OP DEZE PLAATS "FRAGMENT" ZIJNEN 01184-63222 MEDEDELING Exclusief optreden Herman van Veen Wilde ganzen vliegen voor Fatima weeshuis Informatie en Klachtenburo staat dicht bij de mensen El. TOR O VRIJDAG 6 MEI 25+ AVOND VRIJDAG 13 MEI SPETTEREND FEEST MET Geknipt en geschoren 076-236882 01184-19953 01184-19910 Koeiewachtertjes en paerdewachtertjes Lentemarkt in Scheldestraat kunt u, met kleur, tegen aantrekkelijke prijzen adverteren. Informeer bij onze vertegenwoordiger! bibu°^ 32 Q.c Internationale show met liedjes en teksten Training DISCO CENTER Mondig damesmode ÜÜFOON NUMMERS^ Dl scheidebode S Mini's Redactie Kantoor Procedure Christina Deutekom in ziekenhuis Irma Deutekom opent expositie in de geest van haar moeder KUNSTGEBITTEN J.P.A. ROSSËL f Natuurt ip ÏÏQUtskoolgerechten nu INFO: 06-8875 s DE KELDER i In verband met Hemelvaart zal De Scheldebode in die week op dinsdag 10 mei verschijnen. Advertenties voor deze uitgave dienen uiterlijk vrijdag 6 mei a.s. om 12.30 uur in ons bezit te zijn; redactiekopij uiterlijk vrijdag 6 mei a.s. om 10.00 uur. DE SCHELDEBODE DE SCHELDEBODE 89e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE. VLISSINGEN, WESTKAPELLE. ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE MIDDELBURG EN VEERE TOTALE OPLAGE: 47.500 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: KSCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - TEL. 01184-19910 - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. M V WOENSDAG 4 MEI 1994 MIDDELBURG Aan de vooravond van een serie optre dens in de Verenigde Staten en Canada geeft Herman van Veen vier shows in de Middel burgse Schouwburg. De shows vormen een voorbereiding op de optredens overzee. Vanwege het internationale karakter van de show worden enkele liedjes in het Engels, het Frans en het Duits gezongen. De gesproken teksten zijn echter in het Ne derlands zodat het geheel voor iedereen makkelijk te volgen is. Herman van Veen heeft vorig jaar een succesvolle toernee door Duitsland gemaakt. „Maar", zegt Herman, „van succes leer je niets en daarom zie ik het nu als een spannende uitdaging om naar Amerika te gaan". Nu is Herman van Veen daar geen volslagen onbeken de, maar toch. Het programma dat Herman van Veen speelt bestaat uit een aaneenschakeling van het aar digste dat Van Veen de afgelo pen jaren heeft laten zien en horen. De aanpak is die van een lach en een traan, een methode die door de jaren heen zijn bestaansrecht al bewezen heeft. Het ene moment ontlokt Van Veen zijn toehoorders kip- pevel met een bloedstollende vertolking van Brels, 'Voir un ami pleurer', even later hangt hij de gek uit met 'My way' van Sinatra of 'Alfred Jodocus Kwak'. In de hele show zingt Herman van Veen drie covers van Jacques Brei om duidelijk te maken dat deze chansonnier een van zijn grote voorbeelden is geweest. Ook het opkomend fascisme is een van de onderwerpen die als een boemerang door de show worden gesmeten. Herman van Veen weet waar hij het over heeft. Vorig jaar toerde hij uit gebreid door Duitsland en kreeg daar regelmatig doods bedreigingen van extreem rechts in de bus. Maar steeds gebruikt hij zwarte humor als breekijzer. Zelf zegt hij hier over: „Humor is een orchidee op een mestvaalt, het werkt bevrijdend en je kan er maat schappijkritiek in kwijt." De rode draad in het program ma komt uit een dagboek. Als pasgeborene schrijft Herman: 'ik was een buitengewoon lelij ke baby. Ze moesten een lever worst dm mijn nek hangen om de hond zo gek te krijgen dat hij met me wilde spelen.' Omdat de show een voorberei ding is op de overzeese shows is er tijdens de voorstellingen in Middelburg ook geen pauze. In Amerika is men dat niet gewend. Als daar het doek dicht zou gaan voor een korte onderbreking denkt iedereen dat het afgelopen is en is de zaal leeg als het doek weer opgaat. De optredens van Herman van Veen zijn op dinsdag 10, woensdag 10 en donderdag 12 mei, steeds om 20.30 uur. Kaarten kosten 40, Herman van Veen. iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii Klachten verbeteren de kwaliteit GOES Steeds meer mensen weten de weg naar het Informatie Klachtenburo Gezondheidszorg Zeeland(kortweg IKG Zeeland) te vinden. Dat is de conclusie van de medewerkers sinds het IKG een half jaar geleden is opgestart in het Magnolia gebouw in Goes. Vanuit de hele provincie bellen mensen op met allerhande vragen met betrekking tot de gezond heidszorg. Het bureau werd opgericht om een bijdra ge te leveren aan de kwaliteitsverbetering van de gezondheidszorg in Zeeland. Klachten in de gezondheids zorg, ze zijn vaak niet uit de lucht gegrepen. Iedereen kent wel iemand die, hetzij in het ziekenhuis, hetzij bij de dokter, niet goed is geholpen en vaak voor de rest van zijn leven met een blijvende beschadiging verder moet. Het zijn van die verhalen die iemand de stuipen op het lijf jagen, vooral als je zelf nog in de wachtkamer zit. Je zou terstond volledig gezond het. ziekenhuis uitlopen. Terecht of onterecht, naast een hoop roddelverhalen die de ronde doen zijn er ook wel degelijk echte klachten. Pa tiënten die zich met een onwil lige arts of specialist gecon fronteerd zien, weten vaak niet waar zij met hun verhaal naar toe moeten. En als zij zich ergens melden, bijvoorbeeld bij diezelfde arts of specialist, dan wordt hun klacht niet serieus genomen. Terwijl 'klagen' juist positief opgevat zou moeten worden. Klachten kunnen im mers gebruikt worden als in strument om de kwaliteit van het zorgverleningsproces te verbeteren. Ook daarom is het IKG opge richt. Door alle vragen en klachten te registreren krijgt het bureau een beeld van de knelpunten in de gezondheids zorg in de provincie Zeeland. Met deze gegevens kan dan het Regionaal Patiënten en Consu menten Platform waaronder het IKG ressorteert, in overleg gaan met de zorginstellingen. En klachten zijn er. Het Infor matie Klachtenburo Gezond heidszorg Zeeland was een van de laatste van dergelijke bu reau's die in Nederland werden opgericht. Elders waren de er varingen met deze bureau's goed. De provincie erkende dat de kwaliteit van de gezond heidszorg in Zeeland voor ver betering vatbaar was en be sloot via het Regionaal Patiën ten en Consumenten Platform na te gaan waaruit die verbete ring kon bestaan. Uit het onderzoek van het Plat form, 'Knelpunten in de Zorg? Patiënten weten er meer van', tieformulieren waarop alle stappen worden genoteerd, de briefwisseling wordt bewaard. Maar alle mensen blijven ano niem. Er zijn natuurlijk ook zwaar dere gevallen, echte medische missers. Weet je wat dan zo vreemd is om te merken. Als de specialist ronduit erkent de misser te hebben begaan en hij excuseert zich daarvoor bij de patiënt, ook al is die misser van blijvende aard, dan is de pa tiënt vaak al tevreden gesteld. Een soort geruststelling van 'gelukkig het is niet mijn schuld'. Want veel patiënten zijn zo onzeker dat ze denken dat het aan hen ligt. Helaas is het zo dat veel medici zich niet verantwoorden voor gemaakte fouten. En dan sta je met het IKG achter je een stuk sterker. Het kantoor van het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg met vanaf links Eva Lagerwerf, Paula Roos (zittend) en Mieke Saeys, coördinator van het IKG. (ADVERTENTIE) OUDE VISMARKT 2 GOES In deze tijd van stille herinneringen dacht ik terug aan een daad van ambachtelijk klein verzet. Heren kappers waren in de oorlogsjaren vooral nog barbier. De mannen lieten zich met het mes scheren, het hoofd op de scheerkop van de stoel, lekker, ontspan nen. Bij Piet de Kapper was het op zaterdagmiddag druk, de klanten wachtten of bleven nakletsen en een enkeling had nog wat te roken. In de stoel Thijs de bakker en hij was bijna klaar, toen de deur openzwaaide en de plaatselijke Duitse commandant binnenkwam. Hij stelde zich strategisch op tiCssen de wachtbank en de scheerstoelen. De bakker kwam uit de stoel en Chris stond al op, hij was nu aan de beurt. De rechterarm van de Duitse officier hield hem tegen. 'Moment', blafte hij en bezette de vrijge komen plaats. 'Schneiden und rasieren', comman deerde hij en legde zijn uniformpet op zijn knie. De kapper zei niets en sloeg hem kapmantel en scheer- doek om. De gesprekken verstomden op slag, het scheermes werd aangezet en de spanning was om te snijden. In doodse stilte, slechts verbroken door het vennijnig raspen van het scheermes over de baardstoppels en het droge tikken van de schaar, werd de Oosterbuur in een onvoorstel baar hoog werktempo binnen acht minuten geholpen. De scheerdoek werd hem minder zwierig dan normaal afgeno men. 'Bitte', baste hij, kletste een muntstuk op het marmeren blad van het scheertoilet en zette zijn pet op zijn nu toch geirriteerde hoofd. Na zijn vertrek barstten de aanwezigen los. „Zo, Piet, daar kon geen 'Auf Wiedersehen' meer af". „Och", zei de kapper, die zelf ook wat bleek rond zijn neus zag, „die komt vandaag niet meer terug, die is voorlopig geknipt en geschoren. Cameleon ontstond onder andere het IKG. Mevrouw Saeijs is coördi nator van het IKG. Zij zegt: "Wij krijgen op dit moment dagelijks meerdere telefoontjes vanuit de hele provincie. De vragen variëren nogal. Mag ik mijn medische gegevens inzien? Moet ik deze rekening betalen? Vragen naar een bepaalde pa tiëntenvereniging. Of ze zo van huisarts mogen verwisselen. Wanneer het ziekenhuis aan sprakelijk is. Waarom de ver zekering bepaalde rekeningen niet vergoedt. Of men een tweede onderzoek aan mag 'vragen. Of een patiënt zonder zijn toestemming behandeld mag worden. Etcetera. Er zijn relatief veel klachten over huisartsen. Dat is eigen lijk niet zo verwonderlijk als je nagaat dat er tussen huisarts en patiënt ruim 1,6 miljoen contacten per jaar plaatsvin den.. Dus is het normaal dat er regelmatig iets mis gaat. Dat zou in elk bedrijf zo zijn. Al leen is de gezondheid een van de belangrijkste dingen in ons leven, dus willen we daar zo goed mogelijk mee geholpen worden. Toch zijn de klachten over de huisarts doorgaans niet ernstig. Het gaat meestal om communicatiestoornissen, veel mensen begrijpen niet precies waarom de dokter een bepaald middel voorschrijft of wat hij nou bedoelt met een bepaalde behandeling. Die klachten zijn al snel na een telefoontje van ons of door de patiënt er zelf over te laten beginnen op te lossen." (ADVERTENTIES) n n st.-jacobspassage 31 -vlissingen (Kleine advertenties zonder adm. kösten) (Fax 11446) 10.00-12.00 u. 14.00-15.30 u. (Fax 11446) Wilma Maas is een van de twaalf vrijwillige contactper sonen bij het IKG. Inmiddels heeft ze een hoop ervaring op gedaan. "Elke vraag is voor ons weer een persoonlijk puz zeltje", zegt ze. "Veel zaken zijn uniek. Wij weten ook niet altijd direct het antwoord maar dan zoeken we het op en bellen de klant even later terug. We merken dat de bellers de per soonlijke benadering zeer op prijs stellen. Het IKG staat dicht bij de mensen. Klachten indienen kon voor ons bestaan natuurlijk ook wel, bijvoorbeeld bij de instanties waar men behandeld was, zoals het ziekenhuis of de kliniek, bij het Landelijk Infor matiepunt voor Patiënten, bij de patiëntenvereniging of bij de Ombudsman. Maar die staan verder van de mensen weg, het is onpersoonlijker. Het is niet zo dat het IKG de klachten voor de mensen op lost. Wij mogen bijvoorbeeld ook geen medische vragen be antwoorden. Wat wij wel doen is de mensen helpen hun weg te vinden, om ze te informeren en adviezen te geven. We kunnen de mensen helpen een brief te schrijven. Maar ook iemands dossier op vragen als hij daar zelf van de specialist geen toestemming voor krijgt. Vaak is een tele foontje van ons al genoeg, zo bekend is het IKG ondertussen al geworden. We proberen ook om de patiënten mondiger te maken zodat de zorgverzeke raar wel uitkijkt als hij met een goed geïnformeerde klant van doen heeft. We merken dat on ze adviezen een steun in de rug zijn van de patiënt." Mevrouw Saeijs: „De procedu re die wij volgen is eerst de mensen wijzen op de mogelijk heden. Als er een klacht ligt over een ziekenhuis, dan moet de patiënt eerst proberen de klacht daar te deponeren. Wij kunnen ze daarbij adviseren. Wordt de klacht niet voldoende afgehandeld, dan gaan we ver der. Alles wordt door ons bij gehouden, we hebben registra- De medewerkers of contactper sonen van het IKG krijgen een gedegen training op velerlei ge bied. Deze trainingen staan on der controle van de Stichting Ondersteuning Klachtopvang Gezondheidszorg, een bureau dat in Utrecht zit. Daarnaast worden er ook lezingen bijge woond, bijvoorbeeld over een-' zaamheid of over fobieën. Het vormt onderdeel van het socia le aspect van het IKG. Mensen vinden het prettig om hun hart te 'luchten bij het IKG of om een tweede mening te vragen. Maar soms zit er ook een on dertoon in de gesprekken die op meer wijzen dan alleen me dische klachten. Het is dan makkelijk om wat meer psy chologische kennis van zaken te hebben. Volgens Wilma Maas maakt dat het ook tot een boeiende klus. „Hoe beter wij geïnfor meerd zijn, hoe beter onze ad viezen zullen zijn." Mevrouw Saeijs: „Het IKG voorziet zeker in een behoefte. De mensen komen ons vaak vertellen als ze succes hebben geboekt. En zelfs van huisartsen hebben we al positieve reacties gekregen." Het IKG is geopend van maan dag t/m donderdag van 9.30-12.00 en is buiten spreek uren bereikbaar via het ant woordapparaat. Telefoonnum mer: 01100-49490, fax 30291.- lGV geen ingevallen gezichten meer! met porseleinen tanden en perfecte pasvorm. Repara ties: klaar terwijl u wacht Tandprotheticus Hobeinstraat 52 - Vlissingen Tel. afspraken 01184-14533 (ook voor part. verzekerden) MIDDELBURG De ge plande opening door Christina Deutekom van de expositie Operabeelden gaat niet door. Christina is vorige week met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis en heeft inmiddels een by-pass operatie onder gaan. Deutekoms dochter Irma zal nu de honneurs waarne men. De expositie Opera in het ram- schip De Schorpioen aan de Loskade is van de Vlissingse kunstenares Ria Ruedisueli. De tentoonstelling bestaat uit beelden en beeldengroepen die iets te maken hebben met het thema opera. Ruedisueli had Deutekom gevraagd voor de opening van de expositie. Christina had er bijzonder veel zin in maar moet nu noodge dwongen afhaken. Vanuit haar ziekenhuisbed maakte Deute kom zich zoveel zorgen over de vraag wie er nu de openings handeling moest verrichten dat zij Ria Ruedisueli aanried om Joop v.d. Ende eens te bellen. Joop kwam met het telefoon nummer van Marco Bakker. Die wilde wel, maar helaas, hij kon niet. Wel had hij het tele foonnummer van Wilma Dries- sen die ook wel wilde maar al andere verplichtingen had. Via Caroline Kaart kwam Ria uit eindelijk bij Irma Deutekom terecht, de dochter van Chris tina. Zij is weliswaar geen ope razangeres maar wel goed in gevoerd in de operawereld. Voor Christina betekende dit een hele opluchting en voor Irma een hele eer. Irma verricht de opening in de geest van haar moeder op za terdag 7 mei om 11.30 uur. De expositie in het ramschip De Schorpioen is de hele maand mei te bezichtigen. -cv, Streeknamen van planten en dieren bevatten vaak een stukje natuurkennis waar je u tegen zegt. En dikwijls ook zonder dat je dat op het eerste gezicht beseft. Neem nou onze kwikstaarten. De bekendste daarvan is de witte kwikstaart, die de bekende streeknaam 'paerdewachtertje' gekregen heeft. Die heeft een grote voorkeur voor boerenerven. In de tijd dat de paarden nog gebruikt werden voor het werk op het land waren die dagelijks op het boerenerf te vinden. En witte kwikstaarten zochten als insekteneters natuurlijk graag de nabijheid van de paarden op. De gele kwikstaart is veel meer een vogel van het open veld, die de menselijke nabijheid uit de weg gaat. Heel logisch dat die vooral te vinden was op wat verdere afstand van de boerderij, waar de koeien in de wei stonden. De streeknaam koeiewachtertje is dus geen loze variant op een bekende naam, maar een zinvolle benaming die iets zegt over het leefgebied van de soort. Natuurlijk zijn beide namen inmiddels door de tijd achter haald. Witte kwikken zoeken nog steeds het boerenerf op, maar de paarden zijn daar allang uit de mode. Gele kwikstaarten behoren tot de weidevogels die als gevolg van de veranderde bedrijfsvoering sterk achteruitgegaan zijn. Gek genoeg weten ze het beste stand te houden in gebieden waar weiland en bouwland elkaar afwisselen, en tegenwoor dig is het eerder een bouwlandvogel dan een weidevogel. Vooral tulpenvelden zijn bij gele kwikstaarten sterk in trek. Jammergenoeg is het dialect zover verdwenen dat nieuwe streeknamen.wel niet meer zullen ontstaan. En wie leeft er nog zo dicht bij de natuur om spontaan nieuwe streeknamen te vinden die net zo veelzeggend zijn? VLISSINGEN De winke liers uit de Scheldestraat hou den zaterdag 7 mei een lente markt met veel verschillende attracties. Van 9.00 tot 17.00 uur staat de winkelstraat vol kraampjes met allerhande koopjes. Parti culieren die ook een kraam willen huren om spullen te ver kopen kunnen zich nog aan melden via 17939 want er zijn nog enkele kramen beschik baar. Verder zijn er optredens van de North Sea Dancers, Sportschool Geelhoed en San dra's Aerobics. Voor kinderen tot twaalf jaar is er een vrij markt waar ze allerlei spulle tjes aan de man kunnen bren gen en een antieke brandweer auto waar ze gratis op mee mogen rijden. Klapper van de dag is natuurlijk de ringrijderij die in een van de zijstraten van de Scheldestraat gehouden wordt. (ADVERTENTIE) ^ervol hf u touM o.a. Spareribs - Mixed Grill Biefstuk etc. Alles met toebehoren. GRATIS BEZORGD. Vredehoflaan - Vlissingen. Bij elke bestelling 'n leuke verrassing VLISSINGEN De Wilde Ganzen vliegen morgen 5 mei voor het Fatima wees huis in Nigeria. Mevrouw De Nooijer uit Vlissingen voert al jaren actie voor dit wees huis en is uiteraard erg blij met deze extra aandacht voor het weeshuis. Het Fatima weeshuis in Li beriaanse hoofdstad Monro via is door de rebellen van Charles Taylor volledig ge plunderd. Alles wat bruik baar was is eruit gesloopt, zelfs het dak is verdwenen. Toch zit het weeshuis vol kinderen die hopen op betere tijden. De opbrengst van de Wilde Ganzen actie is in de eerste plaats bestemd voor een nieuw dak en voor schoolspullen. Omdat het Fatima weeshuis erg leeft in Vlissingen is er in de buurt van mevrouw De Nooijer gefolderd. Mevrouw De Nooijer heeft al van ver schillende mensen vernomen dat ze iets gestort hebben op de rekening van de Wilde Ganzen. Zelf heeft zij vorige week nog veertien dozen met speelgoed' en kleding op transport gezet naar Liberia. Dat transport gaat per schip vanuit Rotterdam en moest door De Nooijer zelf betaald worden uit het potje 'schen kingen', omdat de maat schappij door de oorlog in Liberia nog steeds met ver lies draait. Het potje met de schenkingen is nu helemaal leeg. Om het weer te vullen kan er een bijdrage gestort worden op rekening 5500148 van 'Fatima weeshuis Vlis singen'. Het geld kan dan in de toekomst wellicht weer gebruikt worden voor de aanschaf van medicijnen en dergelijke. De uitzending van de .Wilde Ganzen is donderdag 5 mei om 22.23 uur op de televisie te zien. Zondag 8 mei wordt de uitzending herhaald op radio 5 om 10.58 en 17.58 uur. (ADVERTENTIE)

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1