OP DEZE PLAATS Amnesty International actie richt zich op Burundi en Ruanda Een kleine kerk met bescheiden idealen A GRATIS' MEDEDELING Duizenden artikelen voor Rnalprijzen hi Remonstrantse Broederschap viert 375-jarig bestaan tIlIfoon nummers"! 076-236882 01184-19953 01184-19910 Emancipatie Olau Line definitief vertrokken Finale VARA-kindersongfestival voor het eerst op televisie kunt u, met kleur, tegen aantrekkelijke prijzen adverteren. Informeer bij onze vertegenwoordiger! 3 Z h /3 Ongebroken I QE scheidebode Mini's Redactie Kantoor GOES: RINGBAAN WEST 2b - 01100-16451 In verband met Pinksteren gelden voor De Scheldebode in die week gewijzigde afsluittijden. Advertenties voor deze uitgave dienen uiterlijk vrijdag 20 mei a.s. om 12.30 uur in ons bezit te zijn; redactiekopij uiterlijk vrijdag 20 mei a.s. om 10.00 uur. HE SCHELDEBODE 89e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE, MIDDELBURG EN VEERE TOTALE OPLAGE: 47.500 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: KSCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - TEL. 01184-19910 - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. M V 301 WOENSDAG 18 MEI 1994 VLISSINGEN Toen Moni que Mujawamaliya uit Ruanda vorig jaar in het kader van een internationale actie van Am nesty International een bezoek bracht aan Zeeland, was zij ervan overtuigd dat er vrede zou komen in haar land. De twee belangrijkste bevol kingsgroepen in het land, de Hutu's en Tustsi's, hadden kort daarvoor een vredesakkoord gesloten. Inmiddels is de situa tie dramatisch veranderd. Na dat afgelopen 6 april de presi denten van de Centra alafri- kaanse tweelingstaten Ruanda en Burundi omkwamen bij een vliegtuigongeval ten gevolge van een aanslag, zijn alleen al in Ruanda vijfhonderdduizend mensen op de meest wrede wij ze afgeslacht. Driehonderddui zend Ruandezen vluchtten in middels naar buurland Burun di, dat zelf ook overspoeld wordt door een golf van geweld en waar ook een kwart miljoen inwoners ontheemd raakte. Zonder steun van de interna tionale gemeenschap lijkt het niet meer mogelijk om de ge weldsspiraal de doorbreken, niet in Ruanda noch in Burun di. Amnesty International houdt deze week een actieweek ge richt op beide landen. Op 19 mei kan in de Zeeuwse biblio theek aan de Kousteensedijk in Middelburg tussen 19.00 en 21.00 uur een oproep aan mi nister van buitenlandse zaken Kooymans getekend worden. Op de Bevelanden worden de komende maanden activiteiten ondernomen om in het kader van een internationale Amnes- ty-actie de mensenrchten- schendingen in Ruanda aan de kaak te stellen. In een oproep aan de interna tionale gemeenschap die Am nesty International gisteren in Brussel deed tijdens de presen tatie van een rapport over de situatie in Burundi stond onder andere: 'De internationale ge meenschap heeft de plicht om zich het lot aan te trekken van onschuldige vrouwen, mannen en kinderen in Burundi die gevangen zitten in een ge- weldspiraal op een schaal die ongekend is in andere delen van de wereld.' Amnesty is van mening dat het mensenrechtdrama in Ruanda had kunnen worden voorko men als de internationale ge meenschap tijdig en krachtig had opgetrede. Er waren ge noeg noodsignalen afgegeven door VN-waamemers en hulp organisaties ter plekke en in rapporten van Amnesty Inter national. 'Opnieuw staat de wreld toe te kijken. Ruanda staat in brand en Burundie staat op ontploffen. Daarom moet er nu actie komen', aldus de organisatie bij het begin van een internationale actieweek. Amnesty heeft een lijst van maatregelen opgesteld die on middellijk genomen zouden moeten worden, zoals het dui delijk veroordelen van de schending van de mensenrech ten, het onderzoeken van de poging tot staatsgreep en de mensenrechtenschendingen en het voor het gerecht brengen van de daders. De oproep die de Nederlandse afdeling van Amnesty deze week aan minis ter Kooymans doet en die ie dereen kan mede-onderteke nen, luidt als volgt: 'Ik ben zeer 1 Monique Mujawamaliya, mensenrechtenactiviste uit Ruanda foto: archief de scheldebode bezorgd over de steeds terug kerende massamoorden in Burundi en de recnte gebeurte nissen in Ruanda. Ik vind dat de internationale gemeenschap verplicht is om een stabiele situatie te bewerkstelligen waarin de kans op herhaling tot een minimum wordt terug gebracht. Ik verzoek de Neder landse regering dringend om alles te doen wat mogelijk is om daartoe bij te dragen.' Monique Mujawaliya wist te ontkomen aan het geweld in haar land en verblijft nu in België. Maar haar optimisme lijkt ongebroken. Politiek asiel aanvragen wil ze niet. De op richtster van de Liga voor de Mensenrechten in Ruanda laat vanuit een dorpje bij Brussel weten dat ze zo spoedig moge lijk teruggaat. Ze is er nog steeds van overtuigd dat de meerderheid van de bevolking de moorden niet wil. Daarom blijft ze zich hoe dan ook inzet ten voor de vrede in haar land en hoopt ze op de zo noodzake lijke steun van de internationa le gemeenschap. In het belang van die duizenden onschuldige kinderen, vrouwen en mannen die vermoord zijn of moesten vluchten voor het geweld en die nu in kampen zitten, waar de meest noodzakelijke voor zieningen ontbreken. Maar ook omdat ze niet anders kan om dat ze, zoals ze in een interview in deze krant afgelopen okto ber zei: „Ik kan niet tegen onrecht, dat zit nu eenmaal in mijn natuur, dat is mijn drijf veer." De Remonstrantse Broederschap bestaat dit jaar 375 jaar. Om dat bijzondere feit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, houdt de Remonstrantse Gemeente Midden Zeeland op 28 mei tussen 14.00 en 17.00 uur een informatieve middag in de Koorkerk en de Wandelkerk aan het Koorkerkhof. Na een korte inleiding door Tjaard Barnard, theologiestudent aan het Remonstrants Seminarie over 'Remonstranten, wat beweegt ze' kunnen bezoekers meedoen met een aantal activiteiten en zo kennis maken met remon stranten, hun organisatie en de geschiedenis van de broederschap. De middag wordt gezamenlijk afgeslo ten met het doen van zogeheten sacrale dansen, een manier van bewegen op muziek en teksten in voordu rende herhaling, waardoor een meditatieve sfeer ontstaat. Remonstranten danken hun naam aan een document uit 1610,een verweer- en getuig schrift of 'remonstrantie', waarin 44 predikanten in vijf artikelen hun bezwaren tegen de calvinistische leer formu leerden en in nog eens vijf artikelen hun eigen opvattin gen weer gaven. Zij waren vol gelingen van Jacobus Armi- nius, een hoogleraar in de theo logie in Leiden. Hij hing de opvattingen aan van Erasmus en Coornhert, die opkwamen voor de vrijheid en waardig heid van de mens en pleitten voor verdraagzaamheid. Als al les in Gods hand is, vroeg hij zich af, is er dan helemaal geen ruimte voor menselijke vrij heid? Is heel onze weg dan al uitgestippeld? Doet het er voor ons uiteindelijk dan niet toe (ADVERTENTIE) I (Kleine advertenties zonder adm. kósten) (Fax 11446) 10.00-12.00 u. 14.00-15.30 u. (Fax 11446) (Fax 11446) hoe we leefden, welke keuzes we maakten? Axminius wilde, zonder af te doen aan de groot heid van God, ook aan de mens enige vrijheid toekennen. Op de synode van Dordrecht in 1618 moesten de remonstran ten zich verantwoorden. Ze weigerden, omdat zij zich in een ongelijkwaardige rol ge drukt voelden en werden na enkele weken uit de vergade ring gestuurd. Uiteindelijk werden hun ideeën, opgeschre-' ven in de vijf artikelen uit de Remonstrantie, door de synode als dwalingen veroordeeld. In 1619 verenigden de verbannen predikantenzich in Antwerpen in een broederschap. Een nieu we kerk wilden zij niet stich ten, want zij hoopten op terug keer in de kerk. 375 Jaar later is dat nog steeds niet gereali seerd. Vorig jaar besloten de Remonstranten tijdens een emotionele vergadering niet deel te nemen aan het Samen- op-weg proces van de Neder lands hervormde Kerk, de Ge reformeerde Kerken en de Lu therse kerk. Reden: in de ont- werp-kerkorde van de op te richten Verenigde Protestantse Kerk werd vastgehouden aan de vijf artikelen uit 1618. Ook op andere terreinen zouden de Remonstranten teveel van hun beginselen van vrijheid en ver draagzaamheid moeten opge ven. De Remonstrantse broeder schap kent geen vastomlijnde leerstellingen of dogma's. Ie dereen gaat steeds weer op zoek naar wat wezenlijk is in zijn geloof en leven. De broe derschap maakt daarbij ge bruik van het gedachtengoed uit wetenschap en cultuur, De Remonstrantse Gemeente Zeeland houdt haar bijeenkomsten in de Koorkerk aan het Koorkerkhof in Middelburg, waar deze zomer ook een beeldenexposite te zien is. foto harry de lange maar stelt ook kritische vragen over de maatschappelijke bete kenis van sommige resultaten van de wetenschap. In de Broe derschap is respect voor de overtuiging van anderen. Veel leden vinden dat ook buiten het Christendom ook andere godsdiensten zijn waarin iets van de goddelijke waarheid ge openbaard wordt. Iedere tijd stelt zijn eigen vragen en vergt zijn eigen antwoorden. Ver draagzaamheid is een ander belangrijk begrip voor de Re monstranten. Niet de verdraag zaamheid van alles mag en moet kunnen, maar een actieve Verdraagzaamheid; de bereid heid eerlijk en open het ge sprek aan te gaan. "Veel Re monstranten zijn dan ook maatschappelijk actief. Niet dat ze nu binnenkomen als Re monstrants, maar omdat ze maatschappelijke vraagstuk ken niet uit de weg gaan." Illustratief is daarbij een uit spraak van de vorige voorzit ter, Berto Roegholt, die in een Bij mij thuis komen de kinderen van de buren geregeld langs. Ze spelen binnen met hét oude speelgoed van mijn kroost wat voor hun weer nieuw is. Het jongetje, Brian, is een wildebras, een stoere bink, je zou haast zeggen een machootje in de dop. Zijn zusje Chantal is jonger en van een ander I i karakter, veel rustiger. Hij speelt oorlogje en boefje Cen zij is meer voor poppen en puzzels leggen. Vorige week zaterdag kwamen ze weer eens binnen en Brian was vol van de avonturen van een of andere turtle-film. Het geweld was niet van de lucht en hij verzorgde een complete vecht-demonstratie. Hij ajj sprong over allerlei denkbeeldige hindemissen, zwaaiend met zijn armen, schopte in de lucht, aldus de vijand vermorzelend. Ondertussen gaf hij met overslaande stem verslag van de gebeurtenissen. ^4 Uiteindelijk behaalde hij de overwinning en zeeg uitgeput op de poef neer. Na een slokje limonade zei hij: „Chantal die kan dat niet, maar ik wel, want ik heb spierballen." Het kleine ding paste juist het laatste stukje in een legpuzzel. Ze keek nauwelijks op toen ze op de opmerking van haar broer reageerde: „Pff, maar ik heb hersens. Cameleon. CS CS (ADVERTENTIES) interview zegt; "Als je probeert te leven zoals de bijbel of het geloof je ingeeft, moet je maat schappelijke standpunten inne men. Want als je niets zegt, is dat ook een antwoord. Als je je niet verzet tegen massale ver nietiging met kernwapens, ga je er eigenlijk mee accoord. Hetzelfde geldt voor natuur en milieu." Roegholt voegde in de jaren 70 de daad bij het woord en sloot zich aan bij de milieu beweging die zich verzette te gen de bouw van een kerncen trale in Borsele. Zoals de meeste Remonstrantse gemeenten is ook de afdeling midden-Zeeland klein. „Ons ledenbestand bestaat uit 55 le den," zegt secretaris mevrouw Becking, „maar er zijn over het algemeen meer bezoekers. Ten eerste komt dat omdat we nauw gelieerd zijn met de Ver eniging van Vrijzinnig Her vormden (WH) en bovendien is het zo dat mensen zich ook bij ons kunnen aansluiten als 'vriend'. Er zijn veel mensen die zich aangesproken voelen door ons gedachtengoed, maar willen het lidmaatschap van hun eigen kerk niet opzeggen en zij worden dan vriend van de Broederschap." Van der Rijst en Becking vinden 'het jammer dat de Remonstrantse Broederschap nog het imago heeft van 'grijze koppenclub', maar zien in de toekomst wel een kentering, omdat steeds meer jongeren zich aangetrok ken voelen tot de 'Kleine kerk met de bescheiden idealen', waar vrijheid en verdraag zaamheid een hoog goed zijn. In hetkader van het jubileum is de zomermaanden een beelde nexpositie ingericht in de Koor- en Wandelkerk.De beel den zijn speciaal gemaakt voor de ruimten waar ze geexpo- seerd worden. Het project komt voort uit een landelijke samen werking tussen de Remon strantse Broederschap en de Nederlandse vereniging van beeldhouwers, die 75 jaar be staat. 4 WtSa 'Bij aankoop van een complete keuken; ACT7S ZA/VAf ZAJZDAA(j een gratis kookplaat, oven, alzutgk^i en TP/df 7jl7T'PriAZ1 A koelkast of de helft van de geldwaarde t/Pt ZPtf CKU/Hf /TA 'i <m- - - h„ De Olau Hollandia. VLISSINGEN De ANWB- borden gaven maandagochtend nog de richting Engeland aan, maar de werkelijkheid wil an ders. Afgelopen zondag meerde de Olau Hollandia voor de laatste keer af in de Vlissingse buitenhaven met aan boord 1400 passagiers, die in Sheer- ness aan boord gekomen wa ren. Wie afgelopen maaindag over de snelweg naar Vlissin- gen reed, zag nog één keer het trotse silhouet van het 'ruimte veer' Hollandia zich aftekenen tegen de zomers-blauwe lucht. Voor tweehonderd personeels leden aan de wal in Sheerness en Vlissingen en voor nog eens 450 bemanningsleden betekent de opheffing van de lijn het verlies van hun baam Eind 1974 opende de Deense reder Lauritsen een veerdienst op Engeland vanuit Vlissingen. Vier jaar later nam de Duitse rederij TT Line de lijn over en bouwde die onder de vlag van de Olau uit tot een succesvolle foto archief de scheldebode veerdienst. Om de verwachte concurrentie met de Kanaal tunnel het hoofd te kunnen bieden, nam de rederij eind jaren tachtig twee splinter nieuwe luxueuze ferries in ge bruik. Na een aanvankelijke groei van het aantal reizigers tot bijna 900.000 in 1991, zette een daling in, mede als gevolg van de recessie in Engeland. De directie zocht naar oplossingen om de veerdienst rendabel te houden, zoals het overvlaggen van de schepen naar een 'goed kopere' vlag en de schepen te vervangen door kleinere, maar die pogeingen mislukten, mede onder druk van de Duitse vak bond en de bemanning van de Olau Hollandia. Daarop be sloot de Olau-directie twee maanden geleden de lijn op te heffen. Voor honderden men sen betekent dat het plotselin ge en totaal onverwachte ver lies van hun werkkring. Voor hen was het afgelopen maan dag een zwarte dag, ondanks de zomers-blauwe lucht. VLISSINGEN Voor de derde keer vindt een lan delijk VARA-kindersongfestival plaats. Voor het eerst komen de landelijke finalisten op de televisie. Kinderen die geboren zijn tussen 1981 en 1985 kunnen meedoen. Zij zingen liedjes uit het Kinderen voor Kinderen-repertoire en worden begeleid door een orkestband. Wie mee wil doen, kan zich opgeven door de bon op deze pagina in te vullen en op te sturen naar de Scheldebode. De bon moet uiterlijk 1 juni vóór tien uuur 's ochtends binnen zijn bij de redactie van de Scheldebode. De deelnemers kunnen kiezen uit dertig geselecteerde liedjes .-KirFPc uit de-afgelopen dertien Kinde- tyi ren voor Kinderenprogram- ma's. Je kunt drie voorkeur liedjes opgeven. De muziek staat op een orkestband. Een achtergrondkoortje van maxi maal vier kinderen is toege- KJÉJs- staan. Vóór de landelijke finale in het najaar worden er twaalf provinciale finales georgani seerd. De Zeeuwse finale vindt plaats op 5 augustus tijdens het V VARA Vlissingse Straatfestival in het Arsenaal- of Dijktheater met als presentator Henk West- land; Vinger in je neus; Ha ha broek. Daar kunnen ongeveer ha je vader; Meidengroep; Als 15 kinderen aan meedoen, ik de baas zou zijn van het Daarom zijn er eind juni eerst journaal; Treuzeltechniek; nog audities. De winnaar of Ochtendhumeur; Droeverig ge- winnares van een provinciale voel; De wereld van de STER; finale plaatst zich voor de lan- Liegen dat is leuk; Vakantie in delijké finale. De landelijke fi- Italië, Ha ha Ho ho; Mijn oma; nalisten kunnen hun zangta- Allemaal kabaal; Verliefdheid lent op televisie ten gehore is rampzalig; Annemiek; Wak- brengen. Overigens staat het ker met een wijsje; Ballade van kindersongfestival los van het Romon's verjaardag; Mijnheer televisieprogramma 'Kinderen agent; Als we jou niet hadden voor Kinderen'. De jury let op gehad; Mijn vader is een ster; zangkwaliteit, presentatie en De Kassieklap; Ik ben altijd tekstvastheid. Dus: geef je alles kwijt; Groen; Lege plek- gauw op en maak kans om op ken in de klas; Als iedereen de televisie te komen! hetzelfde was; Baklava of rij- stevla; Vandaag ben ik een Je kunt kiezen uit de volgende vliegtuig; Pretpakket; Roosma- liedjes: Op een onbewoond ei- rijn. MM WH» W MM MtWMM MM MMMMMMMMMMMMH bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon JA, ik doe mee aan het VARA kindersongfestival! Naam Adres Postcode, Woonplaats Telefoonnummer Ik zing de volgende drie liedjes: 1 2 3 Ik breng wel/geen achtergrondkoortje mee bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon De bon uitknippen en opsturen naar de recactie van de Scheldebode, postbus 5051, 4380 KB Vlissingen of afgeven aan de balie in kantoor aan de Scheldestraat 7-9. (ADVERTENTIE)

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1