Keukens half geld in goes Jasperina als serieus Wandelen weer mogelijk op gerestaureerd Zuiderhoofd Funky Village is balorigheid vo ItB-CAllS actrice in dubbelsolo Schoonmaakactie Nollebos Stinzenplanten Ontwikkelingen Oranjezon Zeelandbrug gestremd 30 NIEUWE KEUKENS IN ONZE SHOWROOM Waar gehakt wordt... Muziektheater geeft Vrouwenpolderse jongeren een kans Pakkettenactie voor Roemenië j 076-236882 01184-19953 01184-19910 ilil Informeer bij onze vertegenwoordiger! ;ljH Successtory tIüfoonnummËrs""I Mini's I Redactie I I I I Kantoor Tijdelijke vergissing Laatste loodjes repetitieavond verloopt het al lemaal nog niet soepel en elke avond moet er worden geoe fend. Het podium moet worden VLISSINGEN Zaterdag 12 maart gaat een aantal vrijwilli gers van de kerken in Paau- wenburg een schoonmaakactie houden in het Nollebos. De schoonmaak is een actie van de werkgroep conciliair proces Open Hof. De werk groep probeeert het motto Ge rechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping van de We reldraad van Kerken in de praktijk te brengen. De werk groep voerde al eerder actie tegen reclame voor rookartike len op de billboards en tegen de uitbreiding van het aantal gokkasten in de gemeente. Er (ADVERTENTIE) loopt ook nog een actie om het autogebruik terug te dringen. Van 9.00 tot 15.00 uur gaat de werkgroep zwerfvuil in het Nollebos verzamelen en oprui men. Ook vrijwilligers van bui ten Paauwenburg en mensen die niet kerkelijk gebonden zijn kunnen aan de schoon maakactie meedoen. De sectie Beplantingen van de gemeente ziet de opruimactie helemaal zitten en zorgt voor voldoende gereedschap en koffie en soep. De actie wordt gecoördineerd vanaf het parkeerterrein bij de Kanovijver. opgebouwd, de licht- en ge luidsshow moet worden uitge probeerd, de gymzaal moet worden ingericht, de diaprojec tie getest, en bovendien gaan de jongeren zelf langs de deu ren om de kaartjes in de voor verkoop aan te bieden. De laat ste loodjes wegen het zwaarst maar er is geen wanklank te horen. De zenuwen zijn nog niet merkbaar gespannen op de repetitieavond maar dat de plankenkoorts zal toeslaan, daarvan zijn sommigen wel overtuigd. Het muziektheater is te zien in de gymzaal aan de Oranje Nas- saulaan op vrijdag 4 maart om 19.00 en op zaterdag 5 maart om 20.00. Kaarten kosten 7,50 en zijn te reserveren op telefoonnummer 01189-2420. Hans Verkerk Keukens is bezig zijn 32e filiaal te bou wen in Goes. Tijdens deze opbouw hebben wij een te gekke voorverkoopactie. Wij verkopen een aantal keukens en apparaten voor half geld. Tevens hebben wij een groot aantal keu kens en apparaten die voor half geld leverbaar zijn. (niet uit voorraad) Kom snel langs want nu kopen betekent nu geld verdienen bij Hans Verkerk, aan de Ringbaan West 2b, voorheen van Dijke vakan tieland, te Goes. Bel voor info: 01100-16451. 'X MIDDELBURG Onder de titel Een vrouw van niets brengt Jasperina de Jong don derdag 3 maart twee korte to neelstukken van Bennett op de planken van de stadsschouw burg. Iedereen kent Jasperina als de grote musicalster en als stra lend middelpunt van bruisende one-woman-shows waarin zij haar vele talenten uitgebreid kan etaleren. Dat zij kon zin gen, dansen en performen was genoegzaam bekend, maar Jas perina blijft op zoek naar nieu we uitdagingen en vorig sei zoen maakte zij grote indruk in twee toneelprodukties in de Amsterdamse Schouwburg: De Beer van Tsjechov en Visite van Hugo Claus. Dit seizoen is zij opnieuw te zien in een toneelproduktie. Jasperina is onder de indruk geraakt van het oeuvre van de Engelse toneel- en scenario schrijver Alan Bennett. Onder de titel 'Een vrouw van niets' brengt Jasperina nu twee korte toneelstukken van Bennett op de planken. Beide eenakters zijn juweeltjes van treurnis en Jasperina de Jong als Mevrouw humor, waarin Jasperina alle mogelijkheden benut om de on zichtbare gedachten van twee ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN KRANT Waar gehakt wordt vallen spaanders. Enige tijd geleden meldde een simpel persbericht ons dat de bomen aan de Zanddijk, die loopt van Yerseke naar H Hansweert, gekapt zouden worden. WaaromBomen zijn vals en plegen geweld, langs de weg zijn ze niet t te vertrouwen. Ook dat nog!!! Ze geven niet mee aan automobielen, die te hard en te riskant voortrazen S-Ï over dit eeuwenoude stukje dijk. Kaprijp(?) nou ja, maar deze bomen plots verkeers-gevaarlijk? Vroeger gingen we soms 's zomers op de fiets een zondags theebezoekje af leggen bij nom Pier en tante Kee op Iese. Op de Zanddijk was het dan altijd lekker koel w in de schaduw van zijn lange populierenrij en slechts -,-J een enkele auto zoefde beschaafd voorbij. Een paar dagen terug reed ik op 'n rondje Zuid- Beveland vanaf de sluis Hansweert de Zanddijk op. Het eerste stuk niks aan de hand, totdat je het spoor over bent. De kale aanblik van wat eens een mooi stukje natuurschoon was, een landschaps bepalend element, dat schokt je. De bomen liggen onderaan de dijk, geveld, hun wortels nog diep in de aarde, verkapt en verkocht voor een beetje geld, bomen van onschatbare waarde. De Zanddijk is maar een van de vele voorbeelden in de regio. Er is een herbeplantingsbeleid, maar steeds rijst de vraag: 'Kappen, moet dat nu zo nodig?'. De mens moet zich naar de natuur voegen, en niet de natuur naar de mens. Want zie, een boom is gemaakt om recht te staan, met zijn takken naar de hemel gewrongen. Cameleon. W==ATS Hf? SCHELDEBQDE 89e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE, MIDDELBURG EN VEERE WOENSDAG TOTALE OPLAGE: 47.500 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: KSCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - TEL. 01184-19910 - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. M V 301 2 MAART 1994 Door Jaap Klein VROUWENPOLDER De jongerenmuziekgroep 'Funky Village' brengt vrijdag en zaterdag aanstaan de het muziektheater 'tijdelijke vergissing Het is een mengeling van muziek, zang en dans, waartussen als een rode draad het verhaal loopt van Lodewijk, een jongen die in de vorige eeuw is geboren en per vergissing in het 'moderne' Vrouwenpolder belandt. De produktie is gemaakt door de jongeren van Funky Village en er is ruim anderhalf jaar aan gewerkt. Vrouwenpolder, een dorpje aan de noordkant van het eiland. Op weg naar de volgende eilan den laat je het links liggen. Een rustig dorp waar weinig schok kende dingen gebeuren, zeker in de winter. Zo weinig dat de jongeren er zich soms verveel den en een beetje rondhingen in de speeltuin. En er af en toe uit pure balorigheid wat ver nielden. Totdat de gemeente vond dat het niet meer kon en iets wilde doen aan deze 'speel- tuin-kids'. Maar wat? Tot zo ver kan dit het verhaal zijn over elk dorp in Neder land. In Vrouwenpolder ge beurde er meer. Iemand met ervaring in het jongerenwerk wist van een zangproject in Zierikzee. Hij besloot dat idee dok in Vrouwenpolder toe te passen, waar hij zelf woonach tig was. Deze man, Herman Koetsveld, vroeg subsidie aan bij de ge meente uit het potje 'jeugd vanaf 13 jaar', nodigde enkele jongeren uit om een bandje te formeren, nodigde de jongeren van het zangproject in Zierik zee uit om een keer in Vrou wenpolder te komen spelen en liet de leden van de kersverse dorpsband meeoefenen. De bal begon te rollen. De subsidie werd toegekend en er werd geïnvesteerd in goede ap paratuur. Meer jongeren sloten zich bij de muziek aan. Een aantal meiden die een optreden hadden gezien, wilden graag zingen en vroegen aan Koets veld of ze zich aan mochten sluiten. Ook danseressen sloten zich aan. En zo telde de jonge renmuziekgroep ineens 16 le den en ontstond het idee om een muziektheaterprojekt te doen. Pieter Joziasse, secretaris van de groep en geluidsman, Jacco Riemens, toetsenist en de zus jes Yvonne en Diane Joziasse, beiden zangeres, vertellen dit enthousiaste verhaal, dat lijkt op een successtory waar menig 'jongerenproject tegen de ver veling' nog een puntje aan kan zuigen. Want wat is er beter dan jongeren een kans te geven iets nuttigs te doen, waar ze hard voor moeten werken, creatief in kunnen zijn, waar ze vriendschappen kunnen sluiten en waar ze dus een hoop ple zier aan kunnen beleven. En het is er allemaal echt. Een repetitieruimte waar hard wordt geoefend, professionele apparatuur om mee te werken, muziek die swingt en een ne- genstemmig meisjeszangkoor waar je u tegen zegt. Niet dat het allemaal zo mak kelijk is gegaan natuurlijk. Toen de band ruim drie jaar geleden begon, konden de bandleden amper een instru ment bespelen. En dat is nog niet nodig als je je wilt aanslui ten bij Funky Village. Lessen worden ter plekke gegeven, door Herman Koetsveld en Kees van Belzen, twee mannen die de groep begeleiden. Toen de meiden zich aansloten, kregen ze eerst zangles. Els Minderhoud verzorgde enkele danslessen en verzon de passen voor het muziektheater. Zodat de meiden er niet meer als zoutzakken bijstaan maar in vlotte vaart over het podium huppelen. In een studio werd een demo gemaakt met twee nummers. Vooral het nummer 'Music is Alive'dat door de band zelf werd geschreven en als lijflied van Funky Village geldt, klinkt swingend en zeer verfrissend. Zoals ook het stemgeluid van de dames. Kortom, talentenjacht in Vrou wenpolder. Het verhaal van Lodewijk is geschreven door Herman Ncituiirtip HET ZEEUWSE üS LANDSCHAP y Vooral langs de binnenduinrand op Walcheren 7 en Schouwen zijn in het verleden veel landgoe- ■y «;'7 deren aangelegd. Maar ook in de polders 'Al liggen hier en daar statige huizen die omringd '7 vNL_ worden door eeuwenoud bos. In die bossen tref -L> ïe vaak een bijzondere plantengroei aan. Het f y V*. 9aat om zogenaamde stinzenplanten; dat zijn i i soorten die oorspronkelijk uit Zuid-Europa l'-r. !'J t\ afkomstig zijn, maar die in een ver verleden ingevoerd zijn om de landgoedbossen te ver fraaien. Niet altijd gaat het echter om opval lende bloemen want er werden ook wel soorten ingevoerd die in de eerste plaats bestemd waren als geneeskruid tegen allerlei kwalen. De planten die op deze manier op de landgoe deren terecht gekomen zijn worden sïinzenplanten genoemd. Het woord is afgeleid van het Friese 'Stinse' of 'State', een versterkte adellijke hofstede. Voorbeelden van stinzenplanten in onze regio zijn bijvoorbeeld aronskelken, wilde hyacin then, daslook, gulden boterbloem, en de hièronder afgebeelde vogelmelk. De stinzenplanten bloeien net als andere bosplanten al heel vroeg in het jaar. Dat is nodig om voldoende licht te krijgen, want als half mei de bomen eenmaal in het blad zitten dan is het op de bosbodem veel te donker geworden. Veel stinzen planten hebben dan alweer een voorraadje voedingsstoffen voor het volgende voorjaar verzameld. Het is niet toevallig dat veel stinzenplanten ondergrondse knollen hebben, waarin de reserves worden opgeslagen. Vroege bloeiers hebben aan het schrale voorjaarszonnetje niet genoeg om zich te kunnen ontwikkelen. WESTKAPELLE De res tauratie van het Zuiderhoofd of Plankiershoofd is gereed. Vrijdag werd het vernieuwde paalhoofd officieel heropend. Het honderd meter lange paal hoofd bestaat nu uit 350 hard houten palen met een lengte variërend van drie tot vijftien meter en uit ongeveer 540 eike houten verbindingsbalken. Ter gelegenheid van de opening werd er een informatiebord ge plaatst waarop een en ander te lezen staat over de functie en de geschiedenis van het paal hoofd. In aanwezigheid van wethouder Bostelaar van West- kapelle, de aannemer en dijk graaf Schorer, onthulde de ge zworene mevrouw Kloet- Eversdijk vrijdag het informa tiebord. Pieren en strandhoofden heb ben een grote aantrekkings kracht op mensen. Nergens be ter dan op het puntje van zo'n paalhoofd voel je de elementen om je heen woeden, terwijl je het veilige gevoel koestert dat de weg terug niet is afgesne den. Menigeen wandelt dan ook van tijd tot tijd het Zuider hoofd bij Westkapelle op. Het is een schitterende plek om naar de golven en de horizon te staren. Of er in 1625 ook al recreatief gebruik gemaakt werd van dit paalhoofd is niet bekend. Wel staat vast dat het Zuiderhoofd toen al bestond, zij het in een andere vorm. Ene Jacob van., Deventer maakte in 1550 een kaart van Walcheren en daarop is ook dit paalhoofd te zien. Het paalhoofd was in de zes tiende eeuw een belangrijk bouwwerk. De taak van het paalhoofd was er voor te zor gen dat de stroming zo ver mogelijk van de kust wegbleef. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii! Bovendien brak een paalhoofd de golven. Zouden beide din gen niet gebeuren dan heeft de kust (in dit geval het Zuider- strand) het veel zwaarder te verduren en zou het zand van strand en duinen langzaam maar zeker in zee verdwijnen. IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lllll llllllllllllllllllllllll III llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllll VLISSINGEN Nieuwe ont wikkelingen in de duinen van Oranjezon. Dat is het thema van de bijeenkomst die maan dag 7 maart gehouden wordt in het milieu-educatiecentrum De Kloek aan de Korenbloemlaan in Vlissingen. Een week later volgt 'Walcherse landgoederen' VLISSINGEN - In de vroege ochtend van vrijdag 5 maart en woensdag 9 maart is de Zee landbrug tussen 2.00 en 4.00 uur afgesloten voor alle ver keer. In de nachtelijke uren wordt onderhoud uitgevoerd aan de dwarskrachtdeuvels. De deu- vels zitten tussen de voegen van de betonelementen van de brug. Om ze op de goede hoog te te kunnen afstellen is het nodig dat zich op de brug geen verkeer bevindt. VLISSINGEN Er kunnen weer pakketten voor Roemenië ingeleverd worden bij Carmen van der Weele-Stoia. De pak ketten gaan in de week van 25 april op transport naar Roeme nië waar zij tegen Pinksteren aankomen. De pakkettenactie wordt geor ganiseerd door de Stichting Holland-Roemenië. De kosten voor het verzenden van een standdaardpakket bedragen 37,50. De dozen kunnen maximaal twintig kilo bevatten en kunnen na zes uur afge haald worden bij Carmen van der Weele. Westerzicht 544. in het MEC in Middelburg. Richard Struyk, een vaste gast in het natuur- en waterwinge bied, houdt een dialezing waarin hij uitleg geeft over de gedempte watergang, de afzet tingen, het vee en de afgravin gen die de laatste tijd in Oran jezon zijn gesignaleerd. Aansluitend bij de lezing is er op 12 en 17 maart een excursie in het duingebied. Tijdens de rondwandeling door het water wingebied ligt de nadruk op de waterwinning en de nieuwe ontwikkelingen in het beheer. Aanmelden voor deze excursie kan bij De Kloek. In het MEC aan de Reigerstraat in Middelburg krijgen de Wal cherse landgoederen aandacht. Op 15 en 22 maart komt dhr. Bosch om 20.00 uur vertellen over de cultuur- en natuur- historie en de toekomst van de landgoederen. Op 26 maart volgt een excursie. (ADVERTENTIE) I DB scheidebode (Kleine advertenties zonder adm. kosten) (Fax 11446) 10.00-12.00 u. 14.00-15.30 u. (Fax 11446) Schorthorst in 'Een vrouw van niets'. zeer verschillende vrouwen glashelder te portretteren. Kaarten voor de voorstelling FOTO JAN SWINKELS kosten 25,(passen 20, en zijn in voorverkoop ver krijgbaar aan het theater. Dat was in de zestiende eeuw zo en dat is in de twintigste eeuw nog steeds zo. Daarom besloot het Waterschap Wal cheren om het Zuiderhoofd, dat behoorlijk bouwvallig was geworden, grondig te restaure ren. De klus is inmiddels voor 100.000,- geklaard. De ge meente Westkapelle heeft van de gelegenheid gebruik ge maakt om het plankier op het paalhoofd te vernieuwen zodat er weer veilig gewandeld kan worden. Het Zuiderhoofd bestaat in zijn huidige vorm sinds 1906. Voor Het Zuiderhoofd in volle glorie die tijd stond vijftien meter noordelijker het zogenaamde Plankiershoofd dat in een nog grijzer verleden ook wel het Cassiershoofd werd genoemd. Vanaf 1906 werd het paalhoofd FOTO HARRY DE LANGE ook gebruikt als steiger voor loodsen en als afmeerplaats voor kleine vissersbootjes. Er wordt serieus gerepeteerd door Funky Village. Koetsveld. Lodewijk is een jon gen van zestien, waar niets mis mee is behalve dat hij in de vorige eeuw is geboren en per ongeluk in deze tijd terecht komt, nota bene in het doodge wone dorpje Vrouwenpolder. Deze 'tijdelijke vergissing' valt hem zwaar. Hij komt in aanra king met de jongeren van Fun ky Village die hem welwillend opnemen maar niet veel begrij pen van de achterstand die hij op hen heeft. Ze nemen hem mee op ontdekkingstocht door het moderne jeugdleven, met veel muziek, veel TV, het uitg aansleven en natuurlijk de lief de. Maar alles gaat hem te hard en te snel en op een dag ver dwijnt hij weer... Het geheel is doorspekt met muziek en lied jes van onder andere The Beat les, Supertramp en eigen num mers. De stem van de verteller praat het verhaal aan elkaar. Het geld voor de produktie is door de jongeren bij elkaar gesprokkeld door middel van sponsoring. De middenstand van Vrouwenpolder stak er flink geld in en daarnaast lie ten ze zich door de inwoners van Vrouwenpolder sponsoren voor elke vierkante meter schoongemaakt strand. Er moet nog een hoop gebeuren in de dagen voorafgaand aan de opvoering. De laatste lood jes wegen het zwaarst. Op de (ADVERTENTIE) AUTO HIFI W AUTO ALARM r AUTOTELEFOON INBOUW STATION KLEIN VLAANDEREN 91-93 MIDDELBURG TEL. 01180 - 40684 i

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1