ZE PI Het lange wachten op een nieuwe toekomst 01184-63222 UITNODIGING Whistier treedt op in Midgard Lions stuurt tractor naar Roemenië Start verkoop zomerzegels V NI PArmci-ooL JAnviER f QE SCHEIDEBODE j Hulp voor boomkikkers COMBIMAGNETRON T.W.V. 2000.- 0F EEN INDUCTIEKOOKPLAAT T.W.V. 3890.- VOOR 1 GULDEN" 1/ERKERKfKEUKENS: m® 1=1. TOR O LIVE Open dag in Middelburgs asielzoekerscentrum LEDERMODE Parkeerbon CQ Groen-excursies 076-236882 01184-19953 J 01184-19910 A.S. VRIJDAG 22 APRIL 25+ SPECIAL met CARTOUCHE Tunesische film Halfaouine in de Zeeuwse bibliotheek int u, met kleur, jgertaantrekkelijke prijze adverteren. »er bi' onze vc /oor Exclusieve Leermode Riemen Accessoires - Open dagen tot 23 april. Dagelijks van 18-24 uur. Gaarne nodigen wij u uit een dezer dagen de dansschool te bezoeken zodat u zich een beeld kunt vormen van een moderne dansschool KUNSTGEBITTEN J.P.A. ROSSËL ~t7l7föönTumm"ers~J Mini's Redactie Kantoor GOES: RINGBAAN WEST 2b - 01100-16451 DE SCHELDEBO 89e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE, MIDDELBURG EN VEERE. TOTALE OPLAGE: 47.500 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: KSCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - TEL. 01184-19910 - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. M V 301 WOENSDAG 20 APRIL 1994 VLISSINGEN De Lions CLub VLissingen heeft zater dagochtend een tractor op transport gezet naar het platte land van Roemenië. De tractor is compleet met ploeg en rotor- eg. De Lions nemen hiermee vast een voorschotje op de op brengst van het Lentefeest dat binnenkort gehouden wordt. Lions president Gert de Jonge droeg het landbouwgerei over aan Sam de Visser van de dia- konie van de Middelburgse Oostkerkwijk. Van daaruit heeft men contact met de ge meenschap van Trei Sate, die bestaat uit drie dorpen waar de kleine boeren gezamenlijk hun landbouwwerktruigen exploi teren. De tractor uit Zeeland betekent voor de Roemeense landbouwers een aanzienlijke uitbreiding van hun mogelijk heden. Het transport wordt vandaag, woendsdag in Roe menië verwacht. VLISSINGEN Mevrouw Van der Doef koopt volgende week dinsdag, 26 april, de eer ste postzegels in de nieuwe se rie zomerpostzegels/ouder- npostzegels. Het thema van de nieuwe serie luidt 'Veiligheid in de woon omgeving'. Dat betekent dat er in 94 extra aandacht wordt besteed aan allerlei initiatieven die erop gericht zijn om oude ren een veiliger leefomgeving te verschaffen. Bijvoorbeeld door het opzetten van telefoon cirkels of het aanstellen van een buurtconcierge. Naast postzegels zijn er ook wens kaarten. De plaatselijke afde ling mag altijd een deel van de netto opbrengst van de wens kaarten besteden aan een zelf uit te kiezen project voor oude ren in de eigen woonomgeving. In Vlissingen wordt dat dit jaar waarschijnliijk de telefooncir kel voor ouderen. In Middel burg gaat een deel van de op brengst gaat naar de klusjes dienst van de Stichting Welzijn Ouderen Middelburg (S.W.O.M.) voor de aanschaf van gereedschap. Voor de verkoop van oude- renzegels en -kaarten zijn in VLissingen speciale stands in gericht in de hal van het stad huis, de Miro en het zieken huis. In Middelburg worden de ze gels verkocht bij Albert Heyn aan de Markt, in het postkan toor aan de Lange Noordstraat, en in het ANWB-kantoor aan de Lange Geere. Gert de Jonge van de Lions (rechts) draagt de tractor over aan Sam de Visser. MIDDELBURG - Twee vrouwen in lange gewaden, de hoofddoek strak om het hoofd gebonden, zitten op een bankje bij de ingang van asielzoekerscentrum 'De Eendracht' aan de Kruitmolenlaan in het vroege voorjaarszonnetje te praten. Een paar kleutertjes zijn aan het schommelen. Drie opgeschoten knullen in spijkerbroek, de petten achterstevoren, zitten op de grond en luisteren naar house-muziek. Binnen in de centrale hal verzamelen zich meer mensen. Twee mannen zitten te schaken met om hen heen een kringetjetoeschouwers. Een groepje mensen komt binnen met leerboeken onder de arm; zij komen net terug uit de stad van de Nederlandse les. Meer dan driehonderd mensen, waarvan tachtig kinderen, wo nen op dit moment in het asiel zoekercentrum. Ze zijn alle maal verschillend, maar één ding hebben ze gemeen: ze wachten. Op het nader gehoor door een ambtenaar van het ministerie van justitie, dat moet uitmaken of ze in Neder land mogen blijven; op de uit slag van dat gehoor; op een woning. Ze wachten op een nieuwe toekomst, een nieuw perspectief. Ze komen uit lan den als het voormalig Joegosla vië, Bosnie-Hercegovina, So malië, Zaire, Irak, Iran. Zij zijn het oorlogsgeweld in hun land ontvlucht of ze zijn gevlucht omdat ze werden vervolgd om hun geloof, politieke overtui ging, ras of etnische afkomst. De tijd dat asielzoekers in een centrum verblijven, varieert (ADVERTENTIE) Wij presenteren u de nieuwe collectie Bellamypark 54, Vlissingen tel. 01184-13919 van 7 tot 18 maanden. Om die tijd zo zinvol mogelijk te beste den, worden er met de hulp van vrijwilligers, allerlei educatie ve en ontspannende activitiei- ten voor de bewoners georgani seerd. Kinderen en jongeren gaan zo gauw mogelijk naar school, volwassenen kunnen naar Nederlandse les, eerst in het centrum, waar vrijwilligers de lessen verzorgen, later in de stad bij de stichting Basisedu catie. In de bibliotheek in het centrum is de mogelijkheid om de Nederlandse taal te oefenen met behulp van cassetterecor ders. Eén avond per week is er een ontspenningsavond in het centrum, met bijvoorbeeld bin go. Er is een crèche voor de allerkleinsten, een uurtje 's middags en een uurtje 's avonds; schoolkinderen kunnen met hun huiswerk geholpen worden. Er is een werkplaatsje, waar de bewoners tweede hands fietsen kunnen kopen en opknappen en een winkeltje met tweedehands kleding. Ook zijn er regelmatig vrouwen middagen en sportieve activi teiten. Gerdie Zwaan is medewerk ster op de afdeling introductie. Zij zorgt er samen met haar collega's voor dat nieuwe be woners voorlichting krijgen en alle activiteiten goed draaien. Ook begeleiden zij de vrijwilli ge medewerkers en stagières. „We proberen bovendien de bewoners zoveel mogelijk bij de activiteiten te betrekken. Moeders, die in de crèche hel pen bijvoorbeeld. Ook hebben we sinds kort een intern uit- zendbureautje. Daar kunnen bewoners zich aanmelden voor werk in de keuken of voor schoonmaak- en onder houdswerk. Daar staat dan een vergoeding tegenover van een gulden per uur." Kinderen in het asielzoekerscentrum 'De Eendracht' oefenen op hun zelfgemaakte muziekinstrumenten FOTO PIET DAVIDSE Driehonderd mensen van zo'n 25 nationaliteiten op een kluit je. Toen het centrum in 1991 geopend werd, was er in de buurt grote tegenstand. De om wonenden waren bang voor criminaliteit en andere over last. Het is allemaal reuze mee gevallen. Een recent onder zoekje in de buurt leert dat er eigenlijk geen klachten zijn. Waaruit weer blijkt (vooroor delen meestal voortkomen uit onwetendheid. Daarom opent het asielzoekerscentrum aan staande zaterdag tussen 14.00 en J70° uur de deuren. Dan is iedereen welkom die vragen heeft over asielzoekers en het asielzoekersbeleid, of zomaar eens wil kijken hoe het nu reilt en zeilt in zo'n centrum. Er worden rondleidingen verzorgd door medewerkers en bewoners van het centrum. Er zijn foto- cd- en videopresentaties. Be woners geven informatie over hun land en er zijn zelfge maakte hapjes uit allerlei lan den. Organisaties als het Cen trum voor Onwikkelingssa- menwerking, de Novib en Am nesty International richten in formatiestands in. Ook de Vreemdelingendienst is aanwe zig om vragen over procedures bij de opvang en toelating van asielzoekers in Nederland te beantwoorden. Kinderen zijn van 14.00 tot 15.00 uur welkom in de crèche om muziekinstru menten te maken, waarmee zij om 15.00 uur mee kunnen doen met het 'meespeelconcert' door de zuid-anerikaanse groep van Victor Jara. (ADVERTENTIES) flOUlshooJgerechten nu sj0crvol bij u thuis! o.a. Spareribs - Mixed Grill - Biefstuk etc. Alles met toebehoren. GRATIS BEZORGD. INFO: «6-8875 De Kelder - Vredehodaan - Vlissingen.-^ Bij elke bestelling 'n leuke verrassing Zoals wij allen weten zijn er twee soorten parkeer bonnen. De ene haal je uit de centrale parkeermeter en de andere krijg je als je fout parkeert. In een van de Zeeuwse steden was pas op een klein 'vrij parkeren'-plein betaald parkeren van kracht gewor- den. In het café op dat plein kwamen drie mannen wekelijks een paar keer biljarten. Ze carpoolden en - parkeerden de auto voor het café. De eerste dag dat Sm de parkeerheffing van kracht was, was er netjes een bonnetje aangeschaft. Helaas hadden ze in het vuur van de strijd meer munten over voor de biljartklok dan voor de parkeerklok. Gevolg, een prent. De nog in de buurt lopende parkeerwachter werd aange- I sproken, en omstandig werd uitgelegd, dat het potje KuJ nog niet uit was, vandaar. Het mocht niet baten, drie kwartier te lang gestaan, dat kon hij niet door de vingers zien. Jammer, maar dat kost vijftig piek. „Stop er genoeg geld in", adviseerde hij. „Makkelij ker kun je ze niet verdienen." En hij tikte beleefd aan zijn pet. De biljarters lieten dat niet op zich zitten en een paar weken later namen de snoodaards wraak. De auto stond op zijn plek voor het café en daar kwam de parkeerwacht op een van zijn rondjes aan. Bij de auto aangekomen bleef hij met een schok stilstaan en zijn blik schoot ongelovig heen en weer langs de vooruit. Op het dashboard voor de ruit lagen veertig parkeerbonnetjes uitge stald, waaronder een geldig exemplaar. Dat was toch even zoeken, maar correct betaald. Toen hij met rood hoofd weer opkeek zag hij het trio voor het raam zitten. „Makkelijker kun je ze niet verdienen,schenen ze te zeggen en ze tikten beleefd aan hun pet. Cameleon <U CT3 CJ. Goes - Jacob Valckeplein 4 Middelburg - Kanaalweg 34 Zierikzee - Bij de Nobelpoort MIDDELBURG De driemansformatie Whistier treedt vrijdagavond 22 april op in jongeren centrum Midgard aan de Kuiperspoort. Het trio brengt instrumentale gitaarrock en vaart een nieuwe koers wat te horen is aan betere composities, een hoger spelniveau en meer swing. De bezetting is: Cyril Whistler op gitaar en viool, Jusso Whistler op drums en Stefan Lievestro op bas. Het concert begint om 22.00 uur en de entreeprijs bedraagt een tientje. MIDDELBURG De Na tuurhistorische Vereniging verzorgt twee excursies De eerste excursie is dins dag 26 april in De Mante ling. Om 14.00 uur verza melen bij Riek van der Gugten op het parkeerter rein bij kasteel Wersthove. Zaterdag 7 mei is een ex cursie naar Ter Hooge bij Middelburg. Wie meer wil weten over bomen, strui ken, enzovoort, kan zich om 10.00 uur melden bij het koetshuis. Adrie Abra- hamse heeft de leiding. (ADVERTENTIES) geen ingevallen gezichten meer! met porseleinen tanden en perfecte pasvorm. Repara ties: klaar terwijl u wacht Tandprotheticus Hobeinstraat52-Vlissingen Tel. afspraken 01184-14533 i (ook voor part. verzekerden) (Kleine advertenties zonder adm. kösten) (Fax 11446) 10.00-12.00 u. 14.00-15.30 u. (Fax 11446) De boomkikker is één van de diersoorten die het in de huidige tijd moeilijk heeft. Het verdwijnen van rommelige overhoekjes, ont watering, bemesting en oprukkende bebouwing hebben er voor gezorgd dat de boomkikker een zeldzaam dier geworden is. Eén van de bolwer ken waar de soort nog stand houdt is Zeeuw- sch-Vlaanderen. Het Zeeuwse Landschap be heert daar een aantal reservaten in de Zwinstreek, waar nog flink wat boomkikkers voorkomen. De latste jaren lukt het om door een aantal beheersmaatregelen de populatie weer nieuw leven in te blazen. Het herstellen van verwaarloosde putten en het aanleggen van nieuwe putten hebben er voor gezorgd dat het aantal boomkikkers weer in de lift zit. De aanleg en het beheer van putten vergen flink wat geld. Daarom was het een zeer welkom gebaar toen het Zeeuwse Landschap vorige week een cheque van vijf duizend gulden ontving van het Delta College in Middelburg. De eerste-jaars leerlingen van de Hotelschool hadden een mosselmaaltijd georganisserd in kasteel Vaalsbroek in Limburg, i.s.m. de Rotary Gulpen/Vaals. De opbrengst werd deels bestemd voor een Limburgd goed doel, deels voor een goed doel in het Zeeuwse. De cheque t.b.v. het boomkikkerproject werd vorige week overhandigd in één van de mosselrestaurant in Philip pine, die via sponsoring ook hun steentje bijdragen aan de aktie. Een aardige bijkomstigheid is dat ook Limburg een van de plaatsen is waar nog boomkikkers voorkomen. Bij een soortgelijke aktie vorig jaar werd als 'Limburgd goed doel' ook daar gekozen voor het aanleggen van drinkpoelen. Het Zeeuwse Landschap wil de opbrengst gebruiken voor het herstel van een verwaarloosde boomkikkerput en voor de aanleg van een nieuwe put. Want de uitbreiding van het aantal boomkikkers maakt de kans groot dat nieuwe putten snel bevolkt raken met boomkikkers uit andere putten. Zo wordt er een stevige basis gelegd voor een nieuwe toekomst van ons karakteristieke 'haogepuutje'. (ADVERTENTIES) urrsiMfftüO: voe/vsw, oomtf®qwv&'JW "Bij aankoop van eon complete keuken tot 7500.- een combi magnetron en vanaf 7500.- een inductiekookplaat voor t gulden. OUDE VISMARKT 2 GOES MIDDELBURG Op dinsdag 26 april 1994 is in de aula van de Zeeuwse Biblio theek de Tunesische film Halfaouine te zien. Aanvang: 20.00 uur. Toegangskaarten zijn gratis af te halen bij de Zeeuwse Bibliotheek. Hoe kom je er achter hoe vrouwen eruit zien als je in een cultuur leeft waar vrou wen voor het oog verborgen zijn Deze vraag stelt de twaalfjarige Noura zichzelf, Omdat hij klein is, wordt Noura nog steeds toegelaten in het badhuis voor de vrou wen en daardoor kan hij te gen zijn vriendjes opschep pen over de schoonheid van vrouwen. Op een morgen komt Noura echter te dicht bij één van de baadsters en wordt uit het badhuis ver bannen. Het is nu tijd 'om opgenomen te worden in de mannenwereld. Noura pro beert zijn verloren paradijs terug te vinden door contact te zoeken met de mooie Lei- la. Als dit ontdekt wordt, wordt Leila weggestuurd. De nacht voordat ze vertrekt staat Leila Noura toe te ont dekken wat hij wil weten. Tot op heden is in Tunesië de wereld van de mannen ge scheiden van die van de vrouwen. Deze scheiding gaat zo ver, dat elke wereld zelfs een eigen cultureel ka der kent. De scheiding is duidelijk, behalve voor de jongens (op een zekere leef tijd) die in beide werelden mogen komen.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1