Duitse Instant Acts op bevrijdingsfestival EEN FANTASTISCHE VOORJAARSCOLLECTIE I f: 01184-63222 EINDELIJK LEKKER WEER J Mini's a Vlissingen Oud-leerling CS 1/1/ nu Voorzitter van Artsen zonder Grenzen I forty five degrees MENSEN Schaaktoernooi f tTlTfoonTummerP i D* SCHELDEBODE j 076-236882 01184-19953 01184-19910 "Maxis Middelburg is op Koninginnedag geopend." /-)-a Vreemdelingenhaat Opstel Wij zijn er op berekend: voor dames en heren hangt voor u klaar. Tot ziens bij: JlgulshooJgerechten nu fitrvol bij u thuis! INFO: 06-8875 DE KELDER Tegenstellingen Aidsprobleem Opening winkels koninginnedag Diamanten bruiloft Gouden harten Echtpaar Pouwelse naar het WK I Redactie I Kantoor GEOPEND OP KONINGINNEDAG VAN 9.00-17.00 UUR.l 89e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE. VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN. DOMBURG, MARIEKERKE, MIDDELBURG EN VEERE TOTALE OPLAGE: 47.500 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: KSCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - TEL. 01184-19910 - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. M V 301 WOENSDAG 27 APRIL 1994 VLISSINGEN - Het recht op een menswaardig bestaan, zorg voor het milieu, de werkgele genheid en mogelijkheden voor culturele ontplooiing. Dat zijn de sociale grondrechten, die zijn opgenomen in de Neder landse Grondwet. Andere grondrechten zijn bijvoorbeeld de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting. Ieder jaar besteedt het Natio naal Comité 4 en 5 mei aan dacht aan één van die grond rechten, en dit jaar zijn dat de sociale grondrechten, want, zo schrijft het comité: 'Wat is vrij heid zonder voedsel of dak bo ven het hoofd?' In 1990 werd de vijfde mei als jaarlijkse na tionale feestdag aangemerkt. Sindsien vinden onder de vlag van het Nationale Comité in vrijwel alle provincies provin ciale Bevrijdingsfestivals plaats. In Zeeland wordt dit festival georganiseerd door een werkgroep van de gemeente Vlissingen. Behalve een feeste lijk multi-cultureel muziekfes tival op het Bellamypark, wor den 4 mei-herdenkingen gesti muleerd en is een educatief project Sociale Grondrechten ontwikkeld voor jongeren van af 11 jaar. Het Bellamypark, het Dijktheater, de Zeilmarkt en het Arsenaaltheater zijn de lo caties waar het festival zich afspeelt. De Amerikaanse blues-formatie The loved. Ones bijt de spits af op poium Bel lamypark om 13.30 uur. Verder zijn er optredens van de Duitse groep Interkunst (Dijktheater, 14.30 en 16.00 uur, Bel lamypark 20.00 uur); Jeugdcir- cus Reinardi (Zeilmarkt 14.30 uur en 16.00 uur); The Deep River Quartet (Arsenaaltheater 15.00 uur); Eddy Shaw en The Wolf Gang, een Amerikaanse formatie met 'krasse Chicago blues' (Bellamypark, 15.00 uur); Matt 'Guitar' Murphy, met blues, soul, rock en bebop (Bellamypark 16.30 uur); uit de USA ook nog The Bobs, een kwartet zangers (Bellamypark 19.00 uur) en tot slot de Zeeuwse rockband Bl0f (Bel lamypark 20.30 uur). Het festi val wordt afgesloten met een Bevrijdingsfestival met me- deerking van de John White Big Band in het Arsenaal thea ter en Ten Sharp op het po dium Bellamypark om 21.45 uur. Deze Nederlande pop groep trekt op 5 mei als ambas sadeur van Amnesty Interna tional langs zes Bevrijdingspo dia. Met hun hit 'Rumours in the City' geeft de groep een duidelijk statement af over haar standpunt over onder drukking en verdwijningen. Dè uitsmijter van de avond is wel het optreden van de razend populaire hous-groep 2 Unli mited. Ray en Anita hebben allebei een Surianaamse vader en een Nederlandse moeder en weten uit eigen ervaring maar al te goed wat discriminatie betekent. Daarom zijn ze fel tegen de groeiende dreiging te genover vreemdelingen. Het Duitse project Instant Acts stelt geweld en racisme aan de kaak door middel van rap, break-dance, traditioneel to neel, hip-hop, graffiti kunst, video kunst, gedichten en the? terprodukties. John Matthij? uit Vlissingen is als regisseur betrokken bij Instant Acts en haalde deze produktie naar Nederland. „Instant Acts treedt op in Vlissingen, Roosendaal en Dordrecht en dat is niet voor niks. In deze steden haalde de CD in verhou ding met andere steden erg veel stemmen," vertelt hij. Instant Acts is een projekt van het Berlijnse Interkunst, een orga nisatie die samenwerking van Europese theater- en kunstvor men stimuleert. De groep werd in 1992 opgericht. Aanleiding was het toenemende geweld en vreemdelingenhaat onder jon geren in het voormalig Oost- Duitsland. Jonge Europese kunstenaars, onder wie in Duitsland levende allochtonen, Fransen en kunstenaars uit de voormalige Oostbloklanden, werden uitgenodigd deel te ne men aan het project. Zij moes ten een korte act maken met de thema's geweld en racisme. De acts die zijn brengen zijn vaak gebaseerd op eigen ervaringen. Zoals bijvoorbeeld de act van een aantal jongeren uitHoyers- walde en Eberwalde (Oost- 2 Unlimited Duitsland), waar racistisch ge weld vorig jaar een dieptepunt bereikte, toen een groepje jon geren een Angolees op straat zo lang schopten dat hij overleed. Matthijsen: „Dit soort geweld is niet alleen in Duitsland te zien. In Nederland is het er ook. Kijk naar het Joegoslavi sche meisje dat vorig jaar in Rotterdam verdronk. Omstan ders deden niets en er waren opmerkingen te horen als 'het. is toch maar een buitenlander'. Er is ook nog het voorbeeld van de Surinaamse jongen Kerwin, die in Amsterdam werd ver moord." Het is volgens Matthijsen be langrijk dat Nederlandse jon geren zien dat er niet alleen racisme en geweld in Duitsland is, maar dat er ook jongeren zijn die zich inzetten voor goe de dingen. mmmmimmmmmmmimmmmm Aan een dooie dokter heb je niets MIDDELBURG In het k^der van het 40-jarig bestaan van de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren organiseerde de Commissie CSW 40 een serie lezingen door oudleerlingen van de school die zich in de maatschappij een bepaalde plaats hadden weten te veroveren. Als laatste in de serie 'Leerlingen van toen' was de beurt aan de chirurg en voorzitter van Artsen zonder Grenzen, Dick van Geldere. Artsen zonder Grenzen is vaak in het nieuws. Te vaak volgens Van Geldere, want, zo zei hij aan het begin van zijn lezing, hoe slechter het gaat in de wereld, hoe beter het gaat met onze club en dat is eigenlijk niet de bedoeling. Van Geldere doelde daarmee op de toename van het aantal conflicten, natuurrampen en hongersnoden in de wereld, waar ook Artsen zonder Grenzen mee te maken krijgt. Per jaar zendt deze organisatie Artsen zonder Grenzen was on- zo'n 2000 mensen uit naar alle delen van de wereld. Delen die vaak al weer vergeten zijn door de media omdat ze hun nieuwswaarde hebben verlo ren, maar waar de toestand vaak nog niet is hersteld en waar hongersnood en ziektes of oorlog en geweld aan de orde van de dag zijn. Neem bijvoor beeld maar Cambodja, Afgha nistan of Nicaragua, landen die niet meer direct in het nieuws zijn, maar waar de medische hulpprogramma's en vaccina tiecampagnes gewoon door gaan. „In die zin", zegt Dick van Gelder, „kun je de media zowel als vriend als vijand beschou wen. Aan de ene kant hebben we ze nodig om ons werk te laten zien, aan de andere kant zijn ze vaak te snel verdwenen wanneer er elders beter nieuws is te vergaren." (ADVERTENTIES) Badhuisstr. 105 - Vlissingen 01184-16993 5 langs nog in het nieuws toen ze uit Rwanda vertrokken. De strijd tussen de Tutsi-minder- heid en de Hutu-meerderheid nam zulke gruwelijke vormen aan dat de organisatie het niet meer verantwoord vond om hun medewerkers daar te laten blijven. Vooral de religieuzen moesten het ontgelden, waarbij honderden mensen in kerken werden vermoord, maar ook een aantal van de plaatselijke assistenten van Artsen zonder Grenzen waren al vermoord. „Ook onze organisatie kent zijn grenzen", zei Van Gelder. „Het was niet verantwoord om ze daar te laten werken. Het geeft nog maar eens aan in welke actualiteit Artsen zonder Grenzen zich bevindt. Burger oorlog in Joegoeslavie, hon gersnood in Somalië, cholera in Peru, zodra dergelijke berich ten Artsen zonder Grenzen be reikt, wordt er tot actie over gegaan. Onmiddellijk vertrek ken hun mensen om ter plekke na te gaan welke hulp nodig is. Ondertussen worden medische teams samengesteld, medicij nen gekocht en transport gere geld. Artsen zonder Grenzen is veelal als eerste in het rampge bied aanwezig maar blijft ook nog lang nadien. Het gaat daarbij allang niet meer alleen om het behandelen van zieke of gewonde mensen. Artsen zonder Grenzen wil herhaling voorkomen dus wordt er voorlichting gegeven over voeding en hygiene, wor den verpleegkundigen en vroedvrouwen bijgeschoold, worden de kwaliteit van het drinkwater en de sanitaire voorzieningen verbeterd, wor den ziekenhuizen gebouwd en worden voedingscentra opge richt. Daarbij wordt nauw sa mengewerkt met de plaatselij ke bevolking want als Artsen zonder grenzen vertrekt moe- 1 JJick van Geldere ten zij het over kunnen nemen. Alleen zo kan de hulp structu reel zijn. GORTSTRAAT 32-34 MIDDELBURG TEL. 01180-12508 DONDERDAG KOOPAVOND Dick van Geldere kwam 30 jaar geleden in 1964 op de CSW om er in 1969 eindexa men te doen. In z'n eigen ar chief vond hij een opstel dat hij voor z'n eindexamen Frans had gemaakt. De titel luidde: „Heeft de vrede nog een kans". Hij was er dus toen al mee bezig en ook toen al was de situatie in de wereld zorgwek kend genoeg om er een opstel aan te wijden. Wat dat betreft is er weinig nieuws onder de zon vindt Van Geldere nu. Hij vervolgde zijn opleiding met een studie medicijnen en vond dat zo saai dat hij er filosofie naast deed, een studie die hij overigens nooit afmaak te. Inmiddels had hij besloten om chirurg te worden, een lan ge en tijdrovende opleiding die hij in Amsterdam volgde. Hij was meer inhet ziekenhuis te vinden dan erbuiten. In 1983 was hij afgestudeerd en kwam in het ziekenhuis in Amstel veen te werken, waar hij nu o.a. Spareribs - Mixed Grill - Biefstuk etc. Alles met toebehoren. GRATIS BEZORGD. Vredehoflaan - Vlissingen. Bij elke bestelling 'n leuke verrassing nog aan verbonden is. Via een assistent kwam hij in aanra king met Artsen zonder Gren zen, dat in 1984 werd opge richt. Hij was er dus van het begin af aan bij. Het was de tijd van de Sahel-crisis, de hongersnood in Tsjaad. Hij ging er heen en zag vele patiën ten die niet meer te opereren waren. Toch was er een markt om de hoek waar voedsel was. Het doet hem opmerken dat er in principe wel voldoende te eten is op de wereld maar dat het voedsel verkeerd verdeeld wordt. Van Geldere is al op veel plaat sen geweest, getuige zijn diase rie die hij aan het begin van de lezing laat zien. Somalië, Rua nda, Sri Lanka, Soedan. Beel den van ernstig gewonde of zwaar ondervoede mensen pas seren de revue. Maar ook van lachende kinderen en dia's van een prachtige natuur. Van Gel dere: „Het verbaast me soms dat alles samen gaat. Aan de ene kant heb je een zonovergo ten strand met palmbomen, aan de andere kant ligt een mijnenveld en hoor je schoten in de verte. Of je ziet hongers nood terwijl om de hoek een markt plaatsvindt. Dat blijft het boeiende aan dit werk." Het werk is er niet makkelijker op geworden vindt hij. „Vroe ger had je nog makkelijke con flicten tussen partij A en partij B. Steeds vaker zie je de gren zen tussen wie tegen wie vecht vervagen. Het zijn vaak bendes van misdadigers die zich ner gens aan houden. Die hebben nog nooit van de Conventie van Geneve gehoord. Het respect voor de hulporganisaties ver mindert. Een Rode Kruisvlag op het ziekenhuis van Sarajevo bood eerst bescherming, nu zie je dat de vlag een schietschijf is geworden. Artsen zonder Gren zen is steeds vaker verplicht om bewakers in dienst te ne men maar deze zijn vaak niet neutraal. Ze vragen geld en kosten soms meer dan de ei genlijke hulpacties. Op zo'n moment ligt de verhouding scheef." Ook andere zaken maken dat het werken voor Artsen zonder Grenzen niet makkelijk is. Ui teraard zit de organisatie vaak in moeilijk toegankelijke ge bieden of op plaatsen waar oorlog is. De meeste medewer kers zitten in Afrika, het conti nent met de meeste conflicten. „Een bijkomend probleem", vertelt Van Geldere, „is daar de aids-epidemie. In Ruanda bijv. is 80 procent van de men sen seropositief. Je kunt wel nagaan hoe voorzichtig je dan moet zijn, vooral als je werkt onder primitieve omstandighe den. Je eigen lijf is dok belang rijk. Aan een dooie dokter heeft niemand iets." Ook het feit dat kinderen vaak het slachtoffer zijn van oorlogen waar zij niets aan kunnen doen, doet hem veel pijn. In Afrika doet zich ook de situatie voor dat bij operaties jongens voorgaan omdat meisjes niet belangrijk zijn. De teams van Artsen zonder Grenzen doen daar uiteraard niet aan mee maar stuiten toch vaak op on begrip bij hun lokale helpers. De diaserie voert de toehoor ders langs nog meer conflicten in de wereld. De vergeten bur geroorlog in Zuid-Soedan, waar al 1 miljoen doden vielen, Cambodja, een land dat meer op een mijnenveld lijkt en waar ondanks de vrede nog dagelijks slachtoffers worden gemaakt doordat ze op verborgen mij nen trappen, Sri Lanka, waar de Peacekeeping Force van het FOTO HARRY DE LANGE Indiase leger slachtoffers maakte in plaats van de vrede te bewaren, Koerdistan in Irak waar de dictator 5000 dorpen liet verwoesten maar ook de Shiiten in het zuiden met bom men bestookt. We zien gruwe lijke verwondingen op het scherm en hartverwarmende plaatjes van lachende kinderen en lachende teams. Van Gelde re doet zijn verslag, soms cy nisch, soms zakelijk, soms ge voelig, maar altijd onopge smukt. Hij laat zien wat het is, niet meer, niet minder. En toch is het bemoedigend om te zien dat zoveel mensen zich belan geloos inzetten overal in de wereld. Voor Van Geldere is het daar om ook de moeite waard om het werk te blijven doen. Hij heeft er nog veel plezier in. Hij besluit met de woorden waar mee hij zijn Franse opstel in 1969 afsloot: 'Het goede in het hart komt altijd boven, de vre de zal bewaarheid worden'. VLISSINGEN Ter ge legenheid van koninginne dag zijn de meeste winkels in de binnenstad van Vlis singen geopend. De ondernemers maken dit kenbaar door middel van raambiljetten. NIEÏÏWS Het echtpaar Feij-Francke uit de Badhuisstraat in Vlissingen viert op 2 mei het heuglijke feit dat zij zestig jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Burgemeester Van der Doef komt het diamenten huwelijkspaar 's middags gelukwensen. ue dames J. en L. Koets, inzet: mevrouw C. Dekker. De Nederlandse Hartstichting heeft drie gouden harten uitgereikt aan inwoners van Walcheren als blijk van waardering voor vijfentwintig jaar inzet bij de organisatie van de collecte voor de Hartstichting. Er waren Gouden Harten voor mevrouw C. Dekker uit Oostkapelle, voor mevrouw J. Kóets uit Grijpskerke en voor mevrouw L. Koets uit Grijpskerke. De Gouden Harten werden uitgereikt tijdens de Kaderdag door de voorzitter van de Vrien den van de Hartstichting en door Viola Holt. Een vertegenwoordigster van de loterij overhandigt de prijs aan meneer en mevrouw Pouwelse. De heer en mevrouw Pouwelse uit Westkapelle hebben met de GiroLoterij een geheel verzorgde vierdaagse reis naar het WK voetbal in Amerika gewonnen. Zij kunnen daar de wedstrijd Nederland-Saoedi-Arabië bijwonen. MIDDELBURG De Schaakvereniging Middelburg start vrijdag 13 mei met het Open Schaakkampioenschap van Middelburg. Het jaarlijks terugkerend toer nooi duurt zeven weken. Iedere vrijdagavond vanaf 13 mei wordt er een ronde gespeeld in de speelzaal van De Schakel aan het Bachtensteene 14. Het toernooi kent twee groepen: een voor clubschakers en een voor huisschakers. In beide groepen zijn geldprijzen te winnen, al zijn er wel verschil len per groep. Zo is de eerste prijs bij de clubschakers drie honderd gulden terwijl de win naar van de huisschakersgroep met vijftig gulden genoegen moet nemen. Deelnemers kun nen zich aanmelden bij M. Westerweele, Verdilaan 89 in VLissingen. (ADVERTENTIES) I (Kleine advertenties zonder adm. kdsten) (Fax 11446) 10.00-12.00 u. 14.00-15.30 u. (Fax 11446) Op zaterdag 30 april, Koninginnedag, is Maxis Middelburg geopend van 9.00 - 17.00 uur. Maxis Middelburg, Pottenbakkerssingel 2 mm

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1