Meer natuur in waterschapsbestuur r tËlIfoon nummers""! Keukens half geld in goes RE-carS Adverteren in geeft een verbluffend effect Circusprogramma Groep Papillonsky V& Vliegende onomatopeeën De tien groene punten Verbouwing Watertoren Sjoeltoernooi SPAAR MEE VOOR DONS- ZACHTE HANDDOEKEN 32.^ Wie zijn de 'groene' kandidaten en waar staan ze voor Zeelandhallen GOES Ijskoud tsi Vijf mille voor reddingstation 076-236882 01184-19953 01184-19910; 30 NIEUWE KEUKENS IN ONZE SHOWROOM 6.95 DE SCHELDEBOOE sisuo^ V Circus staat centraal tijdens muzikale show KUNSTGEBITTEN J.P.A. ROSSËL Natuiirtip Donderdag Vrijdag Zaterdag 14-22 u. 11-22 u. 11-18 u. Voorlichting [JE SCHELDEBOOE Mini's Redactie Kantoor HE SCHELDEBQDE 89e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE. VLISSINGEN. WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN. DOMBURG. MARIEKERKE. MIDDELBURG EN VEERE. TOTALE OPLAGE: 47.500 EX. DE SCHELDEBQDE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: KSCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - TEL. 01184-19910 - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. 301 M V MIDDELBURG Zaterdag 5 maart presenteert het Middel burgs Musical- en Operettege zelschap Groep Papillon haar nieuwe programma. Dit keer staat het circus centraal. In het circus gebeurt altijd van alles en nog wat, dus ook in Circus Papillonsky, want zo is het nieuwe programma gedoopt. Spanning, een lach en een traan, maar vooral veel vrolijke muziek en veel ontspanning. Het podium van de Concert- en Gehoorzaal wordt omgetoverd tot een echte circustent en de artiesten dragen passende kos tuums. Het publiek krijgt clowns, acrobaten, trapezewer kers en de mysterieuze Mister X te zien, en een bekende Rus sische circusartiest. Zoals het een echt circus betaamt heeft Circus Papillonsky iets wat niemand anders heeft. Een ech te circusprinses en een twee ling opperspreekstalmeester. De gekozen muziek heeft alles met het circus te maken. Er zijn melodieën uit de operette Die Zirkusprinzessin van Em merich Kalman, liedjes als O mein Papa en Kauf dir einen bunten Luftballon. Ook liedjes uit musicals als Hello Dolly, Lollipop en Tea for two krijgen ruim aandacht. The Candyman is eveneens van de partij. Hij verkoopt zijn lekkers aan ar tiesten en aan het publiek en 'The man on the flying trapeze' werkt zonder vangnet. De cir cusprinses heeft haar hart ver loren aan Mister X en samen met hem zingt zij de song 'Only make believe'. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door een Circusorkest dat is samengesteld uit leden van het Juliana Blaasorkest en Jaap Edel achter de piano. Léon Bours is als nieuwe kracht aangetrokken om naast Jaap Edel de muzikale leiding op zich te nemen en het nieuwe programma in te studeren. Verder verleent een dansgroep van balletschool Suzanne de Jong medeerking aan Circus Papillonsky en verzorgt Johan Bodry de regie. De muzikale show begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 17,50 en zijn te koop bij de 4 Windekes en De Oesterschelp in Middelburg en voor zover nog voorradig, 's avonds aan de kassa van de Concert- en Ge hoorzaal. MIDDELBURG - Op 2 maart zijn er verkiezingen voor de nieuwe waterschapsbesturen. Vergeleken met alle bombarie over de gemeenteraadsverkiezingen wordt er nauwelijks campagne gevoerd door de kandidaten. Een opvallende uitzondering zijn de Zeeuwse natuur- en milieu-organisaties die volop bezig zijn om 'groene' kandidaten te promoten. Door de Zeeuwse Milieufederatie is een lijst van tien actiepunten opgesteld voor kandidaat-waterschapsbestuurders. Voor alle regio's zijn kandidaten gevonden die de actiepunten onder schrijven. Wie zijn de groene kandidaten en waar staan ze voor? Wij vroegen ze om een toelichting op de actiepunten. Hilde Onderdijk te Middel burg, is een van de kandidaten. Zij staat als nummer 1 op de lijst voor de categorie ingezete nen. Zij is maatschappelijk ac tief als districthoofd voor de Lever- en Darmstichting. Ook vanuit die betrokkenheid ziet ze schoon water als een heel belangrijke bestaansvoorwaar de. Niettemin moet bij alle activi teiten de veiligheid voorop staan. Maar de strijd om en de strijd tegen het water mogen elkaar niet verdringen, en in dat kader is ook goede commu nicatie tussen instanties van groot belang. Zij vindt het wa terbeheer een sleutelfactor voor een goed natuur- en mi lieubeleid. Op nummer 7 staat Gosse Boonstra, in het dagelijsk leven jurist bij de regionale milieu inspectie. Zijn motivatie: „In het werk van alledag heb ik bemoeienis met alle milieusec toren en Waterschappen boeien mij allang. De traditionele ta ken van het Waterschap zijn uiterst belangrijk, maar we mogen niet uit het oog verlie zen dat schoner water en een goed beheer van de natuur ook zaken zijn die ons allen aan gaan, nu en later. Een schoon geen ingevallen gezichten meer! met porseleinen tanden en perfecte pasvorm. Repara ties: klaar terwijl u wacht Tandprotheticus Hobeinstraat 52 - Vlissingen Tel. afspraken 01184-14533 (ook voor part. verzekerden) leefmilieu komt de kwaliteit van ons leven in alle opzichten ten goede." Anton van Haperen, bioloog bij Staatsbosbeheer, nummer 7 op de lijst voor de categorie 'ge bouwd': „Water is van levens belang voor natuurgebieden. In tegenstelling tot landbouwge wassen zijn veel wilde planten en dieren juist gebaat bij hoge waterstanden. Wilde orchidee- en groeien bijvoorbeeld alleen in voedselarme graslanden waar het grondwater 's zomers niet meer dan enkele tientallen centimeters wegzakt. En ook weidevogels als grutto en ture luur hebben een sterke voor keur voor vochtige gebieden. Maar ok de waterkwaliteit speelt een belangrijke rol. In vervuild en troebel water kun nen geen waterplanten groeien. In zo'n 'troebele soep' zijn er weinig leefmogelijkheden voor vissen en andere waterdieren en vogels vinden hier dan ook geen voedsel. Tot voor kort was de zorg voor het water in na tuurgebieden vooral een kwes tie die de beheerders, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonu menten of Het Zeeuws Land schap, zelf maar moesten op lossen. Tegenwoordig hebben de waterschappen hier echter het voortouw. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat natuur gebieden voorzien worden van voldoende water van goede kwaliteit. Diverse Zeeuwse Waterschappen pakken deze verantwoordelijkheid goed op. Zo heeft het Waterschap Wal cheren bijvoorbeeld waterpro jecten in voorbereiding nabij Westhove en in de Ramme- kenshoek. En het Waterschap Noord- en Zuid-Beveland is bezig met de Zwaakse Weel. Het is van groot belang dat ook in de besturen van de Zeeuse Waterschappen mensen zitting HET ZEEUWSE LANDSCHAP L7 De kievit zou je een vliegende onomatopee kunnen noemen. Volgens Van Dale is een onomatopee een woord dat gevormd wordt door klanknabootsing en dat is precies de manier waarop onze bekendste weidevogel aan zijn naam komt. Het geluid klinkt ongeveer als kie-iewiet of som ook een duidelijk kort afge beten kievit. Heel veel vogels zijn op die manier aan hun naam gekomen. Om wat voorbeelden te noementureluur, wulp, hop, karekiet, grutto, koekoek, kneu, kauw, kraai, oehoe en tjiftjaf roepen allemaal hun eigen naam. Voor wat betreft de laatste zou je er over kunnen twisten wie gelijk heeft: de Engelsen die Jiet dier chif-chaf horen roepen, de Duitsers die er zilp-zalp van maken of wijzelf met onze tjiftjaf. Hoe dit zij: het voorbeeld maakt duidelijk dat vogelnamen die op een klanknabootsing berusten niet iets specifiek Nederlands zijn. Zelfs in de wetenschappelijke naamgeving kom je het veelvuldig tegen. De kwartelkoning bijvoorbeeld kun je zonder een al te groot beroep op je fantasie duidelijk crex crex horen roepen en daarmee heb je zijn wetenschappe lijke naam te pakken. Het mooist en meest onverwacht vind je een onomatopee in de naam van de Turkse tortel. Die heet op zijn zondags Streptaphelia deca-octo (deca-octo tien- acht) en als je de roep van het dier goed beluistert hoor je hem de hele dag decd-o-o-octo roepen in zijn ijver om een mooi duivinnetje te verleiden. Dat is andere koek dan ons doodgewone koekoek. 1 De natuur is Zeeland is het waard om er zorgvuldig mee om te gaan De kennismaking met koning Winter is hernieuwd. Als smaakmaker voor de Olympische Winterspelen blies de oostenwind snijdend koud. Het water veran derde in ijs. Toch lijken de winters niet meer wat ze geweest zijn. Vroeger kon je volgens de overlevering vast rekenen op strenge vorstperiodes, 's Morgens de a ijsbloemen op de ramen en overdag vroor je vast aan de leuning van de brug. Tegenwoordig kennen we dat niet meer. Centrale- of andere gasverwarming zorgt dat we behagelijk zitten in onze huizen. Kf* Eerstijds ging de kolenkachel 's nachts uit, de waterleiding moest worden afgetapt, want als die aj bevroor dan was je pas goed nat. t Over zulke winters werd er in het klapkotje bovenop de dijk gesproken. Drie bejaarde mannen zaten achter het glas en in 't zonnetje, toch nog lekker warm voor de tijd van het jaar. Wullem zei: „Ik weet nog een winter, dan sprongen we over de ijsschollen in de vaargeul van de Borselse Staert naar Temeu- zen.Chris, die ooit nog door de Noordelijke IJszee naar Wladiwostok gevaren was, had een betere: „Het was daar zo koud, dat de ijsberen met oorwarmers opliepen en de kokkemeeuwen in hun vlucht bevroze.Janus hoorde dat zo eens aan en snoerde hun ijskoud de mond: „Bij ons was het eens zo koud, dat het vuur bevroren was en we onszelf op moesten warmen in de vrieskist.Ja, ja, het liegt of het vriest dat het kraakt. Cameleon. n3 CS hebben, die gevoel hebben voor natuur en milieu. De inbreng van de Zeeuwse Waterschap pen in de diverse natuurprojec ten speelde zich tot nu toe namelijk vooral op ambtelijk niveau af. De Waterschappen hebben diverse ecologen in dienst. De besturen zijn echter nog vrij eenzijdig samenge steld, omdat de meeste be stuurders een agrarische ach tergrond hebben. De komende waterschapsverkiezingen bie den de mogelijkheden om hier in verandering te brengen. Bij vrijwel alle waterschappen staan voor de komende verkie zingen ook personen kandidaat met een groene natuur- en mi lieu-achtergrond. Bert v.d. Hoef, in de natuurbe scherming onder meer actief als directeur van het Zeeuws Biologisch Museum is op Wal cheren nummer 27 voor de in gezetenen. „Waterschappen kunnen op twee manieren voorlichting geven. De eerste manier tref je al vaak aan. Er wordt een voorlichter in dienst genomen, die het officiële be leid van het Waterschap aan de ingelanden uitlegt. De tweede manier komt nog te weinig voor. Als het aan mij zou lig gen, dan zou een afdeling voor lichting vooral preventief moe ten voorlichten. Als de ingelan den inzien wat de gevolgen van hun handelen voor het milieu zijn, dan zullen ze anders han delen. Dan zullen ze minder milieubelastende stoffen pro duceren, minder bemesten, minder water verspillen etc. Zo'n voorlichting zou op den duur de taak van het Water schap met betrekking tot de waterkwaliteit echt verlichten. Naar zo'n voorlichting moeten we dus toe. Daar moet dus meer geld voor worden uitge trokken." Gert Jan Buth, hoofd terrein beheer bij Het Zeeuwse Land schap, staat als nummer 19 bij de ingezetenen van het Water schap Schouwen. „Wordt extra aandacht voor natuur en milieu bij de waterschappen niet veel te duur?" vroegen wij hem. "Meer aandacht voor natuur in het waterschapsbeheer hoeft niet gepaard te gaan met hoge re waterschapslasten. Wel zal er gewerkt moeten worden aan een andere benadering van za ken. Zo kan het creëren van flauwe oevers langs kreken be sparing opleveren aan harde oeverbeschoeiing en ontstaan er tevens ontwikkelingsmoge lijkheden voor moerasplanten en -dieren. Sommige zullen daarbij moeten wennen aan een iets grillige oeverlijn, in plaats van zo'n keurige, strak ke streep in het landschap. Enkele waterschappen vrezen dat de lasten voor de ingezete nen zullen stijgen als in het kader van het Natuurbeleids plan de oppervlakte natuurge bied flink uitgebreid wordt. Dat hoeft echter niet het geval te zijn. Ten eerste moeten ook natuurterreinbeheerders voor de meeste hectare's een flinke geschotsheffing betalen. En ten tweede behoeven de inspan ningsverplichtingen voor een waterschap in een natuurge bied niet zo duur te zijn. Bij voorbeeld, in een regenrijke periode hoort een natuurgebied een tijd blank te staan. Snelle waterafvoer via een intensief slotenstelsel is hier niet nodig en zelfs ongewenst. Een geheel ander punt wat aandacht verdiend zijn de extra kosten die de verblijfsre- creatie veroorzaakt. Op Schou- wen-Duiveland bijvoorbeeld verdrievoudigd de bevolking 's zomers. Hierop moeten wel de waterzuiveringsinstallaties in gericht zijn. De extra kosten daarvoor worden tot nu toe op de vaste bewoners verhaald. Dit terwijl recreatiegemeenten soms vervelende, natuuron- vriendelijke plannen met hun recreatieopbrengsten uitvoe ren." MIDDELBURG Het 35-jarig bestaan van het Delta College heeft vijfduizend gul den voor een goed doel opgele verd. Het goede doel, de Koninklijke Nederlandse Redding Maat schappij, ontving vandaag, woensdag 23 februari een che que ter waarde van 5.000,- uit handen van directeur Zuid- dam. Het geld wordt gebruikt om het reddingstation Westka- pelle te voorzien van een mari foon, speciale peilapparatuur en een overlevingspak. OOST-SOUBURG Sjoel vereniging Schijf '83 houdt za terdag 5 maart een open toer nooi in buurthuis De Zwaan aan de Kromwegesingel. Er zijn een jeugdklasse tot en met zestien jaar en vijf klassen voor volwassenen, dames en heren. Het toernooi begint om elf uur en deelnemers kunnen zich tot twaalf uur in laten schrijven aan de zaal. Wat willen de 'groene' kandidaten bereiken ,in het water schap? De Zeeuwse Milieufederatie heeft daarvoor een 10 puntenprogramma ontworpen. De groene punten zijn: natuur en milieu verdienen meer aandacht van de water schappen. het verbeteren van de kwaliteit van het water in de sloten, kanalen en kreken verdient prioriteit. Er moet weer gezwom men kunnen worden in onze polders. daarvoor is het ook nodig dat de vuile bodem van 'sloten en kanalen wordt schoon gemaakt. bij het beheer van de zeedijken en duinen staat de veiligheid van het achterland voorop. Maar daar waar mogelijkheden zijn om natuurwaarden te bevorderen, moeten ze worden benut. waterschappen besteden bij het beheer van dijken, sloten en wegen in het binnenland veel aandacht aan natuur en landschap. Waterschappen bevorderen de aanplant van bo men en struiken en gebruiken geen onkruidbestrijdingsmid delen meer bij het beheer. natuurgebieden verdienen voldoende water van goede kwaliteit. Zonder een goed waterbeheer heeft de natuur geen toekomst. waterschappen zetten zich in voor het terugdringen van het autoverkeer. Alleen plaatselijk verkeer op de polderwegen. Ruim baan voor fiets en wandelaar. Geen auto in de natuur. waterschappen staan alleen jacht toe in hun terreinen als het gaat om de bestrijding van schade. waterschappen behoren meer voorlichting te geven, zodat de burgers weten waaraan hun geld wordt besteed en ook waarvoor. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan het hoe en waarom van de aanpak van de milieuproblemen. de waterschapslasten moeten binnen de perken blijven. Bij het verdelen van het geld verdienen natuur- en milieuzaken de prioriteit. OOST-SOUBURG De Wa tertoren moet verbouwd wor den, en nog wel dit jaar. Dat is een van de agendapunten waar de commissie financiën zich vanavond, woensdag 16 fe bruari tijdens de openbare ver gadering over buigt. De Watertoren wordt al een aantal jaren gebruikt als cen trum voor hedendaagse kunst. De Watertoren trekt met een internationaal programma steeds nieuwe groepen bezoe kers naar zich toe. Uit de reac ties van het publiek kan opge maakt worden dat er veel waardering bestaat voor het geboden programma. Het pro gramma staat dan ook op een behoorlijk niveau. Voor het jaar 1995 staat er zelf een ex positie van werken uit Duitse en Italiaanse musea op stapel. Minpuntje van de Watertoren zijn het ontbreken van toiletten en de steile trappen. De ge meente vindt het dan ook niet wenselijk om de verbouwing tot 1997 uit te stellen, wat eerder het plan was. (Kleine advertenties zonder adm. kosten) (Fax 11446) 10.00-12.00 u. 14.00-15.30 u. (Fax 11446) (ADVERTENTIES) Hans Verkerk Keukens is bezig zijn 32e filiaal te bou wen in Goes. Tijdens deze opbouw hebben wij een te gekke voorverkoopactie. Wij verkopen een aantal keukens en apparaten voor half geld. Tevens hebben wij een groot aantal keu kens en apparaten die voor half geld leverbaar zijn. (niet uit voorraad) Kom snel langs want nu kopen betekent nu geld verdienen bij Hans Verkerk, aan de Ringbaan West 2b, voorheen van Dijke vakan tieland, te Goes. Bel voor Info: 01100-16451. auto hifi gkj w auto alarm w autotelefoon inbouw station KLEIN VLAANDEREN 91- 93 MIDDELBURG TEL 01180 - 40684 ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN KRANT Bij iedere 5 gulden besteding krijgt u een spaarzegel. Met een volle spaarkaart kunt u een 3-delige handdoekenset of een badlaken, in een donsachtige kwaliteit, voor een zéér aantrekkelijke prijs kopen. GA DIREKT NAAR DE KEURSIAGER EN VRAAG OM EEN SPAARKAART 4 U kunt kiezen uit 4 kleuren: Zalm, licht blauw, roze en zeegroen. KEURSLAGER 2'. Aanbieding „ari k3n met 26 februari 500 gram magere runderlappen voor Uw keurslagers: Weemaes, L. Noordstr. 55, M'burg Ab de Visser, W.C. Dauwendaele, M'burg Frans Gillissen, Walstr. 100, Vlissingen Blankenburgh, Oranjeplein, O. Souburg 1

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1