LA GARE Een wandeltocht door Zeeuwse tuinen Keukens half geld in goes RE-carS Kunst in de Middelburgse grachten De Fuut is terug inhèïQ KJ ff O Bandvaraan geboren in Reptielenzoo Iguana Natuurvereniging gaat padden helpen Veiling Cronyck van Zeeland FEESTEN EN PARTIJEN Vier tuiniersters laten de lezer meegenieten van hun tuinen Enfant terrible S rz z QE SCHELDEBODE 076-236882 01184-19953 01184-19910 jr - - Open Huis in de Schaapskooi MENSEN Zondag MIDDELBURG Vier Zeeuwse tuiniersters pre senteren hun tuinen in het boek 'Een wandeling door Zeeuwse tuinen' dat vorige week verschenen is. Volgens Commissaris der Koningin drs. W.T. van Gelder, die het eerste exemplaar in ontvangst nam, is het niet toevallig dat het juist vier vrouwen zijn die tuinen maken waar iedereen naar wil komen kijken. „Tuinieren is een proces", zei Van Gelder. „En mannen zijn geneigd om alleen in eindresultaten te denken en niet in het langzaam tot stand laten komen". Open Tuindagen CSJ KUNSTGEBITTEN J.P.A. ROSSËL 30 NIEUWE KEUKENS IN ONZE SHOWROOM "flLEFOON NUMMERS" Mini's Redactie k Kantoor Middelburgse kok wint twee prijzen bij vakwedstrijd Wij verzorgen al uw Informeer vrijblijvend: Café-Restaurant Kanaalstraat 82 - Oost Souburg - 01184-78143 DE SCHELDEBO 89e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE MIDDELBURG EN VEERE TOTALE OPLAGE: 47.500 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: KSCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - TEL. 01184-19910 - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. M V WOENSDAG 9 MAART 1994 MIDDELBURG - De Middel burgse grachtengordel mag dan niet zo spraakmakend zijn als de Amsterdamse, er liggen toch heel wat mogelijkheden om er, al is het maar een paar dagen per jaar, het middelpunt van de stad van te maken. Zo rede neerden de bestuursleden van de Stichting Evenementen Middelburg (SEM). Ze togen naar de Amsterdamse Uit markt om inspiratie op te doen en na de nodige brainstorm sessies konden zij vorige week een plan presenteren voor een driedaagse manifestatie op en rond de Middelburgse grachten van vrijdag 16 tot en met zon dag 18 september. 'Kunst met een Cccc' gaat het heten en de titel maakt duide lijk welke kant het op moet gaan. Géén herhaling van de braderie, maar een manifesta tie waar kunst en cultuur in al hun vormen en uitingen voorop staan. "Het binnengrachteng- ordelgebied vanaf de Lange Vielebrug tot aan de waterto ren biedt voldoende mogelijk heden in de vorm van bosscha ges, taluds en groenstroken waar optredens en presentaties kunnen plaatsvinden", zegt voorzitter Hans van der Kam van de SEM. "Het gebied ligt gunstig; het grenst aan de bin nenstad. We hebben het in drie stukken verdeeld: de buiten ring, het water en de binnen ring. Langs de buitenring kun nen commerciële activiteiten plaats vinden, op het water muziekoptredens en de binnen ring is voor culturele activitei ten. Op vijf plaatsen in de gracht komen pontons te lig gen. Eén ter hoogte van het politiebureau en vier op ver schillende plaatsen in de He rengracht." De organisatoren staat een sfeervol feest voor ogen, met mooi verlichte grachten. Daarbij past geen keiharde rockmuziek, maar jazz en licht-klassiek. Geen hamburger- en hotdogkraam- pjes, maar een stijlvolle 'proe- verij' met Zeeuwse produkten. "We houden nadrukkelijk re kening met de buurtbewoners", zegt Van der Kam. "Er moet voor hen geen overlast zijn van lawaai of zwerfvuil. Suggesties van de bewoners in de omge ving zijn dan ook van harte welkom." De organisatie wil een hori zontale programmering toepas sen, verdeeld in blokken van steeds een uur, waarbij de mu ziek zich als het ware door de gracht verplaatst van het ene ponton naar de andere. Een uurtje cultuur met bijvoorbeeld straattoneel, gevolgd door een uurtje jazz, waarna een wagen spel volgt met aansluitend een uur koperensembles. Met klas sieke muziek op de zaterdag middag en -avond en een brunchconcert op zondagmid dag. In totaal staan er een kleine honderd optredens plaats met professionele- en amateurgroepen, van binnen en buiten de provincie. SEM-se- cretaris Peter Tollenaar noemt daarbij namen als Berdien Stenberg, Christian Bor, Ma rianne Boer en circus Custers, maar ook de Middelburgse jazz-formatie de Feen-brothers en het Middelburgs Minithea- ter met wagenspelen. Ook met het Centrum Amateurtoneel zijn de eerste contacten gelegd. En bij de voorrondes van de Kunstbende, de cultuurwed strijd voor scholieren, die op 1 mei in de schouwburg plaats vindt, worden de deelnemers nadrukkelijk uitgenodigd om hun steentje aan de grachten manifestatie bij te dragen. In het kader van de interculturele uitwisseling gaat de gedachte ook uit naar Belgische arties ten. Bijzondere aandacht krijgt de invulling van de zondag. Bestuurslid Ad Riemens: „We denken aan een oecumenische openluchtdienst vóór de Klove niersdoelen met deelname van een aantal koren. Verder heb ben we de Norbertijner monni ken in België al benaderd, die beroemd zijn om hun prachtige uitvoeringen van Gregoriaanse koorzang. De Norbertijner monniken of Witte Paters heb- Een gedeelte van de Middelburgse grachtengordel, waar in september een culturele manifestatie gehouden wordt. f0t0 j0 marinissen ben, als stichters van onze Ab dij, bovendien een bijzondere historische band met de stad. Hoe het programma er precies uit gaat zien, hangt af van subsidies en sponsoring. Een aansluiting bij Zeeland Cul- tuurmaand, die in hetzelfde weekend van start gaat, is wel gezocht, maar, aldus vice-voor- zitter Arend de Jonge, jammer genoeg niet gevonden. "Ze zeg gen, bewijs je nu maar eerst eens." In het kader van de seizoens verlenging, die door provincia le en gemeentelijke overheden gepropageerd wordt, is een grachtenmanifestatie een inte ressant initiatief, dat alles in zich heeft om uit te groeien tot een jaarlijks terugkerend eve nement met een uitstraling tot ver over de provinciegrenzen. Een plan dat ondersteuning van zakenleven en overheid ze ker verdient. En geduld en doorzettingsver mogen heb je wel nodig om zo'n tuin te maken. De twee tuiniersters uit het Bevelandse, Ineke Lenshoek uit Kloetinge en Corrie Poley van Slot der Nisse streken neer in een be staande tuin en maakten daar met veel geduld en liefde een waar lustoord van. De Wal- •cherse dames, Ankie Dekker van De Tintelhof uit Veere en Madeleine van Bennekom van De Kempenhof begonnen bei den op een kaal veld. De weer barstige Walcherse klei maakte het hun in de beginjaren be paald niet makkelijk. „Wij konden een uien veld kopen", vertelt Madeleine van Benne kom uit Domburg, „twee hec tares land dat onder water had gestaan toen de dijk van West- kapelle was doorgebroken in de oorlog. Onder het zoute wa ter nog wel, dus er waren ner gens bomen en hier en daar kwamen zelfs zeeasters op. Het was een heel verlaten plek. De structuur van de grond was miserabel en er was veel wind. Het begin van de tuin was dan ook een lange worsteling en het is maar goed dat ik van tevoren niet wist hoe moeilijk het zou gaan. Pas na tien jaar leek het ergens op. Ik heb geleerd dat je moet werken met planten die van je grond houden. Kramp achtig tuinieren in de trant van 'deze plant vind ik zo mooi, die moet ik proberen heeft hier geen enkele zin, dan wordt het een trieste toestand met gele bladeren". Ook Ankie Dekker worstelde met de Zeeuwse klei: „dit ge bied, het Schellach, is de slechtste grond van Walcheren en toen wij dit kochten werkte de oorspronkelijke drainage niet meer. In het begin stond het gras weieens blank. Nu is het water geen probleem meer want de bomen zuigen het wa ter weg. Toen Ankie Dekker pas met tuinieren begon was Madeleine de enige met wie ze ervaringen uit kon wisselen. „Ook het aan bod bij de Nederlandse kweke rijen was in die tijd nog erg eenvoudig. Voor iets speciaals moest je naar Engeland, wat natuurlijk een leuk uitje was, maar wel erg omslachtig". Ineke Lenshoek begon niet op de kale klei maar tuiniert in de tuin die haar grootvader in 1890 liet inplanten. Het is een historische tuin met mooie oude bomen die de sfeer bepa len. „Mensen denken weieens dat aan zo'n oude tuin niets te doen is", zegt Ineke Lenshoek verontwaardigt, „maar het is juist heel arbeidsintensief. Al leen met het opruimen van het oude hout zijn we weken zoet". Ook Corrie Poley van Slot der Nisse tuiniert in een bestaande tuin. Haar tuin heeft, net als die van Ineke een vliedberg. Corrie Poley was de tuinierster die min of meer de aanzet heeft gegeven tot het fenomeen 'Open Tuindagen'. Het begon Marijke Heuff (links) en Ankie Dekker in De Tintelhof in Veere. CT3 03 De moeder van een gezin uit Haarlem, dat in het Zeeuwse neergestreken was, vond dat in haar huis meer aan cultuur gedaan moest worden. Om het nuttige met het aangename te verenigen viel haar 'yJ J oog op de Franse taal. Het is goed om daar iets van te weten en het zou bovendien aardig van pas kunnen komen op de jaarlijkse vakantie in Frank rijk. En zo geschiedde. De pijprokende echtgenoot werd 'papa fume une pipe', en inplaats van 'schatje' 2e* ^ij 'cherie' tegen haar. De kinderen, werden 'les enfants', en voor de jongste, Margreet, zou het zeker goed zijn, want het was een doom in moeders oog, CïJ dat die kleine al een aardig mondje Zeeuws sprak. Ze reden voortaan met de auto, 'la voiture', door de 'Rue de l' église' de Kerkstraat. En mama, elle f* chante, zij zong. Margreet had haar eigen visie op r JS"deze Franse cultuur en deed mee met frisse tegenzin, zeg maar gerust met de Franse slag, wat haar blijvend het predikaat 'enfant terrible' bezorgde. Op een zaterdagavond nam zij tijdens het diner haar kans waar om de idylle wreed te verstoren. De kinderen hadden boven een bord patat al wat zitten ginnegappen op z'n Frans. La mama had papa juist gevraagd haar de 'compote' te passeren. Margreet zat er net ongeduldig op te wachten om haar frites ermee te versieren. Toen het ouder paar, content in het Frans door bleef keuvelen riep zij, het wachten beu: „Allee, allee, heef mien dien appelmoes -is- an!. CAMELEON als een grapje. „We waren eens op bezoek bij de buren en we filosofeerden erover wat we zouden kunnen doen om geld bijeen te krijgen voor het on derhoud van de kerk in Nisse. De buren zeiden 'd,oe je poort open en laat je tuin zien'". Dat sloeg zo aan dat de tuin nu ieder jaar tijdens de schaap scheerdersfeesten geopend is voor publiek. Ook de drie an dere tuinen zijn tijdens open dagen in het eerste weekend van juli te bezichtigen. Het boek voert de lezers mee op een rondwandeling door de tuinen. Onderweg vertellen de eigenaresen honderd uit over de aanleg en het onderhoud en de eigenaardigheden van som mige planten. Tussen de regels door lezend proef je het en thousiasme van de tuiniersters. Al bladerend door het boek komt als snel de gedachte brij je boven: 'ik wil ook zo'n tuin Totdat je bedenkt wat een hoop werk daar in gaat zitten. Een tuin is namelijk nooit 'af'. Voor de tuiniersters is dat maar gelukkig want voor hen is een tuin geen monument maar een levenswerk waarin zij wil len werken, verplanten en ver nieuwen. Het boek is natuurlijk een mo mentopname. Fotografe Marij ke Heuff maakte in de afgelo pen jaren ongeveer tienduizend dia's. „Vijftien jaar lang heb ik de Zeeuwse tuinen gefotogra feerd. Het viel niet altijd mee want dan weer regende het en dat was het licht weer veel te hard, maar af en toe waren er toch van die momenten waarop de eerste zonnestralen door de ochtendmist heenbraken. Op zo'n moment proef je de .\J-^ geen ingevallen gezichten meer! met porseleinen tanden en perfecte pasvorm. Repara ties: klaar terwijl u wacht Tandprotheticus Hobeinstraat 52 - Viissingen Tel. afspraken 01184-14533 i (ook voor part. verzekerden) (ADVERTENTIES) Hans Verkerk Keukens is bezig zijn 32e filiaal te bouwen in Goes. Tijdens deze opbouw hebben wij een te gekke voor- Verkoopactie. Wij verkopen een aantal keukens en apparaten voor h£lf^geIcL-Xe-v©ns-het wirieen a root Wést*2b', voorheen van Dijke vakantieland, te Goes. Bel voor info: 01100-16451. MAANDAG.21 EN DINSDAG 22 MAART ZIJN WIJ GESLOTEN auiohih W AUTO ALARM WW r AUTO TELEFOON INBOUW STATION KLEIN VLAANDEREN 91-93 unn finnen tfi 01180- 40A/ ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN KRANT (Kleine advertenties zonder adm. kosten) (Fax 11446) 10.00-12.00 u. 14.00-15.30 u. (Fax 11446) foto harry de lange schoonheid van een tuin en ben je de overnachting in je auto snel vergeten". Florentine van Eeghen-Elias verzorgde de tekst van het boek. Zij tekende het eigen verhaal van de tuiniersters op zodat het net lijkt alsof je als lezer zelf door de tuinen geleid wordt. Het boek kost 49,90 in de boekhandel. Natuurtip Een van de vroegste lenteboden is altijd weer de fuut. Deze fraai gekuifde watervogel begint al heel vroeg in het voorjaar met de bouw van zijn drijvende nest. Veelal ligt dat zo maar open en bloot aan de waterkant als een drij vend platformpje van rottende plantendelen. Dat lijkt gevaarlijk, zeker als je bedenkt dat de witachtige eieren niet bepaald een goede schutkleur hebben. Maar de vogel verlaat het nest nooit zonder eerst de eieren af te dekken met hetzelfde materiaal als waarmee het nest is gebouwd en daardoor zijn de eieren zowel tegen te sterke afkoeling als tegen mogelijke eierrovers beschermd. De fuut is als broedvogel in het Zeeuwse sterk In grote delen van Zeeland kwam de soort vroeger maar tegenwoordig is in iedere wat grotere waterpartij wel een broedpaar te vinden. Het is niet helemaal duidelijk waar die toename aan te danken is. Van een viseter als de fuut, die een voorkeur heeft voor helder, plantenrijk water zou je eerder een achteruitgang verwachten. Jonge futen zijn koddige beestjes. In hun gestreepte pyama- pakje zijn ze al van jongsaf in staat om watervlug te zwemmen en te duiken. Bij gevaar, of ook wel gewoon zonder duidelijke reden kruipen ze bij de oudervogels op de rug en ze blijven daar ook doodgemoedereerd zitten als de oudervo gel onderduikt. Na de broedtijd verzamelen futen zich in grote groepen op het open water. Ze missen dan de opvallende kuif, maar zijn gemakkelijk te herkennen aan het slanke postuur en de diepe ligging in het water. Vooral in het Grevelingenmeer kunnen enorme groepen voorkomen. Voor de kust van Scharendijke bijvoorbeeld zijn ze soms met vele duizenden bij elkaar te zien. Als zo'n groep oplost in allemaal afzonderlijke paartjes is duidelijk de lente weer in aantocht. in opmars, niet voor, MIDDELBURG In de stadsschouwburg vindt don derdag 10 maart een veiling van Zeeuws antiek plaats. Antiquités B. Witte brengt vanaf 13.30 streeksieraden, schilderijen, meubels en de Cronyck van Zeeland onder de hamer. Vooral de Cronyck is een topstuk. De Cronyck is ge drukt in 1696 en voorzien van tientallen kopergravures van steden, dorpen, kastelen en buitenhuizen in Zeeland. Het geheel complete boek heeft een wapenkaart van alle familie wapens van Zeeland. De kijkdag voor de veiling is vandaag, woensdag 9 maart van 14.00 tot 21.00 uur. VLISSINGEN Zondag 13 maart is er in De Schaapskooi naast het winkelcentrum Papè- gaaienburg een open huis. Van 14.30 tot 17.00 uur is er tijd voor ontmoeting, ontspanning en gesprek. In de kerkzaal, de hal en de grote zaal exposeren kunste naars uit Groot-Lammeren- burg hun werk. Er is pargama- no, schilderkunst en houtsnij werk te zien. Verder is er gele genheid om brieven te schrij ven voor politieke gevangenen en te mediteren. Rinaldo Traas, werkzaam als kok in de keuken van het Zorgcen trum Jacob Roggeveen Noordsingel heeft in de categorie 'Koude Schotels' een tweede en een derde prijs behaald tijdens de Salon Culinaire Zuidlaren 1994. In de categorie Hors d'oeuvre kreeg Rinaldo de tweede prijs voor een schotel waarin kreeft, haas, konijn, wulken, mosselen en kalfsvlees verwerkt waren. Zijn Visschotel bestond uit Schotse zalm met een hoed van Volendam- se paling en Westlandse groenten. De keuken van het Jacob Roggeveenhuis is blijkbaar een goede voedingsbodem voor prijs- koks, want de chef-kok van de instelling, Sjaak Jobse, won al twee keer de eerste prijs. VLISSINGEN - In de reptie lenzoo Iguana in Viissingen is voor het eerst een Bandva raan, met de wetenschappe lijke naam Vara nus Salvator uit het ei gekropen. De Bandvaraan, een reuzen hagedis uit Zuidoost-Azië is de op een na grootste hagedis ter wereld, die een lengte kan bereiken van drie meter. In de reptielenzoo worden al 15 jaar Bandvaranen ver zorgd, maar tot nu toe was het niet gelukt met deze die ren te kweken. Moeder Mo nica is zes jaar geleden als jong varaantje in Viissingen gearriveerd. Vader Max komt uit Hamburg. De bore ling heeft de naam Doortje meegekregen. - Het ei heeft ruim zes maanden op een temperatuur van 31 graden' in de couveuse gelegen. OOSTKAPELLE Het voor jaar breekt aan en de padden gaan op zoek naar zoet water om daar hun eieren te leggen. Hun tocht is niet van gevaar ontbloot en heel wat padden leggen het loodje bij het over steken van de rijbaan. De Ko ninklijke Natuur Historische Vereniging is nu een actie be gonnen om de padden heel huids naar de overkant van de weg te brengen. Een bekende oversteekplaats van padden ligt bij de buiten plaats Duinvliet aan de Dom- burgseweg in Oostkapelle. De Natuurvereniging wil gaas langs de weg zetten en op re gelmatige afstanden emmers ingraven. Daar vallen de pad den dan in en de volgende dag worden de padden dan veilig door mensenhanden naar de overkant van de weg gedragen. Een praktische oplossing waar natuurlijk wel extra hulp voor nodig is. Wie mee wil helpen wordt aanstaande zaterdag 12 maart om 9.30 uur verwacht bij de ingang van Duinvliet. Voor De Padden in Oostkapelle krijgen hulp bij het oversteken van de weg foto archief de schelderode deze keer mag de auto op het erf van de villa geparkeerd worden. Deelnemers worden verzocht om zelf een spa mee te brengen. De natuurvereniging 'verwacht om half twaalf de klus geklaard te hebben. Zodra de paddentrek achter de rug is wordt het gaas weer verwijderd.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1