Verzamelen zo oud als de mensheid PRESENT Een plezierige oude dag in een prettige omgeving Ut), KADOWINKEL PRESENT piel 1435. 1110. 775. 810. 825. 960. L0F0N Doe uw voordeel I Geronto-psychiatrie in Terneuzen Bijscholing Textielkunst Telefoonkaarten en markclips nieuwe rage in de wereld van verzamelaars Adverteren in verbluffend effect Benefietorkest voor Ghindari Opening van GROENTEHAL SCHOUT Cursus omgaan met dementie voor vrijwilligers SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 2 FEBRUARI1994 309 .pescHEuxBQOE geeft een Foto-albums Voetballers Cursus oud-schrift Winkelcentrum Dauwendaele krijgt er weer een gezellige winkel bij: Wij houden a.s. vrijdag en zaterdag 4 en 5 februari in onze nieuwe kadowinkel. Iedere kopende klant krijgt van ons een presentje (een kaarsenstandaard of een teddybeertje). Tot ziens bij: Deze week: 5 kilo aardappelen 1.50 2 kilo Gieser Wildeman 2.50 3 kilo Goudreinetten 2.50 3 kilo Jona Gold of Golden Delicious 2.95 10 citroenen 2.50 25 sinaasappelen 5.00 10 kiwi's 2.50 Leuke sortering voorjaarsbloe metjes Breeweg 47, Middelburg OVERJARIGE DURE MERKFIETSEN UNION PERFECTION UNION PRESTIGE GAZELLE T0URMALET GAZELLE FIELD CRUISER RALEIGH REFLEX PRO RALEIGH SILVER WIND Binding Schouwen-Duiveland i GOES - Verzamelen is net zo oud als de mensheid zelf. In hun prille bestaan waren de mensachtigen zich er al snel van bewust dat het handig was om voedsel te verzamelen, iets wat in de dierenwereld ook veel voorkomt. Was verzamelen in het licht van de eerste levensbehoeften simpel gericht op overle ven, met het verstrijken der eeuwen werden door de mens andere verzamelingen aangelegd. Een van de meest aansprekende is een boekenverzameling ofte wel een bibliotheek waarvan in de oudheid reeds sprake was. In de tegenwoordige tijd kunnen we ons voedsel bewaren in de diepvrieskist. Maar onze verzamelwoede stopt daar niet mee. ten zelf. Kijk, hier heb je er een die is gericht aan mejuffrouw E. Krom in Villa Hartijn, Nas- saupark, Bussum van de dames TiGITtjG Louwerse en Smallegange uit Driewegen bij Goes, zie je die stempels? Ansichtkaarten zijn altijd erg streekgebonden en zijn in eigen omgeving altijd meer meer waard. Dat zou een goede reden kunnen zijn om eens een eind uit de buurt achter kaarten aan te gaan." BO bank in slagorde naast el kaar. werpen verzameld. Logisch dat de verzamelaar te maken krijgt met 'dubbele' exemplaren in zijn of haar collectie. Voor deze doublures kan men terecht op bijeenkomsten van verzamelaarsverenigingen of op ruilbeurzen Een zo'n ruilbeurs wordt op iedere eerste vrijdag van de maand gehouden in café 'De Goede Verwachting' in Lewedorp, waar iedere verza melaar welkom is. De maandelijkse ruilbeurs in Lewedorp wordt georganiseerd door Wim Davidse uit Goes en Kees van Damme uit Hein- kenszand. Wim Davidse vertelt over het onstaan van de beurs: „De beurs is opgezet door de heren Snoep en Spruijt, dat waren de gangmakers. Als lo- katie kozen ze voor café 'Ruim zicht' in 's - Heer Hendrikskin deren. Het bleek meteen een schot in de roos. Op den duur werd het in 'Ruimzicht' te klein en kwamen we terecht in 'De Goede Verwachting' in Lewe dorp. Voor de mensen uit Wal cheren ook een beetje dichter bij. Ook zien we regelmatig verzamelaars uit Schouwen-Duiveland en van Zeeuws Vlaanderen. Het leu ke van deze ruilbeurs is vooral het spontane karakter, wij zijn namelijk niet aangesloten bij een overkoepelende organisatie komt. Je ziet regelmatig nieu we gezichten en wat opvalt bij de verzamelaars is, dat het bijna allemaal dertigers of ouder zijn." Wim Davidse verzamelt zelf ui teraard ook: ansichtkaarten van Goes, 's-Heer Hendriks kinderen en Wolphaartsdijk is zijn onderwerp. „Tot voor kort had ik een tuincentrum in 's-Heer Hendrikskinderen en töen verzamelde ik ook al, ik ben nu drie maanden gestopt met werken en heb zo meer tijd voor m'n hobby. Van origine ben ik een Middelburger en spaar natuurlijk ook foto's en kaarten uit mijn geboorte plaats. Verder ben ik geïnteres seerd in Zeeuwse klederdrach ten en ik verdiep me wat in genealogie en weet zo de tijd goed te passeren. Indertijd heb ik bij de Z.V.U. cursussen ge volgd in oudheidkundig onder zoek en genealogie, dat sluit aan op mijn bezigheid", vult Davidse aan. De gelagkamer van café 'De Goede Verwachting' is inmid dels herschapen in een kleur rijk geheel van de meest uiteeenlopende verzamelingen. Het biljart wordt in beslag ge nomen door rijen oude en vreemde munten, postzegelal bums, schoenendozen met oude ansichten, gesorteerd op streek en plaats. Aan de tafels wordt druk gebladerd in foto albums, waar de in ver vlogen tijden verzonden post stukken prijken. Een van de houders van zo'n album is Kees van Damme uit Heinkenszand, organisator en liefhebber. „Ik sla geen avond over", zegt Kees, „Ik ben altijd van de partij, verjaardag of visite, de ze avond gaat voor alles. Ik heb ansichtkaarten, maar de reden dat ik die spaar zijn de post stempels die er op staan, dat is interessanter nog dan de kaar- Naast Van Damme zit de heer Leijnse, „Middelburger in hart en nieren, geboren en getogen", verklaart hij met gepaste trots. „Wat vind je.hiervan?" en hij laat een kaart zien met groeten uit Yerseke, een soldatenkaart met een gedrukte tekst: 'Geen knoop meer aan mijn broek, Geen cent meer in mijn zak, En we gaan al naar het kamp van Zeist'. „En daar zijn er nog veel meer van, leuk hè, zegt Leijnse. Aan dezelfde tafel zit Frits die een tamelijk nieuw onderwerp heeft gekozen om te verzame len, telefoonkaarten en mark clips. Telefoonkaarten zijn er in een grote verscheidenheid, vooral uit de ons omringende landen, zoals Frankrijk, waar dit plastic betaalmiddel al lan ger wordt gebruikt dan in Ne derland. Het zijn niet alleen de speciale uitgaven van de tele foonmaatschappijen, maar vooral de kaarten die door be drijven voor eigen gebruik of als weggevertje aangewend worden. Frits klapt zijn map open en laat zijn collectie zien: „Wat dacht je hiervan, van deze, uit Frankrijk, met Jules Veme, Vincent van Gogh, Sa muel Morse, voetballers, ja die Fransen werken wereldwijd met hun onderwerpen. Maar in Nederland heb je er ook veel met reclame. Kijk, hier is er een van vier tikken van Om roep Brabant. Mijn andere ver zameling zijn markclips, dat is een soort van luxe paperclip, waarin een klein vierkant plaatje zit dat het papier bij elkaar klemt. En op dat vier kantje staat de naam of het logo van het bedrijf dat ze gebruikt aan zijn memo's of poststukken." Keurig gerang schikt zitten Philips, de ING-bank, de N.S. en de RA- IDe avond loopt ten einde, de plakkers blijven nog wat zit ten. De heer Jobse uit Vlissin- gen, die veel ansichtkaarten heeft, licht nog toe: „Zo'n tien jaar geleden kon je in Amster dam nog kaarten kopen voor vijf cent stuk. Een handelaar zei me toen 'Doe dat nu mijn heer, je zult zien, over tien jaar zijn ze een tientje per stuk'. Ik dacht toen nog, hoe kan dat ooit, maar het is wel uitgeko men. Wim Davidse sluit zich bij die mening aan en zegt: Zo bl ijft het plezier in je hobby voorop staan." „Dat kom je natuurlijk tegen, maai- dat maakt onze beurs juist zo leuk, vriendelijk en ontspannen, je deelt je verza- meli ng met anderen en je kunt altijd iets leuks tegen het lijf lope n. Het uitgangspunt is rui len, want daar gaat het om bij een ruilbeurs. En als je elkaar daar niet in kunt vinden, dan is het 'ook mogelijk om te kopen. GOES - Evenals voorgaande jaren stelt het Gemeentearchief van Goes alle inwoners van Goies en omstreken in de gele genheid om een cursus oud schrift voor beginners te vol gen. Wie zich wil bekwamen in het oud-schrift kan zich voor in formatie over deze cursus wen den tot het Gemeentearchief, Wij ngaardstraat 3 in Goes. Het archief is telefonsich bereik baar via 01100-21212, tst. 605. De cursus wordt gegeven in het kantoor van de Gemeentelijke Archiefdienst en omvat tien avonden. Behandeld worden tek sten uit de 16e tot 18e eeuw. OPEN HUIS Winkelcentrum Dauwendaele - Vrijlandstraat 85 - Middelburg GOES - De werkgroep Roeme nië van de Gereformeerde Kerk Goe«> heeft voor zaterdag 5 fe bruari een benefietconcert ge organiseerd in de Westerkerk, Wes twal 4. De opbrengst komt ten goede aan het verder op knappen van een school in zus- tergemeente Ghindari in Roe menië. Er wordt ook lesmateri aal en gereedschap voor het technisch onderwijs van aange schaft. De volgende musici en koren verlen en hun medewerking aan het concert in de Westerkerk te Goes: De Cantorij van de Gere formeerde Kerk o.l.v. Leonard Eversclijk, de violistes Dagmar Blanken en Annohi Oraison, Jurgen Blanken piano, het Kin derkoor van de Zeeuwse Mu ziekschool, de Fluitgroep onder leiding van Jan de Vente, en de Chr. Oratorium Vereniging Goes o.l.v. Izak Ruissen. Het concert begint om 20.00 uur. Toegangskaarten kosten 12,50 gulden (10 gulden met kor tingspas). Goed bereikbaar en gratis parkeren Een greep uit ons assortiment: van 1999.-nü van 1559.-nü van 1099.-nü van 1075.-nü van 1195.-nü van 1195.-nü enz. enz. Alleen bij: Breeweg 17 4335 AN Middelburg Telefoon 01180-13187 Fax 01180-12992 De Stichting Psychiatrische Zorgvoorzieningen Zeeland maakt deel uit van de geestelijke gezondheidszorg in de provincie Zeeland. Tot de Stichting PZZ behoren het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Zeeland; Ithaka, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en vanaf eind 1994 een centrum voor verslavingszorg. Aan de Roerstraat in Terneuzen is reeds een resocialisatie-afdeling ofwel hostel met 16 plaatsen gevestigd waarbij het gaat om tijdelijke behandeling van psychiatrische patiënten gericht op terugkeer in de samenleving. Tevens bevindt zich er het Instituut voor Psychiatrische Dagbehandeling voor behandeling overdag (deeltijdbehandeling). De nieuwe afdeling aan de Roerstraat i n Terneuzen I Uitgave .'an ae instellingen I aangesloten bi| de Provinciale I Ziekenhuisraad Zeeland iPZRi Op dinsdag 1 februari zijn de eerste patiënten op de afdeling geronto-psychiatrie aan de Roerstraat in Terneuzen gearriveerd. In totaal gaat het om 16 langdurig opgenomen psychiatrische patiënten ouder dan 65 jaar, die zich veelal niet meer kunnen handhaven in andere voorzieningen. De begeleiding van deze groep bejaarde patiënten richt Het Zeeuws Instituut Zorgopleidingen is voornemens om begin april twee bijscholingscursussen te starten voor werkers in de gezondheidszorg. De cursussen zijn gericht op actuele ontwikkelingen in het vakgebied. De cursus 'Patiëntenvoorlichting' wordt gegeven op 12, 19, 26 april en 3 mei van 19.00 tot 21.30 uur. De cursus 'Kwaliteit, wat is dat?' wordt gegeven op 12, 19, 26 april en 3 en 17 mei van 19.00 tot 21.30 uur. Aan beide cursussen is een certificaat verbonden. Belangstellenden kunnen contact opnemen mevrouw A. Verhage of de heer P. Huisson van het instituut, Postbus 334, 4380 AH Vlissingen. zich in hoofdzaak op het aanbieden van een zo aangenaam mogelijk leefklimaat. De afdeling geronto-psychiatrie in Terneuzen is een onderdeel van de Stichting Psychiatrische Zorgvoorzieningen Zeeland, kortweg Stic hting PZZ, die haar hoofdvestigi ng in Kloetinge heeft. Frans van Dun, hoofd patiëntenzor g psychiatrie voor ouderen, lecit uit dat geronto-psy chiatrie bedoeld is voor de oud er wordende psychiatrisc he patient. Hoofddoel i«s: een plezierige oude dag in een prettige woonomgeving. Behandeling van de psychiatrisc he problemen is bij deze groep mensen niet meer het belangri jkste. Zo zal het in de toekomst gebeuren dat de mensen in cle omgeving van de Roerstraat groepjes patiënten onder begel eiding zullen zien wandelen olf dat er een bezoekje aan de stad wordt gebracht. Maar ook bi nnenshuis kan er van alles georgainiseerd worden om de tijd aang enaam te besteden. Frans van Dun: „We hopen, doordat het. een kleine afdeling is, de patiënten veel aandacht te kunnen geven en diverse activiteiten ter ontspanning aan te bieden. N/erder hopen we dat deze patiënten, die van oudsher een binding met Zeeuwsclh-Vlaanderen hebben, sneller asinloop van familie of kennissen zullen hebben dan zij waneer in Kloetinge zijn opgenomen. De barrière die de Westerschelde nu eenmaal is, hoeft ten slotte niet meer genomen te worden." Veel aandacht wordt besteed aan de lichamelijke zorg en verpleginig van deze bejaarde patiënten. Nadrukkelijk stelt het hoofd psychiatrie voor ouderen dat de afdeling in Terneuzen niet is ingericht voor mensen die in dit opziclht een extreem zwaar beroep op de verpleegkundigen doen. „Iri dat geval is de afdeling geronto-psychiatrie in Kloetinge geschikter, omdat we daar meer mogelijkheden tot onze beschikking hebben. Daarnaast Tot 18 februari exposeert Mareike: Geervliet uit Dongen textielschilderijen in de Expogang van het Oosterscheldeziekenhuis in Goes. Mareike laat zich ondermeer inspireren door de natuur. Ze besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van de materialen waarmee ze werk.. De doeken geven een schilderachtige indruk door de gebruikte techniek van appliqueren en vrij borduren. kan het in sommige situaties beter zijn om door te verwijzen naar een verpleeghuis." De afdeling geronto-psychiatrie in Terneuzen bestaat uit twee verschillende groepen, een van zeven en een van negen patiënten. Het gaat daarbij om een zogenaamde open en een gesloten afdeling. Frans van Dun: „Gesloten betekent dat deze patiënten niet zelfstandig naar buiten mogen omdat dan de kans bestaat dat ze verdwalen Dementie is een ziekte, een verzamelnaam voor een aantal verschijnselen. Er zijn bovendien verschillende vormen van dementie. Kenmerkend bij al die vormen zijn de veranderingen in iemands manier van doen, denken en voelen. Hierdoor ontstaan vaak veranderingen in het gedrag, die voor buitenstaanders vaak moeilijk te begrijpen en te hanteren zijn. Het omgaan met iemand die dementerend is en het steun bieden aan een partner of familielid is vaak erg moeilijk en zwaar. Dit gegeven heeft de Alzheimer vereniging Rondom de Oosterschelde regiogroep Schouwen-Duiveland aangegrepen om hiervoor een cursus te organiseren. De cursus is speciaal bedoeld voor vrijwilligers uit organisaties, maar ook voor mantelzorgers die als vrijwilliger hulp bieden. Het doel van de cursus is gericht op het inzicht geven in de ziekte dementie, zodat vrijwilligers in staat zijn tot het bieden van oppas en contact hulp. De cursus bestaat uit vier avonden van 2,5 uur, waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen: Wat is dementie Omgaan met dementie De Thuissituatie van dementerenden Wie biedt er hulp Naast de cursus worden er in de regio Schouwen-Duiveland ook informatie-avonden voor vrouwenverenigingen en vrijwilligersorganisaties georganiseerd over de ziekte van Alzheimer. De cursus en de informatie-avonden zijn op de koffie na kosteloos. Belangstellende kunnen contact opnemen met: Rob Vaillant: 01110-12651, Tanja Speijer: 01119-1606 of Ouke Hoedemaker: 01110-16486. FOTO MARK NEELEMANS en niet meer weten waar ze zijn. Daarom sluiten we de deur naar buiten af." De nieuwe afdeling van de Stichting PZZ levert bijna twintig full-time arbeidsplaatsen op. Een psychiater, een verpleeghuisarts, een psycholoog en een maatschappelijk werkende maken deel uit van het team. Uitgave van de instellingen aangesloten bij de Provinciale Ziekenhuisraad Zeeland (PZR) in samenwerking met De Stem Weekbladen. Eindredactie: Bureau Voorlichting en PR van de Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland (SVRZ). De Voorlichtingsrubriek verschijnt maandelijks. Redactie-adres: Werkgroep PR van de PZR Postbus 100 4330 AC Middelburg tel. 01180-70700 tst. 717 en 718

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 9