OP DEZE PLAATS Expositie over Zeeuwse kreken Dustoch': bijzonder en toch gewoon MEDEDELING y *,-•/, v Poëzieavond Boekenweek Krachtmeting Staatsbosbeheer gaat grote grazers inzetten op natuurgebied Schotsman Schrijver Gerard Brands is te gast bij Lurv op zondag Verstandelijk gehandicapten openen winkel-annex-coffeeshop tIlefoonnummers-J l DE SCHELDEBODE j 076-236882 01184-19953 01184-19910 Slijtage CJ NI N aluurtip HESCHELDEBODE kunt u, met kleur, tegen aantrekkelijke prijzen adverteren. Informeer bij onze vertegenwoordiger! Mini's Redactie Kantoor Eigenwaarde Kijk snel op de achterpagina! In verband met de afscheidsreceptie van een van onze medewerkers is ons kantoor op woensdag 23 maart om 15.30 uur gesloten.- Koorkerkconcert nE SCHELDER 89e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE, MIDDELBURG EN VEERE. TOTALE OPLAGE: 47.500 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: KSCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - TEL. 01184-19910 - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. MV 301 WOENSDAG 16 MAART 1994 OOSTKAPELLE- In het Zeeuws Biologisch Museum wordt de komende weken aan dacht besteed aan kreken in Zeeland. Gisteren opende ge deputeerde De Kok het alge mene deel van de expositie 'Kreken en hun toekomst'. De expositie is een onderdeel van het project 'Natuurontwik keling rondom kreken'. Binnen afzienbare tijd komt er ook nog een cursus en een folder om mensen bewust te maken van de aanwezigheid van kreken. De tentoonstelling is mede daarom klein gehouden. „We willen zoveel mogelijk mensen bereiken met de tentoonstel ling", zegt Martha Wedts de Swart van het Biologisch Mu seum, „dus moet de tentoon stelling ook in buurthuizen en kleine bibliotheken kunnen staan". Overal in Zeeland vinden we kreken. Het zijn óf restanten van vroegere stroomgeulen tus sen de oude eilanden, óf over blijfselen van dijkdoorbraken. Zij slingeren zich nu door het wijde Zeeuwse land, geflan keerd door draslanden en riet velden en soms geaccentueerd door enige opgaande beplan ting. Op veel plaatsen zijn de kreken breed en bezitten zij een groot wateroppervlak, maar verder in de polder kun nen zij smal uitlopen, totdat alleen het kronkelige verloop hen nog onderscheidt van een gewone poldersloot. Typisch Zeeuwse landschapselementen zijn die kreekrestanten. Zij ontstonden in het mondingsge- bied van Rijn, Maas en Schel de, waar door het samenspel van zee en rivieren ondiepe kustvlakten werden gevormd. In de loop der eeuwen is het van oorsprong zoute zeewater van samenstelling veranderd. Na de afsluiting van de kreken van het Noordzeewater zijn zij langzaam zoeter geworden. De meeste kreken echter zijn nog brak door het zoute kwelwater dat via de ondergrond deze wateren weet te bereiken. Dat het eens echt zeewater moet zijn geweest, wordt bewezen door de vele restanten van ech te zoutwaterdieren als kokkels, mossels en schalen van mariene kiezelwieren die in de bodem gevonden zijn. Een enkele maal zijn er nog levende zoutwater slakken die de wetenschap voor ware puzzels weten te stellen. Het zoutgehalte van het water kan overigens behoorlijk schommelen: bij veel regenval wordt het zoeter en bij veel verdamping zouter. Dat zout gehalte is bepalend voor de in het water voorkomende plante en diersoorten. Brak water zonder getijdewer king is een bijzonder milieu type dat landelijk gezien verre van algemeen is. Er moet dan ook zuinig mee omgesprongen worden. Om de bekendheid en het draagvlak voor natuuront wikkeling rond deze waarde volle natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische land schapselementen te vergroten hebben de provinciale natuur- en milieu-organisaties meton der andere financiële steun van de provincie Zeeland de ten toonstelling „Kreken en hun toekomst" ontwikkeld. Deze maakt onderdeel uit van het project „natuurontwikkeling rond kreken". - t .\«5> - ''."V*. - t't 'f 1 v ,«S Het Schenge bij Wolphaartsdijk. De tentoonstelling omvat twee delen, namelijk een algemeen gedeelte en een specifiek ge deelte dat over één bepaalde kreek gaat en steeds per locatie zal veranderen. De provinciale natuur- en milieu-organisaties zijn: de Zeeuwse Milieu Fede ratie, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, Stichting Het Zeeuwse Land schap, Stichting Landschaps verzorging Zeeland, Consulent schap Natuur- en Milieu-edu catie en het Zeeuws Biologisch Museum. Tot maandag 18 april 1994 is de tentoonstelling voor ieder een toegankelijk. Daarna reist de tentoonstelling door de pro vincie Zeeland. MIDDELBURG - De Korte Geere is vanaf 23 maart een galerie-annex-coffeeshop rijker. Leuk maar niets bijzonders zou je zeggen; er vestigt zich toch met de regelmaat van de klok een nieuwe zaak in de stad. Om ter gelegenheid van de opening een bijeenkomst te beleggen in de Burgerzaal, waarna de Commissaris van de Koningin voor het symbolische bedrag van een ouderwetse koperen cent de eerste aankoop doet, is dat nou niet een beetje overdreven? Nee, dat is het niet. Want galerie 'Dustoch' toont dan wel als een 'gewone' winkel, maar het bijzondere zit 'm in het personeel en in de artikelen.- Alle artikelen die in de galerie te koop zijn, zijn gemaakt door zijn gemaakt door deelnemers van de dagbestedingvoorzie ningen Akka, Vijvervreugd en Windroos, die eind vorig jaar samengingen in de Cluster Ver standelijk Gehandicaptenzorg Walcheren. En het winkelper soneel bestaat uit verstandelijk gehandicapten, die worden bij gestaan door vrijwilligers en (ADVERTENTIE) (Kleine advertenties zonder adm. kosten) (Fax 11446) 10.00-12.00 u. 14.00-15.30 u. (Fax 11446) winkelbeheerder Louis Cyvat. Het is het tweede externe pro ject van de cluster. Onlangs werd de bewaakte fietsenstal ling met openbaar toilet aan het Zusterplein geopend en een derde project, een kringloop winkeltje dat waarschijnlijk in Vlissingen komt, is in voorbe reiding. Het nieuwe personeel van Dustoch is al weken bezig met de voorbereidingen. Vormings werkster Klarien Wabeke Heeft daarvoor een trainings programma opgezet, waarbij correcte omgang met de klan ten voorop staat. „Je serveert geen koffie met een sigaret in de hand, je kauwt geen kauw gom als je een klant te woord staat en je zorgt je dat je kleren goed zitten", zegt Louis Cyvat, die als winkelbeheerder ver antwoordelijk is voor het reilen en zeilen van Dustoch. „Daar hebben we de afgelopen weken op geoefend. En natuurlijk kwamen ook zaken aan de orde als het feestelijk inpakken yan een cadeautje en de bediening van koffiezetapparaat en mag netron, want een kopje koffie drinken met in eigen bakkerij vervaardigd gebak of hartige taart hoort ook tot de moge lijkheden bij Dustoch." MIDDELBURG De Stich ting Literaire Activiteiten Zee land verzorgt tijdens de Boe kenweek een avond met vier dichters. Omdat het Boeken week is zorgt het salonorkest Entr'actes voor een muzikale omlijsting. Het poëziekwartet bestaat uit Neeltje Maria Min, Anna Enquist, Jan Eijkelboom en Frans van Dixhoorn. Zij Een gebruiksvoorwerp kan verslijten, en een mens kan zich oud en versleten voelen. „Ben je versleten ventje" vroeg mijn opoe immer als ik voor bedtijd al zat te geeuwen. Dat was nog altijd beter dan voor dom of gek versleten te worden. Zo zit er nogal wat 'sleet' in ons dagelijks leven. Wat bovenal kan 2 verslijten zijn kleren, en dan het liefst voor dat ze uit fZH* de mode raken. In een gemiddeld Zeeuws gezin, vader, moeder en twee kinderen, had de driejarig dochter, een wildebrasje, zaterdags een nieuwe over- gooier gekregen. Licht van kleur en versierd met kleine bloemetjes. En het stond de kleine werkelijk m j schattig. De oma's en de tantes die zondagmorgen op ,7^ de koffie kwamen, zwijmelden. Het meisje bleef niet KtJ braaf zitten om eindeloos bewonderd te worden, neen, het buiten spelen riep. Na enige tijd kwam ze met driftige stappen en roodaangelopen gezicht terug. Door de openstaande tuindeur banjerde ze de kamer in, het overgooiertje met daarin een flinke winkelhaak tussen haar knuistjes uitgespreid. Ter wijl het ouderpaar al ademhaalde om een opvoedkundige toespraak af te steken, stelde het kleine ding onomwonden als vanzelfsprekend vast: „Tja, versleten." Cameleon. CD CC CC lezen allen voor uit eigen werk. De bijeenkomst is op woensdag 16 maart en begint om 19.30 uur in de aula van de Zeeuwse bibliotheek aan de Kousteense- dijk. Toegangskaarten kosten 12,50 en zijn verkrijgbaar bij boekhandel Fanoy aan de Nieuwe Burg en bij de balie van de bibliotheek. Vogels zijn op het ogenblik druk bezig met het uitzetten van hun broedterritorium. Daar komt heel wat voor kijken, want de ruimte is schaars en niet zelden ontbrandt er een hevige strijd om het beste plekje. Meestal wordt de strijd alleen maar verbaal gevoerd. De vogels zingen de hele dag door om aan te geven dat het plekje waar ze zich bevinden al bezet is. Een soortgenoot die het waagt om in het territorium binnen te dringen wordt met veel gescheldt en felle achtervolgingen weggejaagd. Bij sommige vogels komt er een echte kracht meting aan te pas. Beroemd zijn in dat opzicht de kemphaantjes die op hun vaste toemooi- veldjes dagenlange spiegelgevechten houden om indruk te maken op de hennetjes. Die staan daar wat ongeïnteresseerd bij te kijken, maar hou ze in de gaten. Voor je het weet worden ze door een haantje meegevoerd naar het diep in het gras verborgen nest. Kemphaantjes zijn door de veranderde landbouwmethoden uitgesproken zeldzaam ge worden maar er zijn zat andere vogels die in deze tijd ook geregeld een stevig robbertje vechten. Let maar eens op de mannetjesmerels in de tuin. In de polders zijn het de bergeenden die de show stelen. Felle gevechten om het beste plekje, of om de mooiste dame zijn aan de orde van de dag. Het zijn vooral de mannetjes die zoveel drukte maken. Vaak werkt het ook zo dat ze pas een partner weten te verleiden als ze zelf al een goed afgebakend territorium veroverd hebben. Klein duimpje de winterkoning spant in dat opzicht wel de kroon. Pa bouwt vroeg in het jaar vijf of meer nesten en vervolgens maakt het winterkoninginnetje de keuze waar uiteidelijk het wiegje komt te staan. De reservenesten komen weer van pas als de opgroeiende jongen het nest verlaten en doen dan dienst als speel- en slaapnesten. Het begin van de broedtijd is voor vogels en vogelaars de mooiste tijd van het jaar! Het winkelpersoneel van galerie 'Dustoch' staat klaar voor de klanten. De artikelen die bij in de nieuwe galerie over de toon bank doen qua kwaliteit beslist niet onder voor het aanbod in soortgelijke zaken. „We verko pen hier het allerbeste wat uit onze werkplaatsen komt", zegt manager dagbesteding Onno Jongewaard. Om te illustreren wat daarmee bedoeld wordt, laat Cyvat een schaakspel zien. Het bord van ingelegd hout is gemaakt door deelnemers houtbewerking; de schaakstuk ken, geglazuurd in een bijpas sende kleur, zijn gemaakt in de keramiekgroep. Het aanbod aan artikelen varieert van ba bykleertjes en sieraden tot sier- kaarsen en keramische ge bruiksvoorwerpen. Ook komen er schilderijen te hangen. "Ver standelijk gehandicapten zijn vaak heelcreatief en maken prachtige kunstwerken", zegt Jongewaard. "We denken er ook over om in de toekomst een atelier hier in de buurt te ope nen, waar deze mensen op een zinvolle manier en op hun spe cifieke mogelijkheden toege sneden hun dagelijkse dagbe steding kunnen invullen." Als ander voorbeeld noemt hij breien. "We willen hier in de winkel ook boeken met breipa- tronen neerleggen, dan kunnen de klanten een bestelling plaat sen. In ons brei-atelier worden de prachtigste dingen ge maakt." Jongewaard is gelukkig met de nieuwe organisatievorm van de verstandelijk gehandicap tenzorg: "Het blijkt dat er door die intensievere samenwerking veel meer mogelijk is dan voor heen, dat blijkt wel uit wat er nu aan externe projecten tot stand komt. Ook is er veel veranderd in onze visie over de omgang met verstandelijk ge handicapten. Vroeger was dat de mensen - het liefst spraken we over pupillen- binnen hou den en ze als dagvulling licht industrieel werk laten doen. Nu proberen we zoveel moge lijk passend werk te creëren met als achterliggende gedach te de verstandelijk gehandicap te een zinvolle dagbesteding te bieden, zoveel mogelij geïnte greerd in de maatschappij. Dat verhoogt bovendien -en dat is toch voor ieder mens belang rijk- hun gevoel van eigen waarde. Natuurlijk moet het werk toegesneden zijn op ie ders mogelijkheden. Voor de hoger ontwikkelde gehandi capte is het een uitdaging om bijvoorbeeld in een winkel te werken, terwijl anderen zich prettiger voelen wanneer ze in de bakkerij kunnen werken of inpakwerk kunnen doen." De opening nadert,,de laat ste werkzaamheden worden af gerond. Het was flink aanpoten de afgelopen weken, maar het is dus toch gelukt. Dat ver klaart de naam die al op de gevel prijkt. Ook de inrichting, ontworpen door binnenhuisar- chitecte Nellie van Boom, is klaar. Het interieur is uitge voerd in lichte houtsoorten met accenten in vrolijke kleuren. Een laatste rek met sieraden wordt nog verplaatst; een rek met kleuterkleertjes anders in gericht. Op 23 maart krijgen alle werknemers een diploma, waarna ze als volleerd winkel personeel in eigentijdse kle ding, verzorgd door modezaak Peter Christ, de klanten kun nen ontvangen. Commissaris van de koningin Van Gelder wacht de moeilijke taak om een keuze te maken uit het grote aanbod van artikelen, maar hij weet zich daarbij verzekerd van deskundig advies door goed geschoold personeel. VEERE Staatsbosbeheer gaat dit voorjaar runderen in zetten in het oostelijk deel van het natuur- en recreatie gebied De Schotsman op Noord-Beveland. Het aanzien van het gebied ten oosten van de Schotsmanweg zal daar door in de komende jaren ingrijpend veranderen. Deze maatregel komt voort uit het onlangs vastgestelde beheer splan voor het gebied. Het beheersplan omvat een periode van tien jaar. Tot op heden werd de Schotsman- dijk en een buitendijks gele gen weitje in de zomermaan den begraasd door Simmen- thalers, dit zijn van oor sprong Oostenrijkse runde ren. Deze Simmenthalers krijgen straks gezelschap van Schotse Hooglanders en Gal loways en samen moeten ze het hele gebied vanaf de Schotsmandijk tot aan de Schotsmanweg gaan begra- zen. Niet alleen in de zomer periode maar ook in de ande re seizoenen. In de winterpe riode zullen de runderen zich te goed doen £an houtige ge wassen. Staatsbosbeheer verwacht dat er döor de begrazing een soort mozaïek ontstaat van kort en lang gras, ruigte en De Schotse Hooglander komt het aanzien van De Schotsman grondig veranderen. struweel en open bosvakken. De begrazing zal ertoe leiden dat het hele gebied een geva- riëerd en open karakter krijgt met meer kansen voor bijzon dere planten en dieren. Binnenkort wordt er een be gin gemaakt met het plaatsen van een afrastering. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van milieuvriendelijke palen die niet zijn geïmpregneerd met giftige stoffen maar gemaakt zijn van onbehandels hout van de tamme kastanje. De palen worden gekloofd om de celstructuur van het hout in tact te laten en daardoor krijgt het hout een langere levensduur. Ook krijgt de af rastering er een wat natuur lijker aanzien door. Het gebied blijft beperkt toe gankelijk voor de natuurmin- nende recreant. Binnenkort komt er een wandelroute die gedeeltelijk door het gebied loopt. In de afrastering ko men enkele toegangssluizen. Bij de sluizen worden infor matiepanelen geplaatst met een overzichtskaartje van het gebied en afbeeldingen van vogels en planten. MIDDELBURG De schrij ver Gerard Brands komt zon dag 20 maart naar de biblio theek om te vertellen over zijn boeken en over dieren. De lurv- op-zondag bijeenkomst begint om 16.00 uur. Kaarten kosten 2,50 en zijn te koop in de bibliotheken in Middelburg en in Vlissingen en bij boekhandel Fanoy. Gerard Brands is een schrijver die heel grappig kan vertellen MIDDELBURG Het Zeeuws Jeugdorkest en Ma- thieu Meys geven vrijdag 28 maart een concert in de Koor kerk te Middelburg. Vanaf 20.00 uur spelen zij wer ken van Bach, Buxtehude, Purcell en Tschaikowsky. De toegang is gratis maar na af loop is er een inzameling ten bate van het orgelfonds van de Koorkerkgemeente over dieren. Zijn mooiste boe ken heten 'Padden verhuizen niet graag' en 'Het schaap in de luie stoel'. Gerard Brands laat zien dat een pissebed en een goudvis heel bijzondere dieren zijn. Lurv op zondag betekent lekker luisteren naar een schrijver die uit zijn eigen boe ken voorleest. Natuurlijk mag je de schrijver ook van alles vragen. (ADVERTENTIE) i

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1