LA GARE Stichting ROOS viert eerste lustrum 01184-63222 3z ft- a Liefdevol portret over markante vader Fietsdag heeft fraaie route GRATIS Bossterfte Milieu-vriendelijk groen INFO: 06-8875 DE KFLDER Concert voor straatkinderen Helene van Woelderen Woelwater GEIJSEN 076-236882 01184-19953 01184-19910= |aFEESTEN>ENjPARTIJENl &IDOSVSJ&- Levensbeschrijving burgemeester Van Woelderen Symboliek ÏÏQUtskooIgerechten nu jprvol tbuM I Vredehoflaan - Vlissingen o.a. SPARERIBS MIXED GRILL BIEFSTUK ETC. alles met toebehoren THUISBEZORGD Natnurtip I DE SCHELDEBODE Mini's Redactie Kantoor I'- - 'I Wij verzorgen al uw Informeer vrijblijvend: Café-Restaurant Kanaalstraat 82 - Oost Souburg - 01184-78143 DE SCHELDEBODE -A* 89e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VUSSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE, MIDDELBURG EN VEERE TOTALE OPLAGE: 47.500 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: KSCHELDESTR. 7-9 - VUSSINGEN - TEL. 01184-19910 - POSTBUS 5051 - 4380 KB VUSSINGEN. 301 M V DINSDAG 10 MEI 1994 door Andrien Smeels VUSSINGEN Op 17 mei vindt de presentatie plaats van het boek 'Woelwater, een leven van overwinning', de levensbe schrijving van de Vlissingse burgemeester C.A. van Woelde ren. Het boek werd geschreven door zijn dochter, de psycholo ge Hélène Koppejan-van Woel deren, die al jaren in Engeland woont. Zij kwam op het idee om een boek over haar vader te schrijven bij de presentatie van het boek 'Willem Ruys' van Piet Quite, waar zij ook een bijdrage aan leverde. Ruim een jaar is ze bezig geweest met het napluizen van archieven en oude correspondentie en voer de ze talloze gesprekken met mensen die haar vader goed gekend hebben. Het resultaat is een lezenswaardig boek, dat een helder beeld schetst van een markante burgemeester, die onmiskenbaar zijn stempel op de stad heeft gedrukt. De bijzondere band tussen vader en dochter komt in het boek duidelijk naar voren. De schrijfster houdt op 18 mei voor de Heemkundige Kring Walcheren een lezing in het Hof van Walcheren in Koude- kerke over haar vader, het Wooldhuis, de koninklijke be zoeken, de oorlogsjaren en het Vlissingen van haar jeugd. De lezing begint om 20.00 uur en is ook voor niet-leden toegan kelijk. Een val van het paard maakte een einde aan de militaire car rière van kapitein C.A. van Woelderen, die in 1877 geboren werd in Vlissingen. Het was één van de spelingen van het lot, die aan zijn leven zo'n grillige verloop zouden geven. Zijn eerste jeugdjaren bracht hij door in Souburg en zijn H.B.S.-tijd in Middelburg. Na de voortijdig afgebroken mili taire carrière ging Albert van Woelderen rechten studeren in Utrecht. Vlak voor zijn afstu deren brak de Eerste Wereld oorlog uit. Hij meldde zich on middellijk als vrijwilliger en kwam bij de geheime inlichtin gendienst (Generale Staf III of wel GSIII). De dienst ontwik kelde zich in het neutrale Ne derland tot een belangrijke bron van internationale infor- -matie. In dit verband gaat de schrijfster ook in op de affaire Van 't Sant. Deze latere hoofd commissaris van politie was contactman voor de GSIII en vervulde in het geheim een der gelijke rol voor koningin Wil- helmina, waarbij de buitenech telijke affaire van prins Hen drik op de achtergrond speelde. Tegen het einde van de Eer ste Wereldoorlog verlegden de activiteiten van de inlichtin gendienst zich naar het bin nenland om socialistische en anarchistische groepen in de gaten te houden. Van Woelde ren speelde op de achtergrond een rol in het stopzetten van de 'rode revolutie van Troelstra'. Reden waarom koningin Wil- helmina hem buiten de voor dracht om in 1919 benoemde tot burgemeester van haar 'markiezenstad' Vlissingen. De nieuwe burgemeester zet te zich met hart en ziel in voor de ontwikkeling van Vlissingen en slaagde daar uitstekend in. In een gemeentelijke brochure spreekt hij over de 'Vlissingse trias Vlissingen-haven, Vlissin- gen-industire en Vlissingen- badplaats'. De ontwikkeling van deze trias was van zijn bekende stokpaardjes. Lang niet iedereen was inge nomen met de welhaast fana tieke werklust van de burge meester. Er was ook veel kri tiek. 'Een pedant mannetje', werd hij eens genoemd en zijn rol in het werven van fondsen voor een nieuw ziekenhuis werden hem niet in dank afge nomen door de linkse tegen standers in de raad. Pas tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg hij meer waardering van de bevolking. Het dagboek dat hij in de meidagen van 1940 bijhield is integraal in het boek opgeno men en geeft een goed beeld van deze hectische periode. Hij nam al gauw de organisatie van de ilegale ordedienst (O.D.) voor Zeeland op zich. In 1943 werd hij verraden en afgevoerd naar de Scheveningse strafge vangenis, het beruchte Oranje hotel. Een half jaar later werd hij op mysterieuze wijze be vrijd en dook onder met zijn vrouw en dochter in het Beve- landse Geersdijk. Een dag na de bevrijding van Vlissingen, op 7 november, was hij in de stad om de verwoeste stad dte inspecteren. De rol die hij in de oorlog en vlak erna speelde, bleef onderbelicht. Zelfs ko ningin Wilhelmina was niet Heleentje van Woelderen (l) legt onder het toeziend oog van haar vader de eerste steen voor de burgemeesterswoning het Wooldhuis. goed voorgelicht over wat haar burgemeester in de oorlog had gepresteerd. Na de bevrijding van de rest van Nederland in 1945 ging alle aandacht uit naar het Nederland van boven de rivieren en de Zeeuwse be stuurders moesten het alleen zien te rooien. Het werd van Woelderen teveel. Hij was in middels 68 jaar en kon het lichamelijk niet meer aan. In 1945, na de benoeming van een nieuwe burgemeeste verhuisde hij met zijn gezin naar Wasse naar, waar hij in 1951 overleed. De hoofdstukken waarin de schrijfster vertelt over Van Woelderen in zijn rol van echt genoot, familieman en vader en over de levenslange vriend schapsband band tussen de burgemeester en zijn chauffeur Piet Way geven het boek die meerwaarde waardoor het uit getild wordt boven een 'ge wone' biografie. De persoon Van Woelderen komt erdoor tot leven. Misschien voor zijn om geving niet altijd een makke lijk man, ondanks zijn onmis kenbaar charismatische eigen schappen, maar een zeer bij zondere vader en een burge meester waar Vlissingen trots op kan zijn. (Woelwater, -"een leven van overwinning": C.A. van Woel deren, burgemeester van Vlis singen 1919-1945 - Hélène van Woelderen, uitgeverij ADZ Vlissingen. ISBN 90-72838-10-6. Vanaf 17 mei verkrijgbaar in de boekhandel. Verkoopprijs f 44,50) WESTKAPELLE „Onze eigen kinderen hebben alles wat hun hartje begeert, daarom willen we graag iets doen voor kinderen die het minder hebben Dat was voor Ineke Maljaars en en Willie Kaland vijf jaar geleden de aanleiding om de Stichting Roos op te richten. Dat ROOS een winkel in tweedehands spul len ging exploiteren lag voor de hand: „want we zijn allebei dol op rommelmarkten". Inmiddels is er vijf jaar ver streken en draait de winkel nog steeds geweldig goed. Zelfs op een regenachtige woensdag morgen is het er dringen gebla zen. In no time wisselen blou ses, een tafelkleedje, een vaasje en een kookwekkertje van eige naar. Ineke schrijft alle verko pen nauwkeurig op in een schrift. Zo weet ze precies wat er per week omgezet wordt. De netto winst wordt gestort op rekening van Unicef. Unicef op haar beurt zorgt er weer voor dat het geld een nuttige be stemming krijgt. Kosten kent De Roos nauwe lijks. Ineke, Willie en ook Mar- greet de Pagter die het tweetal een paar jaar geleden is komen versterken, rekenen voor zich zelf nooit kosten. „De enige kosten zijn eigenlijk de huur en de elektriciteit", 'zegt Willie. „Het water hebben we af laten sluiten. De WC gebruiken we toch nooit, die staat helemaal vol met spullen, en koffie bren gen we wel mee in een ther mosfles. Dat afsluiten scheelt wel een hoop geld, niet dat we zoveel water gebruikten, maar we werden door het Water schap aangeslagen als bedrijf en dat was een nota van een paar honderd gulden. Nee, de enige kosten die we naast huur en elektrisch hebben zijn din gen als een pak vuilniszakken en zo. En die kosten kunnen we betalen uit de opbrengst van vodden. Alle mensen in het dorp weten inmiddels wel dat ze bij ons hun vodden kunnen brengen. Een keer per kwartaal rijden we dan met ongeveer vierhonderd kilo naar Middel burg naar een handelaar." Er zullen vast wel mensen zijn die zich afvragen hoe De Roos aan z'n naam komt. Toen Wil lie en Ineke vijf jaar geleden op weg waren naar de notaris om de stichtingsacte te tekenen hadden ze nog steeds geen pas sende naam gevonden. „Onder weg zagen we zoveel rozen bloeien langs de weg dat we besloten om de stichting die naam te geven", zegt Willie. „Bovendien zit er achter een roos nog een stukje symboliek. Een roos geef je alleen aan iemand waar je om geeft, en wij geven veel om kinderen". De eerste jaren vond de Roos onderdak in een voormalige kruidenierswinkel. Na twee jaar werd er verhuisd naar de Koestraat, naar een pand waar vroeger een kapsalon zat. Als het mooi weer is zie je al van een eind dat de winkel open is want dan staat de stoep vol met spullen. „Ik zal blij zijn als het straks ophoudt met rege nen" verzucht Ineke, „dan kan ik tenminste-iets buiten zetten, want nu is het wel erg vol". Het assortiment bij de Roos is De vlag die de lading dekt. De opbrengst van het winkeltje van Stichting Roos is bestemd voor de Unicef. FOTO PIET DAVIDSE In deze snelle tijd van electronica, chemie, auto's, motoren en wat dies meer zij, worden wij geconfron- teerd met milieuvervuiling en de kosten daarvan. Neem nu de openbare weg. Deze wordt tegenwoordig Fj vervuild met de afvalproducten van aardolie die door motorvoertuigen in minimieme hoeveelheden achtergelaten worden. Maar vele kleintjesmaken Cook een grote. Dat merk je als het na een droge periode plots gaat regenen, dan wordt het glad op de weg. Vroeger was er ook vervuiling, dieren die een kar trokken losten hun afval spontaan in het karre- spoor. Of wat te denken van een kudde koeien niet gehinderd door enig mestoverschot'. Dat leidde in de jaren twintig tot een milieu-delict in de ruimste zin van het woord. Een tienjarig meisje moest van haar C moeder bij een boer vier kilometer verderop om een emmertje verse melk. Te voet samen met een vrien dinnetje, op de klompen, want zo was het toen. Onderweg werden ze ingehaald door een bakkers knecht met paard en wagen. 'Of ze mee wilden rijden Nou, graag. Om geen melk te morsen werd de emmer niet in de kar gezet, maar er buiten gehouden naast het wiel. Aan de karrewielen kleefde verse koeievlaai en... ploep, ongemerkt viel er een stuk in de melk. Bij thuiskomst moest de melk direct gekookt worden. De afloop laat zich raden, eerst werd de melk groen en daarna moeder. Een typisch geval van onbedoelde milieuvriendelijke milieuverontreini ging. En de kinderen Die mochten nooit meer met de bakkerskar meerijden. Cameleon. H3 A3 03 breed, heel breed; speelgoed, kleding, een zakmes, boeken, LP's, lampen, schoenen, kopjes, glazen, noem maar op. Daar naast is er natuurlijk een uitge breid assortiment Unicef arti kelen. Over de inkoop hoeven de da mes zich nooit druk te maken, het wordt met pakken vol naar binnen gedragen. Iedereen in het dorp weet van het bestaan van de Roos af en brengt goede spullen die niet meer gebruikt worden naar de winkel in de Koestraat in plaats van ze weg te gooien. Ook badgasten zijn goede leveranciers. „Vooral bij Duitsers spreekt het erg aan, oh, Oenicef, zeggen die dan en als ze volgend jaar weer op vakantie komen hebben ze niet zelden een zak kleding bij zich. En meestal zijn dat echt hele mooie spullen. En soms staan er zomaar dozen voor de win keldeur". Alle spullen worden eerst goed schoongemaakt voordat ze in de winkel komen. De kleren worden gewassen en gestreken en gecontroleerd op onregel matigheden. De kopjes, borden en glazen worden afgewassen. Ineke en Willie kunnen zich nog levendig herinneren hoe ze in het eerste jaar eens van iemand tweeduizend wijngla zen kregen. „Toen hebben we echt een hele middag af staan wassen in de tuin. En daar hebben we verschrikkelijk veel lol bij gehad". Die lol is ook een van de drijf veren van Ineke Willie en Mar- greet om zich belangeloos in te zetten voor kinderen in de der de wereld. „Eigenlijk is het soms net een therapie. Als ik 's avonds moe ben zegt mijn man wel eens 'ga maar een poosje opruimen in de winkel', en echt waar hoor, dan kom ik herbo ren terug". Aanstaande vrijdag 13 mei is het precies vijf jaar geleden dat de stichting Roos werd opge richt. Zaterdag is het feest. Voor de gelegenheid is de win kel open (normaal alleen op woensdagmorgen geopend) van 10 tot 16 uur en is er voor iedereen een aardigheidje. Maandag worden alle school kinderen op Westkapelle ge- tracteerd „We werken altijd voor de kinderen van Unicef, nu willen we de kinderen van Westkapelle eens tracteren". Achter de schermen wordt al druk gewerkt om 350 zakjes met verrassingen te maken. In de zakjes zitten spulletjes van Unicef en snoep dat beschik baar wordt gesteld door Maxis uit Middelburg. Voor de inwoners van Westka pelle is er nog een prijsvraag." Zij kunnen raden hoeveel geld de stichting Roos de afgelopen jaren heeft overgemaakt op het rekeningnummer van Unicef. Voor de winnaar is er een ge schenkendoos van Unicef ter waarde van vijfenveertig gul den. DOMBURG Zaterdag 14 mei is het Landelijke Fietsdag. Medewerkers van het VW in Domburg, Oostkapelle en Aag- tekerke hebben een fraaie fietsroute uitgezet die voert langs polderwegen, door het fraaie bosgebied De Manteling en over bloemrijke dijken. De route is ongeveer 35 kilo meter lang. Het startpunt is bij de VVV's in Domburg, Oostka pelle en Aagtekerk. Het is mo gelijk om onderweg een boe renbedrijf te bezoeken, een boottochtje te maken op het Veerse Meer of een kijkje te nemen in een van de musea die op de route liggen. De start is vanaf 9 uur en men moet uiter lijk 17 uur terug zijn op het startpunt om in aanmerking te komen voor een herinnering. De kosten voor deelname be dragen drie gulden per per soon. Een deel van de op brengst gaat naar de Neder landse Hartstichting. Bij elke bestelling 'n leuke verrassing. 7 Met enige regelmaat word je als krantenlezer opgeschrikt door berichten over bossterfte. Dat het er met de kwaliteit van onze bossen beroerd voor staat weet iedereen die een beetje volgt wat er in de wereld te koop is. Gek genoeg barst af en toe nog flink wat discussie los over de oorzaak van de achteruitgang van onze bossen. Niet zozeer in de (serieuze) media, als wel aan de borreltafel en veelal ongehin derd door enige kennis van zaken. Een praatje wat daarbij nogal eens ter tafel komt is dat het door verkeerd beheer van onze bossen zou komen dat het er met de gezond heidstoestand van de bomen zo slecht voor staat. Volgens die mening blijven er teveel zieke en dode bomen in het bos achter, waardoor de gezonde bomen aangestoken zouden worden. Schimmels, schadelijke insekten en andere parasieten zouden het veel te gemakkelijk krijgen in dat soort situaties. Ongetwijfeld zit er in zo'n redenatie wel een kern van waarheid. Als je door een traditionele bosbouwkundige bril kijkt dan betekent het achterblijven van dood hout in het bos altijd een potentiele besmettingshaard. In het verleden ging het er immers vaak om om zoveel mogelijk hout te telen in een bos. Dat soort bossen bestaat niet meer. Op zijn minst geldt er veelal een rekreatieve of oecologische nevendoelstel ling in een bos en nog vaker is natuurbehoud hoofdzaak. En in dat soort bossen is het helemaal niet erg als er eens een boom sterft, want in de natuur geldt: de ene zijn dood is de ander zijn brood. Spechten, paddestoelen en sommige insek ten spinnen garen bij een natuurlijke leeftijdsopbouw, en juist ook stervende en dode bomen zijn voor deze soorten van belang. Dat hoort nu eenmaal bij een gezond bos! Maar als we praten over bossterfte gaat het om iets heel anders: bio-indus- trie, verkeer en al die oorzaken die samen verantwoordelijk zijn voor de zure regen. Wie dat ontkent of ter discussie stelt bedrijft struisvogelpolitiek. FOTO JOLAN BROUWER MIDDELBURG Voor de vijfde keer wordt op vrijdag 13 mei een benefietconcert gehouden in de Concert- en Gehoorzaal, waarvan de op brengst ten goede komt aan straatkinderen in Brazilië. Als speciale gast voor dit lustrumconcert is Louis van Dijk uitgenodigd. Verder tre den op de Zeeuwse formatie 'De Feenbrothers' en de leer lingen van de balletschool van het MIKV onder leiding van lerares en choreografe Irma van Westen. Tijdens het North Sea Jazz festival vorig jaar was het optreden van de vier muzi kale broers een groot succes. In januari van dit jaar deden zij mee met de finale voor zuid-Nederland van het Prinses Christinaconcours, waar zij de eerste prijse wonnen. Vorige maand kwam hun eerste CD, geti teld Free op. De familie kent nog een muzikaal talent: klassiek zangeres Prisca van der Feen. De 12-jarige zan geres zingt tijdens het bene fietconcert onder andere en kele liederen van Schubert. Zij wordt op de piano bege leid door broer Mark. Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 35 gulden (65-plussers en scho lieren betalen 25 gulden) en zijn te bestellen bij de stich ting Petra (01180-11500) en de stichting Schouwburg en Concert- en Gehoorzaal (01180-11500). (ADVERTENTIES) signeert haar boek C.A. van Woelderen, burgemeester van Vlissingen 1919-1945 op woensdag 18 mei a.s. van 14.30 tot 16.30 uur bij Bruna boekhandel Walstraat 101. Vlissineen ÜLËFÖÖN NUMMERS^ (Kleine advertenties zonder adm.- kósten) (Fax 11446) 10.00-12.00 u. 14.00-15.30 u. (Fax 11446) (Fax 11446)

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1