland geproduceerde 5 dranken gekeurd door gediplomeerde keurmeesters, i Vanaf 20.00 uur is er een feestprogramma voor het publiek. Er zijn diverse activiteiten zoals: bierpulsjoelen, blind bier-. proeven en genieten van diverse hapjes en bieren van de professionele Zeeuwse brouwerijen. Daarbij ook het beste Amateurbier van Zeeland 1993, een recept van Jules Schoen- f makers en in licentie gebrouwen door brouwerij 'De Vaete' te 's-Heer Arendskerke. De prijsuitreiking van de festival-wedstrijd vindt plaats rond 21.00 uur. De toegang tot de zaal is gratis. Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinifi De rechters in Middelburg zijn wijze mannen. Ze hebben veel geleerd en zoeken héél nauwkeurig uit of dat wat op de dagvaarding staat ook klopt met hetgeen de verdachte al dan niet heeft gedaan. OD Vrijdags zitten er zelfs drie rechters die zich over één zaak moeten buigen en dat betekent dus wijsheid tot de derde macht. Maar af en toe valt die wijsheid niet Cmeer te bevatten. Zoals afgelopen vrijdag, toen een 33-jarige man uit Middelburg voor moest komen (^5 omdat hij met zijn volwassen vingers aan drie kleine meisjes had gezeten. Dat mag dus niet. Hij had zoiets al meer gedaan en dus 'mankeerde' de man AJ iets. En omdat-ie iets mankeerde, werd er door m allerlei instanties driftig aan hem gesleuteld. Dat wilde hij ook graag. Alleen hoe graag? Ambulante f—hulp -dat is bijvoorbeeld een keer per week in 5ïë5 therapie- zag hij niet zitten, opname in een inrich ting of zoiets kwam niet uit, een instelling die gespecialiseerd is in de behandeling van ontuchtige lieden vond hij maar niets omdat het gebouw hem niet beviel en dit was niet goed en dat was niet goed. Geen goed garen mee te spinnen dus en wat dan overblijft is zoals persofficier mr Veurink het zo mooi kan zeggen 'opkooien'. Achter de tralies dus want een verdachte die bij elk hulpaanbod de kont tegen de krib gooit, alles te veel is en zelf weinig tot geen moeite wil doen om geholpen te worden vraagt om problemen. En dan komt die oneindige wijsheid van drie rechtsgeleerde heren: uitzoeken waar meneer dan wèl trek in heeft. Begrijpen doen we het niet. Maar het zal wel die wijsheid zijn waarvoor de meeste mensen niet hebben geleerd. Bert de Mol CS door China. Pogingen tot vre desonderhandelingen met de Chinese leiders Mao Tse-Tung en Deng Xiaoping, waarvoor hij in 1954 naar Beijing reisde, liepen op niets uit. In 1959 kwam het Tibetaanse volk in opstand tegen de Chinese over heersers. Deze volksopstand werd bloedig neergeslagen en de Dalai Lama moest vluchten naar India, waar hij sindsdien in Dharamsala de Tibetaanse regering in ballingschap leidt. Hij is inmiddels al 35 jaar onophoudelijk in de weer het lot van de Tibetanen onder de aandacht van de wereld de brengen. Internationaal vindt zijn boodschap alom erken ning. De Verenigde Naties heb ben tot drie keer toe resoluties aangenomen, waarin de beëin diging van de Chinese over heersing bepleit wordt, maar de Chinese regering wil niet buigen en beschouwt Tibet als een Chinese kolonie. De Tibet aanse cultuur wordt onder drukt en de mensenrechten stelselmatig ernstig geschon den. Onlangs rapporteerde Franscisca van Holthoon, Ne derlandse afgevaardigde van Amnesty International, over de martelingen die Tibetanen in Chinese gevangenschap moeten ondergaan. Amnesty Interna tional wil met het rapport en verklaringen van ex-gevange nen bereiken dat Amerika's Bill Clinton er volgende maand toe besluit om de Amerikaanse steun aan China drastisch te rug te schroeven. In 1989 ontving de Dalai Lama de Nobel prijs voor de vrede, omdat hij altijd gezocht heeft naar vreedzame oplossingen om de onafhankelijkheid van Tibet te bewerkstelligen en met zijn boodschap van vrede en begrip de onderdrukten, waar (ADVERTENTIE) j U^Mini s I (Kleine advertenties zonder adm. kdsten) I Redactie (Fax 11446) I Kantoor 10.00-12.00 u. 14.00-15.30 u. (Fax 11446) De 14e Dalai Lama van Tibet, Tenzin Gyatso ook ter wereld, inspireert. Om de uitreiking van de Roose velt Awards wat dichter bij de Zeeuwse bevolking te brengen is dit jaar besloten scholieren de gelegenheid te geven vragen te stellen aan de vier laureaten. Van de twaalf middelbare scholen die daartoe werden aangezocht, bleven er vier uit eindelijk over: de Christelijke Scholengemeenschap Walche ren en de Stedelijke Scholenge meenschap Middelburg, het Goese Lyceum en 't Zwin uit Oostburg. De vragen werden beoordeeld door een deskundi ge jury onder leiding van oud staatssecretaris van onderwijs mevrouw Ginjaar-Maas. "De meest indringende vragen zijn uiteindelijk gekozen", zegt provinciaal beleidsmedewerker Albert de Visser, die met de organisatie belast is. "De scho lieren die de vragen stellen zijn met hun leraar geschiedenis bij de uitreiking van de awards aanwezig. Na afloop daarvan mogen zij hun vragen stellen aan de laureaten in het Roose velt Studie Centrum. Het is de bedoeling om in de toekomst op deze manier steeds een an dere beolkingsgroep nader te betrekken bij de uitreiking van de awards. afwisselend in New York en in Middelburg. Voor Middelburg is destijds gekozen omdat de familie Roosevelt oorspronke lijk uit Zeeland komt. De eer ste Franklin D. Roosevelt Four Freedom Medal ging in 1982 naar prinses Juliana, die ook dit jaar bij de plechtigheid in de Nieuwe Kerk aanwezig is. Andere awardwinnaars zijn ondermeer Simon Wiesenthal, Vaclav Havel, Jaques Delors en Helmut Schmidt. VLISSINGEN - Op het Sloeha vencircuit aan de Engelandweg in Vlissingen-Oost houdt mo torsportvereniging 'De Uitlaat' in het komende weekend inte ressante wedstrijden. Zaterdag staat de vierde wedstrijd op het programma die meetelt voor het clubkampioenschap van de vereniging. De aanvang is 12.30 uur. Een dag later wordt een jeugd/ junior-cross gehouden, onder auspiciën van de KNMV met ongeveer 140 deelnemers. Deze wedstrijd begint om 11.30 uur. Er wordt dan gestreden in de jeugdklasse 60cc, 80cc, 80ec (grote wielen) en 125cc. Daar naast komen de junioren in de 125cc en 250cc in actie, die strijden voor plaatsing in de finalewedstrijden om het Ne derlands kampioenschap, dat later dit jaar wordt gehouden. Hoewel de concurrentie van buiten Zeeland groot is voor de Zeeuwse rijders wordt toch verwacht dat verschillende van hen toch een rol van betekenis kunnen gaan spelen. Zoals Casper Ovaa uit Oost-Souburg die acteert in de categorie 80cc. Hetzelfde geldt voor de Mid delburger Thomas Adriaanse die in actie komt als junior in de 250cc klasse. Goede presta ties worden ook verwacht van Bram van Loo ('s-Graven- polder) en Adrie Peene (West- kapelle), die beiden uitkomen bij de junioren 125cc. o.a. Spareribs Mixed Grill - Biefstuk etc. Alles met toebehoren. GRATIS BEZORGD. Vrcdchoflaan - Vlissingen. Bij elke bestelling 'n leuke verrassing De Roosevelt Awards worden sinds 1982 jaarlijks uitgereikt, VLISSINGEN Lezers van de Scheldebode kunnen nog tot en met 3 juni oplossingen voor de Pinksterprijsvraag instureti. De Pinksterprijsvraag stond in de Scheldebode van 18 mei. Mensen die dit exemplaar niet meer in hun bezit hebben kun nen op het kantoor in de Schel- destraat nog een exemplaar af halen. Met de Pinksterprijs vraag kunnen tientallen mooie prijzen gewonnen worden. Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middelburg heeft zaterdag tijdens de eerste voorronde van de Nederlandse kampioenschappen in Culemborg de tweede plaats bereikt in de A-class. Blue Spirit kreeg 35,2 punten. Het Duitse corps 'The Starriders' wist met een minimaal verschil van 0,3 punten (35,5) beslag te leggen op de eerste plaats. De jury kende Blue Spirit wel de meeste punten toe voor de blaasgroep, de slagwerkgroep, de showdansgroep en de totale indruk van het publiek. De derde plaats in de A-Class ging naar Con Fuoco uit Leiden (30,5 punten), de vierde naar Joint Adventure uit Amsterdam met 16,6 punten. De volgende voorronde vindt plaats op 25 juni in het sportpark aan de Irislaan in Vlissingen. Met drie prijzen en een eervolle vermelding keerde de Zeeuwse afvaardiging naar de Internationale Sugar craftbeurs in Rotterdam zondagavond terug naar huis. De Middelburgse Judith Cramer won in de klasse 'bloemen' de eerste prijs met een uit suiker gemaakt stukje waarvoor het zeldzame plantje 'umbelliserae' model stond. Ilse Mertherus- Pater uit Oost-Souburg kreeg voor haar mandje met suikeren primulaatjes een eervolle vermelding. Ook Anne Agger-Tor- res uit Serooskerke sleepte een eerste prijs in de wacht en wel in de klasse fantasie. Zij maakte een model van suiker in de vorm van een meisje met een hond. Judith Cramer won bovendien nog de derde prijs in de categorie 'Engelse bruidstaarten'. De delegatie uit Zeeland was de onbetwiste koploper in de landelijke competitie. Bekers konden de prijwinnaressen heieaas niet mee naar huis nemen: die waren inmiddels gestolen uit de lobby van schouwburg De Doelen waar de beurs gehouden werd. Burgemeester Van der Doef spelde vorige week zondag bij de heer P.H. van de Ven de versierselen op behorend bij de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau.-Van de Ven kreeg de ridderorde op zijn tachtigste verjaardag voor zijn arbeidsinzet en voor de duizenden uren die hij in het vrijwilligerswerk gestoken heeft. Zo was Van de Ven 34 jaar bestuurslid van de Kruisvereniging, 32 jaar regent van de Zeemanserve en 14 jaar penningmeester van de ANBO. Daarnaast was hij lid van ongeveer achttien verenigingen, commissies, raden en dergelijke. Van 1962 tot 1978 was hij lid van de gemeenteraad van Vlissingen. MENSEN IN HET De heer P. van de Ven (rechts) kreeg de onderscheiding uit handen van burgemeester Van der Doef.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1