OP DEZE PLAATS Vandaag is het Boomfeestdag 34.'* fl-a n3 Arsenaal Streekeigen fauna In- en uitloophuis open Genetische manipulatie bij plant, mens en dier Lezing over lusthoven in de tuin van Zeeland de scheidebode Festival Cultureel Gekleurd neemt maatschappelijke taak zeer serieus Weer jamsessie in De Piek Kaffie S 'Dag voor de jeugd' op Meiveld Met KNNV naar Neeltje Jans Concert Del Rey in Razzmatazz 076-236882 01184-19953 01184-19910 kunt u, met kleur, tegen aantrekkelijke prijzen adverteren Informeer bij onze vertegenwoordiger KUNSTGEBITTEN J.P.A. ROSSËL Open dagen tsi Mini's Redactie Kantoor Nat uur tip Nieuwsbrief DE SCHELDEBO 89e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE MIDDELBURG EN VEERE TOTALE OPLAGE: 47.500 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: KSCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - TEL. 01184-19910 - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. WOENSDAG 23 MAART 1994 VLISSINGEN Vandaag is het nationale Boomfeestdag. Ruim honderdduizend kinde ren uit het basisonderwijs planten deze dag bomen en struiken. Bovendien worden er op de scholen allerlei projecten over bomen opgezet en vinden er excursies plaats naar parken en bossen. Dit jaar is het thema van de Boomfeestdag 'Bomen en Cul tuur'. Hiervoor is een lespakket ontwikkeld dat gaat over de gewoontes en gebruiken rond om bomen in Nederland en in het buitenland. Bomen spelen ook in Zeeland een belangrijke rol in de cultuur. De grenslin- den, de herdenkingsbomen en de treurbomen zijn daar voor beelden van. Grenslinden wer den vroeger geplant om eigen- domsgrenzen aan te geven. Ook als er een nieuw stuk land was ingedijkt of juist andersom, als een dijk was doorgebroken, werd er ter plaatse een linde geplant. Herdenkingsbomen worden in veel steden en dor pen aangetroffen: het zijn vaak linden die aangeplant zijn bij de geboorte of het huwelijk van een lid van het Koninklijk Huis. Treurbomen zie je veel op begraafplaatseb als teken van rouw en ingetogenheid. Een andere bijzondere boomvorm met cultuurwaarde is de wilge- knotboom waarvan de afge hakte takken als boerengerief- hout en brandhout werd ge bruikt. Nu worden de wilgen alleen nog geknot uit oogpunt van natuur- en landschaps- schoon. In de gemeente Valkenisse krijgt het thema gestalte door het planten van een Beatrix- boom bij het pleintje aan de Sloestraat. Leerlingen van ba sisschool De Schute uit Bigge- kerke planten een boom op de begraafplaats en leerlingen van De Sprong en 't Klinket uit Koudekerke planten een Bea- trixboom in het nieuwbouw- plan Koningshof. In Middelburg mag wethouder Smitskamp officieel de eerste boom planten aan het Er- asmuspad. Daarna gaan leer lingen van de oudste groepen van de Boomenburch en Zee- burch de overige bomen plan ten. Dit zijn natuurlijk geen 'culturele bomen'. Om het the ma eer aan te doen planten leerlingen van het Basiskwar tier een linde aan de Churchill- ilaan. In Zeeland worden sommige bomen gevormd door de westenwind. Meer begrip voor andere culturen VLISSINGEN „De verkiezingsuitslag van 2 maart heeft het maatschappelijke belang van het festival Cultureel Gekleurd meer dan genoeg aange toond. De bijdrage van ons festival voor de uitbouw van een multi-culturele samenleving is belangrijk. Een presentatie van niet-westerse cultuuruitingen in de westerse samenleving is noodzakelijk om meer begrip te kweken. Wij in het'westen moeten af van het idee dat de in onze streken dominante cultuur superieur is aan die in de rest van de wereld. Met het brengen van artistiek hoogstaande produkties uit andere culturen helpen wij met de verdere uitbouw van de multi-culturele samenleving. Met deze woorden opent voor zitter Jan Breugelmans van de stichting 'Cultureel Gekleurd' de persconferentie over de achtste editie van het festival, dat van 10 tot en met 24 april plaatsvindt in de provincies Noord-Brabant en Zeeland en in de Belgische provincie Ant werpen. Met het evenement is een bedrag van negen ton ge moeid, waarvan ongeveer een derde komt uit overheidssubsi dies en tweederde gedekt wordt door de te verwachten recettes of uitkoopsommen van de diverse schouwburgen. Het voortbestaan van het festival is voor de komende jaren veilig gesteld: zowel het Rijk en de gemeente Breda hebben voor de komende jaren financiële steun toegezegd. De verwach ting is dat Breda zich door deze sterk verhoogde bijdrage in de toekomst meer gaat onwikke- len als hoofdstad van het festi- valgebied. Het gros van de ac tiviteiten vindt dan ook plaats in deze Brabantse stad. Mid delburg moet het doen met een open dag in het asielzoekers centrum De Eendracht en al leen in het Arsenaaltheater in Vlissingen zijn vier voorstellin gen gepland. In Goes bestaan de activiteiten uit een Arabi sche maaltijd geserveerd in buurthuis De Pit, een open dag in het asielzoekerscentrum; een lezing in De Hoogte en twee voorstellingen in Het Beest. (ADVERTENTIE) NÉ*. geen ingevallen gezichten meer! met porseleinen tanden en perfecte pasvorm. Repara ties: klaar terwijl u wacht Tandprotheticus Hobeinstraat 52 - Vlissingen Tel. afspraken 01184-14533 (ook voor part. verzekerden) Programmeur Michiel Otten geeft uitleg over zijn werkwij ze: „Achter een goede pro grammering moet een visie zit ten. -Een voorstelling moet een hoge kunstzinnige waarde hebben en moet tevens niet vooroor deelbevestigend zijn. Een slechte voorstelling komt über haupt niet aan bod, dat ver sterkt het verkeerde beeld van een inferieure cultuur alleen maar. Daarom ben ik op zoek naar hoogstaande produkties met een vernieuwend karakter, zowel gezien binnen de eigen culturele achtergrond als naar de westerse doelgroep toe." Daarmee maakt Otten het zich niet gemakkelijk. Amateuris tisch aandoende folkloristische voorstellingen komen niet in aanmerking evenals de voor de westerlingen rolbevestigende professioneel gebrachte toneel stukken. Het stond al een jaar vast dat de Arabische cultuur centraal zou staan op het festival. De programmeur slaagde er echter niet in om op een groot Tune- sisch theaterfestival een bij zijn normen passende produk- tie te vinden. „Bij de theater voorstellingen in ons festival vind je dan ook geen vertegen woordiging van de Arabische cultuur. Daar staat tegenover dat we wel een prima stuk uit Albanië hebben, want je moet je niet al te star achter je beleid opstellen." Hij meldt verder dat de extra aandacht voor Arabische cul tuur tot uiting komt in diverse geplande evenementen, zoals oosterse markten en ontmoe tingen tussen moslims, christe nen en humanisten. De asielzoekerscentra in Goes en Middelburg zetten 23 april de deuren open voor bezoekers. Van 14.00 tot 17.00 uur kan iedereen een kijkje achter de schermen nemen. In Middel- Houria Aïchi: drie jaar geleden een grote ondekking tijdens het festival Cultureel Gekleurd. Nu is de berberse zangeres uit Algerije terug met haar stemkunst vol bizarre maar uiterst kunstzinnige klanken. f0t0. p coqls burg geeft de latijnsameri- kaanse band Victor Jara een zogenaamd meespeelconcert. Voorafgaand aan het concert kunnen kinderen zelf instru menten maken en daarop kun nen ze dan meespelen met de band. De band beschikt trou wens zelf over voldoende in strumenten om bezoekers mee te laten spelen. De bewoners van de Eendracht leiden zelf de bezoekers rond in het centrum. Natuurlijk zijn er allerlei hap jes en drankjes en acitiviteiten voor kinderen zoals een spring kasteel en een kleurplaat. De opén dag in Bergzicht in Goes is helemaal in Arabische sfe ren. In Het Beest in Goes draaien diverse films uit het Arabische cultuurgebied met speciale aandacht voor produkties uit Tunesië, waar zich de laatste jaren een zeer hoogwaardige artistieke filmindustrie heeft ontwikkeld. Een van die films is 'Aïcha'* waarin het verhaal verteld wordt over een jonge vrouw die uitgehuwelijkt wordt aan haar neef. Na een huwelijk van en kele jaren sterft Aïcha's man aan een hartaanval. Aïcha's zwager heeft nu het eerste recht op haar, maar tot zijn grote woede wil zij niet her trouwen. Aïcha wil een zelf standig leven leiden met haar drie kinderen en haar tante en zoekt een baan. Wanneer zij dan zwanger raakt wordt zij door haar neef aangeklaagd en ontneemt de rechter haar de voogdij over haar kinderen. De film geeft een beeld van de rituelen en tradities die in de traditionele Marokkaanse maatschappij bepalend zijn voor het leven van de vrouw en hoe een vrouw minderwaardig wordt als zij zich niet overgeeft aan deze rituelen en tradities. De film laat echter ook zien dat vrouwen met die rituelen en tradities ook hun voordeel kunnen doen. Deze film is te zien in het Beest, op vrijdag 15 april, om 20.30 uur. Andere films zijn: Le collier perdu de la Colombe (13 april), Bashu (14 april), How the heil dit they survive Trix Betlem (16 april), de citadel (20 april), Fatma '75 (21 april) en la plage des enfants perdu (22 april). Alle voorstellingen beginnen om 20.30 uur. Over de voorstellingen in het Arsenaaltheater en het Beest verschijnen binnenkort nog ar tikelen in dit weekblad. VLISSINGEN In jongeren centrum De Piek aan de Helle baardierstraat wordt dit week end weer volgens de vertrouw de formules gewerkt. Dat betekent dat er vrijdags weer gejamd kan worden vanaf 20.00 uur en dat er zaterdags optredens zijn. Zo is er zater dag om 22.00 uur een optreden van de rap/hiphop formatie Def Real. De entree bedraagt 7,50. Zo met de regelmaat van een klok dwarrelen er op de burelen van de redactie de nodige uitnodigingen om een of andere presentatie of overhandiging van een 'rapportje bij te wonen. Dat de provincie daarbij met kop en schouders boven de rest uitsteekt is natuurlijk niet te verwonderen. Meestal zijn het presentaties en overhandigingen van onderzoeken waarbij het gros van de genodigden bestaat uit mensen die het allemaal al weten. Misschien zinloos, maar wel gezellig. Een kopje koffie, soms een plak cake en na afloop een 'informeel samenzijn' ofwel een hapje en een drankje. Meestal is dat laatste het gezelligst. Zo ook bij het rapport over vrijwilligers- ppij werk in Zeeland, vorige week ten provinciehuize waar een nijvere onderzoeker eens in een dik boekwerkje haarfijn uit de doeken deed hoe het met de onbetaalde arbeid in het Zeeuwse zat. De onder zoeker had er veel werk aan gehad. Enquêtelijsten bestuderen en een literatuurstudie. Zelf had-ie het rapport 'De zorgzame samenleving, een zorg voor de provinciale overheid?' goed bestudeerd. Het rapport moet nog gedrukt worden, maar ala. Gedeputeerde Alex Dijkwel, kreeg het eerste exemplaar en zou volgens de uitnodiging een reactie geven. Een verbluffende reactie van een even verbluf fende eenvoud. „Een mooi kaffie". Zo'n reactie horen we niet vaak van een gedeputeerde. Bert de Mol CO 0} 03 03 VLISSINGEN In het Arse naal worden de komende maanden regelmatig jazz- en stijldansavonden gehouden. De stijldansavonden vinden plaats in het Arsenaal theater. De eerstkomende dansavond is zaterdag 26 maart om 20.30 uur. De Fiësta band zorgt die avond voor de muzikale bege leiding. De entreeprijs be draagt een tientje en dat is inclusief een consumptie. In het Grand Café van het Arsenaal zijn regelmatig jazz avonden die om 21.00 uur be ginnen. Donderdag 31 maart is er een gratis toegankelijk op treden van Easy Swing. VEERE Op Neeltje Jans verandert veel in het natuur-, duinen- en getijdengebied. Deskundigen van de KNNV willen graag het hoe en waar om uitleggen tijdens een excur sie op zaterdag 26 maart. Wie geïnteresseerd is moet om 10.00 uur bij het bord 'Natuurmonu menten Zeeuw Landschap' op het oostelijk parkeerterrein op Neeltje Jans zijn. Deelname is gratis. Inlichtingen 01199 5431. MIDDELBURG Op initia tief van scoutinggroep Kazan de Wolf wordt op 26 maart op het Meiveld een open dag ge houden. Wethouder mr. J.A,R,M, Douwes opent de dag om 10.00 uur, waarna een spec taculaire vlaggenshow gepre senteerd wordt. (ADVERTENTIE) "TILTFÖÖNTummËRS"! OOST-SOUBURG De stichting Mister Charlie's Blues presenteert zondag 27 maart in Razzmatazz aan de Middel burgsestraat twee concerten van de Amerikaanse blueszan geres en gitariste Del Rey. Del Rey speelt al gitaar vanaf haar vierde jaar en kan bogen op een jarenlange ervaring in een band. Nu toert ze solo met een speciaal programma 'Wo man in the blues'. Hiermee probeert ze de muziek van ver-: geten vrouwelijke muzikanten over te brengen op de volgende generatie. De concerten beginnen om 15.00 en 20.30 uur. Kaarten kosten 15 gulden en kunnen telefonisch besteld worden via 01180-34894. (Kleine advertenties zonder adm. kosten) (Fax 11446) 10.00-12.00 u. 14.00-15.30 u. (Fax 11446) Vervolgens is er ieder heel uur een demonstratie. Om 11.00 uur geven de leden van het Jeugd Rode Kruis een staaltje van hun kunnen ten beste, om 12.00 uur treedt de band 'Blue Spirit op, gevolgd door een Turkse dansgroep om 13.00 uur. De scouts van de Kazan de Wolfgroep laten om 14.00 uur zien wat zij in hun mars heb ben, waarna om 15.00 uur een demonstratie van de jeugd brandweer volgt. Verder is er een rad van avontuur, een reu zen-grabbelton, een caviabaan, een ballonoplaatwedstrijd en een spectaculaire kabelbaan enkan de jeugd meedoen met spelletjes en zich laten schmin ken. Bovendien is er een foto- en videoshow door de deelne mende verenigingen, waaron der de wijkverenigingen Zuid en Dauwendaele, de Kinder boerderij, de Stichting Kinder opvang en Speeltuin Meiveld. Dit alles gelardeerd met mu ziek en de malle fratsen van clowns. De dag duurt tot 16.00 uur en de toegang is gratis. Ook is er kinderopvang aanwezig. Bij extreme weersomstandigheden is er een aangepast overdekt programma. Iedere regio herbergt zijn eigen typerende diersoorten. Op de Veluwe leven korhoenders en edelherten, in het Zuid-Hollandse piassen- gebied vind je puperreigers en zwarte sterns en in Zuid-Limburg muurhagedissen en ortola nen. Typerend voor Zeeland zijn bijvoorbeeld de strandpleviertjes, kluten en bergeenden. In het onlangs verschenen studierapport 'toe stand van de natuur' van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij wordt ge constateerd dat het er met vele planten en dieren in Nederland slecht voorstaat. Een analyse van de gegevens leert, dat juist zeldza me, streekgebonden soorten meer en meer verdwijnen. Weliswaar staat daar een toename van andere soorten tegenover, maar daarbij gaat het veelal om minder kritische doorten die in het hele land voorkomen. Een Zeeuws voorbeeld: van de zoogdieren zijn bruinvis en zeehond praktisch verdwenen. Daarentegen staan als nieuw komers de eekhoorn en de vos. Wat de vogels betreft kun je bijvoorbeeld de achteruitgang van steltlopers plaatsen naast de toename van bosvogels. Het lijkt op het eerste gezicht niet al te ingrijpend als er een soort in aantal afneemt of zelfs helemaal verdwijnt, wanneer daar vestiging of toename van een andere soort tegenover staat. Maar als je je realiseert dat juist het streekeigene afneemt of zelfs helemaal verdwijnt, dan is er duidelijk meer aan de hand. De nivellering van het landschap maakt dat je straks overal in Nederland 'meer dan 't zelfde' te zien krijgt. Daarom ziet Het Zeeuwse Landschap het als haar taak om juist voor de streekeigen natuur in de bres te srpingen. Natuurbehoud vlak bij huis! Strandplevier VLISSINGEN Het speel tuinverenigingsgebouw aan de Bloemenlaan heeft een nieuwe functie. Vorige week donder dag heropende wijk-wethouder C. de Keijzer het gebouw, dat nu de functie van inloophuis heeft. Een gelegenheid waar mensen elkaar kunnen ontmoe ten, samen een kopje koffie kunnen drinken en allerlei ac tiviteiten kunnen ontplooien. Dat kan variëren van een praatgroepje, een kook- en eet- clubje, maar ook een vrijwilli- gersgroep die een hulp- en dienstverleningsproject opzet. Maar bovenal heeft het inloop huis de functie van 'praathuis', waar mensen elkaar wat beter leren kennen, zodat er meer onderling contact en begrip ontstaat. Het inloophuis is ie dere dinsdag, woensdag en donderdag open van 9.30 tot 12.00 uur. Behalve dat wijkbewoners er. een stekje kunnen vinden, wor den ook regelmatig gasten uit genodigd. Wethouder De Keij zer beet de spits af. Hij bracht niet alleen bolussen mee, maar beantwoordde vragen van wijkbewoners over veiligheid op straat, overlast en vervui ling. Ook konden de bezoekers van het inloophuis al vorige week kennis maken met de wijkagent. Bruce Knox, secre taris buitenland Europa van de Y.M.C.A. komt op 24 maart zelfs helemaal vanuit Amerika om kennis te maken en een vriendschapsverdrag te sluiten. Wat er van de grond gaat komen, bepalen de bezoekers zelf. De mogelijkheden zijn on beperkt. Behalve werk- en praatgroep, leer- en creatieve groepen gaat de gedachte on dermeer uit naar een eigen nieuwsbrief. Om de plannen tot uitvoer te brengen zijn vrijwil ligers nodig. Voor de inloop zoekt het bestuur gastheren en gastvrouwen, die de buurtbe woners op de inloopochtenden ontvangen en een kopje koffie schenken. Vrijwilligers voor de werkgroep vakantie zijn ook welkom. Zij bereiden vakanties voor jongeren in de buurt voor en begeleiden de vakantieweek. Dan worden nog vrijwilligers gezocht voor het voorbereiden en opzetten van jeugd- en jon gerenwerk. Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij zich eens in de 14 dagen een och tend of avond inzetten. Zij krijgen voldoende ondersteu ning, training en begeleiding om hun werk goed te kunnen doen. Een salaris levert het niet op, maar wel warmte, gezellig heid en plezier. MIDDELBURG 'Maakt DNA ons gezond'. Dat is de titel van de lezing die dr. Jaap van der Wal geeft op uitnodi ging van de werkgroep Sociale en Culturele Vernieuwing. De lezing wordt gegeven in de schouwburg aan het Molenwa ter op vrijdag 25 maart om 20.00 uur. De entree bedraagt 8,50. Jaap van der Wal is arts en anatoom-embryoloog en was als universitair docent verbon den aan de Rijks Universiteit van Utrecht en Maastricht. Van der Wal maakt deel uit van een groep wetenschappers met een antroposofische achtergrond. Zij volgen de ontwikkeling op het gebied van genetisch on derzoek en willen een kritische bijdrage leveren aan de maat schappelijke discussie over ge netische manipulatie van plant, dier en mens. Bij de werkgroep Sociale en Culturele Vernieuwing leven vragen als 'In hoeverre mag de mens ingrijpen in de schep ping en 'Zijn we God aan het verbeteren KOUDEKERKE Op woensdag 30 maart geeft de heer M. v.d. Broeke een le zing over 'Walcherse buiten plaatsen, lusthoven in de tuin van Zeeland. In deze lezing wordt een beeld geschetst van de op komst, ontwikkeling en on dergang van de buitenplaat sen op Walcheren in de pe riode van het midden tot het eind van de negentiende eeuw. Met name zal ingegaan worden op de tuinarchitec tuur van de buitenplaatsen. De lezing wordt gehouden in Hof van Walcheren aan de Tramstraat en begint om 20.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1