ZEP Ruilverkaveling kost 73 miljoen Sail Vlissingen verwacht veel bezoekers Rentmeester jubileert ,y^v^ MEDEDELING er stunts! Kom MIIJSP apparaten Nieuw dagelijks bestuur Waterschap Walcheren 'V Trekvogels komen terug VERSCHUIVING KOOPAVOND DONDERDAG A.S. Miro Center 3lé>b ftr Organisatie rekent zich alvast rijk W'"f WÊKM wÊL Kijk in de folder! Kijk in de folder! mm? RKmEMENS: kunt u, met kle n aantrekkelijkefpri3 adverteren, onze verteaen woord ig< Waterlopen mQE SCHELDEBODE Natuurtip In verband met Goede Vrijdag is de koopavond verschoven naar: Geopend van 9.00 tot 21.00 uur vrijdag geopend van 9.00 tot 18.30 uur. Gildeweg 6 - Vlissingen 2'paasdag geopend 89e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE, MIDDELBURG EN VEERE. TOTALE OPLAGE: 47.500 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: KSCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - TEL. 01184-19910 - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. M V WOENSDAG 30 MAART 1994 MIDDELBURG - In de 14.400 hectare grote ruilverkaveling Walcheren wordt ruim 73 mil joen gulden geïnvesteerd. Met dit geld wordt op Walcheren de situatie verbeterd voor de landbouw, natuur en open luchtrecreatie. Van dit bedrag wordt 62 miljoen opgebracht door het Rijk en de provinciale en lokale overheid. De boeren dragen gezamenlijk 7 miljoen bij in de kosten, die ze betalen via de landinrichtingsrente. In dividuele boeren hebben nog een aandeel van circa 4 miljoen in de plankosten, onder andere voor bedrijfsverplaatsing, boerderijtoegangswegen en erf- beplanting. De ruilverkaveling Walcheren beslaat vrijwel het gehele voor malige Zeeuwse eiland Wal cheren. Op donderdag 24 maart konden de grondeigena ren en -pachters in Aagtekerke, Biggekerke, Serooskerke en Nieuw en St. Joosland stem men over dit omvangrijke landinrichtingsproject. Zij be slissen op deze wijze of de geplande verbeteringen door gaan. Voor de landbouw is het onder andere erg belangrijk dat de verkaveling wordt ver beterd. Hoewel na de oorlog een herverdeling is uitgevoerd om het door bombardementen overstroomde Walcheren op nieuw geschikt te maken voor de landbouw, zijn de agrari sche bedrijven inmiddels weer flink versnipperd. Er zijn ge middeld zes kavels per bedrijf. Dit aantal kan door de ruilver kaveling met meer dan de helft worden teruggebracht. De waterbeheersing wordt zo wel voor de landbouw als voor de natuur verbeterd. In de droogtegevoelige gebieden worden voorzieningen getrof fen om het water vast te kun nen houden en soms zelfs te verhogen. In het natte mid dengebied wordt het waterpeil voor de landbouw gemiddeld met 15 centimeter verlaagd. Er worden rond Middelburg drie nieuwe gemalen gebouwd. Daarnaast wordt zo'n 60 km waterloop verbeterd en worden er 25 nieuwe stuwen geplaatst. Ter wille van het moderne ver keer wordt op Walcheren zo'n 55 kilometer weg verbeterd. Daarnaast wordt '21 kilometer fietspad aangelegd, bijna 2 ki lometer wandelpad en bijna 3 kilometer ruiterpad. Hierdoor, maar ook door de voorzienin gen voor natuur en landschap, wordt Walcheren extra aan trekkelijk voor de openluchtre creatie. Bovendien kunnen re- creatiebedrijven eveneens pro fiteren van de mogelijkheden voor een betere kavelindeling. Zowel voor de natuur als voor het landschap en voor de open luchtrecreatie wordt in totaal 270 hectare bos aangelegd, me rendeels langs de zuidkust van Walcheren. Deze natuurgebie den hebben een grote betekenis voor weidevogels en zijn tevens botanisch waardevol. 1 De Walcherse bedrijven zijn in de loop der jaren flink versnipperd. FOTO JACQUELINE MIDAVAINE VLISSINGEN Vlissingen maakt zich op voor Sail '94. In het eerste weekend van juli herleven de tijden van weleer als schoeners, klippers en brigantijnen afmeren in de haven. De organisatie verwacht dat er per dag minstens dertigduizend mensen naar de historische tall-ships komen Jkijken. De organisatie richt de blik echter niet alleen op het verleden, maar ook heel nadrukkelijk op het heden. Middels allerlei evenementen worden de bezoekers de binnenstad ingelokt om zo kennis te maken met het 'produkt Vlissingen'. In oktober 1990 werd het Sail evenement aangekaart bij bur gemeester Van der Doef. „Sail lijkt een eenvoudig feestje, maar. het is een evenement met een hoge moeilijkheidsgraad. Omdat er zoveel mensen hun medewerking wilden verlenen is het toch gelukt om de orga nisatie rond te krijgen" zei Van der Doef tijdens de persconfe rentie van vorige week. Aan Sail hangt een prijskaartje van 7 ton. De gemeente Vlissin gen staat garant voor een be drag. van 2 ton, de rest wordt bijeengebracht door sponsors, subsidiegevers en het publiek dat ongeveer vijf gulden moet gaan betalen voor een toe gangskaartje voor het Sailter- rein rondom de binnenhaven. De tall-ships worden vrijdag 1 juli op de rede van Vlissingen verwacht. Vandaar worden ze om 16.00 uur op historische wijze de haven binnengeloodst. Een gebeuren dat vanaf de boulevard heel goed te zien is. De Stichting Sail is op dit moment nog druk aan het on derhandelen over de komst van de verschillende tall-ships. Ge waarschuwd door organisato ren van andere Sail evenemen ten sluit de Stichting nu water dichte contracten af met de schepen. Tot nu toe is de komst van vijf historische schepen ze ker. Uit Noorwegen komt de Christian Radich, een driemas ter van 60 meter lang. Uit de voormalige Sovjet Unie komt de Kruzensthern (116 meter) en uit Engeland de Malcom Mil ler, een driemasttopzeilschoe- ner van bijna vijftig meter. De Nederlandse bijdrage bestaat uit de Stedemaegt en de Schor pioen. De Stedemaegt is een driemaster van 60 meter die op 17 april in de vaart komt. De jSchorpioen is een ramschip dat al een aantal jaren aan de Middelburgse Loskade is afge meerd. De Stichting Sail is nog in onderhandeling met de Fre- deryk Chopin, een brigantijn van 55 meter, de Yuniy Baltiets, een Bermuda schoener van bijna 50 meter, de Pogoria, een barkentijn van 47 meter, de Noord-Holland, een motor/ zeilklipper van 30 meter, de Urania, een Bermuda kits van 27 meter en de Eendracht, een driemastgaffelschoener van 42 meter. De Khersones, een sta- "len volschip van 108 meter lengte, is al op 29 april op de rede van Vlissingen te zien. De Khersones staat wel op het ver langlijstje van de Stichtig Sail, maar op dit moment is het nog niet zeker of het schip bij Sail present is. In het kielzog van dé grote jongens komen veertig platbo dems en tien hoogaarzen naar Vlissingen. Die platbodems zorgen zaterdagavond voor vertier in de vorm van een spiegelgevecht. In het donker wordt door middel van een» soort klank-en-licht spel eenl imitatie zeeslag in de binnen havens uitgevochten. Andere activiteiten die Sail meerwaarde moeten geven zijn onder andere een maritieme expositie, een maritieme markt en maritiem straattheater. Ver der wordt er een shanty-festi val georganiseerd waaraan naast het bekende Schelde- loodsenkoor vele internationale koren en zanggroepen deel zul len nemen. De Sloebedrijven presenteren zich ook, evenals het nieuwe snelle loodsvaar- tuig. Het complete programma wordt te zijner tijd nog in dit weekblad gepubliceerd. Sail Vlissingen '94 moet een toeristische trekpleister van de eerste orde worden. De organi satie rekent op dertig duizend bezoekers per dag want dat zijn aantallen die ook bij visse- rijdagen en dergelijke gehaald worden. Bij dat aantal sluit de begroting precies. Maar de or ganisatie verwacht eigenlijk dat er nog veel meer mensen naar Sail zullen komen, wel honderd tot honderdvijftig dui zend. Wat er in dat geval met het batige saldo gebeurt weet de organisatie nog niet. In ie der geval is het niet zo dat er dan volgend jaar weer een Sail Vlissingen gehouden kan wor den. Dat duurt dat weer min stens vier jaar. VLISSINGEN Dit is onze Jos Rentmeester. Hij is bij de Scheldebode verantwoordelijk voor de advertentieverkoop in het rayon Middelburg. En omdat hij dat op vrijdag 1 april (en dat is geen grapjealweer 12% jaar doet, wordt er bij de Scheldebode een klein feestje gevierd. Een toespraakje van hogerhand, een envelopje en natuurlijk gebak voor de collega's. u y I y h De brigantijn Frederyk Chopin staat hoog op het verlanglijstje van de Stichting Sail Vlissingen '94. MIDDELBURG Tijdens de eerste vergaderig van het nieu we algemeen bestuur van het Waterschap Walcheren is het dagelijks bestuur gekozen. In het dagelijks bestuur hebben nu de volgende personen zit ting: A.W. van de Hoef (ingeze tenen), C. Koster (ingezetenen), B.J. van Putten (gebouwd), R. Meinderts (bedrijfsgebouwd), D. Vos (ongebouwd), W. Cop- poolse (pachters). De eerste twee personen op de lijst zijn nieuw gekozen in het dagelijks bestuur. De andere vier 'ge zworenen' zijn door herverkie zing in het DB terecht geko men. Het Dagelijks Bestuur staat onder voorzitterschap van de dijkgraaf, jonkheer Mr. K.F.H. Schorer. In verband met Pasen gelden voor De Scheldebode van 6 april a.s. gewijzigde afsluittijden. Advertenties voor deze uit gave dienen uiterlijk vrijdag 1 april 13.00 uur in ons bezit te zijn; redactiekopij uiterlijk vrijdag 1 april a.s. om 09.00 uur. H-v "x Wedden dat er de komende week weer zwalu- Cs< wen zijnVan hun winterverblijven in Afrika - komen ze steevast begin april weer terug. Een weekje later zijn de koekoek en de gele kwikstaart weer present en dat loopt zo door tot ver in mei. Als je erop let merk je dat de trekvogels op een vaste tijd en in vaste volgor de terugkomen. Door weersomstandigheden zit er wel eens een weekje verschil in, maar over een lange reeks van jaren mag dat geen naam hebben. En als een vogel niet op tijd terug is begin je als vogelaar een beetje ongerust te worden. De lange reis is tenslotte vol gevaren. Jagers in Frankrijk en Italië schieten op alles wat beweegt en in Afrika kunnen perioden van droogte zorgen voor een ware slachting ond$r de trekvogels. Verschillende trekvogels zijn door die oorzaken zeldzaam geworden. De grauwe klauwier lijkt uit Zeeland definitiej verdwenen en het aantal rietzangertjes wordt met het jaar minder. Een soort die ook in de gevarenzone zit is de hieronder afgebeelde tapuit. Steentikker wordt-ie ook wel genoemd en dat is een aardige naam, die zowel het tikkend geluid als de voorkeur voor kleine verhevenheden in het open veld van de vogel weergeeft. Bij het zoeken naar een oorzaak van de achteruitgang van de tapuit moeten we overigens niet al te snel met een beschuldigende vinger naar het Zuiden wijzen. De tapuit is vooral een duinvogel en uit onderzoek is gebleken dat deze soort heel gevoelig is voor verstoring. Om de tapuit en andere duinbewoners te behouden zijn rustgebie den, waar niet dagelijks horden recreanten doortrekken, noodzakelijk. De natuur in de duinen is zo'n opoffering ten volle waard. Tapuit. (ADVERTENTIES) too 4 Gratis- •Bi aankoop van een complete aktie geldt vanaf vandaag tra f paasdag. keuken: een gratis kookplaat, If f LT I ft 'GOES: RINGBAAN W^ST 2B - 01100-16451

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1